Sitecom DC-200 priručnik

Ovdje besplatno pročitajte Sitecom DC-200 priručnik. Pročitali ste priručnik, ali odgovara li on na Vaše pitanje? Postavite onda svoje pitanje na ovoj stranici drugim vlasnicima Sitecom DC-200.

12 345
 

1 2 3456
 

DAc
 
  

 
         

!!  "!#     $ 
%! &
'()(*)+ ,  #  -$  .!/
00& +(12 #3#! +(12   2!./
$4 5 .  -6! ! !
7# -!!  . 0    # # /
!0   50!86.0  # 2. $. 
   
 
 ##9 # . # #   -0!
. 0 5:.8;<   !.
=;< =   
>$0   ##00#? >0
  0#? 7!!   @0 
=!0  %  @0!0
A  >0 0! !  ##00#?
=0#0 >0  B#   
 @0!0 
  
$!0   $ @00  ".
  .C   $ @ $!
@ !. !0   0!


!"#"$
% &'(  ))* +,'-
 .(/)$
0)   / 1/'   +,2
' ($
+3!405$
% ( /   #)  '2
'  $
''    6((* 7* 2
)' /   #) ) )8 
'6 (  )) ))
)8
0 . .
 ##9 #   # .0
.. 0!0 @ >   @
 D96 EE
+,')
   
##9 #
@0!0
@ 6   >6.0! 0 !! 
!    D6 0   
 ##9 # F7%D  @ #G
 .)
 
 F#   @.08# @/
;< 
 0  $ @  D96 EE , # /
#0 !4   @  ,"!0 /
G4 $    @  $ 
   ,"!0 G4
 $   @.0   @/
 ;<
 
+ F#   @.08#
@/
;< 
) 0   @  D96 EE , # /
#0 !4   @  ,"!0 /
G4 $    @  $ 
   ,"!0 G4
H $   @.0   @/
 ;<
&) )
 
!  @ 00#? 0!0  !.
  =;<  0!#?0# 78!!   
# @ 8
 
 @0   ! ;H<   " 3"
   =;< !.  0!#?0# 78!!  
 # @ 8
4))/
   
7!!   ##9 #   @ 
6  0! :! 0! $/
! >  $0!  @
 $$!  0! >   7!!
8 I0!0
F$   E#  %!0 ;+<  
J.  ##9 # ! !  
@!C
 @
 $ 00 @!C   20!/

 .  $ 00 ! , # #0
!4   @!C
   $ 00  , # /
#0 !4   !
E     .C6 
.!  !  E#  %!0 ;+<
+ $   ##9 #  
E# 
%!0     ##9 # /
!?  # # B$0 #   
%!0 $ 80!
 ##9 # # 6$0$ /
!!  @0   ##9 # 
# >  K 
!)   1()
 =   @    E!0/
0
 -  3 #!   :# @/
!  -..!! 
 -  3 :!  @! 
5 
 
&  L 0
E#0 ,% 3 4&  *' 3 * ##
@& 3 D96 EE ) >
 
&  * 0
E#0 ,% 3 4&  L 3 * ##
@& 3 D96 EE ) >
0 . &/
  9#!  
)'  )'/ ) 
 0 0$! @##0
0 8# %#!! $ 0 
  0$! 86! ''  2
 # 8 %!  
$0 ##!!!  6 @/
! !!  $ 0  =00 
0!!  9#!    E.. 
@
 . -!!   %#!!   
  ##!!!  =00 $0 
# +,') 0  6/
  !.! >
5 9
 @0!0   7# 7 7!
  >000 E!! 00  
!0! F#!   E0
 56 .C :   !6$ E/
0 ! 
&-.
 =M$  #  0 
#
G
 
   

