Sigma 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM

Sigma 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM priručnik

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
  ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
  ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
  ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋
  1
  DC ἾὅἌỆếẟề
  ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)
  ƴӳǘƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷ
  ཎࣱƴӳǘƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  Ŧ
  APS-C
  Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴƓ
  ǑƼ
  35mm
  ɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱဒ᩿ƴDZȩȬƕ
  ဃơLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD ǷȪȸǺƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ13.6
  27.2 mmႻ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢƷưŴǫ
  ȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
  ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ŦજࢨƷᨥƴƸȬȳǺǭȣȃȗƱσƴŴȬȳǺǭȣȃȗǛӕǓ˄ƚǔƨNJƷǢȀ
  ȗǿȸȪȳǰNjӕǓٳƠƯɦƞƍᲢ׋ 2ŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴЭᢿƴȕǣȫǿȸǛӕ˄ƚǔƜƱƸưƖLJƤǜŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴᡆ
  ᡮƳǪȸȈȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 3ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
  ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ẎἝἅὅ AF ဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
  ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 3ŵȞȋȥǢȫ
  ưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸ
  ǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵ
  ӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫ
  ȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
  Ŧ
  ƜƷȬȳǺƸŴ
  AF
  ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNj
  ӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ
  AF
  ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿ
  ȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴ
  ȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛ
  ӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  Ŧ໰ໜុᩉƷჺƍƜƷȬȳǺƸŴᘮϙမขࡇƕ᩼ࠝƴขƘŴȔȳȈƷӳƏር׊ƕ
  ࠼ƍࣱឋǛNjƬƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưӳǘƤƨȔȳȈƷˮፗƱŴȬȳ
  ǺƷុᩉႸႮƷૠ͌ƕ࣏ƣƠNjɟᐲƠƳƍئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧᘮϙ˳ƕݱƞƢƗǔƱŴǫȡȩƷ AF ǻȳǵȸƕᘮϙ˳ǛƱǒƑƖǕƣŴȔȳ
  ȈƕӳǘƳƍئӳƕƋǓLJƢŵᘮϙ˳ƕǫȡȩƷ AF ȕȬȸȠᲢȕǩȸǫǹǨ
  ȪǢᲣǛҗЎǫȐȸƠƯƍǔƔᄩᛐƷɥŴજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
  ẎἌ
  Ὂἱὅἂ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ἧἾỴὊẆἆὊἋἚỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸဒᚌƕ࠼ƘŴƦƷࣱឋɥŴ˂ƷȬȳǺƴൔǂƯȕȬǢȸǍǴȸǹȈ
  ƕႆဃƠǍƢƘƳƬƯƍLJƢŵજࢨƷᨥƴƸȕǡǤȳȀȸǛᙼƖƳƕǒŴȕȬȤ
  ȸǍǴȸǹȈƷཞ७ǛҗЎᄩᛐƠƯɦƞƍŵ
  ἧἻἕἉἷજࢨ
  ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴƜƷȬȳǺƷဒᚌǛǫȐȸƠƯƍƳƍƨNJŴဒ᩿ԗ
  ᡀƷή᣽ƕɧឱƠƯƠLJƍLJƢŵٳ˄ƚȕȩȃǷȥǛӕǓ˄ƚŴȯǤȉȑȍȫǛ
  ̅ဇƠƯજࢨƠƯƘƩƞƍŵᲢƝ̅ဇƷȕȩȃǷȥƴǑƬƯƸݣࣖưƖƳƍNjƷ
  NjƋǓLJƢƷưŴʙЭƴȆǹȈજࢨǛᘍƬƯƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
  ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
  ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
  ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
  ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
  ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
  Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
  ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 1115 இٻજࢨ̿ྙ 1:7.8
  ဒ 114.575.7° இٻࢲ X μᧈ 75 x 105.7mm
  இݱ዁Ǔ 22 ᣻ 545
  g
  இჺજࢨុᩉ 0.24m
  ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼή
  ᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Š
  ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
  ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ᵈᗧ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
  LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ⼊๔
  İ ǺȸȠȪȳǰ
  ı ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  IJ ȞǦȳȈ
  Ĭ ǢȀȗǿȸȪȳǰ
  ĭ ȕǩȸǫǹȪȳǰ
  Į ᙀяႎុᩉႸႮ
  į ਦ೅ዴ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  1. Adapter Ring
  2. Focus Ring
  3. Distance Scale
  4. Focus Index Line
  5. Zoom Ring
  6. Focus Mode Switch
  7. Mount
  DC LENS
  These are special lenses that are designated for digital cameras because
  the lens image circle is designated to correspond to the size of the image
  sensors of most digital SLR cameras. The specialized design gives these
  lenses the ideal properties for digital cameras.
