Speed-Link Keto2 SL-8732-SSV-A

Speed-Link Keto2 SL-8732-SSV-A priručnik

(1)
 • KETO
  2
  STEREO PC HEADSET
  ©2008 Jöllenbeck. All rights reserved. Speed-Link, the Speed-Link word mark and the Speed-Link swoosh are registered trademarks of Jöllen-
  beck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in
  this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Jöllenbeck GmbH, 27404 Weertzen, Germany
  www.speed-link.com
  VERS. 1.0
  ©2009 Jöllenbeck. All rights reserved. SPE EDLINK
  ®
  , the SPEED LINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
  registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.
  llenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is
  subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, 27404 Weertzen, GERMANY
  QUICK INSTALL GUIDE
  SL-8732
  SUPPORT
  A support form is available on our website: www.speedlink.com.
  Alternatively you can e-mail our technical support team directly: support@speed-link.com
  SE
  SI
  CZ
  RU HUBG
  Ограничение на отговорността
  Jöllenbeck GmbH в никакъв случай не
  поема отговорност за последствия
  от щети, като повреди или загуба на
  собственост, загуби от приходи или
  оборот, разходи за резервни части,
  разходи за неприятности поради
  прекъсване на работа или други щети.
  При никакви обстоятелства не могат да
  се признаят искове, които надхвърлят
  продажната цена на продукта.
  Избягване увреждане на слуха
  ВНИМАНИЕ: Използването на слушалки
  както и продължителното слушане
  на силен звук може да доведе до
  дълготрайно увреждане на слуха.
  Гаранция
  За този продукт ние Ви даваме
  двугодишна гаранция от датата на
  покупката по отношение на изработката
  и на всички използвани части.
  Съответствие
  Под въздействието на силни статични,
  електрически или високочестотни
  полета (радиоуредби, мобилни
  телефони, микровълнови разреждания)
  може да се стигне до смущения във
  функциите на уреда (уредите). В такъв
  случай се опитайте да увеличите
  разстоянието до пречещите уреди.
  Felelősség korlátozása
  A Jöllenbeck GmbH semmilyen esetben
  nem vállal felelősséget káresemények
  következményeiért, mint pl. tulajdon
  sérülése vagy elvesztése, nyereség- vagy
  forgalom elmaradása, pótalkatrészek
  költsége, szolgáltatás megszakítása miatti
  kellemetlenségek okán vagy más kár miatt
  felmerülő kiadások. Semmilyen körülmé-
  nyek között nem támasztható olyan igény,
  amely meghaladja a termék vételárát.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: Fül- vagy fejhallgatók
  használata, valamint hosszú ideig tartó
  magas hangerőn történő használat tartós
  halláskárosodáshoz vezethet.
  Garancia
  Ezen termékre a vásárlás dátumától
  számított két év garanciát vállalunk a kidol-
  gozásra és minden beépített alkatrészre.
  Megfelelés
  Erős statikus, elektromos vagy nagy-
  frekvenciájú mezők (rádióberendezések,
  mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására
  a készülék (a készülékek) működési
  zavara léphet fel. Ebben az esetben
  próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
  készülékekhez.
  Ограничение ответственности
  Компания Jöllenbeck GmbH не несет
  ответственности за косвенные убытки,
  как то: повреждение или потеря
  имущества, неполучение прибыли или
  доходов, расходы на запчасти, расходы
  на неудобства в связи с перерывом в
  работе и прочие убытки. Ни при каких
  обстоятельствах не принимаются
  претензии, сумма которых превышает
  покупную стоимость изделия.
  Опасность для слуха
  ВНИМАНИЕ: Использование наушников,
  вставляемых в уши или надеваемых
  на голову, а также длительное
  прослушивание громкой музыки может
