Speed-Link Vento XL SL-8020-BK

Speed-Link Vento XL SL-8020-BK priručnik

(1)
 • Quick install Guide
  Vers. 1.0
  Green
  Green
  GR
  VentO Xl
  stereO sPeakers
  sl-8020-Bk
  ©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the
  SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the
  property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
  may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  PL
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Produkt ten to system głośnikowy do
  podłączenia do komputera lub do innego źródła
  dźwięku. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
  lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
  nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodne-
  go z określonym przez producenta użytkowania
  produktu.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: Długotrwałe słuchanie przy dużym
  poziomie głośności może spowodować trwałe
  uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem
  sprawdź ustawiony poziom głośności i unikaj
  zbyt dużej głośności.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne, tele-
  fony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
  w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość
  od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym pro-
  duktem należy zwrócić się do naszej pomocy
  technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to
  nasza strona internetowa www.speedlink.com.
  Alternatywnie można napisać wiadomość e-mail
  na adres eu-support@speedlink.com.
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er beregnet som højtaler for tils-
  lutning til en computer eller en anden lydkilde.
  Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader
  på produktet eller personskader på grund
  af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt
  anvendelse eller anvendelse til et formål, som
  ikke svarer til producentens anvisninger.
  Undgå høreskader
  Giv agt: Hvis man lytter til høje lydstyrker over
  en lang tidsperiode, kan det føre til permanente
  høreskader. Kontroller før hver anvendelse den
  indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
  felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan
  der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
  forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt,
  kontakt venligst vores support som du nder
  på vores webside www.speedlink.com.
  Alternativ kan du kontakte os via e-mail til
  eu-support@speedlink.com.
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για
  τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια
  άλλη πηγή ήχου. Η Jöllenbeck GmbH δεν
  αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο
  προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω
  απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης
  ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από
  τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
  σκοπό.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε
  υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη
  βλάβη στην ακοή. Ελέγχετε πριν από κάθε
  χρήση τη ρυθμισμένη ένταση και αποφεύγετε
  πολύ δυνατές εντάσεις.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
  λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
  αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
  παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το
  προϊόν απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης,
  στο οποίο μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη
  πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com. Εναλλακτικά
  επικοινωνήστε με αυτό το τμήμα μέσω E- Mail
  στη διεύθυνση eu-support@speedlink.com.
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako reproud-
  ktor pro zapojení do počítače nebo jiného
  zvukového zdroje a pro použití v uzavřených
  prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
  ručení za poškození výrobku nebo zranění
  osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodbor-
  ného, nesprávného použití výrobku, nebo v
  důsledku použití výrobku k jiným účelům, než
  byly uvedeny výrobcem.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké
  hlasitosti může způsobit trvalé poškození
  sluchu. Před každým použitím zkontrolujte
  nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš
  vysoké úrovni zvuku.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických,
  nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
  mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
  k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
  takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  V případě technických problémů s tímto
  výrobkem kontaktujte náš suport, který
  nejrychleji dosáhnete prostřednictvím našich
  webových stránek www.speedlink.com.
  Případne ho kontaktujte e-mailem
  eu-support@speedlink.com.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska användas som högta-
  lare och anslutas till en dator eller någon annan
  ljudkälla. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för
  skador på produkt eller person som är ett re-
  sultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning
  eller att produkten använts för syften som inte
  motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Undvik hörselskador
  AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan leda
  till hörselskador. Kontrolelra alltid volyminställ-
  ningen innan du kopplar på apparaten och
  undvik för hög volym.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
  från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
  apparaternas funktion. I så fall ska du försöka
  öka avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten
  kan du vända dig till vår support via vår
  webbplats www.speedlink.com.
  Alternativt kan du nå vår support via e-post
  på eu-support@speedlink.com.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék számítógépre vagy más
  hangforrásra csatlakoztatva hangszóróként
  alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
  felelősséget a termékben keletkezett kárért
  vagy vagy személyi sérülésért, ha az gyelme-
  tlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó
  által megadott célnak megfelelő használatból
  eredt.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: A hosszú ideig magas hangerőn
  történő zenehallgatás tartós halláskárosodást
  okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a
  hangerőt és kerülje a magas zajszintet.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenci-
  ájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
  kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai
  lennének, forduljon támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon, a
  www.speedlink.com címen érhet el.
  Akár e-mailben is kapcsolatba léphet velünk az
  eu-support@speedlink.com címen.
  SE
  1. Koppla USB-strömkabeln till en ledig USB-port på din
  PC eller notebook.
  2. Koppla högtalarna till audioutgången (grön) på din PC
  eller MP3-spelare med audiokabeln (3,5mm).
  3. Sätt på högtalarna genom att vrida volymreglaget åt
  höger. Om du fortsätter vrida ökas volymen.
  4. Du kan också ansluta ett par hörlurar till 3,5mm-uttaget,
  då kopplas ljudet bort från högtalarna automatiskt.
  DK
  1. Tilslut USB-kabel til strømforsyningen til en ledig USB-
  grænseade på din PC eller notebook.
  2. Forbind højtaleren via lydkablet (3,5mm) med højtale-
  rudgangen (grøn) af din PC eller MP3-afspiller.
  3. Tænd højtalerne idet du drejer lydstyrkeregulatoren til
  højre. Hvis du drejer den videre til højre øges lydstyrken.
  4. På 3,5mm-bøsningen kan du tilslutte hovedtelefoner,
  derved dæmpes højtalerne automatisk.
  PL
  1. Podłącz kabel zasilający USB do wolnego złącza USB
  komputera PC lub notebooka.
  2. Połącz głośniki kablem audio (3,5mm) z wyjściem audio
  (zielone) komputera lub odtwarzacza mp3.
  3. Włącz głośniki, przekręcając gałkę regulatora głośności
  w prawo. Dalszy obrót w prawo zwiększa głośność.
  4. Do gniazda 3,5mm można podłączyć słuchawki.
  Głośniki są wówczas automatycznie wyłączane.
  CZ
  1. Zapojte USB kabel pro napájení do volného USB
  rozhraní na vašem PC nebo notebooku.
  2. Pomocí audio kabelu (3,5 mm) zapojte reproduktory
  do audio výstupu (zelený) na vašem PC nebo MP3
  přehrávači.
  3. Reproduktory zapněte otočením regulátoru hlasitosti
  doprava. Dalším otáčením doprava se zvyšuje hlasitost.
  4. Do 3,5 mm zdířky můžete zapojit sluchátka, reprodukto-
  ry se přitom automaticky ztlumí.
  GR
  1. Συνδέστε το καλώδιο USB για την παροχή ρεύματος
  σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB του Η/Υ σας ή του
  φορητού σας υπολογιστή.
  2. Συνδέστε τα ηχεία μέσω του καλωδίου ήχου (3,5χιλ.)
  με την έξοδο ήχου (πράσινο) του Η/Υ σας ή του MP3-
  Player σας.
  3. Ενεργοποιήστε τα ηχεία, περιστρέφοντας το ρυθμιστή
  έντασης προς τα δεξιά. Περαιτέρω περιστροφή προς τα
  δεξιά αυξάνει την ένταση.
  4. Στην υποδοχή 3,5χιλ. μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά,
  τα ηχεία απενεργοποιούνται αυτόματα τότε.
  FI
  1. Liitä USB-johto virransyöttöä varten PC:n tai kannettava
  vapaaseen USB-liitäntään.
  2. Liitä kaiuttimet audiojohdolla (3,5mm) PC:n tai MP3-
  soittimen audiolähtöön (vihreä).
  3. Kytke kaiuttimet päälle kiertämällä äänenvoimakkuuden
  säädintä oikealle. Äänenvoimakkuutta lisätään kiertä-
  mällä säädintä lisää oikealle.
  4. 3,5mm:n holkkiin voidaan liittää kuulokkeet, tällöin
  kaiuttimet kytketään automaattisesti mykäksi.
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er egnet som høyttaler for
  tilkobling til en datamaskin eller en annen
  lydkilde. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for
  produktet eller for personskader som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
  av produktet utover det som er angitt fra
  produsenten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Lang tids lytting kan føre til varige hør-
  selsskader. Kontroller det innstilte lydvolumet
  før hver bruk, og unngå for høyt nivå.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske
  eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefo-
  ner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
  funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i
  så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk support
  Hvis du har tekniske problemer med dette
  produktet, må du henvende deg til vår Support,
  som du raskest kan nå via vår nettside
  www.speedlink.com. Alternativt kan du ta
  kontakt via e-post til eu-support@speedlink.com.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen tai
  toiseen äänilähteeseen liitettäväksi kaiuttimeksi.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
  tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
  loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai
  valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoi-
  tuksesta poikkeavasta käytöstä.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO Pitkäaikainen korkeiden äänen-
  voimakkuuksien kuuntelu voi johtaa pysyviin
  kuulovaurioihin. Tarkasta asetettu äänenvoim-
  akkuus ennen jokaista käyttöä ja vältä liian
  korkeaa tasoa.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva
  huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataaju-
  uksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen
  (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vai-
  keuksia, käänny tukemme puoleen. Tukemme
  tavoitat nopeimmin verkkosivumme kautta,
  osoitteessa www.speedlink.com. Vaihtoehtoise-
  sti voit ottaa tukeemme yhteyttä sähköpostitse
  osoitteessa eu-support@speedlink.com.
  HU
  1. Csatlakoztassa az áramellátás USB kábelét
  számítógépe vagy notebookja szabad USB portjára.
  2. A hangszórót csatalkoztassa az audió kábellel (3,5 mm)
  számítógépe vagy MP3 lejátszója audió kimenetére
  (zöld).
  3. Kapcsolja be a hangszórót: fordítsa el jobbra a
  hangerőszabályozót. Ha még jobban jobbra fordítja,
  növeli a hangerőt.
  4. A 3,5 mm-es aljzatra fejhallgatót csatlakoztathat,
  ilyenkor a hangfal magától elnémul.
  NO
  1. Koble USB-kabelen for strømforsyning til en ledig
  USB-port på din PC eller notebook.
  2. Koble høyttalerne til audioutgangen (grønn) på PC-en
  eller MP3-spilleren via audiokoabelen (3,5mm).
  3. Slå på høyttalerne ved å vri volumbryteren mot høyre.
  Vrir du videre mot høyre, øker du volumet.
  4. På 3,5-mm-uttaket kan du koble til høretelefoner, lyden
  på høyttalerne blir da automatisk koblet ut.
Speed-Link Vento XL SL-8020-BK

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Vento XL SL-8020-BK trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Vento XL SL-8020-BK trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Vento XL SL-8020-BK trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.9. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slovački, Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Turski, Grčki, Madžarski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Vento XL SL-8020-BK trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Vento XL SL-8020-BK trgovačke marke Speed-Link

Brend Speed-Link
Model Vento XL SL-8020-BK
Proizvod Zvučnik
EAN 4027301280203
Jezik Slovački, Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Turski, Grčki, Madžarski
Vrsta datoteke PDF
Zvučnici
Položaj zvučnika Stolni/police za knjige
Broj pogonskih programa 2
Visokotonski zvučnik -
Niskotonski zvučnik -
Izlazni audio kanali 2.0
Učinak
Preporučena uporaba PC/osob✗ računalo
Kontrola jačine zvuka Rotacioni
Materijal kućišta Plastika
Boja proizvoda Cr✗
Pojačalo
Pojačalo
Audio
Nazivna RMS snaga 2W
Frekvencijski raspon 80 - 18000Hz
Ostale značajke
Ekvalizator
Težina i dimenzije
Duljina kabela 1.3m
Širina 92mm
Dubina 55mm
Visina 240mm
Priključci i sučelja
Tehnologija povezivanja Žiča✗
Izlazi za slušalice 1
USB povezivost
- USB
Napajanje
Vrsta napajanja USB
Sadržaj ambalaže
Priloženi kabeli USB

Povezani priručnici za proizvode

Zvučnik Speed-Link

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.