Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon

Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon priručnik

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
  ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
  ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
  ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
  ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋
  1
  Ĭȕǣȫǿȸƶơ
  ĭᙀяႎុᩉႸႮ
  Į
  ȕǩȸǫǹȪȳǰ
  įਦ೅ዴ
  İǺȸȠȪȳǰ
  ıOS ǹǤȃȁ
  ᲢǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇǛᨊƘᲣ
  IJ
  ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  ij
  ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁ
  ĴȞǦȳȈ
  ĵȬȳǺȕȸȉ
  DC ἾὅἌỆếẟề
  ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)ƴӳǘ
  ƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷཎࣱƴӳǘ
  ƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  ŦAPS-C Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴƓǑ
  Ƽ 35mm ɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱŴဒ᩿ƴDZȩȬƕဃ
  ơLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD1 ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ27-450mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD9 / 10 / 14 / 15 ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ30-510mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲
  ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ắදॖᴾ ίἏἝὊẆἬὅἑἕἁἋဇửᨊẪὸ
  ƜƷȬȳǺƸŴOS ǹǤȃȁƷ ON/OFF ƴ᧙ǒƣŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƴǑǓŴ৖
  ਰǕᙀദȬȳǺȦȋȃȈƕ৑ܭƷˮፗƴ׍ܭƞǕજࢨưƖǔཞ७ƱƳǓLJƢᲢજࢨǹ
  ǿȳȐǤཞ७ᲣŵજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƸŴǫȡȩƷᩓเǛλǕƯƔǒᲢNjƠƘƸҞ਀Ơ
  ƠƨǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯƔǒᲣኖ 1 Ў᧓ዒዓƠLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷᩓเǛλǕǔŴNjƠƘƸЏǔᨥƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕٻƖƘѣƖLJƢƕီ
  ࠝưƸƋǓLJƤǜŵ
  ŦǫȡȩǛɤᏩሁƴ׍ܭƠƯજࢨƢǔئӳŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƷஊ໯ƴǑǓನ׋
  ƕٻƖƘ٭҄ƠLJƢƷưŴ࣏ƣજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƴƠƯನ׋ǛൿNJƯƘƩƞƍŵ
  1 Ў᧓ኺᢅƠŴજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƕᚐᨊƞǕƨئӳƸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ
  ਀ƠƠƯƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟଢ୿
  ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ
  AF ƷˮፗƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵ
  ȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M Ʒˮ
  ፗƴǻȃȈƠƯŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ŦǪȸȈȕǩȸǫǹȢȸȉƷ଺ƴŴȕǩȸǫǹȪȳǰƷѣƖǛڳƛƨǓŴ໯ྸƴ৖ư
  ׅƞƳƍưƘƩƞƍŵǫȡȩǍȬȳǺϋᢿǛᄊ੷ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȪȳǰƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗư
  NjŴᢒ୎ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔ
  ȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ŦᙀяႎុᩉႸႮƸŴƓƓǑƦƷႸܤǛᅆƢNjƷưŴܱᨥƷុᩉƱƸီƳǔئӳƕƋ
  ǓLJƢŵ
  ẎἌὊἱὅἂẏ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁ
  ƜƷȬȳǺƸŴઃ࠘଺ƴᐯ᣻ưȬȳǺƕ˦ƼƯƠLJƏྵᝋǛ᧸ƙƜƱƕưƖǔŴǺȸ
  ȠȭȃǯǹǤȃȁǛͳƑƯƍLJƢŵǺȸȠȪȳǰƷႸႮǛ 18 ƴӳǘƤŴǺȸȠȭȃǯ
  ǹǤȃȁǛ LOCK ͨƴǹȩǤȉƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 3ŵ
  જࢨ଺ƸǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛɥͨᲢLOCK ƱӒݣͨᲣƴǹȩǤȉƠƯƘƩƞƍŵ
  જࢨ̿ྙ
  ȬȳǺᦟለƴ 1ŨŨƱЦLJǕƯƍǔૠ܌ƸŴஇჺજࢨុᩉƴƓƚǔજࢨ̿ྙǛᘙƠƯ
  ƍLJƢŵƜǕƸŴᲢજ΂እ܇ɥƴϙƠᡂLJǕǔ΂ƷٻƖƞᲣᲢᘮϙ˳ƷܱݡᲣƷൔྙǛ
  ᘙƠLJƢŵ̊Ƒƹ 1:3 ƸŴܱݡƕ 3cm Ʒᘮϙ˳ƕŴજ΂እ܇ɥƴ 1cm ưϙƠᡂLJǕǔ
  ƜƱǛᘙƠLJƢŵᲢ׋ 4
  ƜƷȬȳǺƸǑǓ᭗ƍஇٻજࢨ̿ྙᲢ1:2ᲣưજࢨƕưƖǔݦဇǯȭȸǺǢȃȗȬȳǺ
  AML72-01ᲢК٥ᲣǛᘺბƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸࡴᅈǦǧȖǵǤȈǛƝӋༀƘ
  Ʃƞƍŵ http://www.sigma-global.com
  ৖ốủᙀദೞᏡỆếẟềᴾ ίἏἝ
  ẆἬὅἑἕἁἋဇửᨊẪὸ
  ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
  Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵᲢǽȋȸဇŴȚȳǿȃǯǹဇƸ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ઀᠍ƠƯ
  ƍLJƤǜŵǫȡȩͨƷ৖ƿǕᙀദೞನǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ ON ƴƠLJƢŵᲢ׋ 5ǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠŴ
  ȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵᲢҞ਀ƠƠƯƔ
  ǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ
  ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅ဇƠƨ
  ئӳƴൔǂŴજࢨӧᏡஜૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƠƳƍƱƖƸŴ
  ᩓ൷Ʒෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ৖ƿ
  ǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷ǛӕǓЈ
  ƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔƜƱ
  ƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳǺǛ
  ਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέᇢƴȬ
  ȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLj
  Ŵ
  ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍ
  ŵ
  ׋
  6
  ŦǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯƘƩƞƍŵ
  Ŧઃ࠘଺ƴƸ
  Ŵ
  ȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLj
  Ŵ
  ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕưƖLJƢŵ
  Ტ׋ 7
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩ
  ƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴᕓ׹Ʒό͞ήǿǤȗᲢȯǤȉǵȸǭȥȩȸPL
  ǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍
  ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬
  ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢ
  ȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ
  ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷ
  ஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏ
  ƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲
  ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒ
  ଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
  ƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱ
  Ŵ
  ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔ
  Ŵ
  ཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼή
  ྵᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Š
  ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ὀព
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋ
  ǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ㆙࿌
  ᪥ᮏㄒ㻌
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Ĭ Filter Attachment
  Thread
  ĭ Distance Scale
  Į Focus Ring
  į Focus Index Line
  İ Zoom Ring
  ı OS Switch
  (Except Sony / Pentax)
  IJ Focus Mode Switch
  ij Zoom Lock Switch
  Ĵ Mount
  ĵ Lens Hood
  DC LENS
  These are special lenses that are designated for digital cameras because the
  lens image circle is designated to correspond to the size of the image sensors
  of most digital SLR cameras. The specialized design gives these lenses the
  ideal properties for digital cameras.
  ŦAn image sensor element larger than those corresponding to APS-C cannot
  be used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an element is
  used vignetting will occur on the picture surface.
  Ŧ
  If you use SD1 digital camera, corresponding angle of view will be 27-450mm.
  ŦIf you use SD15, SD14, SD10 or SD9 digital camera, corresponding angle of
  view will be 30-510mm.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
  the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for
  your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
  down while changing the lens.
  NOTICE (Except Sony / Pentax)
  This lens is powered from the camera. The stabilizer unit will be placed to a
  specific position in the lens body and then shooting will be possible (stabilizer
  unit will switch to active status) regardless of the OS Switch position. The
  active status will take approximately a minute from turning the camera on or
  depressing the shutter button “half-way.
  ŦThe image in the viewfinder looks like it is vibrating after the camera is
  turned on or turned off. This is not a malfunction.
  ŦIf you fix the camera with the tripod or another method, please determine
  the composition when the stabilize unit is in the active status. The
  composition seen through the viewfinder will be different depending on the
  power status of the camera. If the active status is cancelled, please press
  the shutter button “half-way”.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
  refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to “AF”
  position (fig.2).
