Speed-Link Vivago

Speed-Link Vivago priručnik

(1)
 • GR
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν H/Y
  ή σε Mac
  ®
  . Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
  ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Υποδείξεις για τις μπαταρίες
  Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο μπαταρίας.
  Αντικαθιστάτε παλιές και αδύναμες μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε
  τις εφεδρικές μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών. Ως τελικός
  καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά
  τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε
  να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/συσσωρευτές
  δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου πωλούνται μπαταρίες/
  συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε
  μπαταρίες/συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να
  απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί
  να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή
  αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας.
  Αποφυγή βλάβης στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και η ακρόαση για μεγάλη
  χρονική διάρκεια σε μεγάλες εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη
  βλάβη στην ακοή.
  Συμμόρφωση
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
  υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
  αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο
  υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο τμήμα
  υποστήριξης: support@speedlink.com
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako mluvčí pro připojení na
  PC nebo Mac
  ®
  . Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
  poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
  nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku,
  nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly
  uvedeny výrobcem.
  Upozornění k bateriím
  Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned staré
  a slabé baterie. Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah
  dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze zákona povinni,
  použité baterie řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované
  baterie/akumulátory můžete bezplatně odevzdat na
  sběrných místech nebo všude tam, kde se prodávají baterie/
  akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích/
  akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako
  domácí odpad. Staré baterie mohou obsahovat kontaminující
  látky, které při nesprávném odstraňování nebo skladování
  mohou ohrozit životní prostředí a Vaše zdraví.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Použití sluchátek, jakož i dlouhé poslouchání
  vysokých zvukových objemů může vést k trvalému
  poškození sluchu.
  Konformita
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro
  Vás připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete
  suportu napsat přímo email: support@speedlink.com
  Quick install Guide
  Vers. 1.0
  ViVaGO
  stereO sPeaker
  sl-7901-sBk
  sl-7901-sWt
  ©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the
  SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Mac and Macintosh are registered
  trademarks of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
  All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made
  liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change
  without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  1. Συνδέστε το καλώδιο USB για την παροχή ρεύματος σε μια
  ελεύθερη διασύνδεση USB του Η/Υ σας ή του φορητού σας
  υπολογιστή και συνδέστε το άλλο άκρο με το ηχείο.
  2. Για την εναλλακτική λειτουργία μπαταρίας, ανοίξτε τη θήκη
  μπαταριών του ηχείου και τοποθετήστε τέσσερις μπαταρίες AAA
  (1,5V). Λάβετε εδώ υπόψη τη σωστή πολικότητα. Προσέξτε ότι κατά
  τη χρήση συσσωρευτών, αυτοί δεν πρέπει να φορτίζονται μέσω του
  καλωδίου USB.
  3. Συνδέστε το ηχείο μέσω του καλωδίου στέρεο με την έξοδο ηχείου
  του Η/Υ σας ή του MP3-Player. Τώρα ενεργοποιήστε το ηχείο με το
  κουμπί „ON“/„OFF“. Το μπλε LED αρχίζει να ανάβει και η συσκευή
  είναι τώρα έτοιμη για χρήση. Με τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή,
  ρυθμίζετε την ένταση.
  GR
  1. Zapojte USB kabel pro zásobování energií do volného rozhraní
  USB Vašeho počítače nebo notebooku a druhý konec zapojte do
  reproduktoru.
  2. Pro alternativní provoz na baterie, otevřete přihrádku na baterie
  reproduktoru a vložte čtyři baterie AAA (1,5 V). Dbejte při tom na
  správnou polaritu. Prosím, mějte při tom na vědomí, že při použití
  akumulátorů nelze tyto nabíjet kabelem USB.
  3. Zapojte reproduktor stereo kabelem do výstupu reproduktoru na
  Vašem počítači nebo přehrávači MP3-Players. Reproduktor nyní
  zapněte tlačítkem „ON“/„OFF“; modrá LED se rozsvítí a přístroj je
  nyní připraven k použití. Otočným regulátorem nastavte hlasitost.
  CZ
  1. Csatlakoztassa az áremellátás USB kábelét számítógépe van
  notebookja szabad USB portjára és kösse össze a másik végét a
  hangszóróval.
  2. Az alternatív elemes üzemeléshez nyissa ki a hangszóró
  elemtartóját és helyezzen bele négy mini ceruzaleemet (1,5 V).
  Vigyázzon a megfelelő pólusokra. Vegye gyelembe, hogy az
  akkuk használatakor ezek nem tölthetők az USB kábelről.
  3. Csatlakoztassa a hangszórót a sztereó kábelen keresztül
  számítógépe vagy az MP3-as lejátszó hangszóró kimenetével.
  Kapcsolja be a hangszórót az „ON“/„OFF“ gombbal; a kék LED
  villogni kezd, a készülék használatra kész. A forgó kapcsolóval
  állíthatja be a hangerőt.
  HU
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas som högtalaren till en
  PC eller Mac
  ®
  . Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador
  på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet,
  slarv, felaktig användning eller att produkten använts för
  syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Information om batterier
  Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast
  ut gamla och svaga batterier. Förvara batterier utom räckhåll
  för barn. Den som använder någon typ av batterier är skyldig
  att kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna in dina
  gamla, förbrukade batterier till speciella insamlingsställen
  eller var som helst där man säljer batterier. Symbolen med
  en överkorsad soptunna som sitter på batterierna betyder att
  de inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. Gamla
  batterier kan innehålla ämnen som skadar miljön och vår
  hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt.
  Undvika hörselskador
  AKTA: Att lyssna genom öronsnäckor eller hörlurar på hög
  volym under en längre tid kan leda till kroniska hörselskador.
  Överensstämmelse
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
  funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
  supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt till
  vår support: support@speedlink.com
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre vagy Mac
  ®
  -re csatlakoztatva alkalmas
  beadó készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
  termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az
  gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott
  célnak megfelelő használatból eredt.
  Elemre vonatkozó tudnivalók
  Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal cserélje ki a régi
  és gyenge elemeket. A pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa. Ön
  végső felhasználóként törvényesen kötelezett arra, hogy az elhasznált
  elemeket vagy akkukat előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az elhasznált
  elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy bárhol,
  ahol elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott hulladéktároló jele
  azt jelenti az elemeken és akkukon, hogy nem szabad a háztartási
  hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek olyan káros anyagokat
  tartalmazhatnak, melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás
  esetén kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM Fej- vagy fülhallgató használata, valamint a magas
  hangerőn történő hosszú ideig tartó zenehallgatás tartós
  halláskárosodást okozhat.
  Megfelelőség
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a
  távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található támogatási
  formanyomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak
  közvetlenül e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
  1. Anslut USB-strömkabeln till en ledig USB-port på din PC eller
  notebook och koppla den andra änden till högtalaren.
  2. Till den alternativa batteridriften öppnar du högtalarens batterifack
  och lägger in fyra AAA-batterier (1,5V). Kontrollera att polerna ligger
  rätt. Kom ihåg att du inte får ladda batterierna genom USB-kabeln
  om du driver apparaten med batterier.
  3. Koppla högtalaren till högtalarutgången på din PC eller MP3-
  spelare med stereokabeln. Sätt sedan på högtalaren med ON/
  OFF-knappen; den blå indikatorlampan tänds för att visa att den är
  klar att användas. Ställ in volymen med skruvreglaget.
  SE
  DK
  1. Tilslut USB-kablet til strømforsyningen til et ledigt USB-interface
  på din PC eller notebook og forbind kablets andet ende med
  højtaleren.
  2. Til alternativ batteridrift åbner du højtalerens batterirum og isætter
  de re AAA-batterier (1,5V). Hold herved øje på den korrekte
  polaritet. Bemærk venligst at ved brug af akkumulatorer, kan disse
  ikke oplades via USB-kablet.
  3. Firbind højtaleren via stereo-kablet med højtalerudgangen af din
  PC eller MP3-afspiller. Tænd højtaleren nu med „ON“/„OFF“-
  knappen; den blå LED starter at lyse og enheden er klar til brug.
  Med drejeregulatoren indstiller du lydstyrken.
  PL
  1. Podłącz kabel USB do zasilania do wolnego gniazda USB
  komputera PC lub notebooka, zaś drugi koniec gniazda podłącz do
  głośników.
  2. W przypadku alternatywnego zasilania z baterii, otwórz wnękę
  baterii głośnika i włóż cztery baterie AAA (1,5V). Zwróć przy tym
  uwagę na poprawną biegunowość. Pamiętaj, że w przypadku
  stosowania akumulatorów nie można ich ładować przez kabel USB.
  3. Połącz głośniki przewodem stereo z wyjściem głośnikowym
  komputera lub odtwarzacza mp3. Włącz głośniki przełącznikim
  „ON“/„OFF“; niebieska dioda LED urządzenia zaczyna świecić, jest
  ono gotowe do pracy. Ustaw głośność za pomocą regulatora.
  PL
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera
  PC lub Mac
  ®
  jako głośników. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u
  ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego
  lub niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania
  produktu.
  Informacje na temat akumulatorów
  Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte baterie
  natychmiast wymieniać. Zapasowe bateria przechowywać poza
  zasięgiem dzieci. Jako użytkownik masz prawny obowiązek
  prawidłowego usuwania zużytych baterii lub akumulatorów. Zużyte
  baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w specjalnych
  punktach zbiórki lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane.
  Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/
  akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem
  z domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą zawierać
  szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej utylizacji mogą
  zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
  Unikanie uszkodzenia słuchu
  UWAGA: używanie słuchawek nagłownych lub dousznych przy
  dużej głośności może spowodować trwałą utratę słuchu.
  Oświadczenie o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
  wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
  być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod adresem:
  www.speedlink.com znajduje się odpowiedni formularz
  zgłoszeniowy do pomocy technicznej. Alternatywnie można
  również wysłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
  support@speedlink.com
  DK
  Anvendelsesområde
  Dette produkt er kun beregnet som højtaleren, der sluttes til en
  pc eller Mac
  ®
  . Jöllenbeck GmbH påtager sig intet ansvar for
  skader på produktet eller personskader som følge af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig, forkert anvendelse af produktet eller anvendelse,
  som er i modstrid med producentens anvisninger.
  Batteriinformationer
  Brug kun den foreskrevne batteritype. Udskift straks gamle og svage
  batterier. Opbevar reservebatterierne uden for børns rækkevidde.
  Som slutforbruger er du ifølge loven forpligtet til at bortskaffe brugte
  batterier og genopladelige batterier korrekt. De brugte batterier/
  genopladelige batterier kan aeveres gratis på genbrugspladserne
  eller der, hvor batterierne/de genopladelige batterier sælges.
  Symbolet med den overstregne affaldsspand på batterier/
  genopladelige batterier betyder, at de ikke må smides ud sammen
  med det almindelige husholdningsaffald. Udtjente batterier kan
  indeholde skadelige stoffer, som kan beskadige miljøet og dit helbred,
  hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt.
  Undgå høreskader
  Giv agt: Brugen af høretelefoner eller earbuds som også store
  lydstyrker kan føre til permanente høreskader.
  Overensstemmelseserklæring:
  Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj frekvens
  (radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af mikrobølger) kan påvirke
  enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre
  afstanden til de forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  På vores websted www.speedlink.com nder du en support-blanket.
  Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
  support@speedlink.com
  Green
  Green
  TR
  Tekniğine uygun kullanım
  Bu ürün yalnızca bir PC’ye ya da Mac
  ®
  e bağlanmaya yönelik
  hoparlöre olarak uygundur. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz,
  tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç
  doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki hasarlardan ya
  da yaralanmalardan sorumlu değildir.
  Pil ile ilgili açıklamalar
  Yalnızca belirtilen tip pil kullanın. Eski ve zayıf pilleri hemen
  yenisiyle değiştirin. Yedek pilleri çocukların ulaşamayacağı yerde
  muhafaza edin. Nihai tüketici olarak kullanılmış pil ve bataryaları
  nizami bir şekilde tasye etmekle yükümlüsünüz. Tükenmiş
  pillerinizi/bataryalarınızı ücretsiz olarak toplama noktalarına
  ya da pillerin/bataryaların satıldığı yerlere teslim edebilirsiniz.
  Pillerin/bataryaların üzerindeki üstü çizili çöp bidonu simgesinin
  anlamı, bunların ev çöpü olarak atılmaması gerektiğidir. Eski
  piller, usulüne uygun tasye edilmediklerinde ya da usulüne
  aykırı depolandıklarında çevreye ve sağlığınıza zarar verebilecek
  maddeler içerebilirler.
  İşitme bozukluklarının önlenmesi
  DİKKAT: Kulaklık kullanılması ya da yüksek ses seviyelerinde uzun
  süreli dinleme, sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir.
  Uygunluk
  Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
  (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) cihazın
  (cihazların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan
  cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
  Teknik destek
  www.speedlink.com web sayfamızda bir destek formu hazırladık.
  Alternatif olarak destek merkezine doğrudan bir e-posta
  yazabilirsiniz: support@speedlink.com
  RU
  Использование по назначению
  Устройство предназначено только для динамику на компьютере.
  Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию
  или травмы лиц вследствие неосторожного, ненадлежащего,
  неправильного или не соответствующего указанной
  производителем цели использования изделия.
  Информация об элементах питания
  Используйте только батарейки предписанного типа.
  Незамедлительно меняйте старые и севшие батарейки. Храните
  запасные батарейки в недоступном для детей месте. В качестве
  конечного потребителя вы обязаны соответствующим образом
  утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Севшие
  батарейки/аккумуляторы можно бесплатно сдавать в места
  их сбора или там, где батарейки/аккумуляторы продаются.
  Символ перечеркнутого контейнера для мусора на батарейках/
  аккумуляторах значит, что их нельзя утилизировать вместе
  с бытовым мусором. Старые аккумуляторы могут содержать
  вредные вещества, которые в случае неправильной утилизации
  или хранения могут нанести ущерб окружающей среде и вашему
  здоровью.
  Предотвращение ущерба для органов слуха
  Внимание: Использование наушников, в том числе вставных,
  а также большая громкость звучания могут привести к
  непоправимому ухудшению слуха.
  Соответствие
  Из-за влияния сильных статических, электрических или
  высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных
  телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи.
  В этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
  Техническая поддержка
  На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр запроса.
  Или можно написать письмо в службу техподдержки напрямую по
  следующему адресу электронной почты: support@speedlink.com
Speed-Link Vivago

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Vivago trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Vivago trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Vivago trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 5.4. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slovački, Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Turski, Grčki, Madžarski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Vivago trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Vivago trgovačke marke Speed-Link

Brend Speed-Link
Model Vivago
Proizvod Zvučnik
EAN 4027301079012, 4027301179019
Jezik Slovački, Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Turski, Grčki, Madžarski
Vrsta datoteke PDF
Ostale značajke
Tip Prije✗sni zvučnici
Kompatibilnost PC, MP3
Dimenzije (ŠxDxV) 160 x 40 x 60mm
Zvučnici
Izlazni audio kanali 2.0
Audio
Nazivna RMS snaga 1W
Frekvencijski raspon 60Hz – 18kHzHz
Nazivna RMS snaga 1W
Frekvencijski raspon 60Hz – 18kHzHz
Učinak
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Kontrola jačine zvuka -
Boja proizvoda Bijelo
LED indikatori
Težina i dimenzije
Duljina kabela 0.8m
- USB
Napajanje
Broj podržanih baterija 4
Vrsta baterije AAA
Trajanje baterije 35h
Vrsta napajanja USB
Vrsta napajanja USB
Sadržaj ambalaže
Priloženi kabeli USB
Priključci i sučelja
USB povezivost
Značajke
Boja proizvoda Bijelo

Povezani priručnici za proizvode

Zvučnik Speed-Link

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.