Sony Cybershot DSC-S40 priručnik

Sony Cybershot DSC-S40
(1)
  • Br.str.: 2
  • Vrsta datoteke: PDF
DSC-S402-589-974-91(1)
2-589-974-91(1)
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury,
przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu bez VOC
(prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
ciąg dalszy na odwrocie Digital Still Camera___________________Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi
i „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
_______________ _____Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte
si ji kpozdějšímu použití
.
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura)
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace)
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů
s fotoaparátem.
DSC-S40
http://www.sony.net/
Dostarczone akcesoria
Karta „Memory Stick”
nie należy do
wyposażenia.
Aparat posiada własną
pamięć wewnętrzną
(32 MB), niemniej
zalecany jest zakup
karty „Memory Stick”.
Baterie alkaliczne R6
(rozmiar AA) (2)
CD-ROM
(Oprogramowanie
Cyber-shot) (1)
Instrukcja obsługi aparatu
cyfrowego „Przeczytaj
najpierw” (ta instrukcja) (1)
Instrukcja obsługi
„Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (1)
Kabel USB (1)
Pasek na rękę (1)
Uwagi przed użyciem
Aparat jest urządzeniem precyzyjnym. Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu
LCD, nie należy go także naciskać. Założyć pasek, aby uniknąć uszkodzenia aparatu na skutek
upuszczenia itp.
Dodatkowe informacje o produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Zaczep

Naładuj akumulatory

1
1
Użytkowanie baterii alkalicznych
Przeczytaj uważnie „O bateriach alkalicznych (na wyposażeniu)/Oxy Nickel Primary
Battery (nie należy do wyposażenia)”. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 85)
Używanie akumulatorów innych niż dostarczone w zestawie
Można używać akumulatorów niklowo-wodorkowych HR 15/51:HR6 (rozmiar AA)/ZR6
(rozmiar AA) Oxy Nickel Primary Battery. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 85)
Akumulatory niklowo-wodorkowe nadają się do wielokrotnego ładowania.
Korzystanie z zasilacza
Aparat można podłączyć korzystając z zasilacza sieciowego AC-LS5K (nie należy do
wyposażenia). t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 14). Informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z zasilaczem sieciowym.
Aby sprawdzić pozostały czas użytkowania baterii
Naciśnij POWER, aby włączyć aparat i sprawdzić czas na ekranie LCD.
Aby wyjąć baterie
Trzymając aparat z pokrywą komory baterii skierowaną do góry, otwórz pokrywę
i wyjmij baterie. Należy uważać, aby nie upuścić baterii.
Wskaźnik
stanu baterii
Informacje
ostanie
baterii
Wystarczająca
ilość mocy
Połowa mocy
baterii
Niska moc
baterii,
nagrywanie/
odtwarzanie
wkrótce
zostanie
zatrzymane.
Należy wymienić baterie
na nowe lub na
całkowicie naładowane
akumulatory niklowo-
wodorkowe. (Wskaźnik
ostrzegawczy miga.)
Czas wyświetlany jako pozostały może nie być prawidłowy w pewnych okolicznościach.
Wskaźnik pozostałego czasu użytkowania baterii może nie wyświetlać dokładnych informacji, jeśli
używane są baterie alkaliczne/Oxy Nickel Primary Battery.
W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego (nie należy do wyposażenia) wskaźnik stanu baterii
nie jest wyświetlany.