 #
N  89 6!  9 8   9 
6
7   O6#  8   0  
6 6  0! 6.00   6MM!
4 #
D ##9 #     0! 
8  0  ! 66   #
! ;<  !0 =;<
E   #6!90       
O6#  !! !9   #  
60 #!  8  #
E9   
   B
#       6/
0 #!   6#  !   6 
 #0 -# . 0 M 
! .    ! 
( 4(//
!"4"$
% !' /( ((// (/ )) ,* ,' 
,/ (/)$
,  ,/   ,' / /(  /(
)$
#543"$
% !' / )   / (/ 7$
" /,*  / ))/ 7 / ))/
 / ,/))  /8 5 /) /
/:  /)/)) ()  )8
"/ / #
D ##9 # !9 .  66!9 0 /
!9 !!  5!9  EE 96 
/, /( )
   
##9 #
560 #!
"! .     6.0 !!9 7 9/
0  #0    #0 0 6 5
F5D 6  ##9 #  6G
4  
 
+ J#8  9 #6# 8#  9
#6# ;<
) 7  EE  , !4   9 #/
6# ,69    6!94  #8 
 !!  6! #    ,69
   6!94
H J6!  9 #6# 8   9
#6# ;<
 
 J#8
 9 #6# 8#  9
#6# ;<
 7  EE  , !4   9
#6# ,69    6!94  #8 
 !!  6! #    ,69
   6!94
 J6!  9 #6# 8   9
#6# ;<
 33((
 
 /
E      !! 66!9  
=;< !  0! 8!  #!0 6
 /((
5 #80     = ;< 0   
##9 #  !0 6
 
 /
 28   ;H<   3" 6
 D 
=;< !  0! 8!  #!/
0 6
 /((
 28   ;H<   3;; 6
 D  = ;< 0    ##9 # 
!0 6
4))/
   
5!9 !!  ##9 #       6#/
   #6!9   !!!9 66!!  6/
 0! E! 8  !! 0! /
00  !!  8!! 9#
B  !   . ;+<     

##9 #  #6!   !! !
 !!  !   !! 
 7  666 ! , !   6.04
  !! !
   666  , !   6./
04   !
"9       !! #!!
 
!   . ;+<
+ -  !   ##9 # . 8 
   ##9 # !.  #  !.
   .
D ##9 # #  !!   
 6! 9  7!!  ##9 # 
6:   #0
#!
!) <  
 !   9  #!   9
 #6!    #   /
00  
 0    9
5) 
 
N0&
E663 L 0
# ,% 3 4& E663 *' 3 * ##
@& 3 96 EE ) >
 
N0&
E663 * 0
# ,% 3 4& E663 L 3 * ##
@& 3 96 EE ) >
,/)
D : 9#!   /) ))
 )/ ,,  7 # 
6  6 # #! ! 
 #6!  !0! O#
P  !0!!9 !0  6  7 
,/ ,'  6  !!   
 !! 6  68  /
60  6!
   0 D 9#/
!     #   6  
#! #    9 #  0 
!! 6 68 9 !! 6!  
1' ) #  6  0 
!! 0!
5) </(/
D 60  #! 8 6!9  #/
 66 7    6  9   !
E!!   !  #! 8! D O6# 
6  #9  # 9  9 /
0  ! O#
& <'
D = 2.   8 # #9
F
= (
   

 !
 8 Q! R8   66!
=   Q 8!!$  !R66!   #/
!!0 R0  #0 S 8 !R8$ Q  R/
! 6  8 #  8  R
#)/ /(/ > )?
 #Q   #! 8!  8
 : ;< 6 8Q! ! T 8
! 8 !   = !0 ;<
  6  ! # 3 66
  !! 666Q  O !R8 
 #Q  ! # R#6!
D  # R! R 6 # 3
6/
6  #  # Q
R 66 0Q O   6 Q   #
R#6!   6 Q  U  #/
#0  6 " !!  0 ! O M
  Q!   68 6 V 3/
!
/  ==
+&!54&<&"5 $
% !@ ?=/(( )= >  =)=  ,
))*  () ?7))   ,// $
5. ) ( > )?=  ,/   / 2
7)) $
1!#&"& $
% !@ ,/ ) =  )?A   )?/2
 )= : ,)  7B$
" C /* /* ) ) ,) 
7 / ( ,== ) /  )?/2
8 4) , /  =: )/
/:@  ,/))8
!@ / / )/
 #Q   O#  ! 6! 
!!  QQ # FR!$ O 
6!  96 EE
/  /((
   
