Speed-Link Snappy SL-6825-BK-01

Speed-Link Snappy SL-6825-BK-01 priručnik

(1)
 • PL
  Użytkowanie zgodne z
  przeznaczeniem
  Ten produkty jest przeznaczone
  tylko do stosowania jako kamera
  do podłączenia do komputera PC i
  do stosowania w pomieszczeniach
  zamkniętych. Jöllenbeck GmbH nie
  ponosi żadnej odpowiedzialności za
  uszkodzenia produktu lub obrażenia
  u ludzi na skutek nieuważnego,
  nieprawidłowego, niewłaściwego lub
  niezgodnego z określonym przez
  producenta użytkowania produktu.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne,
  elektryczne lub elektromagnetyczne
  o wysokiej częstotliwości (urządzenia
  radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki,
  rozładowania elektryczne) mogą
  być przyczyną zakłóceń w działaniu
  urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą
  odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z
  tym produktem proszę zwrócić się do
  naszej pomocy technicznej, z która
  najszybciej można skontaktować się
  przez naszą stronę internetową
  www.speedlink.com.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote on tarkoitettu
  liitettäväksi tietokoneen liitäntään
  ja käytettäväksi vain kamerana
  suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck
  GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
  tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai
  henkilöiden loukkaantumisista, jotka
  johtuvat tuotteen huolimattomasta,
  asiattomasta, virheellisestä tai
  valmistajan ohjeiden vastaisesta,
  käyttötarkoituksesta poikkeavasta
  käytöstä.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva
  huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset
  tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa
  laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
  on silloin yritettävä siirtää kauemmas
  häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän
  tuotteen suhteen, käänny tukemme
  puoleen. Tukeen saat nopeimmin
  yhteyttä verkkosivumme
  www.speedlink.com kautta.
  SE DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet til brug
  som kamera og for tilslutningen til
  en PC og er kun egnet til brugen i
  lukke rum. Jöllenbeck GmbH er ikke
  ansvarligt for skader på produktet
  eller personskader på grund af
  uforsigtig, uhensigtsmæssig og
  ukorrekt anvendelse eller anvendelse
  til et formål, som ikke svarer til
  producentens anvisninger.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske,
  elektriske felter eller felter med høj
  frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-aadninger), kan der opstå
  funktionsforstyrrelser af enheden
  (enhederne). I dette tilfælde bør du
  prøve på, at forstørre afstanden til
  forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette
  produkt, kontakt venligst vores support
  som du nder på vores webside
  www.speedlink.com.
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas
  som kamera inomhus och anslutas
  till en PC. Jöllenbeck GmbH tar
  inget ansvar för skador på produkt
  eller person som är ett resultat av
  ovarsamhet, slarv, felaktig användning
  eller att produkten använts för syften
  som inte motsvarar tillverkarens
  anvisningar.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och
  högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I
  så fall ska du försöka öka avståndet till
  den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med
  produkten kan du vända dig till vår
  support. Du når den snabbast genom
  vår webbsida www.speedlink.com.
  CZ EL
  Χρήση σύμφωνη με τους
  κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για
  χρήση ως κάμερα για τη σύνδεση σε
  έναν Η/Υ και για χρήση σε κλειστούς
  χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν
  αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές
  στο προϊόν ή για τραυματισμούς
  ατόμων λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή
  χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό
  από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
  συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
  υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία
  της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
  την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
  την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το
  προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
  υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
  έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της
  ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  Použití podle předpisů
  Tento výrobek je určen k využití
  jako kamera připojovaná k počítači
  a pro používání v uzavřených
  prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH
  nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob, vzniklé v
  důsledku nedbalého, neodborného,
  nesprávného použití výrobku, nebo
  v důsledku použití výrobku k jiným
  účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických,
  elektrických, nebo vysokofrekvenčních
  polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k
  omezení funkčnosti přístroje (přístrojů).
  V takovém případě se pokuste zvětšit
  distanci k rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s
  tímto produktem kontaktujte prosím
  náš suport, který je nejrychleji
  dostupný prostřednictvím našich
  webových stránek www.speedlink.com.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ezek a termékek csak kameraként
  fejhallgatóval számítógépre
  csatlakoztatva és zárt helyiségben
  történő használatra alkalmasak.
