Topcom TH-4671 priručnik

Topcom TH-4671
(2)
  • Br.str.: 4
  • Vrsta datoteke: PDF
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 2004/108/EC. The Declaration of conformity can be found on: http://www.topcom.net/cedeclarations.asp Printed in China
TOPCOM - BABY BATH THERMOMETER 200 - MANUAL V1.0 - 07/11 1

WWW.TOPCOM.NET

MD10600384
Congratulations on the purchase of the Baby Bath Thermomoter 200. We hope you will enjoy using the
thermometer and the benefits it offers.
1 SAFETY NOTES
Please read carefully through the following information concerning safety and proper use. Make
yourself familiar with all the functions of the equipment. Be careful to keep these advice notes and
if necessary pass them on to a third party.
Do not allow children to take the bath temperature unattended.
Never leave children alone and unsupervised in the bath.
The bath thermometer is only a simple water temperature indicator. Always check the
temperature of the bath water with the back of your hand before putting a child into a bath.
Do not use the thermometer if it is broken or damaged.
Do not place it into water when the temperature is higher than 70º C.
2 CLOCK AND MAXIMUM TEMPERATURE ALERT SETTING
You can set the time and maximum temperature alert as followed.
When the time is shown:
1. Press and hold the SET button (1) for 5 seconds, the hours will start to blink.
2. Press the +/- button (2) (5) to set the hours (0-23h).
3. Press SET button (1) to confirm.
4. Press the +/- button (2) (5) to set the minutes.
5. Press SET button (1) to confirm.
6. Press the +/- button (2) (5) to set the maximum temperature (37-40°C, default 39°C).
7. Press SET button (1) to confirm.
3 SET CELSIUS OR FAHRENHEIT
1. Press and hold the MIN button (2).
2. Press the SEC button (5) to switch between °C and °F
3. Release the MIN button (2).
4HOW TO USE
Make sure that new batteries are installed and the battery compartment (6) is closed correctly
to avoid water insertion.
When the thermometer is out of the water, the room temperature together with the clock will be
displayed. If the thermometer is not used for 30 minutes only the clock will be shown (sleep
mode).
Put the thermometer into the water, the water sensors (4) will detect it’s in the water and the clock
will be replaced by a timer.
The time will starts to count up unless you have set the countdown timer (see point 5 below).
This timer can be used to indicate how long your baby is in the water.
The LCD displays the accurate water temperature within 90 seconds. When the water
temperature is below 30°C the LED above the LCD will blink green as a low temperature warning.
When the water temperature is above the set maximum temperature (see point 2 above) the LED
above the LCD will blink red, and a warning beep will sound.
The ideal water temperature for a baby bath is 37°C.
5 COUNTDOWN TIMER
You can also use the countdown timer to give a warning when the bathing time is collapsed. The max-
imum time is 59”59’. When the counting is finished you will hear a warning beep during 30 seconds.
Press any key to stop the beeps.
When the time is shown:
1. Press the SET button (1) shortly, the previous set countdown time will be shown.
2. Press the MIN or SEC button (2) (5) to set the minutes and seconds.
3. Press the SET button (1) again to start the countdown timer or put the thermometer in the water
and it will start automatically.
6 BATTERY REPLACEMENT
1. Remove the battery compartment cover carefully with a small coin (A).
2. Install 2 x LR44 batteries (3V DC) following the polarity as shown.
3. Reposition the battery cover.
When LCD display gets blur, the batteries must be replaced.
Batteries must be removed before disposing of the device.
Dispose of the batteries in an environmental manner according to your country regulations.
7 CARE AND MAINTENANCE
Clean the thermometer by using isopropyl alcohol or soap and water before and after use.
Store Bath Thermometer in a cool, dry place and away from direct sunlight while not in use.
Do not open the bath thermometer except to replace the battery.
Do not drop the thermometer, as this may ruin the unit. .
8 DISPOSAL OF THE DEVICE
At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal
household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and
electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.
Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-
using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to
the protection of the environment.
Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your
area.
Gefeliciteerd met de aankoop van de babybadthermometer 200. Wij hopen dat deze thermometer en
de vele voordelen ervan u goede diensten zullen bewijzen.
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de onderstaande informatie over veiligheid en een correct gebruik zorgvuldig door. Leer alle
functies van het toestel kennen. Bewaar deze instructies zorgvuldig en geef ze indien nodig door
aan derden.
