Sigma 30mm f2.8 EX DN

Sigma 30mm f2.8 EX DN priručnik

(1)
 • 330120101
  30mm F2.8 EX DN
  ̅ဇᛟଢ୿
  ISTRUZIONI PER L’USO
  INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING
  BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGSANVISNING
  MODE D’EMPLOI
  ش֪֫ם
  GEBRUIKSAANWIJZING
  ㇠㟝㣄G ㉘⮹㉐
  INSTRUCCIONES
  PɍɄOȼOȾCɌȼO ɉO ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
  MANUAL DE INSTRUÇÕES
  ἰỶἁἿἧỻ
  ἌဇἾὅἌỆếẟề
  ଐஜᛖ
  ƜƷȬȳǺƸ
  Ŵ
  ȞǤǯȭȕǩȸǵȸǺǷǹȆȠƷȬȳǺȞǦȳȈᙹ఍
  ƴแਗƠƨȇǸǿȫǫȡȩƴӕǓ˄ƚƯ̅ƏƜƱƕưƖLJƢŵ
  ȕǩȸǵȸǺȞǦȳȈᙹ఍ƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
  E ἰỸὅἚဇἾὅἌỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴǽȋȸᙌǫȡȩǷǹȆȠ E ȞǦȳȈǫȡȩƴӕǓ˄
  ƚƯ̅ƏƜƱƕưƖLJƢŵ
  A ȞǦȳȈƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
  FOR MICRO FOUR THIRDS MOUNT ENGLISH
  This lens can be used with Micro Four Thirds
  System lens mount
  specification cameras.
  You cannot use it on Four Thirds
  System lens mount specification
  cameras.
  FOR SONY E-MOUNT MOUNT
  This lens can be used with Sonyө
  ʳ
  camera system E-mount cameras.
  You cannot use it on Sony A-mount cameras.
  FÜR DEN MICRO FOUR THIRDS ANSCHLUSS DEUTSCH
  Dieses Objektiv kann an Kamerasystemen mit Micro Four Thirds
  Anschluss verwendet werden.
  An Kamerasystemen mit Four Thirds
  Anschluss können Sie das
  Objektiv nicht verwenden.
  FÜR DEN SONY E-MOUNT ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv kann an Sony ө
  ʳ
  Kamerasystemen mit E-Mount
  Anschluss verwendet werden.
  An Kamerasystemen mit Sony A-Mount Anschluss können Sie das
  Objektiv nicht verwenden.
  POUR LA MONTURE MICRO QUATRE TIERS FRANÇAIS
  Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers équipés de la monture
  Micro Quatre Tiers
  .
  Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers équipés
  de la monture Quatre Tiers
  .
  POUR LA MONTURE SONY E
  Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers Sonyө
  ʳ
  équipés de la
  monture E.
  Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers Sony
  équipés de la monture A.
  VOOR MICRO FOUR THIRDS LENSVATTING
  NEDERLANDS
  Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Micro Four Thirds
  Syteem en niet met het Four Thirds
  Systeem.
  VOOR SONY E-LENSVATTINGEN
  Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Sonyө
  ʳ
  camera
  systeem E-lensvatting en niet met Sony A-lensvatting camera’s.
  PARA MONTURAS MICRO CUATRO TERCIOS ESPAÑOL
  Este objetivo se puede usar con cámaras con las monturas especificas
  del Sistema Micro Cuatro Tercios
  .
  No podrá usar este objetivo con cámaras del Sistema Cuatro
  Tercios
  .
  PARA MONTURAS SONY MONTURA E
  Este objetivo se pude usar con las cámaras Sonyөcon el sistema de
  montura E.
  No podrá usar este objetivo con cámaras Sony montura A.