  If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the
  “MF” position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  ŦTo avoid damaging AF mechanism, please do not turn the focus ring
  manually while in the autofocus mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
  the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
  changes in temperature which cause various components in the lens to
  expand and contact. Special allowance is made for this at the infinity setting.
  żZoomingŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  żZoom Lock SwitchŽ
  This lens is also equipped with Zoom Lock Switch to eliminate the zoom creep
  when the lens is tilted down. Please set zooming ring to 18mm and set the
  zoom lock switch to the LOCK” position. (fig.3)
  MAGNIFICATION
  The “1:xx indication on the magnification scale represents the magnification
  at the minimum focusing distance (commonly called the reproduction ratio).
  For example when you are in focus at the “1:3 position on the scale, a subject
  with an actual size of 3cm will have an image size of 1cm on the sensor. (fig.4)
  It is possible to attach the close-up lens, AML 72-01 (sold separately), which
  offers a higher magnification ratio of 1:2, to this product. For further
  information, please refer to our website.
  http://www.sigma-global.com
  ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
  (Except Sony / Pentax)
  This OS lens effectively compensates for image blurring caused by camera
  shake. Set the OS switch to ON (fig.5). Press the shutter button halfway down,
  confirm the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes
  approximately 1 second to produce a stable image from the time of
  depressing the shutter button halfway).
  ŦSony and Pentax fittings are not equipped with the Optical Stabilizer (OS)
  function.
  ŦDo not use the Optical Stabilizer in the following situations:
  When the lens is mounted on a tripod.
  When using the camera in Bulb mode.
  ŦThe Optical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is
  attached to your camera and activated, shooting capacity of your camera
  will be lower than with conventional lenses used with the same camera. If
  you are not using OS, please turn OFF the OS switch, in order to prevent
  unnecessary battery consumption.
  ŦBe sure to turn the OS switch to the OFF position before attaching or
  detaching the lens to the camera.
  ŦThe OS continues to operate after you release your finger from the shutter
  button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
  remove the lens or remove the cameras battery while the image stabilizer is
  operating as this could damage the lens.
  ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after
  shooting and/or at the start of the flash charge cycle of the cameras
  built-in flash, it will not cause any effect to the pictures.
  ŦIf the lens is detached from camera or the camera power is turned off while
  the OS function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but
  this is not a malfunction.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
  helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from
  outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops
  rotation. (fig.6)
  ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove
  the lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could
  cause a shadow in the picture.
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.7)
  FILTER
  ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
  thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
  ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
  or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
  or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
  lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
  keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
  mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
  the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
  it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ĬFiltergewinde
  ĭEntfernungsskala
  ĮEntfernungsring
  įEinstellindex
  İBrennweitenring
  ıOS Schalter
  (Ausser Sony / Pentax)
  IJFokussierschalter
  ijZoom Lock-Schieber
  ĴAnschluß
  ĵGegenlichtblende
  DC OBJEKTIVE
  Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit Aufnahmesensoren
  bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design verleiht den Objektiven die
  optimalen Eigenschaften für den Einsatz an digitalen Kameras, zudem ermöglicht
  es die kompakte und leichte Bauweise.
  ŦWerden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
  größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras eingesetzt, treten
  Vignettierungen im Bild auf.
  ŦDer sogenannte „Verlängerungsfaktor“ der Brennweite, der den optischen
  Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe des
  Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie lhr
  Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur
  Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich nicht
  auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente zu
  vermeiden.
  HINWEIS (Ausser Sony / Pentax)
  Dieses Objektiv wird durch die Kamera angetrieben. Die Stabilisierungseinheit wird
  in eine spezifische Position im Objektiv gebracht und Aufnahmen werden möglich,
  (der Stabilisator wird aktiviert) unabhängig von der OS Schalter Position. Der
  Aktivstatus dauert ca. eine Minute vom Einschalten der Kamera oder vom
  “Halb-Drücken” des Auslösers an.
  ŦDas Sucherbild scheint zu vibrieren, wenn Sie die Kamera ein oder ausschalten.
  Das ist keine Fehlfunktion.