#Q 
2 R#6!
>!!$ 8Q ## !     
Q!Q# #O  QQ ##0Q 6 ! 6
F= "E # ! #Q   # G
4= ) ,)
 
+ J$ !  #6# T 6!;<
) 7Q$ 3 6!  96 EE , 8 8 ! /
#Q4  ! #6# 6Q8 T   , T !
6!Q 3 G4  $ ! 6!  #6!$M! 6 
8!! , T ! 6!Q 3 G4
H J#$ !   6! ;<
 
 J$ !  #6# T 6!;<
 7Q$  6!  96 EE , 8 84 
! #6# 6Q8 T   , T ! 6!Q
3 G4  $ ! 6!  #6!$M! 6  /
8!! , T ! 6!Q 3 G4
 J#$ !   6! ;<
)) D
 
))
W O ! 6!  QQ  X Q0!# !
= 0;< !0 T 8!! Q0! #!  
# 6Q!
D
 8 $ ! 6! ! = 0 ;< RQ  ! #Q/
    6!
 
))
 "$ !R6 ;H<  3"
  = 0;< !0
T 8!! Q0! #!
  # 6Q!
D
 "$ !R6 ;H<  3;;
  = 0 ;< RQ  ! #Q  
 6!
4))/
   
7!!$ ! #Q  O#   $ 9
Q #Q# 3 W0!# Q03 
80  !   6  Q J6$
  ! W0!# Q03  !R!!
 9W#  8!!
B!$ ! !0#  ! 3 ;+< T !RW  !
#Q ## 0
6 !   6X0
 "$ 3  666Q  !   #/
0
 =$ 3 8!! 666Q , 8 8
! #Q4  ! 
 >$ 3 8 666Q , 8 8 ! #Q/
4  ! 8!!
E$M8 O ! V  8   6 6!
6 O ! !0# 
! 3 ;+<
+ E$ ! #Q   ! !0#  !
3  $M!  R8 #  ! 
 6 ! 8!!  !!M
7!!$ ! #Q  !!  OR!!  Q
3 6: R "$M!   8M 
 O!O   #!!
&   =)
 E  !8$ ! 6W   Q6Y
 =$  Y!  #  6 #
 6W O 0#  6!
 0$  6!  6 
/= @
 
" &
8 L 0
# ,% 3 Z4 & 8 *' 3 * ##
"! &  96 EE ) >
 
" &
8 * 0
# ,% 3 Z4 & 8 L 3 * ##
"! &  96 EE ) >
D)/
 9#! M6W 0 OR   6/
 !Q0! !  ,,) =)@
 =)/@  @ ) ,)  8 6
V Q!#Q 8 !  #Q0W # Q6Q/
#
> V  6 ! ! RQ!# 8 ,)  ,)
7) 6W R 8  6! 
OR6W   
!! 6! 
! Q!# O # T 6  
QO [Q!#  6!  0  Y
0 O 8  8$    : ! 6! 
6! 0!  !  #Q0W # O
8 8$ ! 66 T    !! \!#$
! (/ ?7)) ! !
W0!# !3
/ =  /(/
@ $
 # R#6!  W #  
R 6 :   D ! # Q
  O  8! #!  QO6# 
6 Q 68 V  ! ! 30
!
<@ &
 #Q  #Q  !R66! 6 !
#O =
I
5) 
  