  привести к необратимым повреждениям
  слуха.
  Гарантия
  На данное изделие и все встроенные
  части действует гарантия в течение 2 лет
  с даты покупки.
  Заявление о соответствии
  Из-за влияния сильных статических,
  электрических или высокочастотных
  полей (излучение радиоустановок,
  мобильных телефонов, микроволновых
  печей) могут возникнуть радиопомехи. В
  этом случае нужно увеличить расстояние
  от источников помех.
  Omezení odpovědnosti
  Společnost Jöllenbeck GmbH
  neodpovídá za následné škody, tj. za
  škody na majetku či jeho ztrátu, ušlý
  zisk či obrat, náklady na náhradní díly,
  výdaje za nepříjemnosti v důsledku
  přerušení činnosti a další škody. V
  žádném případě nelze uplatňovat
  nároky přesahující kupní cenu výrobku.
  Prevence poškození sluchu
  POZOR: Používání náhlavních
  sluchátek resp. sluchátek do uší a
  dlouhý poslech při vysoké hlasitosti
  mohou způsobit trvalé poškození
  sluchu.
  Záruka
  Na tento výrobek poskytujeme záruku
  dva roky od data prodeje. Záruka se
  vztahuje na zpracování a všechny
  použité komponenty.
  Prohlášení o shodě
  Za působení silných statických,
  elektrických, nebo vysokofrekvenčních
  polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení
  funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém
  případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Omejitev odgovornosti
  Jöllenbeck GmbH nikakor ne prevzema
  odgovornosti za škodo kot so poškodbe ali
  izguba imetja, upad dobička ali prometa,
  stroški za nadomestne dele, izdatki za
  nevšečnosti zaradi prekinitve storitev ali
  druge poškodbe. Pod nobenimi pogoji ni
  mogoče uveljavljati pravic, ki presegajo
  kupno ceno izdelka.
  Izogibanje okvaram sluha
  POZOR: Uporaba ušesnih in naglavnih
  slušalk ter dolgotrajno poslušanje pri
  visoki glasnosti lahko privede do trajne
  okvare sluha.
  Garancija
  Za ta proizvod Vam v primeru dokazanih
  napak v materialu ali pri proizvodnji damo
  garancijo za dobo dveh let, ki velja od
  datuma nakupa.
  Skladnost
  Pod vplivom močnih statičnih, električnih
  ali visoko frekvenčnih polj (radijske
  naprave, mobilni telefoni, mikrovalovne
  pečice) lahko pride do motenj delovanja
  naprave (naprav). V tem primeru poskusite
  povečati razdaljo do motečih naprav.
  NL
  Aansprakelijkheidsbeperking
  De firma Jöllenbeck GmbH kan in geen
  geval aansprakelijk worden gesteld voor
  schade veroorzaakt door verlies van
  eigendom, winst- of omzetverlies, kosten
  voor wisselstukken, onvoorziene uitgaven
  door werkonderbreking of andere schade.
  In geen geval kan een schadevergoeding
  worden geëist, die de aankoopprijs van het
  product overschrijdt.
  Het voorkomen van gehoorschade
  BELANGRIJK: Het gebruik van oor- of
  koptelefoons en het zich blootstellen aan
  grote geluidsterktes gedurende langere tijd
  kan blijvende gehoorschade veroorzaken.
  Garantie
  Voor dit product geldt een garantie
  van twee jaar vanaf verkoopsdatum
  op de verwerking en alle ingebouwde
  onderdelen.
  Conformiteit
  Velden met een sterke statische,
  elektrische of hoogfrequente lading
  (radiotoestellen, draadloze telefoons,
  GSM-telefoons, ontladingen van
  microgolven) kunnen van invloed zijn op de
  werking van het apparaat (de apparaten).
  Probeer in dat geval de afstand tot de
  storende apparaten te vergroten.
  Ansvarsbegränsning
  Jöllenbeck GmbH ansvarar inte
  för följdskador, så som skador på
  eller förlust av egendom, vinst- eller
  omsättningsförlust, kostnader för
  reservdelar, utgifter för olägenheter pga.
  driftavbrott eller andra skador. Under
  inga omständigheter kan anspråk göras
