Speed-Link Vivo SL-8209-SBK-01

Speed-Link Vivo SL-8209-SBK-01 priručnik

(1)
 • VERS. 1.0
  ©2012 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. DesignSkins is a registered trademark of DeinDesign GmbH.
  All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any
  errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  QUICK INSTALL GUIDE
  VIVO
  2.1 SUBWOOFER SYSTEM
  Technical support
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via
  our website: www.speedlink.com.
  1. Liitä subwooferin virtajohto pistorasiaan (230V, 50-60Hz ~).
  2. Liitä mukana tuleva Cinch-pistoke subwooferin punaiseen
  ja valkoiseen Cinch-liitäntään (Audio Input). Liitä toinen
  pää, 3,5mm:n pistoke, tietokoneesi audiolähtöön
  (Audio Output).
  3. Liitä vasemman satelliitin Cinch-pistoke subwooferin
  valkoiseen Cinch-liitäntään ja oikean satelliitin Cinch-
  pistoke subwooferin punaiseen Cinch-liitäntään.
  4. Kytke subwoofer päälle taustapuolelta. Nyt voit säätää
  bassoa ja äänenvoimakkuutta etupuolelta.
  FI
  1. Sæt subwooferens strømkabel ind i stikdåsen
  (230V, 50-60Hz ~).
  2. Forbind det vedlagte cinch-stik med den røde og hvide
  cinch-bøsning på subwooferen (Audio Input). Slut det
  andet ende, 3,5mm stikket til lyd udgangen (Audio Output)
  på din PC.
  3. Tilslut cinch-stikket fra den venstre satellit til den hvide
  cinch-tilslutning på subwooferen og cinch-stikket fra den
  højre satellit til den røde cinch-tilslutning på subwooferen.
  4. Tænd subwooferen på bagsiden. Nu kan du regulere bas
  og lydstyrken på forsiden.
  DK
  1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda
  elektrycznego (230V, 50-60Hz ~).
  2. Podłącz dołączony wtyk cinch w kolorze czerwonym
  i białym do gniazda cinch subwoofera (Audio Input).
  Podłącz drugi koniec przewodu z wtykiem 3,5mm do
  wyjścia audio (Audio Output) komputera PC.
  3. Podłącz wtyk cinch lewego satelity do białego gniazda
  cinch subwoofera i wtyk cinch prawego satelity do
  czerwonego gniazda cinch subwoofera.
  4. Włącz subwoofer włącznikiem z tyłu obudowy.
  Teraz z przodu można regulować głośność i basy.
  PL
  1. Koble strømkabelen på subwooferen til en stikkontakt
  (230V, 50-60Hz ~).
  2. Kobel de vedlagte Cinch-pluggene til den røde og den
  hvite Cinch-bøssingen på subwoofer (Audio Input). Koble
  den andre enden, en 3,5-mm kontakt, til audio-utgangen
  (Audio Output) på PC-en.
  3. Koble Cinch-pluggen på venstre satelitt til den hvite Cinch-
  kontakten på subwooferen, og Cinch-pluggen på høyre
  satelitt til den røde Cinch-kontakten på subwooferen.
  4. Slå på subwooferen, på baksiden. Nå kan du regulere
  bass og lydvolum på forsiden.
  NO
  YOUR OWN PERSONAL VIVO DESIGN
  Personalise your VIVO speakers with DesignSkins
  ®
  by DeinDesign. DesignSkins
  ®
  are scratch-
  proof, custom-t vinyl lms that feature amazing designs, imaginative images or
  even your own personal photos. Create your own custom DesignSkins
  ®
  at the DeinDesign
  online shop. Visit www.designskins.com!
  Jöllenbeck GmbH accepts no liability for the offer.
  IHR PERSÖNLICHES VIVO-DESIGN
  Machen Sie Ihre VIVO-Lautsprecher zu unverwechselbaren Einzelstücken mit DesignSkins
  ®
  von DeinDesign. DesignSkins
  ®
  sind kratzfeste, passgenau geschnittene Vinylfolien mit ausge-
  fallenen Mustern, fantasievollen Bildern oder Ihren ganz persönlichen Fotos. Gestalten Sie Ihre
  individuellen DesignSkins
  ®
  im DeinDesign-Online-Shop unter www.designskins.com!