  J E D F N
  Es
  I S
  Dk
  C
  K
  R P
  ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟ
  ƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍ
  ɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳ
  Ɠஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑ
  ǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ
  ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥ
  ƠƯƘƩƞƍŵ
  ܤμɥỉắදॖ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷҾ׆
  ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔ
  ӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗ
  Ǜ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵ
  ᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏ
  Ʊࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  Ĭȕǣȫǿȸƶơ
  ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ĮȞǦȳȈ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩ
  ƞƍŵ
  ȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ
  ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉ
  ǛǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજ
  ࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈ
  ƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ
  ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἧỵἽἑ
  ဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯ
  Ძ௏ư̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴ
  ʑ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍ
  ƨƱƖƴƸŴȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵ
  ਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳ
  ǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊ
  ೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇư
  ƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλ
  ǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋ
  ǓLJƢŵ
  ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓ
  LJƢŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓ
  ȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑ
  ἥἋỆếẟề
  ̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣ
  ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȞǤǯȭȕǩ
  ȸ
  ǵ
  ȸ
  Ǻ
  ǽȋ
  ȸ
  E ȞǦȳȈ
  35mm Й੭ም໰ໜុᩉ
  60mm 45mm
  ဒ 39.6° 50.7°
  ȬȳǺನ঺Ტ፭
  ௏Უ 5 7
  இݱ዁Ǔ 22
  இჺજࢨុᩉ 0.3m
  இٻજࢨ̿ྙ
  1:8.1
  ȕǣȫǿ
  ȸ
  ǵǤǺ
  46mm
  இٻࢲgμᧈ 60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
  ᣻ 135g 135g
  ȬȳǺǛٳƠƨ଺ŴNjƠƘƸǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨ଺ŴȬȳǺ
  ǛਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJ
  Ƥǜŵ
  ƜƷȬȳǺƸ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯ
  ƍLJƤǜŵ
  ԓ
  දॖ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order
  to get the maximum performance and enjoyment out of your
  Sigma lens, please read this instruction booklet thoroughly
  before you start to use the lens.
  WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
  Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so
  can cause damage to the eye or loss of eyesight.
  Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap
  attached, whether the lens is attached to the camera or not.
  This will prevent the lens from concentrating the sun’s rays,
  which may cause a fire.
  The shape of the mount is very complex. Please be careful
  when handling it so as not to cause injury.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  ԘFilter Attachment Thread
  ԙFocus Ring
  ԚMount
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will
  automatically function in the same way as your normal lens.
  Please refer to the instruction booklet for your camera body.
  On the lens mount surface, there are many electrical
  contacts. Be careful not to damage them. If they are
  damaged, it may cause the camera to malfunction.
  FOCUSING
  For autofocus operation, set the camera to autofocus mode.
  If you wish to focus manually, set the camera to manual focus
  mode. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  Please refer to the camera’s instruction manual for details
  on changing the camera’s focusing mode.
  FILTER
  Only one filter should be used at the time. Two or more
  filters and/or special thicker filters, like a polarizing filter,
  may cause vignetting.
  BASIC CARE AND STORAGE
  Avoid any shocks or exposure to extreme high or low
  temperatures or to humidity.
  For extended storage, choose a cool and dry place,
  preferably with good ventilation. To avoid damage to the
  lens coating, keep away from mothballs or naphthalene
  gas.
  Do not use thinner, benzine or other organic cleaning
  agents to remove dirt or finger prints from the lens elements.
  Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
  This lens is not waterproof. When you use the lens in the
  rain or near water, keep it from getting wet. It is often
  impractical to repair the internal mechanism, lens elements
  and electric components damaged by water.
  Sudden temperature changes may cause condensation or
  fog to appear on the surface of the lens. When entering a
  warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep
  the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-mount
  Equivalent 35mm-
  format focal length
  60mm 45mm
  Angle of View 39.6° 50.7°
  Lens construction 5 - 7
  Minimum Aperture 22
  Minimum Focusing
  Distance
  0.3m (0.98 ft)
  Magnification 1:8.1
  Filter Size 46mm
  Dimensions
  Dia.
  g
  Length
  60.6g38.6 mm
  (2.39g1.52 in)
  60.7g39.8 mm
  (2.39g1.57 in)
  Weight 135g (4.76 oz) 135g (4.76 oz)
  If the lens is detached from camera or the camera power is
  turned off, the lens may emit a chattering noise, but this is
  not a malfunction.
  This lens is not incorporated with OS (Optical Stabilizer)
  function.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem
  Kauf
  dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie
  sich diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes
  aufmerksam durch.
  ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
  Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da
  dies zu Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des
  Sehvermögens führen kann.
  Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera
  angebracht ist oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls
  ohne Frontdeckel der direkten Sonneneinstrahlung aus.
  Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch das
  Objektiv einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst
  werden könnte.
  Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie
  vorsichtig im Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ԘFiltergewinde
  ԙEntfernungsring
  ԚAnschluß
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv
  genauso automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten
  hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
  Am Objektivanschluss befinden sich viele elektrische
  Kontakte. Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu
  beschädigen. Sollten sie beschädigt werden, kann das
  Fehlfunktionen der Kamera verursachen.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
  Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den
  Autofokusmodus. Möchten Sie manuell fokussieren, stellen
  Sie die Kamera auf den manuellen Fokusmodus. Die
  Scharfeinstellung erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
  Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera
  entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  FILTER
  Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr
  Filter gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B.
  Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
  Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen
  bzw. niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen
  und möglichst gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die
  Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die
  Vergütung angreifen könnten.
  Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder
  Fingerabdrücken auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin
  oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein sauberes,
  feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb
  bei Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für
  ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit
  Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives
  und seiner Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte
  in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv
  solange im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es
  die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-mount
  Brennweite äquivalent zum
  KB-Format
  60mm 45mm
  Diagonaler Bildwinkel 39.6° 50.7°
  Glieder – Linsen 5 - 7
  Kleinste Blende 22
  Naheinstellgrenze 0.3m
  Größter Abbildungsmaßstab
  1:8.1
  Filterdurchmesser 46mm
  Abmessungen Ø
  g
  Baulänge
  60.6g38.6mm 60.7g39.8mm
  Gewicht 135g 135g
  Wenn das Objektiv von der Kamera abgenommen oder die
  Kamera ausgeschaltet wird, kann das Objektiv ein klapperndes
  Geräusch verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (
  Optischer Stabilisator
  )
  ausgestattet.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour
  en tirer le meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous
  conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant toute
  utilisation.
  AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
  Ne regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait
  entraîner une cécité définitive.
  Ne pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le
  soleil sans son bouchon de protection avant. La concentration
  des rayons du soleil pourrait provoquer un incendie.
  La forme de la monture est très complexe. Soyez prudent
  lors de la manipulation afin d’éviter toute blessure.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  ԘFiletage pour filtre
  ԙBague des distances
  ԚBaïonnette
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes
  fonctionnent comme avec vos objectifs habituels. Consultez
  éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
  Veillez à ne pas endommager les nombreux contacts
  électroniques présents sur la surface de la baïonnette de
  l’optique. En cas de dommage, cela peut provoquer un
  dysfonctionnement du boîtier.
  MISE AU POINT
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode
  AF. Pour une mise au point manuelle, placez le boîtier en
  mode MF et ajustez le point en tournant la bague de mise au
  point.
  Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour
  changer le mode de mise au point de l'appareil.
  FILTRES
  N’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux
  filtres, ou d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant
  ordinaire, peut provoquer un vignettage.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures
  extrèmes, ou à l’humidité.
  Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un
  endroit frais, sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près
  de la naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne pas
  détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière
  organique pour le nettoyage de saletés ou d’empreintes de
  doigts sur les éléments optiques.
  Cet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de
  pluie ou près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les
  réparations du mécanisme interne, des éléments optiques
  et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
  possibles en cas de dommages.
  Des écarts soudains de température peuvent causer de la
  condensation ou de la buée peut apparaître sur la lentille
  frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en
  venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
  l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température
  avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  MICRO QUATRE TIERS
  Sony monture-E
  Longueur focale équivalente
  au format 24x36
  60mm 45mm
  Angle de champ 39.6° 50.7°
  Construction de l’ objectif 5 - 7
  Ouverture minimale 22
  Distance minimale de
  mise au point
  0.3m
  Rapport de reproduction 1:8.1
  Diamétre de filtre 46mm
  Dimension:
  diamentre×longueu
  r
  60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
  Poids 135g 135g
  Un léger bruit, qui n'est pas un dysfonctionnement, peut être
  audible lorsque l'objectif est détaché du boîtier ou lorsque ce
  dernier est désactivé.
  Cet objectif n’intègre pas la fonction de stabilisation optique
  OS.
  FRANÇAIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft
  aangeschaft. Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma
  objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing
  geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
  Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan
  oogbeschadiging veroorzaken of gezichtsverlies.
  Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of
  het nu wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor
  voorkomt u dat zonnestralen zich in het objectief kunnen
  bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
  De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren
  u voorzichtig te zijn om verwondingen en beschadigingen te
  voorkomen.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ԘFilterschroefdraad
  ԙScherpstelring
  ԚVatting
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd,
  zal het automatisch net zo functioneren als de originele
  objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische
  contacten. Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen.