Włącz aparat/ustaw zegar

2
2
1 Wybierz . 2 Naciśnij POWER.
POWER
2005
/:
/
1 1
12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Świeci się
3 Ustaw zegar za pomocą manipulatora.
1 Wybierz format daty za pomocą v/V, po czym
naciśnij z.
2 Wybieraj kolejne pozycje za pomocą b/B i nastaw
żądaną wartość za pomocą v/V, po czym naciśnij z.
3 Wybierz [OK] za pomocą B, po czym naciśnij z.
Aby anulować, wybierz [Cancel] i naciśnij z.
2005
/:
/
1 1
12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005
/:
/
1 1
12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005
/:
/
1 1
10 30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Aby zmienić datę i czas
Wybierz [Clock Set] na ekranie (Setup) i wykonaj czynność opisaną w punkcie 3
powyżej. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 49)
Wskazania zegara
Jeśli w punkcie 3-1 wybrano [D/M/Y], czas należy ustawić w formacie 24-godzinnym.
Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
Gdy włączamy zasilanie
Jeżeli zegar nie jest ustawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania zegara.
Nie dotykaj okolic obiektywu, ponieważ osłona otwiera się i obiektyw się wysuwa. Nie pozostawiaj
przez dłuższy czas wyłączonego aparatu z wysuniętym obiektywem, ponieważ może to spowodować
awarię.
Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat zostanie włączony po raz drugi lub kolejny.
Aby wyłączyć zasilanie
Naciśnij ponownie POWER.
Gdy aparat jest zasilany z baterii i przez dłuższy czas nie zostanie wykonana żadna czynność, aparat
automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (funkcja Auto power-off).
Zmiana ustawienia języka
Można zmienić język informacji na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym
języku. Aby zmienić ustawienie języka, naciśnij MENU aby wyświetlić ekran menu.
Wybierz (Setup) za pomocą manipulatora, po czym wybierz [ Language] w menu
(Setup1) i wybierz żądany język. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(str. 48)
VGA
96
S AF
A
1

Włóż kartę „Memory Stick” (nie należy

do wyposażenia)

Wybierz rozmiar zdjęcia

Wsuń kartę „Memory Stick” do końca, aż kliknie.
Jeśli karta „Memory Stick” nie jest włożona
Aparat zapisuje/odtwarza obrazy, korzystając z pamięci wewnętrznej (32 MB).
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 21)
3
3
Strona ze złączem
4
4
2 Naciśnij (rozmiar
obrazu).
3 Wybierz rozmiar za
pomocą v/V.
Powyższy ekran odnosi się do zdjęć.
Dla filmów wybierz [640(Fine)] (tylko „Memory
Stick PRO), [640(Standard)] lub [160].
4 Naciśnij (rozmiar
obrazu), aby zakończyć ustawianie.
1M
3M
3:2
4M
1M
Image Size
VGA(E-Mail)
1 Wybierz tryb.
Zdjęcie:Wybierz
.
Film:Wybierz
.
Włóż akumulatory.
1
2
2
1
Naciskając OPEN, otwórz pokrywę.
Dopasuj 3/# i włóż.
Zamknij pokrywę.
O rozmiarach zdjęć
Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 12)
*Zdjęcia są zapisywane z takim samym współczynnikiem proporcji 3:2 jak dla papieru do drukarek
fotograficznych, pocztówek itp.
Ilość zdjęć, które można zapisać i dostępny czas nagrywania filmów
Ilość zdjęć, które można zapisać, może być różna w zależności od wybranego rozmiaru
zdjęcia.
Szczegółowe informacje o dostępnej ilości lub czasie t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 20)
Dostępna ilość zdjęć oraz czas filmów mogą być różne w zależności od warunków fotografowania.
Aby wyjąć kartę „Memory Stick”Gdy świeci lampka dostępu
Nie otwierać pokrywy komory baterii/osłony karty „Memory Stick” ani wyłączać
zasilania. Dane mogą zostać uszkodzone.
Rozmiar zdjęcia Wskazówki Ilość zdjęć Wydruk
4M (2304×1728)
(ustawienie domyślne)
Drukowanie odbitek o wysokiej
rozdzielczości, w formacie A4 lub A5
Mniej
Więcej
Wysoka jakość
Wydruk
próbny
3:2 (2304×1536)*
3M (2048×1536)
1M (1280×960) Drukowanie odbitek o rozmiarze
pocztówki
Zapis dużej liczby zdjęć
Załączniki do poczty elektronicznej
lub tworzenie stron internetowych
VGA(E-Mail)
(640×480)
Zdjęcia Filmy
Maksimum zapisu zdjęć Maksimum czasu nagrywania
Otwórz osłonę karty „Memory Stick” po czym naciśnij
raz kartę „Memory Stick”.
VGA
196
1/30”
Lampka dostępu
PL
CZ
pokračování v opačném směru Digital Still Camera___________________Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi
i „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
_______________ _____Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte
si ji kpozdějšímu použití
.
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura)
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace)
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů
s fotoaparátem.
DSC-S40
http://www.sony.net/
Kontrola dodaného příslušenst
Karta „Memory Stick“
není součástí dodávky.
Fotoaparát má vlast
interní paměť (32 MB),
ale doporučuje se
zakoupit kartu
„Memory Stick“.
Alkalické baterie R6
(velikost AA) (2)
Disk CD-ROM (software
aplikace Cyber-shot) (1)
Návod k použití digitálního
fotoaparátu „Nejdříve si
přečtěte“ (tato příručka)
(1)
Návod k použití
„Uživatelská příručka/
Odstraňování
problémů“ (1)
Kabel USB (1)
Pásek na zápěstí (1)
Než začnete přístroj používat:
Fotoaparát je přesný přístroj. Dejte pozor, aby objektiv nebo displej LCD do ničeho nenarazil.
Při manipulaci s ním nevyvíjejte sílu. Připevněte pásek na zápěstí, aby nedošlo k poškození
fotoaparátu například pádem apod.
Další informace o tomto produktu a odpovědi na časté otázky je možné nalézt na
našem webovém serveru zákaznické podpory.
Očko