  Das Angebot erfolgt ohne Gewähr der Jöllenbeck GmbH.
  www.designskins.com
  Product designs serve
  as examples only
  SL-8209-BKWT
  SL-8209-SWT
  SL-8209-SBK-01
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas som
  högtalaren till en dator. Jöllenbeck GmbH
  tar inget ansvar för skador på produkt eller
  person som är ett resultat av ovarsamhet,
  slarv, felaktig användning eller att produkten
  använts för syften som inte motsvarar tillver-
  karens anvisningar.
  Undvika hörselskador
  AKTA: Att lyssna genom öronsnäckor eller
  hörlurar på hög volym under en längre tid kan
  leda till kroniska hörselskador.
  Överensstämmelse
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa
  fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
  urladdningar från mikrovågsugnar) kan
  påverka apparatens/apparaternas funktion.
  I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi
  lagt ut ett supportformulär. Alternativt kan
  du skicka ett e-brev direkt till vår support:
  support@speedlink.com
  Vägguttaget för anslutning av denna apparat
  ska nnas i närheten och vara lättillgänglig.
  Strömförsörjningen är bara helt bruten till
  apparaten när kontakten dragits ut ur uttaget.
  DK
  Anvendelsesområde
  Dette produkt er kun beregnet som høj-
  taleren, der sluttes til en computer. Jöllenbeck
  GmbH påtager sig intet ansvar for skader på
  produktet eller personskader som følge af
  uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert anven-
  delse af produktet eller anvendelse, som er i
  modstrid med producentens anvisninger.
  Undgå høreskader
  GIV AGT: Brugen af høretelefoner eller
  earbuds som også store lydstyrker kan føre til
  permanente høreskader.
  Overensstemmelseserklæring:
  Stærke statiske, elektriske felter eller felter
  med en høj frekvens (radioanlæg, mobiltele-
  foner, udladning af mikrobølger) kan påvirke
  enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg
  i dette tilfælde at forstørre afstanden til de
  forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  På vores websted www.speedlink.com nder
  du en support-blanket. Alternativ dertil, kan
  du direkte sende en e-mail til vores support:
  support@speedlink.com
  Til denne enhed bør stikdåsen være i nær-
  heden og let tilgængelig. Enheden er først
  fuldstændigt adskilt fra strømforsyningen,
  hvis netstikket er trukket ud.
  PL
  Użytkowanie zgodne z
  przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do
  podłączenia do komputera jako głośników. Jöllen-
  beck GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
  za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi
  na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
  niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
  przez producenta użytkowania produktu.
  Unikanie uszkodzenia słuchu
  UWAGA: używanie słuchawek nagłownych
  lub dousznych przy dużej głośności może
  spowodować trwałą utratę słuchu.
  Oświadczenie o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne, tele-
  fony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
  w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość
  od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod adresem:
  www.speedlink.com znajduje się odpowiedni
  formularz zgłoszeniowy do pomocy technicznej.
  Alternatywnie można również wysłać do nas
  wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
  support@speedlink.com
  Niniejsze urządzenie należy instalować w
  pobliżu łatwo dostępnego gniazda. Gdy wtyk
  przewodu sieciowego jest wyjęty z gniazdka,
  to urządzenie jest całkowicie odłączone
  od zasilania.
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako
  mluvčí pro připojení na počítač. Firma
  Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
  poškození výrobku nebo zranění osob,
  vzniklé v důsledku nedbalého, neod-
  borného, nesprávného použití výrobku,
  nebo v důsledku použití výrobku k jiným
  účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Použití sluchátek, jakož i dlouhé
  poslouchání vysokých zvukových objemů
  může vést k trvalému poškození sluchu.
  Konformita
  Za působení silných statických, elektrických,
  nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová
  zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje)
  může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste
  zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách www.speed-
  link.com jsme pro Vás připravili suportový
  formulář. Jako alternativu můžete suportu
  napsat přímo email:
  support@speedlink.com
  Zásuvka pro tento přístroj musí být v blízkosti
  a snadno přístupná. Tento přístroj je zcela od-
  pojený od proudu až tehdá, když je vytáhnutá
  zástrčka ze zásuvky.