Laat kinderen niet zonder toezicht de badtemperatuur opnemen.
Laat kinderen nooit alleen en zonder toezicht in het bad.
De badthermometer geeft alleen op een eenvoudige manier de watertemperatuur aan.
Controleer de temperatuur van het badwater altijd met de bovenkant van uw hand voordat u een
kind in het bad plaatst.
Gebruik de thermometer niet als hij kapot is of beschadigd.
Gebruik de thermometer niet als de watertemperatuur hoger is dan 70 ºC.
2 INSTELLING VAN DE KLOK EN HET MAXIMUMTEMPERATUURALARM
U kunt de tijd en het maximumtemperatuuralarm als volgt instellen.
Wanneer de tijd weergegeven wordt:
1. Houd de INSTEL-toets (1) gedurende 5 seconden ingedrukt, de uren beginnen te knipperen.
2. Druk op de +/- -toets (2) (5) om de uren in te stellen (0 - 23 u.).
3. Druk op de INSTEL-toets (1) om te bevestigen.
4. Druk op de +/- -toets (2) (5) om de minuten in te stellen.
5. Druk op de INSTEL-toets (1) om te bevestigen.
6. Druk op de +/- -toets (2) (5) om de maximumtemperatuur in te stellen
(37 - 40 °C, standaard 39 °C).
7. Druk op de INSTEL-toets (1) om te bevestigen.
3 INSTELLING VAN CELSIUS OF FAHRENHEIT
1. Houd de MIN-toets (2) ingedrukt.
2. Druk op de SEC-toets (5) om tussen °C en °F te schakelen.
3. Laat de MIN-toets (2) los.
4 HET GEBRUIK
Controleer of de nieuwe batterijen geplaatst zijn en of het batterijvak (6) op de juiste manier
gesloten is, zodat er geen water in kan komen.
Wanneer de thermometer uit het water is, wordt de kamertemperatuur samen met de klok
weergegeven. Als de thermometer gedurende 30 minuten niet gebruikt wordt, wordt enkel de klok
weergegeven (slaapmodus).
Wanneer u de thermometer in het water legt, zullen de watersensors (4) detecteren dat hij in het
water is en zal de klok door een timer vervangen worden.
De tijd begint op te tellen, tenzij u de countdown-timer hebt ingesteld (zie punt 5 hieronder).
Deze timer kan gebruikt worden om aan te geven hoelang uw baby in het water is.
De lcd geeft binnen 90 seconden de precieze watertemperatuur weer. Wanneer de
watertemperatuur lager dan 30 °C is, zal de ledlamp boven de lcd groen knipperen als een
waarschuwing voor lage temperatuur.
Wanneer de watertemperatuur hoger dan de ingestelde maximumtemperatuur is (zie punt 2
hierboven), zal de ledlamp boven de lcd rood knipperen en zal een pieptoon weerklinken.
De ideale watertemperatuur voor een babybad is 37 °C.
5 COUNTDOWN-TIMER
U kunt de countdown-timer ook gebruiken om een waarschuwing te geven wanneer de badtijd voorbij
is. De maximale tijd is 59"59'. Wanneer het tellen afgelopen is, hoort u gedurende 30 seconden een
pieptoon. Druk op elke toets om de pieptoon te stoppen.
Wanneer de tijd weergegeven wordt:
1. Druk kort op op de INSTEL-toets (1), de vorige countdown-tijd wordt weergegeven.
2. Druk op deMIN- of SEC-toets (2) (5) om de minuten en seconden in te stellen.
3. Druk opnieuw op de INSTEL-toets (1) om de countdown-timer te starten of leg de thermometer in
het water en deze zal automatisch starten.
6 BATTERIJEN VERVANGEN
1. Verwijder het afdekplaatje van het batterijvak voorzichtig met een klein muntstuk (A).
2. Installeer de 2 x LR44-batterijen (3V DC) volgens de aangegeven polariteit.
3. Plaats het deksel weer op het batterijvak.
Als de lcd-display wazig wordt, moeten de batterijen vervangen worden.
Verwijder de batterijen voordat u het toestel naar een inzamelpunt brengt.
Voer de batterijen op een milieuvriendelijke manier af volgens de regels die gelden in uw land.
7 VERZORGING EN ONDERHOUD
Reinig de thermometer met isopropanol of water en zeep voor en na gebruik.