Příprava baterií

1
1
Používání alkalických baterií
Přečtěte si pečlivě část „Alkalické baterie (přiloženy) a baterie Oxy Nickel Primary Battery
(není součástí balení)“.
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 84)
Používání jiných baterií než dodaných
Můžete používat NiMH baterie HR 15/51:HR6 (velikost AA)/ZR6 (velikost AA) Oxy
Nickel Primary Battery. t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 84)
NiMH baterie lze opakovaně nabíjet.
Použití napájecího adaptéru AC
Fotoaparát můžete připojit pomocí napájecího adaptéru AC-LS5K (není součástí balení).
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 14). Informace získáte
v návodu k použití dodaném s napájecím adaptérem AC.
Kontrola zbývající kapacity baterie
Stisknutím tlačítka POWER přístroj zapněte a zkontrolujte zbývající kapacitu baterie na
displeji LCD.
Vyjmutí baterií
Držte fotoaparát krytem na baterie nahoru, otevřete kryt a vyjměte baterie. Dejte pozor,
abyste baterie neupustili.
Indikátor
zbývající
kapacity
baterie
Vysvětlivky
k indikátoru
zbývající
kapacity
baterie
Zbývající
kapacita je
dostatečná
Baterie je
napůl vybitá
Napětí baterie
je nízké,
záznam
a přehrávání se
brzo zastaví.
Vyměňte baterie za nové
nebo plně nabité NiMH
baterie. (Bliká výstražný
indikátor.)
Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývající čas správný.
Při používání alkalických baterií nebo baterie Oxy Nickel Primary Battery nemusí indikátor zbývající
kapacity baterie zobrazovat správné informace.
Při používání napájecího adaptéru AC (není součástí balení) se údaj o zbývající kapacitě baterie
nezobrazuje.

Zapnutí fotoaparátu a nastavení hodin

2
2
1 Vyberte položku . 2 Stiskněte tlačítko POWER.
POWER
2005
/:
/
1 1
12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Svítí
3 Pomocí ovládacího tlačítka nastavte
hodiny.
1 Vyberte formát zobrazení data pomov/V, poté
stiskněte z.
2 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B a nastavte
číselnou hodnotu pomocí v/V. Potom stiskněte z.
3 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
2005
/:
/
1 1
12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005
/:/
1 1
12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
2005
/:/
1 1
10 30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
Změna data a času
Vyberte možnost [Clock Set] na obrazovce (Setup) a proveďte postup popsaný
v kroku 3 výše. t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 49)
O zobrazení hodin
Jestliže jste v kroku 3-1 vybrali možnost [D/M/Y], nastavte čas ve 24hodinovém cyklu.
Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
Při zapínání napájení
Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Clock Set se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.
Nedotýkejte objektivu fotoaparátu, protože se otevře kryt a objektiv se vysune. Rovněž
nenechávejte fotoaparát s vysunutým objektivem po delší dobu při vypnutém napájení – mohlo by to
způsobit závadu.
Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.
Vypnutí napájení
Znovu stiskněte tlačítko POWER.
Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z baterie a po určitou dobu není provedena žádná operace,
fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení baterie (funkce automatického
vypnutí).
Změna nastavení jazyka
Přístroj umožňuje změnit nastavení zobrazení na displeji tak, aby se zprávy zobrazovaly
v zadaném jazyce. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu
stisknutím tlačítka MENU. Pomocí ovládacího tlačítka vyberte ikonu (Setup)
a vyberte možnost [ Language] u položky (Setup1). Potom vyberte požadovaný
jazyk. t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 48)
VGA
96
S AF
A
1