  A Jöllenbeck GmbH nem vállal
  felelősséget a termékben keletkezett
  kárért vagy vagy személyi sérülésért,
  ha az gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által
  megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos
  vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok,
  vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések)
  hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben
  az esetben próbálja meg növelni a
  távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki
  problémák esetén forduljon
  Támogatásunkhoz, melyet
  leggyorsabban honlapunkon
  www.speedlink.com keresztül érhet el.
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som
  kamera for tilkobling til en datamaskin
  og er kun egnet for bruk innendørs.
  Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for
  produktet eller for personskader som
  skyldes ikke forskriftsmessig eller feil
  bruk, eller bruk av produktet utover det
  som er angitt fra produsenten.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske,
  elektriske eller høyfrekvente felt
  (radioanlegg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/
  apparatene. Forsøk i så fall å øke
  avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med
  dette produktet, må du ta kontakt med
  vår Support, som du raskest kan nå via
  vår nettside www.speedlink.com.
  VERS. 1.0
  QUICK INSTALL GUIDE
  SNAPPY
  ®
  SMART WEBCAM
  SL-6825-BK-01
  ©2013 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark, the
  SPEEDLINK swoosh and SNAPPY are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Windows is a
  registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All trade-
  marks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any
  errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without
  prior notice. Please keep this information for later reference.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  TECHNICAL SUPPORT
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
  the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
  SE
  1. Placera webbkameran på databordet eller på bildskärmen.
  2. Anslut webbkamerans USB-kontakt till en ledig USB-port på din
  dator.
  3. Skruva på fokuslinsen tills bilden blir tillräckligt skarp.
  4. Windows
  ®
  : Lägg in medföljande CD i datorns CD-enhet för att
  installera drivrutinen. Om installation inte börjar automatiskt väljer
  du CD-enheten i Windows
  ®
  Explorer och startar programmet
  „Setup.exe“.
  5. Ett tryck på snapshot-knappen utlöser inspelningsfunktionen i
  „AMCap“ programvara.
  CZ
  1. Umístěte webovou kameru na stole nebo na obrazovce.
  2. Zastrčte konektor USB webové kamery do volného portu USB v
  počítači.
  3. Otáčejte fokusní čočkou tak dlouho, až dokud nezískáte dobře
  zaostřený obraz.
  4. Windows
  ®
  : K instalaci software řídicího programu vložte
  spoludodané CD s řídicím programem do CD-ROM. Nespustí-li
  se instalace automaticky, zvolte ve Windows
  ®
  Explorer Váš pohon
  CD a spusťte program „Setup.exe“.
  5. Stisknutím tlačítka Snapshot se spustí zaznamenávání v rámci
  “AMCap” software.
  DK
  1. Placer dit webcam på bordet eller billedskærmen.
  2. Slut kameraets USB-stik til et ledigt USB-interface på din
  computer.
  3. Drej fokuslinsen indtil du får et skarpt billede.
  4. Windows
  ®
  : Læg den medleverede driver-CD ind i dit CD-drev
  for at installere driver-softwaren. Hvis installationen ikke starter
  automatisk, udvælger du dit CD-drev i Windows
  ®
  Explorer og
  starter programmet „Setup.exe“.
  5. Et tryk på snapshot-tasten aktiverer optagelsen i „AMCap“-
  softwaren.
  EL
  1. Τοποθετήστε την Webcam επάνω στο τραπέζι ή στην οθόνη.
  2. Συνδέστε το βύσμα USB της Webcam σε μια ελεύθερη διεπαφή
  USB του υπολογιστή σας.
  3. Περιστρέψτε το φακό εστίασης, έως ότου λάβετε μια καθαρή
  εικόνα.
  4. Windows
  ®
  : Τοποθετήστε το απεσταλμένο CD οδηγού στον
  οδηγό CD, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό οδηγού. Εάν η
  εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε στον Windows
  ®
  Explorer τον οδηγό CD και εκκινήστε το πρόγραμμα „Setup.exe“.
  5. Μια πίεση στο πλήκτρο στιγμιότυπου ενεργοποιεί μια εγγραφή
  εντός του λογισμικού “AMCap”.