Bewaar de badthermometer als hij niet gebruikt wordt op een koele, droge plaats waar geen
zonlicht komt.
Maak de badthermometer niet open, tenzij om de batterijen te vervangen.
Laat de thermometer niet vallen, want hierdoor kan de thermometer kapotgaan. .
8 HET TOESTEL AFVOEREN
Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale huishoudelijke
afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor recycling van
elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het
product, in de gebruiksaanwijzing en/of op de verpakking.
Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd, kunnen worden hergebruikt als u
ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te
hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.
Wend u tot de plaatselijke overheidsinstantie voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in
de buurt.
Félicitations pour l'achat du thermomètre de bain 200. Nous espérons que vous apprécieriez ce
thermomètre et ses avantages.
1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes relatives à la sécurité et à l'utilisation correcte
du produit. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions de l'équipement. Veillez à conserver ces
conseils et, si nécessaire, transmettez-les à une autre personne.
Ne laissez pas les enfants prendre la température du bain sans surveillance.
Ne laissez jamais les enfants seuls et sans surveillance dans le bain.
Le thermomètre de bain est un simple indicateur de la température de l'eau. Vérifiez toujours la
température de l'eau du bain avec le dos de votre main avant de mettre un enfant dans le bain.
N'utilisez pas le thermomètre s'il est cassé ou endommagé.
Ne le placez pas dans l'eau si la température est supérieure à 70 °C.
2 RÉGLAGE DE L'HORLOGE ET DE L'ALARME DE TEMPÉRATURE MAXIMALE
Vous pouvez régler la durée et l'alarme de température maximale de la manière suivante :
Lorsque la durée s'affiche :
1. Maintenez le bouton SET (1) enfoncé pendant 5 secondes. L'affichage des heures commence
alors à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton +/- (2) (5) pour régler l'heure (0-23 h).
3. Appuyez sur le bouton SET (1) pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton +/- (2) (5) pour régler les minutes.
5. Appuyez sur le bouton SET (1) pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton +/- (2) (5) pour régler la température maximale
(37-40 °C, 39 °C par défaut).
7. Appuyez sur le bouton SET (1) pour confirmer.
3 CHOISIR CELSIUS OU FAHRENHEIT
1. Maintenez enfoncé le bouton MIN (2).
2. Appuyez sur le bouton SEC (5) pour passer de l'unité °C à l'unité °F.
3. Relâchez le bouton MIN (2).
4 COMMENT L'UTILISER ?
Assurez-vous que de nouvelles piles sont installées et que le compartiment des piles (6) est
fermé correctement afin d'éviter que de l'eau entre dans l'appareil.
Quand le thermomètre est hors de l'eau, la température ambiante et l'heure s'affichent.
Lorsque vous n'utilisez pas le thermomètre pendant plus de 30 minutes, seul l'heure s'affiche
(mode Veille).
Mettez le thermomètre dans l'eau, les capteurs d'eau (4) détectent qu'ils sont immergés et
l'horloge est alors remplacée par un minuteur.
La durée commence à augmenter, sauf si vous avez réglé le compte à rebours (voir point 5 ci-
dessous). Ce minuteur peut être utilisé pour indiquer depuis combien de temps votre bébé est
dans l'eau.
L'écran LCD affiche la température précise de l'eau dans un délai de 90 secondes. Quand la
température de l'eau est inférieure à 30 °C, le voyant situé au-dessus de l'écran LCD est vert
clignotant pour avertir de la faible température.
Quand la température de l'eau est supérieure à la température maximale réglée (voir point 2
ci-dessus), le voyant est rouge clignotant et un bip sonore d'avertissement est émis.
La température idéale pour le bain du bébé est de 37 °C.
5 MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS
Vous pouvez également utiliser le minuteur de compte à rebours pour être alerté quand la durée du
bain s'est écoulée. La durée maximale est de 59 min et 59 sec. Une fois que la durée est dépassée,
un bip d'avertissement retentit pendant 30 secondes. Appuyez sur une touche pour arrêter le bip.
Quand la durée s'affiche :
1. Appuyez brièvement sur le bouton SET (1). La durée de compte à rebours précédente s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton MIN ou SEC (2) (5) pour régler les minutes et les secondes.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton SET (1) pour lancer le compte à rebours ou placez le
thermomètre dans l'eau pour qu'il soit lancé automatiquement.