  Beschadiging kan ervoor zorgen dat de camera niet goed
  werkt.
  SCHERPSTELLEN
  Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u
  handmatig wilt scherpstellen zet dan de camera in de handmatige
  scherpstelstand. U kunt de scherpstelling aanpassen door aan
  de focusring te draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
  bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
  FILTERS
  Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of
  extra dikke filters- zoals een polarisatiefilter-kan vignettering
  veroorzaken.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan
  extreem hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies
  dan voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde
  plaats. Houd het objectief, om beschadiging van de lenscoating
  te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
  Gebruik geen thinner, benzine of andere organische
  schoonmaakmiddelen om vuil of vingerafdrukken van de
  lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een
  speciaal lensdoekje of lenstissues.
  Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in
  de buurt van water voor dat het niet nat wordt.
  Lenselementen, interne mechanische delen en electrische
  componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
  meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie
  veroorzaken op het oppervlak van de lens. Bij het betreden
  van een warme kamer vanuit de koude buitenlucht, is het
  raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
  temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van
  de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-lensvatting
  Equivalent met 35mm-
  formaat
  60mm 45mm
  Beeldhoek 39.6° 50.7°
  Lensconstructie
  (groepen
  elementen)
  5 - 7
  Kleinste diafragma 22
  Kortste instelafstand 0.3m
  Maximale
  v
  ergrotings
  maatsta
  f
  1:8.1
  Filtermaat 46mm
  Afmetingen
  (diam.lengte)
  60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
  Gewicht 135g 135g
  Wanneer het objectief van de camera wordt verwijderd, of
  wanneer de camera wordt uitgezet kan het objectief een
  geluid produceren. Dit is een normaal verschijnsel en geen
  storing.
  Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para
  conseguir los mejores resultados de su objetivo lea
  atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
  ¡¡ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
  No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
  puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
  Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el
  objetivo al sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se
  concentren los rayos del sol en el objetivo, lo que podría
  provocar un incendio.
  La forma de la montura es muy compleja. Por favor,
  manipulela cuidadosamente para no dañarse.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ԘRosca para filtros
  ԙAro de enfoque
  ԚMontura
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del
  mismo modo que los objetivos originales. Consulte el manual
  de instrucciones de su cámara.
  En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
  Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que
  la cámara no funcione correctamente.
  ENFOQUE
  Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo
  enfoque automático.
  Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en enfoque
  manual. Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en
  el manual de instrucciones de la cámara.
  FILTROS
  Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o
  más filtros a la vez, especialmente los de efectos como el
  polarizador, pueden causar viñeteos.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas,
  altas o bajas, y/o humedad.
  En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un
  lugar fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación.
  Para evitar daños en el tratamiento de los objetivos,
  aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos
  para limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos
  utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
  Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en
  la lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco.
  Es prácticamente imposible reparar los mecanismos
  internos, elementos de cristal y componentes eléctricos
  dañados por el agua.
  Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber
  condensación o velo en la superficie del objetivo. Cuando
  entre en una habitación cálida, viniendo de un lugar frío, es
  recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
  temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  MICRO CUATRO TERCIOS
  Sony montura E
  Distancia focal equivalente
  en formato 35mm
  60mm 45mm
  Ángulo de visión 39.6° 50.7°
  Construcción del objetivo
  5 - 7
  Apertura mínima 22
  Distancia mínima enfoque
  0.3m
  Ampliación 1:8.1
  Diámetro filtro 46mm
  Dimensiones
  (diámglong)
  60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
  Peso 135g 135g
  Al quitar el objetivo de la cámara o al apagar la cámara, el
  objetivo puede emitir un ligero ruido, pero esto no es un
  fallo.
  Este objetivo no incorpora la function OS (Estabilizador
  Óptico).