  ŦAn image sensor element larger than those corresponding to APS-C
  cannot be used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an
  element is used vignetting will occur on the picture surface.
  ŦIf you use SD9, SD10, SD14 or SD15 digital cameras, corresponding
  angle of view will be 13.6-27.2mm.
  ATTACHING TO CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function
  in the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet
  for your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
  down while changing the lens.
  ŦWhen you take a picture, please remove the lens cap and the adapter
  ring not just the lens cap, to avoid vignetting (fig.2).
  ŦFilters cannot be mounted on the front of the lens.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera.
  Please, refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM
  enables quick and quiet autofocusing.
  SIGMA AF and CANON AF
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
  position (fig.3). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
  the lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the focus
  ring.
  NIKON AF, PENTAX AF and SONY
  For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus
  mode switch on the lens to the “AF” position (fig.3). If you wish to focus
  manually, set the focus mode switch on the lens to the “M” position. You can
  adjust the focus by turning the focus ring.
  ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the
  camera’s focusing mode.
  ŦFor Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with
  camera bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as
  HSM. AF will not function if the camera body does not support this type of
  motor.
  ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With
  the camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to
  manually override the autofocus while the shutter release button is
  pressed halfway.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
  the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from
  extreme changes in temperature which cause various components in the
  lens to expand and contract. Special allowance is made for this at the
  infinity setting.
  ŦThis lens has a short focal length and gives a wide depth of field and
  wide focusing area in front of and behind the subject. For this reason,
  the focusing position with AF may not match the position of the Distance
  Scale on the camera body.
  ŦIf the subject is too small, it may not be possible for the camera’s AF
  sensor to focus on it. Please ensure the subject is in the AF frame
  before shooting.
  żZoomingŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  PREVENTION OF FLARE AND GHOST
  Because of the extremely wide angle of view of this lens, flare and ghosting
  may occur much more easily than with other lenses. When you take a
  picture with this lens, please pay special attention to flare and ghosting
  which can occur when shooting near or directly into the sun or other very
  bright lights.
  FLASH PHOTOGRAPHY
  Built-in flash of your camera may not cover angle of view of this lens, and
  this may cause light fall-off at the corners. When external flash is used, flip
  wide panel of your flashgun down to cover flash’s head, before taking
  picture. (This may not work with some flashguns, please test your
  equipment shootings beforehand)
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
  mothballs or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
  dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
  moistened lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near
  water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
  mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear
  on the surface of the lens. When entering a warm room from the cold
  outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the temperature
  of the lens approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 11 – 15
  Angle of View 114.5 – 75.7°
  Minimum Aperture 22
  Minimum Focusing Distance 0.24m (0.79 ft)
  Magnification 1:7.8
  Dimensions Dia.gLength 75g105.7mm (2.95g4.16in)
  Weight 545g (19.2oz)
  Dimensions and weight include the SIGMA mount.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses
  SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor
  der ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  DC OBJEKTIVE
  Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit
  Aufnahmesensoren bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design
  verleiht den Objektiven die optimalen Eigenschaften für den Einsatz an
  digitalen Kameras, zudem ermöglicht es die kompakte und leichte Bauweise.
  Ŧ
  Werden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
  größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras
  eingesetzt, treten Vignettierungen im Bild auf.
  ŦDer sogenannte „Verlängerungsfaktor“ der Brennweite, der den optischen
  Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe
  des Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
  lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß
  stets sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel
  grundsätzlich nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der
  Kupplungselemente zu vermeiden.
  Ŧ
  Um Vignettierungen zu vermeiden, entfernen Sie vor dem Fotografieren nicht
  nur den Objektivdeckel, sondern auch auf jeden Fall den Adapterring (Abb.2).
  ŦFilter können nicht in an der Frontseite des Objektives befestigt werden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle
  Funktionen automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
  der Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
  (HSM). Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische
  Scharfeinstellung.
  SIGMA AF und CANON AF
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
  Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.3). Sollten Sie die Schärfe manuell
  einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “
  M
  ”-
  Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  NIKON AF, PENTAX AF und SONY
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
  AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  AF”-Position (Abb.3). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen,
  schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
  können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen
  Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit
  Kameras benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM,
  unterstützen. Der Autofokus wird nicht funktionieren, wenn die Kamera
  diese Art von Motoren nicht unterstützt.
  Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
  AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF (AF-S)
  eingestellt ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik
  scharfgestellt wurde und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch
  Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei
  halb durchgedrückt bleiben.
  Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
  eingestellt werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen
  von der Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die
  Unendlich-Einstellung.
  Dieses Objektiv besitzt eine sehr kurze Brennweite und liefert eine große
  Tiefenschärfe vor und hinter dem Motiv. Aus diesem Grund kann die auf
  der Entfernungsskala angezeigte Entfernung von der tatsächlichen
  Entfernung zum Motiv abweichen.
  Sollte das Motiv zu klein sein, kann der AF Sensor der Kamera unter
  Umständen die Schärfe nicht korrekt ermitteln. Stellen Sie sicher, dass
  sich das Motiv innerhalb des AF Meßfeldes befindet.
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  VERMEIDUNG VON REFLEX UND NEBENBILDERN
  Aufgrund des extrem großen Bildwinkels dieses Weitwinkelobjektives, sind
  Reflexe und Nebenbilder sehr viel wahrscheinlicher als bei anderen Objektiven.
  Wenn Sie Aufnahmen mit diesem Objektiv anfertigen, achten Sie bitte darauf,
  daß kein direktes Sonnenlicht oder andere helle Lichtquellen ins Objektiv fallen.
  Kontrollieren Sie bereits das Sucherbild auf entsprechende Reflexe.
  BLITZLICHTFOTOGRAFIE
  Der eingebaute Blitz Ihrer Kamera kann nicht den vollständigen Bildwinkel
  dieses Objektives ausleuchten, was zu Abdunklungen in den Bildecken
  führen kann. Wenn Sie ein externes Blitzgerät verwenden, setzen Sie bitte
  eine Weitwinkelstreuscheibe vor den Blitzkopf. Bei einigen Geräten kann
  dies nicht möglich sein, daher prüfen Sie Ihre Ausrüstung bitte im voraus.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
  niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst
  gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von
  Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  Ŧ
  Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
  im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
  Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder
  Linsen
  11 – 15
  Diagonaler Bildwinkel
  114.5 – 75.7°
  Kleinste Blende
  22
  Naheinstellgrenze
  0.24m
  G
  r
  ößter Abbildungsmaßstab
  1:7.8
  Abmessungen Ø ×Baulänge
  75g105.7mm
  Gewicht 545
  g
  Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  DEUTSCH
  1. Adapterring
  2. Entfernungsring
  3. Entfernungsskala
  4. Einstellindex
  5. Brennweitenring
  6. Fokussierschalter
  7. Anschluß
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (Fig.1)
  OBJECTIF DC
  Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers
  reflex numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs
  des appareils les plus courants. Leur conception spécifique les fait
  bénéficier de caractéristiques idéales pour les appareils numériques.
  Ŧ
  Cet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le
  capteur est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex
  135mm. Sinon un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
  ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD9, SD10, SD14
  ou SD15
  , l'angle de champ est équivalent à
  celui d'un zoom
  13.6-27.2mm.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
  comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
  d’emploi de l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  ŦIors de la prise de vue, n’omettez pas de retirer le porte-bouchon en plus
  du bouchon (Fig.2) afin d’éviter un vignettage intempestif.
  ŦAucun filtre ne se monte à l’avant de l’objectif.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
  boîtier. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
  Sonic Motor”(HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
  SIGMA AF et CANON AF
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point
  en position “AF” (Fig.3). Pour une mise au point manuelle, placez le
  sélecteur en position “M” position, et ajustez le point en tournant la bague
  de mise au point.
  NIKON AF, PENTAX AF et SONY
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et
  placez le sélecteur de mise au point en position “AF” (Fig.3). Pour une mise
  au point manuelle, placez le sélecteur en position “M” position, et ajustez le
  point en tournant la bague de mise au point.
  Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode
  de mise au point de l'appareil.
  Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est
  possible qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes
  ultrasonique du type de celui de la motorisation HSM. L'AF est
  indisponible avec les autres boîtiers.
  Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus.
  Avec l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S),
  vous pouvez retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif
  ait fait la mise au point automatiquement en maintenant le déclencheur
  enclenché à mi-course.
  En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
  En effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de
  légères modifications des composants intemes, qui font varier la position
  de la mise au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en
  position infini.