  EL
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως ηχείο για
  τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck
  GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές
  στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω
  απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης
  ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Αποφυγή βλάβης στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και
  η ακρόαση για μεγάλη χρονική διάρκεια σε
  μεγάλες εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη
  βλάβη στην ακοή.
  Συμμόρφωση
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
  λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
  αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
  παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε
  ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά
  μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο τμήμα
  υποστήριξης: support@speedlink.com
  Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη
  συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αυτή
  η συσκευή είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από
  το ρεύμα όταν έχει τραβηχτεί η πρίζα.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre csatlakoztatva
  alkalmas beadó készülékként. A Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget a termékben
  keletkezett kárért vagy vagy személyi
  sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által megadott
  célnak megfelelő használatból eredt.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM Fej- vagy fülhallgató használata,
  valamint a magas hangerőn történő hosszú
  ideig tartó zenehallgatás tartós halláskároso-
  dást okozhat.
  Megfelelőség
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekven-
  ciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefo-
  nok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
  sütők, kisülések) hatására a készülék (a
  készülékek) működési zavara léphet fel.
  Ebben az esetben próbálja meg növelni a
  távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található támo-
  gatási formanyomtatványunk. Másik lehetőség
  még, hogy a Támogatásnak közvetlenül e-mailt
  is küldhet: support@speedlink.com
  Ennél a készüléknél fontos, hogy a dugalj
  a közelben és jól megközelíthető helyen
  legyen. A készülék csak akkor van teljesen
  leválasztva az áramkörről, ha ki van húzva a
  hálózati csatlakozó.
  EL
  SE
  CZ
  1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μία
  πρίζα (230V, 50-60Hz ~).
  2. Συνδέστε το εσώκλειστο βύσμα Cinch με την κόκκινη και
  τη λευκή υποδοχή Cinch στο υπογούφερ (Είσοδος ήχου).
  Συνδέστε το άλλο άκρο, το βύσμα 3,5χιλ. στην έξοδο ήχου
  (Audio Output) στον υπολογιστή σας.
  3. Συνδέστε το βύσμα Cinch του αριστερού δορυφόρου στη
  λευκή σύνδεση Cinch στο υπογούφερ και το βύσμα Cinch
  του δεξιού δορυφόρου στην κόκκινη σύνδεση Cinch στο
  υπογούφερ.
  4. Ενεργοποιήστε το υπογούφερ στην πίσω πλευρά. Τώρα
  μπορείτε να ρυθμίσετε το μπάσο και στη μπροστινή
  πλευρά την ένταση.
  1. Anslut subwooferns kabel till ett eluttag (230V, 50-60Hz ~).
  2. Koppla medföljande cinchkontakt till det röda och det vita
  cinchuttaget på subwoofern (Audio Input). Anslut den
  andra änden med 3,5mm kontakten till audioutgången
  (Audio Output) på din PC.
  3. Koppla den vänstra satellithögtalarens cinchkontakt till
  den vita cinchanslutningen och den högra satellithögta-
  larens cinchkontakt till den röda cinchanslutningen på
  subwoofern.
  4. Sätt på subwoofern på baksidan. Nu kan du ställa in bas
  och volym på framsidan.
  1. Zastrčte síťový kabel subwooferu do zásuvky
  (230 V, 50-60 Hz ~).
  2. Zastrčte přiložený konektor Cinch s červenou a bílou
  zdířkou Cinch do subwooferu (Audio Input). Druhý konec,
  3,5 mm konektor, zapojte do audio výstupu (Audio Output)
  Vašeho počítače.
  3. Zapojte konektor Cinch levého reproduktoru do bílé
  přípojky Cinch na subwooferu a konektor Cinch pravého
  reproduktoru do červené přípojky Cinch na subwooferu.
  4. Zapněte subwoofer na zadní straně. Nyní můžete regulo-
  vat basy a hlasitost na přední straně.
  HU
  1. Dugja be a mélysugárzó csatlakozóját egy konnektorba
  (230 V, 50-60 Hz ~).
  2. Csatlakoztassa a mellékelt cinch csatlakozót a mély-
  sugárzón lévő piros és fehér cinch aljzatra (Audio Input).
  A másik végét, a 3,5 mm-es csatlakozót csatlakoztassa a
  számítógép audió kimenetére (Audio Output).
  3. Csatlakoztassa a bal szatellit cinch csatlakozóját a mély-
  sugárzón lévő fehér cinch csatlakozóra és a jobb szatellit
  cinch csatlakozóját a mélysugárzón lévő piros cinch
  csatlakozásra.
  4. Kapcsolja be a hátoldalon a mélysugárzót. Ekkor elöl
  szabályozni lehet a basszust és a hangerőt.
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som høytaler for tilkobling til en
  datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller
  for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk,
  eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Bruk av øreplugger eller hodetelefoner, og langvarig lytting
  til høyt lydvolum, kan føre til varige hørselskader.
  Konformitet
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (ra-
  dioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
  funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden
  til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  På vår webside www.speedlink.com nner du et supportskjema. Alterna-
  tivt kan du sende en e-mail direkte: support@speedlink.com
  For dette apparatet skal det være en lett tilgjengelig stikkontakt i
  nærheten. Dette apparatet er kun fullstendig frakoblet strømmen dersom
  støpselet er trukket ut av stikkontakten.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen liitettäväksi kaiuttimeksi.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
  vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
  vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIOK: orvanappien tai kuulokkeiden käyttö sekä pitkäaikainen su-
  urten äänenvoimakkuuksien kuuntelu voi johtaa pysyviin kuulovaurioihin.
  Yhteensopivuus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radio-
  laitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa lait-
  teen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
  häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Yrityksemme internetsivulla www.speedlink.com on tukilomake.
  Tekniselle tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös sähköpostia:
  support@speedlink.com
  Tällä laitteella pistorasian tulisi sijaita laitteen lähellä ja helppopää-
  syisessä paikassa. Tämä laite on täysin virraton vasta, kun
  verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
  ON
  OFF
  POWER
  AUDIO OUTPUT
  AUDIO INPUT
  R L
  R L
  ON
  OFF
  POWER
  AUDIO OUTPUT
  AUDIO INPUT
  R L
  R L
  Red connector
  White connector
  Green 3.5mm connector
  230V,
  50-60Hz ~
  Input: 230V,
  50-60Hz 0.18A
  ON
  OFF
  POWER
  AUDIO OUTPUT
  AUDIO INPUT
  R L
  R L
Speed-Link Vivo SL-8209-SBK-01

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Vivo SL-8209-SBK-01 trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Vivo SL-8209-SBK-01 trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Vivo SL-8209-SBK-01 trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 8.1. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slowaaks, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks, Hongaars. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Vivo SL-8209-SBK-01 trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Vivo SL-8209-SBK-01 trgovačke marke Speed-Link

Općenito
Brend Speed-Link
Model Vivo SL-8209-SBK-01
Proizvod Zvučnik
EAN 4027301988215
Jezik Slowaaks, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks, Hongaars
Vrsta datoteke PDF
Učinak
Izlazni audio kanali 2.1 kanali
Nazivna RMS snaga 20 W
Preporučena uporaba PC/osobno računalo
Boja proizvoda Crno
Pojačalo
Uključen uređaj za pojačavanje
Satelitski zvučnici
Vrsta satelitskog zvučnika -
Broj satelita 2
RMS snaga satelita - W
Frekvencijski opseg satelitskih zvučnika 50 - 20000 Hz
Promjer satelitskog srednjetonskog pogonskog programa 3 "
Dimenzije satelitskih zvučnika (ŠxDxV) 87 x 92 x 144 mm
Niskofrekvencijski zvučnik
Tip subwoofera Aktivni subwoofer
Bas refleks Da
Dimenzije niskotonskog zvučnika (ŠxDxV) 144 x 238 x 234 mm
Napajanje
Izvor napajanja AC
Priključci i sučelja
Tehnologija povezivanja Žičano

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2021 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.