  ESPAÑOL
  ᩓᛅỂỉấբẟӳỪẶᴾ
  ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȸȓǹᢿ
  ȕȪȸdzȸȫ :
  0120-9977-88
  Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍᲣ
  Ӗ˄଺᧓ : உ᳸ 9:00-18:00
  ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
  ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
  ᅈ Ƅ215-8530 ᅕډ߷Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 16 ӭ
  (
  044
  )
  989-7430 (ˊ) FAX:
  (
  044
  )
  989-7451
  ߻ ئ Ƅ969-3395 ᅦ޽Ⴤ᎛᰺ᢼᄱహထٻ܌ٻ᜿܌ଐჷק 6594
  (0242) 73 - 2771(ˊ) FAX:
  (
  0242
  ) 73 - 3382
  ࡴᅈʙಅ৑Ʒփಅ଺᧓ : உ᳸᣿ 9:00-17:00
  ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
  ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ http://www.sigma-photo.co.jp
  SIGMA CORPORATION
  2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
  Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
  ଐஜᛖ
  ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  ENGLISH
  The glass materials used in the lens do not contain environmentally
  hazardous lead and arsenic.
  DEUTSCH
  Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
  umweltschädliches Blei und Arsen.
  FRANÇAIS
  Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  NEDERLANDS
  De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu
  belastend lood of a rsenicum.
  ESPAÑOL
  Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos
  nocivos para la salud ni el medio ambiente.
  ITALIANO
  Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
  contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose
  sotto il profilo ecologico.
  SVENSKA
  Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt
  bly eller arsenik.
  DANSK
  Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og
  arsen.
  խ ֮!
  ᢴᙰࢬࠌشհੲᑿޗறΔ࿪ྤڶ୭ᛩቼհሩ֗న࿛ढʳ
  䚐ạ㛨ʳ
  㢨G ⥀㪼㜄G ㇠㟝═G 㠄㣄㣠⏈G 䞌ᷱ㤵㡰⦐G 㡔⓹䚐G ⇝G 㢨⇌G ⽸㋀⪰G
  䚜㡔䚌ḔG 㢼㫴G 㙾㏩⏼␘UG
  ଐஜᛖ
  CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
  ENGLISH
  The CE Mark is a Directive conformity mark of the European
  Community (EC).
  DEUTSCH
  Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers,
  die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die Anforderungen von
  EG-Richtlinien einhält.
  FRANÇAIS
  Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la
  Communauté Européenne.
  NEDERLANDS
  Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap
  (EC).
  ESPAÑOL
  El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad
  Europea (CE).
  ITALIANO
  Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità Europea
  (CE).
  SVENSKA
  CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma
  kvalitetsnorm.
  DANSK
  CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.
  խ ֮!
  CE ᑑ፾ਢᑛ੊ᜤᅩऱٽ௑ᑑಖΖ
  䚐ạ㛨G
  CE ⫼䆠⏈ 㢨㥐䖼㢨 EC ὤ㨴㜄 㤵䚝䚜㡸 䖐㐐䚌⏈ ⫼䆠㢹⏼␘.
  PORTUGUÊS
  A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas
  pela Comunidade Europeia
  SIGMA (Deutschland) GmbH
  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
  Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
Sigma 30mm f2.8 EX DN

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom 30mm f2.8 EX DN trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda 30mm f2.8 EX DN trgovačke marke Sigma pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod 30mm f2.8 EX DN trgovačke marke Sigma. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 8.8. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski, Arapski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom 30mm f2.8 EX DN trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda 30mm f2.8 EX DN trgovačke marke Sigma

Brend Sigma
Model 30mm f2.8 EX DN
Proizvod Leća
EAN 0085126330651
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski, Arapski
Vrsta datoteke PDF
Optički sustav
Vrsta objektiva Standardna leća
Komponenta za MILC
Struktura objektiva (elementi/grupe) 7/5
Fokusiranje Automatski
Fiksna fokusna duljina 30mm
Broj oštrica 7
Najbliža fokusna udaljenost 0.30m
Minimalna blenda 2.8
Minimalna žarišna duljina (kao na 35mm filmu) 45mm
Maksimalna žarišna duljina (kao na 35mm filmu) 45mm
Sučelje držača leća Sony E
Maksimalna blenda 22
Dijagonalni kut gledanja (max) 50.7°
Težina i dimenzije
Promjer 60.6mm
Duljina 38.6mm
Veličina filtra 46mm
Učinak
Kompatibilnost Sony
Najveće uvećanje 8.1x
Štitnik za leće
Sadržaj ambalaže
Priložena torba
Dizajn
Boja proizvoda Cr✗

Povezani priručnici za proizvode

Leća Sigma

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.