Speed-Link Reflect SL-6815-SBK-02

Speed-Link Reflect SL-6815-SBK-02 priručnik

(1)
 • Vers. 1.2
  ©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the
  SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the
  property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that
  may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Quick install Guide
  reFlect
  led WeBcaM
  sl-6815-sBk-02
  Αποποίηση ευθύνης
  Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία
  περίπτωση για ενδεχόμενες ζημιές στο προϊόν ή
  προσωπικούς τραυματισμούς λόγω απροσεξίας, μη
  ενδεδειγμένης χρήσης ή χρήση του προϊόντος πέραν
  αυτής για την οποία προορίζεται.
  Συμμόρφωση
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
  πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
  εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
  συσκευών μικροκυμάτων) ίσως συμβούν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
  αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
  παρεμβολή.
  Υποστήριξη
  Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες
  κατά τη σύνδεση ή εγκατάσταση της συσκευής,
  μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής
  εξυπηρέτησης. Συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο
  τεχνικής υποστήριξης που διατίθεται στην ιστοσελίδα
  μας www.speedlink.com. Διαφορετικά, μπορείτε
  να αποστείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου απευθείας στο τμήμα τεχνικής
  υποστήριξης: support@speedlink.com
  Gr
  Omezení odpovědnosti
  Společnost Jöllenbeck GmbH neručí za škody na
  výrobku ani úrazy osob způsobené nepozorným,
  neodborným nebo nesprávným používáním výrobku
  nebo jeho používáním neodpovídajícím účelu
  stanovenému výrobcem.
  Konformita - shoda
  Pod vlivem silně statických, elektrických, nebo
  vysoce-frekvenčních polí (rádiové zařízení, mobilní
  telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
  funkčnosti přístroje (přistrojů). Pokuste se v tomto
  případě, zvětšit vzdálenost k rušivým přístrojům.
  Podpora
  V případě potíží při instalaci nebo připojování
  zařízení se obraťte na naše oddělení technické
  podpory. Na našem webu www.speedlink.com je k
  dispozici formulář pro využití podpory. Můžete také
  napsat e-mail přímo do oddělení podpory:
  support@speedlink.com
  cZ
  Wyłączenie z odpowiedzialności
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności
  za uszkodzenia produktu lub obrażenia osób
  powstałe wskutek nieuważnego, niewłaściwego,
  nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem
  użycia.
  Deklaracja zgodności
  Pod wpływem działania silnych pól statycznych,
  elektrycznych lub wysokoczęstotliwościowyc
  h (urządzenia radiowe, radiostacje, telefony
  komórkowe, kuchenki mikrofalowe i inne
  wyładowania) może dojść zakłóceń w działaniu
  urządzenia (urządzeń). W takiej sytuacji należy
  spróbować zwiększyć odległość od urządzeń, które
  powodują zakłócenia.
  Dział techniczny
  W przypadku trudności z instalacją lub podczas
  podłączania urządzenia, należy zwrócić się o pomoc
  do naszego działu technicznego. Na naszej stronie
  internetowej www.speedlink.com przygotowaliśmy
  formularz pomocy technicznej. Z działem
  technicznym można skontaktować się również
  bezpośrednio wysyłając wiadomość e-mail:
  support@speedlink.com
  Pl
  Felelősség kizárása
  A termék elővigyázatlan kezelésből, szakszerűtlen,
  hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő
  károsodásáért vagy az ilyen okokból bekövetkező
  személyi sérülésekért a Jöllenbeck GmbH nem vállal
  felelősséget.
  Megfelelőség
  Erős statikai, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
  mezők hatására (rádiós berendezések, vezeték
  nélküli telefonok, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők)
  előfordulhat, hogy a készülék(ek) működésében hiba
  keletkezik. Ebben az esetben próbálja meg növelni a
  zavaró készülékekhez való távolságot.
  Támogatás
  Amennyiben nehézségekbe ütközik a termék üzembe
  helyezése vagy csatlakoztatása során, kérjen tőlünk
  műszaki támogatást. Honlapunkon a
  www.speedlink.com címen rendelkezésre áll egy
  támogatást kérő űrlap. Vagy közvetlenül e-mailben is
  fordulhat hozzánk támogatási igényével:
  support@speedlink.com
  Hu
  Friskrivningsklausul
  Jöllenbeck GmbH har inte någon ansvarsskyldighet
  för skador på produkt eller person som orsakats av
  oaktsam, felaktig eller ej därtill avsedd användning
  av produkten.
  Försäkran om överensstämmelse
  Inverkan av starka statiska, elektriska eller
  högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
  mikrovågsugnar, urladdningar) kan leda till
  funktionsstörningar i apparaten/apparaterna. Försök i
  så fall att öka avståndet till de apparater som stör.
  Support
  Vänd dig till vår tekniska support om du har problem
  vid installation eller anslutning av apparaten. På
  vår hemsida www.speedlink.com nns det ett
  supportformulär. Alternativt kan du skicka ett
  e-postmeddelande direkt till supporten:
  support@speedlink.com
  se
  Fritagelse for ansvar
  Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar for
  materialeskader eller personskader, som opstår på
  grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig, ukorrekt brug
  eller hvis produktet bruges til andre formål end dem
  som angives af producenten.
  Overensstemmelse
  Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en
  høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, udladning
  af mikrobølger) kan påvirke enhedens (enhedernes)
  funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre afstanden
  til de forstyrrende enheder.
  Support
  Hvis du har problemer med installeringen eller
  tilslutningen af enheden, kontakt venligst vores
  tekniske support. På vores websted
  www.speedlink.com nder du en supportblanket.
  Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til
  vores support: support@speedlink.com
  dk
  1. Przed podłączeniem kamery do Państwa komputera proszę zainstalować sterowniki. Umieścić
  w napędzie CD-ROM dołączoną płytę CD ze sterownikami. Jeśli instalacja nie rozpocznie się
  automatycznie, proszę w eksploratorze Windows wybrać napęd
  CD-ROM, a następnie dwukrotnie kliknąć plik „Setup.exe“.
  2. Podłączyć kamerę internetową do wolnego portu USB Państwa komputera.
  3. Składany mechanizm można wykorzystać jako podporę stojącą lub do zamocowania kamery
  do notebooka.
  4. Proszę obracać soczewkę do momentu uzyskania ostrego obrazu.
  5. Reguluj jasność diod LED za pomocą kablowego pilota zdalnego sterowania.
  PL
  1. Installer først driver-softwaren inden du tilslutter kameraet til din computer. Læg den vedlagte
  driver-CD ind i dit CD-ROM-drev. Hvis installationen ikke starter omgående, på dit CD-ROM-
  drev i Windows Explorer og dobbeltklik på len setup.exe.
  2. Tilslut kameraet til et ledigt USB interface på din computer.
  3. Klapmekanismen kan bruges som opstillingsfod eller til fastgørelse på dir notebook.
  4. Drej fokuslinsen indtil du får et skarpt billede.
  5. Juster lysstyrken på lysdioder på kablet fjernbetjening.
  DK
  1. Nejprve nainstalujte software ovladače, teprve poté připojte
  webkameru k počítači. Vložte dodaný disk CD-ROM s ovladačem do jednotky CD-ROM.
  Jestliže se instalace ihned nespustí, klepněte ve správci souborů systému Windows na symbol
  jednotky CD-ROM a poklepejte na soubor „Setup.exe“.
  2. Připojte webkameru k volnému USB portu počítače.
  3. Svorkový mechanismus je možné použít jako stojan nebo jako svorku pro upevnění na
  notebooku.
  4. Otáčejte ostřicí čočkou, až získáte ostrý obraz.
  5. Regulujte jas LED diod kabelovým dálkovým ovládáním.
  CZ
  1. Προτού συνδέσετε τη κάμερα με τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
  Τοποθετήστε το CD με τον οδηγό συσκευής στη μονάδα δίσκου CD-ROM. Εάν η εγκατάσταση δεν
  ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου CD-ROM στο
  Windows Explorer και στη συνέχεια διπλό κλικ στο αρχείο „setup.exe“.
  2. Συνδέστε τη διαδικτυακή κάμερα σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας.
  3. Ο ανακλινώμενος μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση της κάμερας ή σαν στήριξη
  για φορητό υπολογιστή.
  4. Περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης ώσπου να βλέπετε μια καθαρή εικόνα.
  5. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των LEDs μέσω του τηλεχειριστηρίου στο καλώδιο.
  GR
  1. Mielőtt a kamerát a számítógéphez csatlakoztatja, telepítse a
  meghajtó-szoftvert. Helyezze be a mellékelt meghajtó-CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
  Amennyiben nem indul el automatikusan a telepítés, a Windows Intézőben a CD-ROM-megha-
  jtón kattintson kétszer a „Setup.exe“ fájlra.
  2. Csatlakoztassa a webkamerát a számítógép valamelyik szabad USB-aljzatához.
  3. Az összecsukó-szerkezet lábként vagy notebookra való rögzítéshez is használható.
  4. Forgassa a fókuszlencsét mindaddig, amíg éles képet nem kap.
  5. A LED-ek fényerejét a vezetékes távirányítóval szabályozhatja.
  HU
  1. Installera drivrutinerna först, innan kameran ansluts till datorn. Sätt i
  den medföljande CD-skivan med drivrutinerna i CD-ROM-enheten. Om installationen inte
  startar, så öppna Windows Explorer, klicka på CD-ROM-enheten och dubbelklicka på len
  ”Setup.exe“.
  2. Anslut webbkameran till en ledig USB-port på datorn.
  3. Fällmekanismen kan användas som fot eller för fastsättning på en bärbar dator.
  4. Vrid på fokuslinsen tills en skarp bild uppnås.
  5. Reglera LED-lampornas ljusstyrka med kabelfjärren.
  SE
  4
Speed-Link Reflect SL-6815-SBK-02

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Reflect SL-6815-SBK-02 trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Reflect SL-6815-SBK-02 trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Reflect SL-6815-SBK-02 trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.7. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slowaaks, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Pools, Russisch, Turks, Grieks, Hongaars. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Reflect SL-6815-SBK-02 trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Reflect SL-6815-SBK-02 trgovačke marke Speed-Link

Općenito
Brend Speed-Link
Model Reflect SL-6815-SBK-02
Proizvod Web kamera
EAN 4027301987362
Jezik Slowaaks, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Pools, Russisch, Turks, Grieks, Hongaars
Vrsta datoteke PDF
Učinak
Maksimalna razlučivost videozapisa 640 x 480 pikseli
Maksimalni broj sličica u sekundi - fps
Puni HD
Maksimalna razlučivost slike - pikseli
Megapiksela - MP
Maksimalna razlučivost interpolirane slike - MP
Dizajn
Boja proizvoda Crno
Sučelje USB 2.0
Duljina kabela 1.4 m

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2021 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.