  gällande som överstiger inköpspriset på
  produkten.
  Undvik hörselskador
  VARNING: Att använda öronsnäcka eller
  hörlurar och/eller lyssna på hög volym
  under lång tid kan leda till bestående
  hörselskador.
  Garanti
  För denna produkt lämnar vi garanti
  på tillverkning och material i två år från
  inköpsdatum.
  Konformitet
  Starka statiska, elektriska eller
  högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så
  fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Περιορισμός ευθύνης
  Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία
  περίπτωση για ενδεχόμενες ζημίες, όπως
  φθορές ή απώλεια περιουσίας, απώλεια
  κέρδους ή κύκλου εργασιών, κόστος
  ανταλλακτικών, έξοδα λόγω προβλημάτων και
  διακοπής παρεχόμενων υπηρεσιών ή λοιπές
  ζημίες. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει
  δυνατότητα αξίωσης για αποζημίωση που
  υπερβαίνει την τιμή πώλησης του προϊόντος.
  Αποφυγή διαταραχών της ακοής
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών αυτιών
  ή ακουστικών κεφαλής, καθώς και η
  μακροχρόνια έκθεση σε υψηλή ακουστική
  ένταση μπορούν να οδηγήσουν σε
  μακροχρόνιες διαταραχές της ακοής.
  Εγγύηση
  Για το προϊόν αυτό σας προσφέρουμε
  εγγύηση δυο ετών από την ημερομηνία
  αγοράς για την ποιότητα υλικών και
  κατασκευής.
  Δήλωση συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
  ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
  μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
  δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς
  τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  GR
  VOLUME CONTROL
  2
  R R
  3
  L
  4
  1
  1. Verwijder de beschermkapjes en sluit de jack pluggen van de
  headset aan op de geluidskaart. Let er goed op dat u de plug van
  de hoofdtelefoon aansluit op de luidsprekeruitgang en de plug van
  de microfoon op de microfooningang van de geluidskaart.
  2. Controleer voordat u de hoofdtelefoon opzet, of de volumeregeling
  in de kabelafstandsbediening is ingesteld op minimaal vermogen.
  3. Controleer voordat u de hoofdtelefoon opzet, of de volumeregeling
  in de kabelafstandsbediening is ingesteld op minimaal vermogen.
  4. Verstel de microfoon in hoogte zodat die zich op ongeveer 2 tot 3
  cm van uw mond bevind.
  NL
  1. Ta bort skyddskåporna och anslut headsetets telepluggar till
  ljudkortet. Observera att hörlurskontakten måste kopplas till
  högtalarutgången och mikrofonkontakten till mikrofoningången på
  ljudkortet.
  2. Kontrollera att volymreglaget på kabelfjärrkontrollen är inställt på
  lägsta nivå innan du sätter på dig headsetet.
  3. Anpassa bandets längd på båda sidorna av headsetet så att det
  passar till ditt huvud.
  4. Ställ in höjden på mikrofonen och sätt den ungefär 2 - 3 cm
  framför munnen.
  SE
  1. Отстранете защитните капачки и включете жак-конектора на
  слушалките към звуковата карта. Обърнете внимание на това
  конекторите на слушалките да са включени към изхода на
  високоговорителите, а конекторът за микрофона се включва
  към звуковата карта.
  2. Преди поставянето на слушалките обърнете внимание на това
  силата на звука на кабелното дистанционно управление да е
  настроена на минималното ниво.
  3. Дължината на лентата от двете страни на слушалките се
  настройва към собствения размер на главата.
  4. Микрофонът се повдига и се оставя на разстояние около 2 до
  3 cm от устата.
  BG
  1. Απομακρύνετε τα καλύμματα προστασίας και συνδέστε τα
  βύσματα των ακουστικών στην κάρτα ήχου. Προσέξτε ότι το
  βύσμα ακουστικού συνδέεται στην έξοδο ηχείου και το βύσμα
  μικρόφωνου στην είσοδο μικρόφωνου της κάρτας ήχου.
  2. Πριν από την τοποθέτηση των ακουστικών προσέξτε ότι ο