6 REMPLACEMENT DES PILES
1. Retirez le couvercle du compartiment des piles avec soin en vous aidant d'une petite pièce
de monnaie (A).
2. Installez 2 piles LR44 (3 V DC) en respectant la polarité illustrée.
3. Replacez le couvercle du compartiment de la pile.
Lorsque l'écran LCD devient flou, remplacez les piles.
Avant de jeter l'appareil, retirez la pile.
Éliminez la pile de manière écologique, selon les réglementations en vigueur dans le pays.
7 ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Nettoyez le thermomètre à l'aide d'alcool isopropylique ou d'eau et de savon avant et
après l'emploi.
Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le thermomètre de bain dans un endroit frais et sec,
à l'abri de la lumière directe du soleil.
N'ouvrez pas le thermomètre de bain, sauf pour remplacer les piles.
Ne laissez pas tomber le thermomètre car vous risqueriez de l'endommager. .
8 MISE AU REBUT DE L'APPAREIL
Au terme du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires ;
déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. Le symbole indiqué sur le produit, sur le mode d'emploi et/ou sur la boîte est
là pour vous le rappeler.
Certains matériaux qui composent le produit peuvent être réutilisés s'ils sont déposés dans
un point de recyclage. Le recyclage de certaines pièces ou matières premières de produits usagés
contribue fortement à la protection de l'environnement.
Pour toute information supplémentaire sur les points de collecte de votre région, contactez les autorités
locales.
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Baby Badethermometer 200. Wir wünschen Ihnen viel
Vergnügen bei der Anwendung des Thermometers und der Nutzung seiner Vorteile.
1 SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen für den sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch
aufmerksam durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut. Bewahren Sie
diese Hinweise sorgfältig auf, und geben Sie sie wenn nötig an andere Benutzer weiter.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt die Badetemperatur messen.
Lassen Sie Kinder niemals alleine und unbeaufsichtigt in der Badewanne.
Das Badethermometer ist lediglich eine einfache Anzeige der Wassertemperatur. Prüfen Sie
immer die Temperatur des Badewassers zusätzlich mit Ihrem Handrücken, bevor Sie ein Kind
in das Badewasser setzen.
Benutzen Sie das Thermometer nicht, wenn es zerbrochen oder beschädigt ist.
Legen Sie es nicht ins Wasser, wenn die Wassertemperatur höher ist als 70 °C.
2 ALARMEINSTELLUNG FÜR ZEIT UND HÖCHSTTEMPERATUR
Sie können den Alarm für die Zeit und die Höchsttemperatur wie folgt einstellen.
Wenn die Zeit angezeigt wird:
1. Halten Sie die SET-Taste (1) fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Zeitanzeige zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie die Tasten +/- (2) bzw. (5) zum Einstellen der Stunden (0-23h).
3. Drücken Sie die SET-Taste (1) zur Bestätigung.
4. Drücken Sie die Tasten +/- (2) bzw. (5) zum Einstellen der Minuten.
5. Drücken Sie die SET-Taste (1) zur Bestätigung.
6. Drücken Sie die Tasten +/- (2) bzw. (5) zum Einstellen der Höchsttemperatur
(37-40 °C, voreingestellt sind 39 °C).
7. Drücken Sie die SET-Taste (1) zur Bestätigung.
3 IN GRAD CELSIUS ODER GRAD FAHRENHEIT EINSTELLEN
1. Halten Sie die MIN-Taste (2) gedrückt.
2. Drücken Sie die SET-Taste (5), um zwischen °C und °F zu wechseln.
3. Lassen Sie die MIN-Taste (2) los.
4 ZUM GEBRAUCH
Stellen Sie sicher, dass neue Batterien/Akkus eingelegt wurden und das Batterie-/Akkufach (6)
richtig verschlossen ist, damit kein Wasser eindringen kann.
Wenn das Thermometer nicht im Wasser ist, werden die Raumtemperatur und die Uhrzeit
angezeigt. Wird das Thermometer 30 Minuten lang nicht benutzt, wird nur noch die Uhrzeit
angezeigt (Schlafmodus).
Wenn Sie das Thermometer ins Wasser legen, wird dies von den Wassersensoren (4) erkannt,
und anstelle der Uhrzeit wird ein Timer angezeigt.
Die Zeit wird hochgezählt, sofern Sie nicht den Countdown-Timer eingestellt haben
(siehe nachstehenden Punkt 5). Der Timer kann verwendet werden, um anzuzeigen, wie lange
Ihr Kind im Wasser ist.