  Cet objectif possède une longueur focale courte qui génère une
  profondeur de champ importante et donc une grande plage de netteté de
  part et d’autre du sujet. De ce fait, il peut arriver que la position de mise
  au point AF ne corresponde pas à la distance indiquée sur le boîtier.
  Il peut être impossible pour le capteur AF du boîtier de faire la mise au
  point sur un sujet trop petit. Assurez-vous que le sujet est dans la zone
  de mise au point avant de prendre la photo.
  Zooming
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  PREVENTION DES LUMIERES PARASITES ET DES REFLETS
  Du fait de l’angle de vue extrèmement large de cet objectif, des lumières
  parasites et des reflets indésirables peuvent apparaître plus facilement
  qu’avec d’autres objectifs. Lors de la prise de vue, soyez attentif à ces lumières
  et reflets qui peuvent se produire en particulier lors des contre-jours, avec
  des lumières latérales ou lorsque la luminosite est importante.
  PHOTOGRAPHIE AU FLASH
  Le flash intégré de votre boîtier peut ne pas couvrir l'angle de champ de cet
  objectif, ce qui peut engendrer un assombrissement des coins de l'image.
  En cas d'utilisation avec le flash intégré, il est recommandé d'utiliser
  l'élargisseur d'angle prévu à cet effet. (certains flashes pouvant ne pas
  couvrir l'angle de vue maximal, il est conseillé d'effectuer un test préalable)
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou
  à l’humidité.
  Ŧ
  Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
  et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  Ŧ
  Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou
  près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du
  mécanisme interne, des éléments optiques et/ou des éléments
  électriques ne sont pas toujours possibles en cas de dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation
  ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous
  pénétrez dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est
  recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa
  température avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de l’ objectif 11 – 15
  Angle de champ 114.5 – 75.7°
  Ouverture minimale 22
  Distance minimale de mise au point 0.24m
  Rapport de reproduction 1:7.8
  Dimension: diamentreglongueur 75g105.7mm
  Poids 545g
  Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  FRANÇAIS
  1. Porte-bouchon
  2. Bague des distances
  3. Echelle des distances
  4. Repère de distance
  5. Bague de zoom
  6. Sélecteur de mise au point
  7. Baïonnette
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
  deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat
  gebruiken.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  DC OBJECTIEVEN
  DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale camera’s.
  De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van
  de digitale sensor van de meeste digitale camera’s.
  ŦDe DC objectieven zijn niet geschikt voor camera’s met een beeldsensor
  groter dan het APS-C formaat en 35mm SLR camera’s. In dit geval zal er
  vignettering optreden.
  ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD9, SD10 of SD14 zal de
  corresponderen beeldhoek 13.6-27.2mm zijn.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
  automatisch net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor
  de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
  koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde
  van een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
  objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit
  ter voorkoming van beschadiging.
  ŦWanneer men een foto neemt, verwijder dan de lensdop en ook de adapter
  ring (fig.2) om vervloeiing van de achtergrond te voorkomen.
  ŦFilters kunnen niet vooraan de lens geplaatst worden.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert
  dit geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De
  HSM maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
  Sigma AF en Canon AF
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
  de AF postitie te zetten (fig.3). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
  schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen
  door aan de focusring te draaien.
  Nikon AF, Pentax AF en Sony
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en
  de camera op AF positie te zetten (fig.3). Wilt u handmatig scherpstellen zet
  dan het schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u
  scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken
  met de camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De
  AF zal niet functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
  Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als
  de camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
  eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
  heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
  Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  Dit objectief heeft een korte instelafstand en een enorme scherptediepte
  zowel voor als achter het onderwerp Om deze reden is het soms mogelijk
  dat de focuspositie in AF niet overeenkomt met de positie op de
  afstandsschaal op de camera.
  Indien het onderwerp te klein is, is het mogelijk dat het AF systeem van de
  camera zich er niet op kan scherpstellen. Zorg er daarom voor dat het
  onderwerp binnen het AF instelpunt ligt.
  ZOOMEN
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
  VOORKOMEN VAN REFLEXTIE EN ZWEEM
  Door de extreem brede beeldhoek van deze lens, kunnen reflextie en zweem
  gemakkelijker optreden dan bij ander lenzen. Bij het fotograferen met dit
  objectief moet U bijzonder op reflextie en zweem letten die op kunnen treden
  wanneer U in de richting van of rechtstreeks in de zon of een fel licht
  fotografeert.