Vložení karty „Memory Stick“

(není součástí balení)

Výběr požadované velikosti snímku

Kartu „Memory Stick“ zcela zasuňte do štěrbiny, až zaklapne.
Pokud není vložena žádná karta „Memory Stick“
Fotoaparát zaznamenává/přehrává snímky pomocí interní paměti (32 MB). t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (strana 21)
3
3
Strana s vývodem
4
4
2 Stiskněte tlačítko
(Velikost snímku).
3 Pomocí tlítek v/V vyberte
velikost snímku.
Výše uvedená obrazovka se vztahuje ke
statickým snímkům.
Pro videoklipy nastavte [640(Fine)] (pouze
s použitím karty „Memory Stick PRO“),
[640(Standard)] nebo [160].
4 Stisknutím tlačítka
(Velikost snímku) nastavení dokončete.
1M
3M
3:2
4M
1M
Image Size
VGA(E-Mail)
1 Vyberte režim:
Statický snímek:Vyberte položku .Videoklip:Vyberte položku .
Tlačítko
Velikosti statických snímků
Podrobnější informace k velikosti snímku t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (strana 12)
*Snímky se ukládají ve stejném poměru stran 3:2, jaký mají papíry do tiskárny pro tisk fotografií nebo
pohlednic apod.
Počet statických snímků, které lze zaznamenat, a doba záznamu videoklipů
Pet statických snímků a doba záznamu videoklipů, které lze zaznamenat, se liší podle
vybrané velikosti snímku.
Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze zaznamenat t „Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (strana 20)
Počet snímků, které lze zaznamenat, a čas může být v závislosti na podmínkách fotografování různý.
Vyjmutí karty „Memory Stick“Pokud kontrolka přístupu svítí
Nikdy neotevírejte kryt baterií/kryt karty
„Memory Stick“
ani nevypínejte napájení.
Mohlo by dojít k poškození dat.
Velikost snímku Informace Počet snímků Ti s k
4M (2304×1728)
(výchozí nastavení)
Pro tisk snímků s vysokou hustotou ve
formátu A4 nebo A5
Méně
Více
Fine
Neuhlazený
3:2 (2304×1536)*
3M (2048×1536)
1M (1280×960) Pro tisk velikosti pohlednice
Pro zaznamenání vyššího počtu snímků
Pro připojení snímků ke zprávám
elektronické pošty nebo vytváření
internetových stránek
VGA(E-Mail)
(640×480)
Statické snímky Videoklipy
Maximální počet snímků,
které lze zaznamenat
Maximální doba, kterou lze
zaznamenat
Otevřete kryt karty „Memory Stick“ a jednou zatlačte na
kartu „Memory Stick“.
VGA
196
1/30”
Kontrolka přístupu
Vložte baterie.
1
2
2
1
Držte stisknuté tlačítko OPEN a otevřete kryt.
Vložte správně strany 3/# a zasuňte baterie.
Zavřete kryt.
PL
CZ
Sony Cybershot DSC-S40

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Cybershot DSC-S40 trgovačke marke Sony ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Cybershot DSC-S40 trgovačke marke Sony pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Cybershot DSC-S40 trgovačke marke Sony. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slovački. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Cybershot DSC-S40 trgovačke marke Sony ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Cybershot DSC-S40 trgovačke marke Sony

Općenito
Brend Sony
Model Cybershot DSC-S40
Proizvod Digitalni fotoaparat
Jezik Slovački
Vrsta datoteke PDF

Često postavljana pitanja

Ispod se navode najčešće postavljana pitanja u vezi s Sony Cybershot DSC-S40.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje