Taurus Rice Chef priručnik

Taurus Rice Chef
(3)
 • Br.str.: 56
 • Vrsta datoteke: PDF
 • Català

  Hervidora de arroz

  Bullidor d’arròs

  Rice Cooker

  Cuiseur à riz

  Reiskocher

  Cuoci Riso

  Panela de cozer arroz

  Rijstkoker

  Elektryczny garnek do ryżu

  Ατμομάγειρας ρυζιού

  Рисоварка

  Robot pentru prepararea orezului

  Уред за готвене на ориз

  Rice Chef

  1
  ﺯﺭﻝﺍ ﺥﺏﻁ ﺯﺍﻩﺝ
  Rice Chef
  ﺯﻱﺯﻉﻝﺍ ﺍﻥﻝﻱﻡﻉ
  ءﺍﺭﺵﺏ ﻡﻙﺭﺍﺭﻕ ﻙﻝ ﺭﻙﺵﻥ ﺱﻭﺭﻭﺍﺕ ﺓﻙﺭﺍﻡ
  ﻥﻡ ﺍﺯﺍﻩﺝ
  ﻡﻱﻡﺹﺕ ,ﺓﻱﻝﺍﻉ ﻱﻥﻕﺕﺏ ﺯﻱﻡﺕﻱ ﻩﻥﺃ ﺙﻱﺡ
  ﻯﻝﺇ ﺓﻑﺍﺽﺇﻝﺍﺏ ﺓﻱﻝﺍﻉ ﻝﻱﻍﺵﺕ ﺓﺝﺭﺩﻭ
  ﺓﻡﺭﺍﺹﻝﺍ ﺓﺩﻭﺝﻝﺍ ﺍﺭﺍﺏﺕﺥﺍ ﻉﻱﻡﺝﻝ ﻩﻱﻁﺥﺕ
  ﺓﺡﺍﺭﻝﺍ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻡﻙﺡﻥﻡﻱﺱ ﺕﺍﺯﻱﻡﻝﺍ ﻩﺫﻩ ﻝﻙ ﻉﻡﻭ
  .ﺩﻱﻉﺏﻝﺍ ﻯﺩﻡﻝﺍ ﻝﻉ ﺓﻡﺍﺕﻝﺍ
  ﺕﺍﻑﺹﺍﻭﻡﻝﺍ
  ءﺍﻁﻍﻝﺍ ﺽﺏﻕﻡ A
  ءﺍﻁﻍ B
  ﺥﺏﻁﻝﺍ ﺭﺩﻕ C
  ﻝﻙﻱﻩ D
  ﺽﺏﺍﻕﻡ E
  ﺥﺏﻁﻝﺍ ﺭﺯ F
  )ﺭﺽﺥﺃ ءﻭﺽ ( ﺓﺭﺍﺭﺡﻝﻝ ﻱﺉﻭﺽ ﺵﺅﻡ G
  )ﺭﺽﺥﺃ ءﻭﺽ ( ﺥﺏﻁﻝﻝ ﻱﺉﻭﺽ ﺭﺵﺅﻡ H
  ﺓﺡﻁﺱﻡ ﺓﻕﻉﻝﻡ I
  ﺱﺍﻱﻕ ﺱﺃﻙ J
  ﺭﻱﺥﺏﺕﻝﻝ ﻕﺏﻁ K
  ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙ ﻙﻝﺱ L
  ﻥﺍﻡﺃﻝﺍ ﺕﺍﺭﻱﺫﺡﺕﻭ ﺉﺍﺹﻥ
  - ﺏﻱﺕﻙﻝ ﺓﻱﻥﺃﺕﻡﻝﺍ ﺓءﺍﺭﻕﻝﺍ ﻥﻡ ﺩﺏﺍﻝ
  ﻝﺏﻕ ﺕﺍﻡﻱﻝﻉﺕﻝ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﻱﻍﺵﺕ
  .ﺍﻕﺡﺍﻝ ﻩﻱﻝﻉ ﻉﺍﻝﻁﺍﻝﻝ ﻙﻝﺫﻭ ﻩﺏ ﻅﺍﻑﺕﺡﺍﻝﺍﻭ
  ﻥﺃ ﻥﻙﻡﻱ ﺕﺍﻡﻱﻝﻉﺕﻝﻝ ﺩﻱﺝﻝﺍ ﻉﺍﺏﺕﺇﻝﺍ ﻡﺩﻉ
  .ﺙﺩﺍﻭﺡ ﻉﻭﻕﻭ ﻯﻝﺇ ﻱﺩﺅﻱ ﺩﻱﺝﻝﺍ ﻉﺍﺏﺕﺇﻝﺍ ﻡﺩﻉ
  ﻉﻭﻕﻭ ﻯﻝﺇ ﻱﺩﺅﻱ ﻥﺃ ﻥﻙﻡﻱ ﺕﺍﻡﻱﻝﻉﺕﻝﻝ
  .ﺙﺩﺍﻭﺡ
  - ﻝﻙ ﻑﻱﻅﻥﺕ ﺝﻱ ،ﻝﻭﺃﻝﺍ ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍﻝﺍ ﻝﺏﻕ
  ﻡﻕ .ﺓﻱﺫﻍﺃﻝﺍ ﺱﻡﻝﺕ ﻥﺃ ﻥﻙﻡﻱ ﻱﺕﻝﺍ ﻉﻁﻕﻝﺍ
  ﺍﻡﻱﻝﻉﺕﻝﺍ ﺏﺱﺡ ﻝﺫﺏ ﺓﻝﺁﺏ ﺓﺹﺍﺥﻝﺍ
  .ﻑﻱﻅﻥﺕﻝﺍ
  ﻝﻡﻉﻝﺍ ﻭﺃ ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍﻝﺍ ﻉﻕﻭﻡ
  - ﺡﺍﻭﻝﺃﻙ ﺓﺭﺍﺡ ﺡﻁﺱ ﻕﻭﻑ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻉﺽ ﻡﺩﻉ
  ﻥﺍﺭﻑﺃﻝﺍ ﻭﺃ ﺯﺍﻍﻝﺍ ﺍﺭﻑﺃ ﻭﺃ ﺥﺏﻁﻝﺍ ﻥﺍﺭﻑﺃ
  .ﺍﻩﻩﺏﺍﺵ ﺍﻡ ﻭﺃ ﺓﻱﺩﺍﻉﻝﺍ
  - ﻝﺍﻑﻁﺃﻝﺍ ﻥﻉ ًﺍﺩﻱﻉﺏ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﻡﻉﺕﺱﺍ
  .ﻥﻱﻱﻝﻭﺽﻑﻝﺍ
  - ﺓﺡﺍﺱﻡ ﻯﻝﻉ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻉﺽﻭﻭ ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍ ﺏﺝﻱ
  .ﺓﺭﻕﺕﺱﻡﻭ ﺓﺡﻁﺱ
  - ﻱﺫﺡﺕ: ﺏﻥﺝﺕﻝ ﺓﻝﺍﺡ ﻥﻱﺥﺱﺕ ﻱﻍ ،ﺓﻱﺩﺍﻉ
  ﺍﻝ ﻱﻁﻍﺕ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ
  : ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍ ﻥﺍﻡﺃﻝﺍ
  - ﻭﺃ ﻝﺏﺍﻙﻝﺍ ﻥﺍﻙ ﺍﺫﺇ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﺍﻡﻉﺕﺱ ﻥﻙﻡﻱ ﺍﻝ
  ﺍﺭﻭﺭﺽﻡ ﺱﺏﺍﻕﻝﺍ
  - ﻥﻡ ﺩﺏﺍﻝ ءﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍﺏ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﻱﺹﻭﺕ ﻝﺏﻕ
  ﺍﻩﻱﻝﺇ ﺭﺍﺵﻡﻝﺍ ﺭﺍﻱﺕﻝﺍ ﺓﺩﺵ ﺕﻥﺍﻙ ﺍﺫ ﺍﻡ ﺩﻙﺃﺕﻝﺍ
  ﺓﺩﺵ ﻉﻡ ﺓﻕﻑﺍﻭﺕﻡ ﻝﻱﻍﺵﺕﻝﺍ ﺕﺍﻡﻱﻝﻉﺕ ﻱﻑ
  ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍ ﺭﺍﻱﺕﻝﺍﻝﺯﻥﻡﻝﺍﺏ ﺓﺩﻭﺝﻭﻡﻝﺍ
  - ﻱﺽﺭﺃ ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙ ﺱﺏﺍﻕﺏ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﺹﻭﺃ
  ﺭﻱﺏﻡﺃ 10 ﻝﻡﺡﺕﻱ
  - ﻝﺹﺍﻭﻝﺍ ﺓﻕﻑﺭﺏ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍ
  .ﺭﻱﻍ ﺍﻝ ﻡﺩﻕﻡﻝﺍ ﺍﺥﻝﺍ ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍ
  - ﺓﺩﻉﺍﻕ ﻉﻡ ﺏﺱﺍﻥﺕﻱ ﻥﺃ ﺏﺝﻱ ﺯﺍﻩﺝﻝ ﺱﺏﺍﻕ
  ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍ ﺭﺍﻱﺕﻝﺍ ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍ ﻥﻙﻡﻱ ﺍﻝ
  .ﺱﺏﺍﻕﻝﻝ ﻑﻱﻙﻡ ﺽﻱﻭﻉﺕ ﺍﺩﺏﺃ ﻥﻙﻡﻱﺍﻝ
  ﺱﺏﺍﻕﻝﺍ
  ﻝﺏﺍﻙ ﻯﻝﻉ ﻁﻍﺽ ﺍﻝ.ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍ ﺭﺍﻱﺕﻝ
  - ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍ ﻝﺏﺍﻙﻝﺍ ﺍﺩﺏﺃ ﻝﻡﻉﺕﺱ ﺍﻝ
  ﺭﺍﻱﺕﻝﺍ ﻥﻡ ﺯﺍﻩﺝﻝ ﻝﺹﻑﻝ ﻭﺃ ﻝﻕﻥﻝ ﻭﺃ ،ﻉﻑﺭﻝ
  .ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍ
  .ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﻭﺡ ﻝﺏﺍﻙﻝﺍ ﻑﻝ ﺏﻥﺝﺕ -
  - ءﺍﺏﺭﻩﻙﻝﺍﺏ ﻝﺹﻭﻝﺍ ﺱﺏﺍﻕ ﺱﻡﻝ ﺝﻱ ﺍﻝ
  .ﺓﻝﻝﺏﻡ ﻱﺩﻱﺃﻝﺍﻭ
  :ﻱﺹﺥﺵ ﻥﺍﻡﺃ
  - ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻡﺱﺝ ﻭﺃ ﺓﻱﻥﺩﻉﻡﻝﺍ ءﺍﺯﺝﺃﻝﺍ ﻡﻝ ﻡﺩﻉ
  ﺝﺕﻥﻱ ﺩﻕ ﺫﺇ ﻩﻝﻡﻉ ءﺍﻥﺙﺃ ﺏﺏﺱﺕﻝ ﻱﻑ ﺍﺫﻩ
  .ﻕﻭﺭﺡﺏ
  - ﻥﻡ ﺓﺏﻱﺭﻕﻝﺍ ﺡﻁﺱﺃﻝﺍ ﻥﻭﻙﺕ ﻥﺃ ﻙﻡﻱ
  .ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﻡﻉ ءﺍﻥﺙﺃ ﺓﺭﺍﺭﺡﻝﺍ ﺓﻱﻝﺍﻉ ﻡﻝﻡﻝﺍ
  :ءﺍﻥﺕﻉﺍﻝﺍﻭ ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍﻝﺍ
  ﻝﺏﻕ ﻱﺉﺍﺏﺭﻩﻙﻝ ﺭﺍﻱﺕﻝﺍ ﻝﺏﺍﻙ ﻱﻝﺥﺕ
  .ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍ ﻝﻙ -
  -.ًﺍﻱﻝﺍﺥ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﺍﻡﻉﺕﺱﺍ ﻡﺩﻉ
  ﺓﻝﺍﺡ ﻱﻑ ﻭﻩﻭ ﺯﺍﻩﺝﻝﺍ ﻝﻕﻥﻭ ﻙﻱﺭﺡﺕ ﺏﻥﺝﺕ
  .ﻝﺍﻍﺕﺵﺍ -
  manual RC.indd 1 29/07/09 12:13
Taurus Rice Chef

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Rice Chef trgovačke marke Taurus ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Rice Chef trgovačke marke Taurus pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Rice Chef trgovačke marke Taurus. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 3 prosječnom ocjenom od 8.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Rice Chef trgovačke marke Taurus ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Rice Chef trgovačke marke Taurus

Općenito
Brend Taurus
Model Rice Chef
Proizvod Kuhalo za rižu
EAN 8414234689320
Jezik Engleski
Vrsta datoteke PDF
Značajke
Automatsko održavanje toplote Da
Parni pladanj za zdravo kuvanje Da
Obujam 1.8 L
Neljepljiva obloga Da
Uklonjiva zdjela Da
Indikacijska lampica Da
Boja proizvoda Black,White
Sadržaj ambalaže
Posuda za mjerenje Da