  FLITSOPNAMEN
  Flitsopnamen met de ingebouwde flitser van uw camera kunnen donkere
  randen/hoeken vertonen. Dit komt omdat de beeldhoek van het objectief
  groter is dan beeldhoek van de flitser. Indien u een externe flitser gebruikt
  dient u de flitser te voorzien van een groothoek diffuser (bij de Sigma flitsers
  kunt u deze eenvoudig, door de diffuser uit te trekken, voor de flitser klappen).
  Niet alle externe flitsers hebben een groothoek diffuser, het is dan aan te
  bevelen om vooraf enkele proefopnamen te maken.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
  lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
  koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
  om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen
  of naftalinegas.
  Ŧ
  Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
  daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
  water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
  delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
  meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
  koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat
  de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
  kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie (groepen – elementen) 11 – 15
  Beeldhoek 114.5 – 75.7°
  Kleinste diafragma 22
  Kortste instelafstand 0.24m
  Maximale vergrotings maatstaf 1:7.8
  Afmetingen (diam.glengte) 75g105.7mm
  Gewicht 545g
  Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
  NEDERLANDS
  1. Adapter ring
  2. Scherpstelring
  3. Afstandschaal
  4. Index teken
  5. Zoomring
  6.
  Scherpstelkeuze schakelaar
  7. Vatting
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  1. Aro Adaptador
  2.
  Aro de enfoque
  3. Escala de distancias
  4. Línea de índice
  5. Aro del Zoom
  6. Selector de enfoque
  7. Montura
  OBJETIVO DC
  Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales
  ya que su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría
  de cámaras digitales réflex. Su diseño especializado los convierte en
  objetivos ideales para cámaras digitales.
  ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no
  son aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean
  provocarán un efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD9, SD10, SD14 o SD15 de Sigma, el
  ángulo de visión del objetivo será de 13.6-27.2mm.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que
  los objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de óptica.
  ŦCuando tome una instantánea le agradeceremos que saque la tapa del
  objetivo y el aro adaptador (fig.2) para evitar viñeteos.
  ŦNo puede monter filtros en la parte frontal frontal del objetivo.
  MODO AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su
  cámara. Por favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM).
  Éste proporciona un enfoque rápido y silencioso.
  SIGMA AF y CANON AF
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (fig.3).Si
  quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M”. Ajuste el
  foco moviendo el aro de enfoque.
  NIKON AF, PENTAX AF y SONY
  Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el
  selector de la óptica en la posición “AF” (fig.3). Si quiere enfocar
  manualmente ponga el selector en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo
  el aro de enfoque.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos
  que soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En
  caso contrario el AF estará desactivado.
  Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
  automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF (ONE
  SHOT) (AF-S) puede ajustar el enfoque manualmente después que el
  objetivo haya enfocado automáticamente (y se pare) mientras mantenga
  el botón disparador suavemente presionado.
  Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
  enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
  distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
  coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
  puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  Este objetivo tiene una longitud focal corta ofreciendo una gran
  profundidad de campo y una amplia área de enfoque tanto delante como
  detrás del sujeto. Por esta razón, la posición de enfoque con AF no
  puede coincidir con la posición de la Escala de Distancia en el cuerpo de
  la cámara.
  Si el objeto es demasiado pequeño, el sensor AF de la cámara puede no
  enfocarlo. Por favor, asegúrese que el objeto está en el área AF antes de
  disparar.
  OPERACION ZOOM
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  PREVENIR LOS DESTELLOS Y LAS SOMBRAS
  Debido al extremo ángulo de visión de este objetivo, los destellos y las
  sombras pueden aparecer en la toma con mayor facilidad que en otro tipo
  de ópticas. Cuando efectúe las tomas tome especial cuidado con la luz
  directa del sol o luces brillantes.
  FOTOGRAFIA CON FLASH
  Podría ser que el flash incorporado de la cámara no cubriera el ángulo de
  visión de este objetivo, esto podría causar entradas de luz en los bordes.
  Cuando utilice un flash externo, bascule el panel angular de su unidad de
  flash para cubrir el cabezal antes de tomar una fotografía. (Puede que no
  funcione con algunas unidades de flash, por favor compruebe su equipo
  antes de tomar fotografías).
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas,
  y/o humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
  seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
  cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
  imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
  componentes eléctricos dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo
  en la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida,
  viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su
  caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo 11 – 15
  Ángulo de visión 114.5 – 75.7°
  Apertura mínima 22
  Distancia mínima enfoque 0.24m
  Ampliación 1:7.8
  Dimensiones (diámglong) 75g105.7mm
  Peso 545g
  Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
  OBIETTIVI DC
  Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
  copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior
  parte delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti
  alle macchine fotografiche digitali.
  ŦSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non
  possono essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò
  avviene l’immagine risulta “vignettata” ai bordi.
  ŦNelle fotocamere digitali SD9, SD10, SD14 e SD15, il corrispondente
  campo visuale sarà di 13.6-27.2mm.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo
  (v. istruzioni per l’uso della fotocamera).
  Ŧ
  La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
  elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di
  curarne la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio
  di ottica, appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in
  giù la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  ŦQuando fotografate, dovete rimuovere il tappo dall’obiettivo e l’anello
  adattatore (fig.2), non solo il tappo dell’obiettivo, par evitare vignettature.
  ŦNon è possibile montare filtri nella parte frontale dell’obiettivo.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona
  automaticamente. Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette
  una più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
  SIGMA AF e CANON AF
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo,
  sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.3). Quando si desidera mettere a fuoco
  manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si
  mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  NIKON AF, PENTAX AF e SONY
  Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.3). Quando si desidera
  mettere a fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In
  questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  ŦPer attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità
  AF quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo
  HSM. La modalità AF non è possible se il corpo macchina non riconosce
  questo tipo di motore.
  Ŧ
  Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino
  ad autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
  funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa
  il pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
  automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
  messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
  Ŧ
  Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
  del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
  mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
  scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
  tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
  dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
  regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
  ŦQuesto obiettivo possiede una ridotta lunghezza focale e offre una grande
  profondità di campo con una ampia zona perfettamente a fuoco sia
  davanti, sia dietro il soggetto. Per questo motivo l’indicazione della
  distanza segnalata dall’Autofocus potrebbe non coincidere con la scala
  delle distanze indicata sul corpo.
  ŦQuando il soggetto è troppo piccolo, la messa a fuoco automatica AF
  potrebbe non essere possible. Prima di scattare la foto assicurarsi che il
  soggetto cada nella zona di messa a fuoco.
  MANOVRA DELLO ZOOM
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a
  raggiungere la posizione desiderata.
  PREVENZIONE DI RIFLESSI PARASSITI E FALSE IMMAGINI
  A causa dell’estrema ampiezza dell’angolo di campo di questo obiettivo
  ,
  riflessi parassiti e false immagini possono verificarsi più facilmente rispetto ad
  altri obiettivi. Quando fotografate con questo obiettivo, prestate particolare
  attenzione a riflessi parassiti e false immagini che possono presentarsi
  quando puntate vicino o direttamente verso iI sole o altre luci molto chiare.
  FOTOGRAFIA CON IL FLASH
  Il flash incorporato nella fotocamera potrebbe non illuminare tutto il campo
  ripreso da questo obiettivo. Ciò causa una caduta di luce ai bordi. Quando,
  con questo obiettivo, usate un flash esterno, inserite il suo pannello diffusore,
  prima di scattare la foto. (Il pannello diffusore di alcuni flash non sempre
  copre il campo di ripresa. Scattate alcune foto di prova per verificarlo)
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  Ŧ
  In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
  posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
  canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate
  sotto la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi
  ottici e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente
  dall’acqua, tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
  condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in
  un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
  l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
  adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione ottica (Gruppi-El.) 11 – 15
  Angoli di campo 114.5 – 75.7°
  Apertura minima 22
  Distanza min. messa fuoco 0.24m
  Rapporto d’ingrandim. 1:7.8
  Dimensioni (diametro lunghezza) 75105.7mm
  Peso 545g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ITALIANO
  1. Anello adattatore
  2. Ghiera di messa a fuoco
  3. Scala delle distanze
  4. Indice di collimazione
  5. Ghiera di variazione della focale (zoom)
  6. Selettore di messa a fuoco
  7. Innesto
Sigma 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM trgovačke marke Sigma pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM trgovačke marke Sigma. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 5.1. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski, Arapski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM trgovačke marke Sigma

Brend Sigma
Model 8-16mm f4.5-5.6 EX DC HSM
Proizvod Leća
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski, Arapski
Vrsta datoteke PDF

Povezani priručnici za proizvode

Leća Sigma

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.