Das LCD-Display zeigt die genaue Wassertemperatur innerhalb von 90 Sekunden an. Bei einer
Wassertemperatur von unter 30 °C blinkt die LED über der LCD grün zur Warnung, dass die
Temperatur zu niedrig ist.
Wenn die Wassertemperatur die eingestellte Höchsttemperatur (siehe vorstehenden Punkt 2)
überschreitet, blinkt die LED oberhalb der LCD rot, und es ertönt ein akustisches Warnsignal.
Die ideale Wassertemperatur für ein Babybad beträgt 37 °C.
5COUNTDOWN-TIMER
Sie können auch den Countdown-Timer verwenden, um ein Warnsignal abzugeben, wenn die
Badezeit abläuft. Die maximale Zeit beträgt 59 Minuten und 59 Sekunden. Sobald der Countdown
endet, ertönt 30 Sekunden lang ein akustisches Warnsignal. Sie können das Warnsignal stoppen,
indem Sie eine beliebige Taste drücken.
Wenn die Zeit angezeigt wird:
1. Drücken Sie kurz die SET-Taste (1); die letzte Countdown-Zeiteinstellung wird angezeigt.
2. Drücken Sie die MIN- oder die SEC-Taste (2) bzw. (5) zum Einstellen der Minuten und Sekunden.
3. Drücken Sie die SET-Taste (1) erneut, um den Countdown-Timer zu starten. Sie können das
Thermometer auch ins Wasser legen, dann startet der Timer automatisch.
6 BATTERIE/AKKU AUSTAUSCHEN
1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs vorsichtig mit einer kleinen Münze (A).
2. Legen Sie 2 x LR44 Batterien (3 V DC) entsprechend der dargestellten Polarität ein.
3. Setzen Sie die Akku-/Batteriefachabdeckung wieder ein.
Wird die LCD-Anzeige undeutlich, müssen die Batterien/Akkus ausgetauscht werden.
Akkus müssen vor der Entsorgung des Geräts entnommen werden.
Entsorgen Sie die Akkus auf umweltfreundliche Weise entsprechend den örtlichen
Vorschriften.
7 PFLEGE UND WARTUNG
Reinigen Sie das Thermometer vor und nach dem Gebrauch mit Isopropylalkohol oder Wasser
und Seife.
Wenn Sie das Badethermometer nicht benutzen, lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort
ohne direkte Sonneneinstrahlung.
+
+
CL
OSE
A
6
SEC
MODE
NIM
1
2
3
4
5
ENGLISH
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
the directive 2004/108/EC. This is confirmed by the CE-mark.
The Declaration of conformity can be found on:
http://www.topcom.net/cedeclarations.php
NEDERLANDS
Dit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen
van richtlijn 2004/108/EG. Dit wordt bevestigd door de CE-markering.
Het gelijkvormigheidsattest kan gevonden worden op:
http://www.topcom.net/cedeclarations.php
FRANÇAIS
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive
2004/108/CE. Le marquage CE indique cette conformité.
La déclaration de conformité peut être consultée sur :
http://www.topcom.net/cedeclarations.php
DEUTSCH
Topcom TH-4671

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom TH-4671 trgovačke marke Topcom ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda TH-4671 trgovačke marke Topcom pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Sadr.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod TH-4671 trgovačke marke Topcom. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 2 prosječnom ocjenom od 8.8. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slovački, Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom TH-4671 trgovačke marke Topcom ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda TH-4671 trgovačke marke Topcom

Općenito
Brend Topcom
Model TH-4671
Proizvod Termometar
Jezik Slovački, Engleski
Vrsta datoteke PDF
Značajke
Raspon mjerenja temperature - °C
Vrsta zaslona LCD
Temperaturni alarm Da
Vodootporan Da
Boja proizvoda Žuto
Mjerna jedinica °C,°F
Mjerenje temperature zraka -
Tip Digitalno
Alarm za temperaturu samo kada dodirujete vodu Da
Visoka točnost Da
EN 71 standard odobren Da
Baterija
Broj podržanih baterija 2
Težina i dimenzije
Širina 83 mm
Dubina 112 mm
Visina 80 mm
prikaži više

Često postavljana pitanja

Ispod se navode najčešće postavljana pitanja u vezi s Topcom TH-4671.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje