Speed-Link Spes

Speed-Link Spes priručnik

(1)
 • ©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
  registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
  Jöllenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein
  is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Quick install Guide
  sPes cliP-On MicROPHOne
  Technical support
  A support form is available on our website: www.speedlink.com.
  Alternatively you can e-mail our technical support team directly: support@speedlink.com
  VeRs. 1.0
  sl-8691-sBk-01
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen
  liitettäväksi mikrofoniksi. Jöllenbeck GmbH
  ei ota minkäänlaista vastuuta henkilöiden
  tai eläinten loukkaantumisista tai
  esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta,
  virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
  vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva ohje
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
  korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
  matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
  voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
  toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää
  kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Yrityksemme internetsivulla
  www.speedlink.com on tukilomake.
  Tekniselle tuelle voi lähettää
  vaihtoehtoisesti myös sähköpostia:
  support@speedlink.com
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre csatla-
  koztatva alkalmas mikrofonként. A
  Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
  személyekben, állatokban vagy tárgyakban
  keletkezett kárért, ha az gyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó
  által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Megfelelőségre vonatkozó tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy
  nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
  sütők, kisülések) hatására a készülék (a
  készülékek) működési zavara léphet fel.
  Ebben az esetben próbálja meg növelni a
  távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található
  támogatási formanyomtatványunk. Másik
  lehetőség még, hogy a Támogatásnak
  közvetlenül e-mailt is küldhet:
  support@speedlink.com
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako
  mikrofon pro zapojení do počítače. Firma
  Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
  poškození výrobku nebo zranění osob a
  zvířat, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití
  výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
  jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Upozornění ke konformitě
  Za působení silných statických,
  elektrických, nebo vysokofrekvenčních
  polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
  funkčnosti přístroje (přístrojů).V takovém
  případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách www.
  speedlink.com jsme pro Vás připravili
  suportový formulář. Jako alternativu
  můžete supportu napsat přímo email na
  adresu: support@speedlink.com
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som mikrofon
  for tilkobling til en datamaskin. Jöllenbeck
  GmbH ta intet ansvar for produktet
  eller for personskader, skader på dyr
  eller materielle skader, som skyldes ikke
  forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
  av produktet utover det som er angitt fra
  produsenten.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske,
  elektriske eller høyfrekvente felt
  (radioanlegg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på
  apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å
  øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  På vår webside www.speedlink.com
  nner du et supportskjema. Alternativt
  kan du sende en e-mail direkte: support@
  speedlink.com
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως
  μικρόφωνο για τη σύνδεση σε έναν
  υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν
  αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες
  σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω
  απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
  χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση
  προς τις συσκευές που δημιουργούν
  παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com
  έχουμε ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης.
  Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα
  E-mail στο τμήμα υποστήριξης:
  support@speedlink.com
  GR
  1. Koble pluggen på kabelen til mikrofoningangen (rosa) på
  datamaskinen.
  2. Forsikre deg om at mikrofonen er stilt inn korrekt i
  operativsystemet samt i den anvendte programvaren for
  opptak, og at opptaksnivået er stilt inn korrekt.
  NO
  1. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην είσοδο μικροφώνου
  (ροζ) του υπολογιστή σας.
  2. Εξασφαλίζετε ότι το μικρόφωνο έχει επιλεγεί στο λειτουργικό
  σύστημα καθώς και στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως
  συσκευή λήψης και ότι η στάθμη λήψης έχει ρυθμιστεί
  σωστά.
  GR
  1. Liitä johdon jakkipistoke tietokoneesi mikrofonituloon
  (roosa).
  2. Varmista, että mikrofoni on valittu käyttöjärjestelmässä
  ja käytetyssä ohjelmistossa tallennuslaitteeksi ja että
  tallennustaso on säädetty oikein.
  FI
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do
  podłączenia do komputera jako mikrofon.
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za obrażenia u
  ludzi, zwierząt lub szkody materialne na
  skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
  niewłaściwego lub niezgodnego z
  określonym przez producenta użytkowania
  produktu.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne
  lub elektromagnetyczne o wysokiej
  częstotliwości (urządzenia radiowe,
  telefony komórkowe, rozładowania
  elektryczne w kuchenkach mikrofalowych)
  mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
  urządzenia (urządzeń). W takim wypadku
  należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod
  adresem: www.speedlink.com znajduje
  się odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
  Alternatywnie można również wysłać do
  nas wiadomość pocztą elektroniczną na
  adres: support@speedlink.com
  PL
  CZ
  1. Zapojte západkový konektor kabelu do vstupu mikrofonu
  (růžový) na Vašem počítači.
  2. Ujistěte se, zda je mikrofon zvolen v operačním systému
  a v použitém softvéru jako záznamové zařízení, a zda je
  správně nastavená hladina snímání zvuku.
  PL
  1. Podłącz wtyk mini jack 3,5mm do wejścia mikrofonowego
  komputera (różowe).
  2. Upewnij się, że mikrofon jest rozpoznany w systemie
  operacyjnym i w innym stosowanym oprogramowaniu jako
  urządzenie do nagrywania oraz że poziom nagrywania jest
  poprawnie ustawiony.
  HU
  1. Csatlakoztassa a kábel jack dugóját számítógépe mikrofon
  bemenetére (rózsaszín).
  2. Győződjön meg arról, hogy a mikrofon az operációs
  rendszerben, valamint a felhasznált szoftverben felvevő
  készülékként legyen kiválasztva és hogy a felvételi szint
  megfelelően legyen beállítva.
  SE
  1. Koppla kabelns teleplugg till datorns mikrofoningång (rosa).
  2. Försäkra dig om att mikrofonen valts som
  inspelningsapparat i operativsystemet samt i den
  programvara som används och att inspelningsljudet är rätt
  inställt.
  DK
  1. Sæt kablets jackstik ind i computerens mikrofonindgang
  (lyserød).
  2. Sørg venligst for, at mikrofonen blev udvalgt som
  optagelsesenhed i operativsystemet og i softwaren og at
  niveauet til optagelsen er indstillet korrekt.
  2
  Rose
  Rose
Speed-Link Spes

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Spes trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Spes trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Spes trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 6.8. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Turski, Grčki, Madžarski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Spes trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Spes trgovačke marke Speed-Link

Brend Speed-Link
Model Spes
Proizvod Mikrofon
EAN 4027301289619
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Turski, Grčki, Madžarski
Vrsta datoteke PDF
Mikrofon
Tip Mikrofon za računalo
Priključci i sučelja
Tehnologija povezivanja Žiča✗
Mikrofon, linijski ulaz
Učinak
Duljina kabela 2.5m
Boja proizvoda Cr✗
Ostale značajke
Težina 7g

Povezani priručnici za proizvode

Mikrofon Speed-Link

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.