.
! !
 0!#  8 6 ! !  O 66
7   0 0 ![66  
  O $ 0! 6 ! 0/
$   ! 6 W  O
4,/ /(/
 !# ##9 0 [  
! #!$  0$   8  /
0 !!  ;<   = !#600 ;<
JO 6  #60 # W !  !!/
$ #  ![8$ !! $ 
!! 6 $ [
]! ! #60 W  #66 F 
## # 8$    
6#   O $  6
6   00# ! 6 F W
! 6! ! ! 6! O!   /
   ! 
4./  ..
++&!5&"E$
% 1/)/  /((// // /,/ ,2
/)* ,))/) ,/ ?7))/$
5 ) ,/// ) /(./ )/ )) ,/2
  77$
#5&F$
%  7) ,) ,/// ,// 
)) ) ))?7$
"/ ,* *  / , )2
)?7 7 7) ,)8 G ,///
/ )) , / / , )?72
8
"/ ))H)../
 !# ##9 6 !   $
 # B!$$ !   6 EE
3/  (/
   
D!# ##9
7$ [
> !  !! $ 7  8
# O! ! 00 ! 6
F5F #  $ ! !# ##9G
4/ ) 7
 
+ J#8 ! 6 ! 8 ! 8 /
;<
) 7    6 EE , ! !! /
$4 ! 8  ,8 !  6!TG4
88 #8 !  !   8
,8 !  6!TG4
H "$ ! 6 ! 8  8#
! 8  ;<
 
 J#8
! 6 ! 8 ! 8 /
;<
 7    6 EE , ! !! /
$4 ! 8  ,8 !  6!TG4
88 #8 !  !   8
,8 !  6!TG4
 "$ ! 6 ! 8  8#
! 8  ;<
4/ /
 
4 ) ,//
F 66 !    # ! =
 ;< !#600  8!! 0! #! ! /
$# !! !#
 ) ,//
J#8 !  ! 6 =  ;<  60 !
!# ##9 W  8$
 
4 ) ,//
 " ![ ;H< 
6$ 3"
 7! =  ;< !#600  8!! 0! #!
! $# !! !#
 ) ,//
 " ![ ;H<  6$ 3;;
 7! =  ;<  60 ! !# ##9 W 
8$
4))./
   
7!! ! !# ##9 !  6$ ## 
 !! # 0! !! 689 68# 
80 58 ! ! # 0! 8! 6 ![/
!!$  #6  80!$
B!$$ ! $ ! 66  #00 ;+<
6 !  !! !# ##9 # 0/
# 6 0 
 =0   !! 6  #00
 7    !!  , ! !!
$4
 7  !!  8  , ! !!
$4
D 6  !  !! 8  !00#/
 6S 6! 6 !! $ ! 66 
#00 ;+<
+ "$ ! !# ##9 !!
$ !
66  #00 O  ! !# ##9
  #    !! ! 66 
#00
 !# ##9 8 !!  #  8
6$$ [O 2 ! !# ##9 
  !$ #!
 ./ /)
 J#8   6!8 ! 6
 > ! $# ! 68 8! ! #
0 8!    ! 1 !

  ! 1!  8! !![
,( 
 
"&
 L 0
# ,% 3 Z4&  *' 3 * ##
@&  6 EE ) >
 
"&
 * 0
# ,% 3 Z4&  L 3 * ##
@&  6 EE ) >
)/
7! #! O    6 !00  W
 #! 7 ,, )
/ )/ #  #!  #
" !00   ![!0  0
7 7) ,) 6 8 
   ! !$$ 66 /
  ! 688  ! #
!  #!/
#  #!# W 0 7 #!   
W !#  0  ! 6!
  # 0!   !! #!#
 68 6  ! 4 ) H7))/
8 [ #! ## !! # !!
</( 
 6 $ [   #8 7!
!    00   D
   8! #!  $ 6$
 6 8    O 68  8
6
</ &
7! # = !![66  ! #T
! 6
E
I  
   