  PL
  1. Umieść kamerę internetową na stole lub na monitorze.
  2. Podłącz wtyk USB kamery do wolnego złącza USB komputera.
  3. Obróć soczewką obiektywu, by uzyskać ostry obraz.
  4. Windows
  ®
  : Włóż dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM,
  aby zainstalować sterowniki. Jeśli instalacja nie rozpocznie się
  automatycznie, w programie Windows
  ®
  Explorer wybierz napęd
  CD-ROM i uruchom program „Setup.exe“.
  5. Naciśnięcie przycisku migawki powoduje wykonanie zdjęcia przez
  oprogramowanie „AMCap”.
  FI
  1. Aseta webbikamera pöydälle tai kiinnitä tietokoneen näyttöön.
  2. Liitä webbikameran USB-johto tietokoneesi vapaaseen USB-
  liitäntään.
  3. Käännä kohdistuslinssiä, kunnes kuva on tarkka.
  4. Windows
  ®
  : Aseta toimitukseen sisältyvä ajuri-CD tietokoneen
  CD-asemaan ajuriohjelmiston lataamiseksi. Mikäli asennus
  ei käynnisty automaattisesti, valitse Windows
  ®
  Explorerista
  tietokoneen CD-asema ja käynnistä ohjelma „Setup.exe“.
  5. Kun painat tilannevedos-näppäintä, ”AMCap”-ohjelma laukaisee
  kuvan.
  HU
  1. Helyezze a webkamerát az asztalra vagy a képernyőre.
  2. Csatlakoztassa a webkamera USB csatlakozóját számítógépe
  szabad USB portjára.
  3. Fordítsa el a fókuszlencsét, amíg éles nem lesz a kép.
  4. Windows
  ®
  : Helyezze be a CD meghajtóba a csomagban található
  CD-t, hogy telepítse a meghajtó szoftvert. Ha nem kezdődne el
  magától a telepítés, akkor válassza ki a Windows
  ®
  Explorerben a
  CD meghajtót és indítsa el a „Setup.exe“ programot.
  5. Ha megnyomja a Snapshot gombot, akkor az az „AMCap“
  szoftverben felvételt old ki.
  NO
  1. Sett webkameraet på bordet eller på dataskjermen.
  2. Koble USB-pluggen til et ledig USB-grensesnitt på computeren.
  3. Vri på fokuslinsen til du har et skarpt bilde.
  4. Windows
  ®
  : Legg inn den vedlagte driver-CD i CD-stasjonen for å
  installere driverprogramvaren. Dersom installasjonen ikke starter
  automatisk, bruk Windows
  ®
  Explorer og start programmet „Setup.
  exe“ på CD-stasjonen.
  5. Et trykk på snapshot-knappen utløser et opptak i programvaren
  ”AMCap”.
  21 3 4 5
Speed-Link Snappy SL-6825-BK-01

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Snappy SL-6825-BK-01 trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Snappy SL-6825-BK-01 trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Snappy SL-6825-BK-01 trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slovački, Engleski, Njemački, Turski, Madžarski, Nizozemac, Norveški, Francuski, Talijanski, Finski, Švedski, Polirati, Španjolski, Ruski, Danski, Grčki. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Snappy SL-6825-BK-01 trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Snappy SL-6825-BK-01 trgovačke marke Speed-Link

Općenito
Brend Speed-Link
Model Snappy SL-6825-BK-01
Proizvod Web kamera
EAN 4027301967791
Jezik Slovački, Engleski, Njemački, Turski, Madžarski, Nizozemac, Norveški, Francuski, Talijanski, Finski, Švedski, Polirati, Španjolski, Ruski, Danski, Grčki
Vrsta datoteke PDF
Učinak
Megapiksela 8 MP
Maksimalna razlučivost videozapisa 640 x 480 pikseli
Maksimalni broj sličica u sekundi 30 fps
Puni HD
Foto funkcija Da
Maksimalna razlučivost slike - pikseli
Automatski fokus
Mogućnost zumiranja Da
Digitalni zum 4 x
Praćenje lica Da
Fokusiranje Ručno
Tipka za okidanje Da
Dizajn
Ugrađeni mikrofon Da
Sučelje USB
Boja proizvoda Crno
Ugrađena bljeskalica
Duljina kabela 1.2 m
LED indikatori Da
Raspon pomicanja 0 - 360 °
Tip montaže Kvačica/postolje
Podaci o ambalaži
Količina 1
Sadržaj ambalaže
Postolje za računalo Da
Softver
Podržani Windows operativni sustavi Da
Podržani Mac operativni sustavi Da