Sigma 24mm F1.4 DG HSM

Sigma 24mm F1.4 DG HSM priručnik

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
  ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
  ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
  ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
  LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳ
  ƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
  ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋
  1
  ձȕǣȫǿȸƶơ
  ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ճᙀяႎុᩉႸႮ
  մᘮϙမขࡇႸႮ
  յਦ೅ዴ
  նȕǩ
  ȸ
  ǫǹȢ
  ȸ
  ȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  շȞǦȳȈ
  ոȬȳǺȕȸȉ
  ἝἅὅဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤ
  ȗᲣƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕ
  ưǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
  ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ẎἉἂἰဇẆỿἶἠὅဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
  ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ẎἝἅὅဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
  ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫ
  ưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸ
  ǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  ŦȋdzȳဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹ
  જࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞ
  ȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴ
  ȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛ
  ӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴ#( ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴȞȋȥǢȫưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞ
  ᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛ
  Ҟ਀ƠƠƨLJLJȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ǛׅƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔž/( ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤ
  ȉᲣǛͳƑƯƍLJƢŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴ/( ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯ј
  ƷИ஖ᚨܭƕီƳǓLJƢŵ
  ȞǦȳȈӸ
  MF
  ЏǓஆƑೞᏡ
  ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
  Ƿ
  ǰȞဇŴȋdzȳဇ
  ஊј
  ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
  dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
  ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
  MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
  ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛ
  ƝᚁƘƩƞƍŵ
  ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉư
  ƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/
  ᘮϙမขࡇႸႮ
  ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊Უ
  ǛჷǔƜƱƕưƖLJƢŵ̊Ƒƹ(׋ 3)ƸŴ዁ǓǛ F16 ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမขࡇ
  ǛᅆƠƯƍLJƢŵᲢƜƷȬȳǺƴᘙᅆƞǕƯƍǔᘮϙမขࡇႸႮƸ F16 ƷLjưƢŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ
  ૾ඥƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩ
  ܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 4
  ŦƝ̅ဇƷǫȡȩƴǑƬƯƸŴȬȳǺȕȸȉƴǑǓϋᔺȕȩȃǷȥƷήƕƞƑƗ
  ǒǕǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵʙЭƴȆǹȈજࢨǛᘍƍŴȕȩȃǷȥƷήƕƞƑƗ
  ǒǕǔئӳƸŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
  Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜ
  ƱƕưƖLJƢŵᲢ׋ 5ŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯ
  ƘƩƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅ဇ
  ƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
  ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
  ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
  ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
  ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
  ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
  Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
  ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 11 - 15 இٻજࢨ̿ྙ 1:5.3
  ဒ 84.1° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 77mm
  இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X ᧈƞ 85 x 90.2mm
  இჺજࢨុᩉ 25cm ᣻ 665g
  ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ㄒ㻌
  දॖ
  ԓ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Filter Attachment Thread
  Focus Ring
  Distance Scale
  Depth of Field Read Out Index
  Focus Index Line
  Focus Mode Switch
  Mount
  Lens Hood
  NIKON AF TYPE CAMERAS
  This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens
  (without an aperture ring). Functions may be restricted depending on the
  lens/camera combination. For more details, please refer to the cameras
  instruction manual.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
  the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for
  your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
  down while changing the lens.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
  refer to the camera instruction book.
  FOCUSING
  This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
  quick and quiet autofocusing.
  SIGMA and CANON
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
  position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
  the lens to the “M position. You can adjust the focus by turning the focus
  ring.
  NIKON
  For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode
  switch on the lens to the “AF position (fig.2). If you wish to focus manually,
  set the focus mode switch on the lens to the “M position. You can adjust the
  focus by turning the focus ring.
  ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
  cameras focusing mode.
  Ŧ
  For Nikon mount, it is only possible to use AF with camera
  bodies which
  support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will not
  function if the camera body does not support this type of motor.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
  distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
  changes in temperature which cause various components in the lens to
  expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. While half
  pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the point of focus.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
  the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. The default
  setting of Full-time MF function varies for each mount.
  Mount Full-time MF function Available AF Mode
  SIGMA, NIKON
  ON
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
  ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
  Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF,
  You can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF
  function. For further information, please refer to the SIGMA Optimization
  Pro “Help” menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
  following website: http://www.sigma-global.com/download/
  DEPTH OF FIELD SCALE
  The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of
  sharpness) of your composition. For example in figure (3), the depth of field
  zone is shown when the aperture F16 is used.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
  helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from
  outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops
  rotation. (fig.4)
  ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove
  the lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could
  cause a shadow in the picture.
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.5)
  FILTER
  ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
  thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
  ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the circular” type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
  or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
  or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
  lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
  keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
  mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
  the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
  it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 11 – 15 Magnification 1:5.3
  Angle of View 84.1° Filter Size 77mm
  Minimum Aperture 16
  Dimensions
  Dia.gLength
  85g90.2mm
  (3.35g3.55in)
  Minimum Focusing Distance
  25cm (0.82 ft) Weight 665g (23.5oz)
  Dimensions and weight include the SIGMA mount.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  Filtergewinde
  Entfernungsring
  Entfernungsskala
  Schärfentiefenindex
  Einstellindex
  Fokussierschalter
  Anschluß
  Gegenlichtblende
  KAMERAS VOM TYP NIKON AF
  Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G
  Typs“ (Typ ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit
  einer Kamera können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere
  Informationen hierüber schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der
  verwendeten Kamera nach.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie
  lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
  unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
  Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
  Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
  (HSM). Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
  SIGMA und CANON
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter
  am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell
  einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  M”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings
  einstellen.
  NIKON
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
  AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen,
  schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
  können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
  bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ŦBei Nikon Anschluss, kann der Autofokus nur mit Kameras benutzt werden,
  die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus wird
  nicht funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht
  unterstützt.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
  eingestellt werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von
  der Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die
  Unendlich- Einstellung.
  Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert
  werden. Während der Auslöser halb durchgedrückt wird, führt das Drehen am
  Fokusring zum Einstellen des Fokuspunktes.
  Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual Override)
  durch Drehen am
  Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs. Die
  Standardeinstellung
  der Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
  Anschluss
  Jederzeit-MF-Funktion
  Verfügbare AF-Betriebsarten
  SIGMA, NIKON
  AN
  Single AF (AF-S, S)
  Schärfenachführung AF (AF-C, C)
  CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
  ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
  Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
  zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung
  am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert
  werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der
  SIGMA Optimization Pro.
  ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
  heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
  SCHÄRFENTIEFESKALA
  Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter
  Bereich) Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (3) wird der
  Schärfentiefebereich angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
  daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.4)
  ŦFür Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
  Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels
  abgenommen werden.
  ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die
  Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.5)
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können
  sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
  ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
  gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche,
  mit besonders hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
  deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
  im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
  Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder – Linsen
  11 – 15
  Größter Abbildungsmaßstab
  1:5.3
  Diagonaler Bildwinkel
  84.1°
  Filterdurchmesser
  77mm
  Kleinste Blende
  16
  Abmessungen Ø ×
  Baulänge
  85×90.2mm
  Naheinstellgrenze
  25cm
  Gewicht
  665g
  Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  Filetage pour filatre
  Bague des distances
  Echelle des distances
  Echelle de profondeur de champ
  Repère de distance
  Sélecteur de mise au point
  Baïonnette
  Pare-Soleil
  POUR LES BOITIERS NIKON AF
  Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
  autofocus Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont
  possibles en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous
  reporter au mode d'emploi du boîtier.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
  comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
  d’emploi de l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
  boîtier. Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT
  Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
  Sonic Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
  SIGMA et CANON
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position “M position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au
  point.
  NIKON
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
  sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point
  manuelle, placez le sélecteur en position “M position, et ajustez le point en
  tournant la bague de mise au point.
  ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
  mise au point de l'appareil.
  ŦDans la version pour Nikon, la mise au point AF n'est possible qu'avec les
  boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du type de
  celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres boîtiers.
  ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
  effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
  modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
  au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
  Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode autofocus.
  Tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la bague de mise au
  point pour l'ajuster.
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
  Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Le
  réglage par défaut
  Monture Activation par défaut Mode AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ON (activé)
  AF spot (AF-S, S)
  AF continu (AF-C, C)
  CANON
  OFF(désactivé)
  AF spot (ONE SHOT)
  ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche
  manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication de la
  bague de mise au point en retouche manuelle. Pour plus d'information,
  veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à
  l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
  L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ
  (zone de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (3) indique la profondeur
  de champ à l'ouverture F16.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif.
  Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.4).
  ŦLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
  pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
  provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
  ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
  (fig.5)
  FILTRES
  ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. Lutilisation de deux filtres, ou
  d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer
  un vignettage.
  ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
  de type “circulaire”. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
  d’exposition pourraient être incorrects.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
  et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous lutilisez par temps de pluie ou près
  de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
  des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
  possibles en cas de dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
  de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
  dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de
  placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle
  du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de l’ objectif 11 – 15
  Rapport de reproduction
  1:5.3
  Angle de champ 84.1° Diamétre de filtre 77mm
  Ouverture minimale 16
  Dimension:
  diamentre×longueur
  85×90.2mm
  Distance minimale de mise au point
  25cm Poids 665g
  Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
  Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
  adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het
  objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  Filterschroefdraad
  Scherpstelring
  Afstandschaal
  Scherptediepteschaal
  Index teken
  Scherpstelkeuze schakelaar
  Vatting
  Zonnekap
  NIKON AF CAMERA’S
  Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type
  (zonder diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte
  cameratype kunnen er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de
  gebruiksaanwijzing van uw camera.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
  automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor
  de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
  koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van
  een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
  objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit
  ter voorkoming van beschadiging.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN
  Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De
  HSM maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
  Sigma en Canon
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
  de AF postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
  schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door
  aan de focusring te draaien.
  Nikon
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en
  de camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet
  dan het schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u
  scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  Voor Nikon vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de camera
  welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal niet
  functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
  Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke
  scherpte
  verschuiving
  als
  gevolg
  van
  extreme
  temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de autofocus
  stand. Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half te worden
  ingedrukt en de focusring verdraait te worden.
  Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan
  de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De instelling van de
  full-time MF-functie verschilt per vatting.
  Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
  SIGMA, NIKON AAN
  Enkelvoudige AF (AF-S, S)
  Continue AF (AF-C, C)
  CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
  Bij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te
  selecteren AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
  focusring bij te stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer
  informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  SIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
  De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de
  scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (3) de scherpte
  zone aangegeven bij diafragma F16.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
  meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en
  nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het
  onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de
  zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.4)
  ŦBij het maken van flitsfotos met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
  zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk
  afschermt.
  ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.5)
  FILTERS
  ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
  filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
  autofocus camera. Wanneer een “lineair polarisatiefilter op AF cameras
  wordt gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische
  belichtingsregeling niet correct functioneren.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
  lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
  koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
  om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
  daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
  water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
  delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
  meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
  koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat
  de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
  kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (groepen – elementen)
  11 – 15
  Maximale vergrotings maatstaf
  1:5.3
  Beeldhoek
  84.1°
  Filtermaat
  77mm
  Kleinste diafragma
  16
  Afmetingen (diam.glengte) 85×90.2mm
  Kortste instelafstand 25cm Gewicht 665g
  Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  Rrosca para filatros
  Aro de enfoque
  Escala de distancias
  Indice de profundidad de campo
  Linea de indice
  Selector de enfoque
  Montura
  Parasol
  CÁMARAS TIPO AF DE NIKON
  Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo
  auto focus de Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden
  aparecer algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual
  de instrucciones de la cámara en cuestión.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de optica.
  MODE AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  ENFOQUE
  Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM).
  Éste proporciona un enfoque rápido y silencioso.
  SIGMA y CANON
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (fig.2).Si quiere
  enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M. Ajuste el foco
  moviendo el aro de enfoque.
  NIKON
  Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector
  de la óptica en la posición “AF (fig.2).Si quiere enfocar manualmente ponga
  el selector en la posición M. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
  ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  ŦEn las montura Nikon solo funcionará el AF con cuerpos que soporten los
  motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso contrario el AF
  estará desactivado.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
  enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
  distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
  coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
  puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de
  enfoque automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del
  obturador, gire el anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque.
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando
  el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en
  funcionamiento. La configuración por defecto de la función MF Total varía
  para cada montura.
  Montura Función MF Total Modo AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ENCENDIDO
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
  ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
  Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida /
  Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para
  operar la función MF completa. Para más información, por favor consulte el
  menú “Ayuda” de “SIGMA Optimization Pro.
  ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita
  desde el siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
  ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
  La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de
  campo (zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (3), se
  muestra la zona de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
  parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación
  ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.4).
  ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
  parasol para evitar viñeteados en la imagen.
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.5).
  FILTROS
  ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la
  vez, especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar
  viñeteos.
  ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
  tipo circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque
  automático y la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
  seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
  cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
  imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
  componentes eléctricos dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
  la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
  de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
  su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo 11 – 15 Ampliación 1:5.3
  Ángulo de visión 84.1° Diámetro filtro 77mm
  Apertura mínima 16
  Dimensiones
  (diámglong)
  85g90.2mm
  Distancia mínima enfoque 25 cm Peso 665g
  Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
  Portafiltri frontale a vite
  Ghiera di messa a fuoco
  Scala delle distanze
  Scala delle profondia di
  campo
  Indice di collimazione
  Selettore di fuoco
  Innesto
  Paraluce
  FOTOCAMERE NIKON AF
  Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
  Nikon autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
  sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
  maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
  istruzioni per l’uso della fotocamera).
  ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
  altri elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I
  contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
  appoggiate l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù
  la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona
  automaticamente. Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO
  Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una
  più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
  SIGMA e CANON
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo,
  la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso si mette a fuoco
  ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  NIKON
  Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a
  fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso
  si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  ŦPer attacco Nikon è possible usare solamente la modalità AF quando il
  corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La modalità
  AF non è possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di motore.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
  del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
  mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
  scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
  tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
  dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
  regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
  L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è
  impostato l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa il
  pulsante di scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco.
  L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua.
  Basta ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual
  Override). Le impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano
  secondo il tipo d’innesto.
  Innesto
  Funzione MF continuo
  Modalità AF disponibili
  SIGMA, NIKON ON
  AF singolo (AF-S, S)
  AF continuo (AF-C, C)
  CANON OFF AF Singolo (ONE SHOT)
  ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato,
  “Sigma Optimization Pro è possibile impostare la Funzione di messa a
  fuoco manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche
  possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per
  maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto” nel menu di Sigma
  Optimization Pro.
  ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
  questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
  La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a
  fuoco della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (3) è
  visualizzata la zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a
  F16.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
  baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini
  fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
  applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.4)
  ŦPer riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario.
  (fig.5)
  FILTRI
  ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di
  filtri molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del
  tipo “circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il
  regolare funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione
  automatica.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
  un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
  vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati
  rivestimenti antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
  la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici
  e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua,
  tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
  condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un
  vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
  l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
  adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione ottica (Gruppi-El.)
  11 – 15 Rapporto d’ingrandim. 1:5.3
  Angoli di campo 84.1° Diamentro filtri 77mm
  Apertura minima 16
  Dimensioni
  (diametro × lunghezza)
  85g90.2mm
  Distanza min. messa fuoco 25cm Peso 665g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ITALIANO
Sigma 24mm F1.4 DG HSM

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom 24mm F1.4 DG HSM trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda 24mm F1.4 DG HSM trgovačke marke Sigma pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod 24mm F1.4 DG HSM trgovačke marke Sigma. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 6.1. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom 24mm F1.4 DG HSM trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda 24mm F1.4 DG HSM trgovačke marke Sigma

Brend Sigma
Model 24mm F1.4 DG HSM
Proizvod Leća
EAN 0085126401542
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski
Vrsta datoteke PDF
Optički sustav
Komponenta za -
Struktura objektiva (elementi/grupe) 15/11
Vrsta objektiva Širokokutni objektiv
Minimalna blenda -
Maksimalna blenda -
Sučelje držača leća -
Broj oštrica 9
Najbliža fokusna udaljenost 0.25m
Učinak
Kompatibilnost -
Dizajn
Boja proizvoda Cr✗
Tehničke pojedinosti
Raspon krupnog kadra 0.25m
Kut gledanja 84.1°
Težina i dimenzije
Promjer 85mm
Veličina filtra 77mm
Duljina 90.2mm
Težina 665g
Ostale značajke
Dubina 90.2mm

Povezani priručnici za proizvode

Leća Sigma