J
=# !
F !0#  O   9  6 
6
=   !O  0# 8!8 ! 6
:  ! :  #6 9 ! #!: 0! !
!#  ! O ! 9 O
#/ ,/
 ^#  ##9   !  
 :8 #! ;< O  6 6 8Q !
8 ! ;< 9  = O 66 ;<
 8_ 9 ! #6!#  ! 8 O
0  ! 6 #!   
O 6 !   !
6
!O   ^   68 F 
# # # !$ 6 
 O     ! 6 #! 
 9 O 6 68 `  !
6 = !    6^ 3!  0
6!0 # 6 :#6!  
0 !Q 
  
K+43$
% K1)/  (: ,/// ,/ ,. ,@L*
J // ,)J)  7)C ,/M$
K< )C/ )/ L/ ) ,//  
7)C$
K1!&#4N"$
% KF 7J 7) ,) ,/  /
, ) ) ) / 7$
" 7* L*   /C ) / 2
7 ) 7J 7) ) ,)8 1 /2
 ) ,/ M:/ L/ , ) /
78
   ) ).M
 ^#  ##9 ! 6   ! 6! /
^ 68 9 # ! B! a#/
 6! ! 6 EE
+/)  /
   
^#  ##9
2!  
#6 !  ! #!: # b=
  O ! !0  9 6 !0a `
 ! 6 F5  6  8 ! ^#/
  ##9G
4 7 ) ,)
 
+ J ! 6 !#6#  6!;<
) 7$  6! ! 6 EE  ! #6# 
6! ,  !9  ! 8!#  #4 
! 6! 9 9 ! ## 6  8 ,bD 
 ! 6!G4
H !O ! 6  ! #6#  6! ;<
 
 J ! 6 !#6#  6!;<
 7$  6! ! 6 EE  ! #6# 
6! ,  !9  ! 8!#  #4 
! 6! 9 9 ! ## 6  8 ,bD 
 ! 6!G4
 !O ! 6  ! #6#  6! ;<
& ,
 
&
B 8$ O  9  # ! 6!
66 ! = :;<   8! 6_ #!
  # ! 6_  8
,
=   ! 6!  60 ! = : ;< 9 !
^#  ##9 O   8
 
&
 "0 ! 6
;H<  ! 6_ 3"
 =! = :;< 66  8! 6_
#!   # ! 6_  8
,
 " ! 6 ;H<  ! 6_ 3;;
 =! = : ;<  60 9 ! ^#  ##9  /
   8
4)M
   
7! ! ^#  ##9 !  $ O Q #/
!0 0a ! 66 0! 80 
#  6_   D0   #^
! 66 0! 6 ! !_  O6
 80!
" ! !:# ! 6 ;+<  ! 6 
! !
^#  ##9 # 6!!! 6 !
!
 J!  !   ! 6  #/
:
 7$    ,  !9  !
8!#  #4  ! !
 =O  !!  ,  !9  !
8!#  #4  ! 
" _ O ! $ 
!!  !0
#^ 6O` O ! !:# 6 ! 6 ;+<
+ !O ! ^#  ##9  ! !:# !
6 9 _ 0 ! ^#  ##9 6/
3## #  !   ! 0: ! !: 6
!8!  ! 6
 ^#  ##9  
! 60Q!
 !6  0 2 ! ^#  /
##9 :   #O  !# #!
</ / ,M/
 J ! 6!8 9  #!   
 B 8$ ! # 9 6Q   #  6! !!8
  !  _
 # ! 6!  8$ ! `
/ =/
 
"&
E63## L 0
# ,! 3
^#4&
E63## *' 3 *
##
"!& ! 6 EE ) >
 
"&
E63## * 0
# ,! 3
^#4&
E63## L 3 *
##
"!& ! 6 EE ) >
&)M
=! c#! : 0 O )/ ,/
)=/ )M/ /  
!#   ! 6 !0! 
# 6  !  #Q

Imate li pitanja o Sitecom DC-200?

Ovdje jednostavno postavite pitanje koje imate o Sitecom DC-200 drugim vlasnicima proizvoda. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svoje pitanje. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Sitecom DC-200 će Vam jednostavnije dati dobar odgovor.