  ρυθμιστής έντασης στο τηλεχειριστήριο καλωδίου πρέπει να έχει
  ρυθμιστεί στην ελάχιστη ένταση.
  3. Προσαρμόστε το μήκος της στεφάνης κεφαλής και στις δύο
  πλευρές των ακουστικών στο μέγεθος του κεφαλιού.
  4. Ρυθμίστε το μικρόφωνο ως προς το ύψος και οδηγήστε το
  περίπου 2 έως 3 εκατοστά μπροστά από το στόμα.
  GR
  1. Odstranit ochranné uzávěry a západkové konektory Headsetu
  napojit na soundkartu. Dbát na to, aby byly konektory sluchátek
  napojeny na výstup reproduktoru a konektor mikrofonu napojen na
  vstup mikrofonu soundkarty.
  2. Před nasazením Headsetu dbát na to, aby byl regulátor
  hlasitosti na kabelovém dálkovém ovládání nastavený na
  minimální hlasitost.
  3. Přizpůsobit délku záhlavního třmenu na obou stranách Headsetu
  vlastní velikosti hlavy.
  4. Nastavit mikrofon ve výšce a vést cca. 2 až 3 cm před ústa.
  CZ
  1. Odstranite zaščitne pokrovčke in zatični vtič slušalk priključite na
  zvočno kartico. Pazite na to, da vtič slušalk priključite na izhodu za
  zvočnik in vtič mikrofona na vhodu za mikrofon pri zvočni kartici.
  2. Pred namestitvijo slušalk pazite na to, da je glasnost zvoka na
  kabelskem daljinskem upravljalniku nastavljena na minimum.
  3. Dolžino naglavnega traku na obeh straneh seta slušalk prilagodite
  svoji velikosti glave.
  4. Mikrofon nastavite po višini in ga speljite približno do 2 do 3 cm
  pred usti.
  SI
  1. Távolítsuk el a védőkupakokat és csatlakoztassuk a headset jack
  dugóját a hangkártyára. Ügyeljünk arra, hogy a fülhallgató dugaszt
  a hangfalkimenetre és a mikrofon dugaszát a hangkártya
  bemenetére csatlakoztassuk.
  2. A headset felhelyezése előtt ügyeljünk arra, hogy a vezetékes
  távirányító hangerőszabályzója a legkisebbre legyen állítva.
  3. A fejpánt hosszát a headset két oldalán a saját fejméretre kell
  beállítani.
  4. A mikrofon magasságát állítsuk be és 2-3 cm-re tegyük a szánktól.
  HU
  1. Снять защитные колпачки и вставить штекеры гарнитуры
  в разъемы звуковой карты. Следить за тем, чтобы штекер
  наушников был вставлен в выход для динамиков, а штекер
  микрофона – во вход для микрофона на звуковой карте.
  2. Перед надеванием гарнитуры проследить за тем, чтобы
  регулятор громкости на пульте управления на кабеле был
  переведен на минимальную громкость.
  3. Подогнать гарнитуру с обеих сторон к размеру головы.
  4. Отрегулировать микрофон по высоте, он должен находиться
  на расстоянии 2-3 см ото рта.
  RU
Speed-Link Keto2 SL-8732-SSV-A

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Keto2 SL-8732-SSV-A trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Keto2 SL-8732-SSV-A trgovačke marke Speed-Link pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Keto2 SL-8732-SSV-A trgovačke marke Speed-Link. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 5.8. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Turski, Grčki, Madžarski, Slovenački. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Keto2 SL-8732-SSV-A trgovačke marke Speed-Link ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Keto2 SL-8732-SSV-A trgovačke marke Speed-Link

Brend Speed-Link
Model Keto2 SL-8732-SSV-A
Proizvod Slušalice
EAN 4027301187328
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Danski, Polirati, Ruski, Turski, Grčki, Madžarski, Slovenački
Vrsta datoteke PDF
Učinak
Vrsta slušalica Binaural
Duljina kabela 2.4m
Boja proizvoda Cr✗
Kontrola jačine zvuka -
Tip proizvoda Slušalice
Slušalice
Akustični sistem Poluotvore✗
Priključci i sučelja
Tehnologija povezivanja Žiča✗
3,5 mm priključak

Povezani priručnici za proizvode

Slušalice Speed-Link

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.