  ŦWenn Sie die Kamera an einem Stativ oder anders befestigen, bestimmen bitte
  Sie Ihren Bildaufbau, wenn der Stabilisator aktiv ist. Der Bildaufbau durch den
  Sucher sieht abhängig vom Stabilisator-Status unterschiedlich aus. Ist der
  Stabilisator nicht aktiv, drücken Sie den Auslöser der Kamera ”halb-durch, um
  ihn zu aktivieren.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung
  der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Für die Arbeit im AF-Betrieb stellen Sie den AF/M Schalter am Objektiv auf
  „AF“(Abb.2). Wenn Sie manuell scharfstellen möchten, stellen Sie den
  entsprechenden Schalter auf „M“. Die Einstellung der Schärfe erfolgt durch Drehen
  am Fokussierring des Objektives.
  ŦZur Vermeidung einer Beschädigung des AF-Mechanismus darf Entternungsring
  nicht von Hand gedreht werden, solange die Aufnahmeeinheit auf Autofokus
  geschaltet ist.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
  werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
  auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  żZOOM LOCK-SCHIEBERŽ
  Das Objektiv ist mit einem Zoom Lock-Schieber ausgestattet, um das „Kriechen“,
  die selbständige Bewegung des Zoomrings bei nach unten gehaltenem Objektiv, zu
  verhindern. Stellen Sie den Zoomring auf 18 mm und bringen Sie den Zoom
  Lock-Schieber in die Position LOCK“ (Abb.3).
  VERGRÖßERUNG
  Bei der Angabe “1:xx” auf der Scala handelt es sich um die Abbildungsmaßstäbe. So
  wird beispielsweise bei der Einstellung “1:3 ein 3cm großes Objekt 1cm groß auf
  dem Sensor abgebildet. (Abb.4)
  Der Einsatz der Achromatischen Makrolinse AML72-01 (Optional erhältlich), die
  einen größeren Maßstab von 1:2 an diesem Objektiv realisiert, ist möglich Weitere
  Informationen entnehmen Sie bitte unserer Webseite.
  http://www.sigma-global.com
  ÜBER DIE OS (OPTICAL STABILIZER) FUNKTION (Ausser Sony / Pentax)
  Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in
  Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme entsteht.
  Stellen Sie den OS Schalter auf ON (Abb.5). Drücken Sie den Auslöser halb durch,
  vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und drücken den
  Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1 Sekunde, um
  nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen).
  ŦSony- und Pentax-Anschlüsse sind nicht mit der Optical Stabilizer (OS) Funktion
  ausgestattet.
  ŦBitte benutzen Sie den Optical Stabilizer nicht in den folgenden Situationen:
  wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist bei Langzeitbelichtungen (Bulb)
  ŦDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom versorgt.
  Wenn das OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und aktiviert ist, verringert
  sich die Aufnahmekapazität der Kamera im Vergleich zu dem Einsatz mit
  konventionellen Objektiven. Sofern Sie den Optical Stabilizer nicht benötigen,
  stellen Sie den OS Schalter bitte auf OFF, um den Batterieverbrauch zu
  reduzieren.
  ŦVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr Objektiv
  an die Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
  ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser
  genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die
  Belichtungsdaten anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der Kamera oder
  entfernen Sie die Batterien der Kamera, während der Optical Stabilizer noch
  aktiviert ist, Sie können das Objektiv hierdurch beschädigen.
  ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des Aufladens
  des eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen Einfluss auf Ihre
  Bilder.
  ŦFalls das Objektiv von der Kamera abgenommen wird oder diese ausgeschaltet
  wird, während die Optical Stabilizer Funktion noch aktiv ist, kann das Objektiv ein
  schnatterndes Geräusch von sich geben, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß
  die Blende korrekt einrastet. (Abb.6)
  ŦFür Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
  Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels
  abgenommen werden.
  ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
  abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.7)
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können sich
  bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
  ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
  stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
  Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
  Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder
  Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
  Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
  eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
  profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
  d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  ĬFiletage pour filtre
  ĭEchelle des distances
  ĮBague des distances
  įRepère de distance
  İBague de zoom
  ıCurseur OS
  (Sauf Sony / Pentax)
  IJSélecteur de mise au point
  ijCurseur de vérouillage du zoom
  ĴBaïonnette
  ĵPare-Soleil
  OBJECTIF DC
  Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers reflex
  numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs des appareils
  les plus courants. Leur conception spécifique les fait bénéficier de caractéristiques
  idéales pour les appareils numériques.
  ŦCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le capteur
  est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex 135mm. Sinon
  un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
  ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD1 l'angle de champ est
  équivalent à celui d'un zoom 27-450 mm.
  ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD15 / SD14 / SD10 / SD9,
  l'angle de champ est équivalent à celui d'un zoom 30-510 mm.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec
  vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais
  l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  NOTE (Sauf Sony / Pentax)
  L’objectif est alimenté électriquement par le boîtier. A la mise en route de l'appareil,
  le mécanisme de stabilisation est placé en position permettant la prise de vue (il
  passe en statut actif) quelle que soit la position du curseur OS de l'objectif. Il garde
  cette position pendant approximativement une minute à partir de la mise en route
  ou de l'activation du déclencheur.
  ŦIl est normal que l’image dans le viseur semble vibrer au changement d’état du
  boîtier (allumage ou extinction). Ceci ne correspond pas à un dysfonctionnement.
  ŦLors de l’utilisation d’un trépied ou méthode équivalente, veuillez cadrer votre
  photo lorsque le module de stabilisation est à l’état actif. Le cadrage de l’image
  dans le viseur peut être différent selon l’état d’alimentation du boîtier. Si l’état du
  module de stabilisation est inactif, veuillez appuyer à mi-course sur le
  déclencheur afin de rendre celui-ci actif.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
  Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Pour la mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en position
  AF (fig.2). Pour faire la mise au point manuellement, placez le sélecteur en
  position “M. La mise au point se fait alors en tournant la bague de distance.
  ŦPour èviter d’endommager le mécanisme AF, la bague de mise au point ne doit
  pas être tournée à la main si le boîtier et l’objectif sont en position AF.
  ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
  de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
  importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
  composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
  particulière est prévue à cet effet en position infini.
  ZOOMING
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  CURSEUR DE VÉROUILLAGE DU ZOOM
  Cet objectif est équipé d’un curseur de vérouillage du zoom en position 18mm pour
  éviter que le bloc avant ne se déplace lorsque le zoom est orienté vers le bas.
  Placez la bague de zoom sur 18mm et placez alors le curseur de vérouillage en
  position « LOCK » (fig.3).
  RAPPORT DE REPRODUCTION
  L'échelle de forme "1:xx" située sur le fût interne précise le grossissement à la
  distance minimale de mise au point (communément appelé le rapport de
  reproduction). Par exemple, lorsque la mise au point se fait avec l'indication “1:3
  sur l'échelle, un sujet avec une taille réelle de 3 cm aura une taille d'image de 1 cm
  sur le capteur. (fig.4)
  Il est possible de fixer sur cet objectif la bonnette macro AML 72-01 (vendu
  séparément), qui permet d'obtenir un rapport de grossissement de 1:2. Pour de plus
  amples renseignements, veuillez consulter notre site Web.
  http://www.sigma-global.com
  FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
  (OPTICAL STABILIZER) (Sauf Sony / Pentax)
  Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
  Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la
  prise de vue.
  Placez le curseur OS sur ON (Fig.5). Appuyez à mi-course sur le déclencheur,
  vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la stabilisation de
  l'image est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a été activé).
  ŦLes versions Sony et Pentax ne sont pas équipées de la fonction de stabilisation
  d'image OS (Optical Stabilizer).
  ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
  si l'objectif est monté sur un trépied.
  en pose B (longue durée d'exposition)
  ŦLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par le
  boîtier. Si l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique OS
  activée, l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une utilisation avec
  une optique classique. Pour éviter une consommation d'énergie inutile, nous vous
  recommandons de placer le curseur OS sur OFF lorsque vous n'utilisez pas la
  fonction de stabilisation.
  ŦAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position OFF)
  avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
  ŦLe stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur
  aussi longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut
  jamais détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant que le
  stabilisateur est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
  ŦMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de
  vue ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en
  rien les images.
  ŦSi l'objectif est détaché du boîtier ou si le boîtier est mis hors tension pendant
  que le stabilisateur est activé, l'objectif peut émettre un claquement qui n'est en
  rien un dysfonctionnement.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
  pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.6).
  ŦLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
  pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
  provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
  ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée. (fig.7)
  FILTRES
  ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. Lutilisation de deux filtres, ou d’un
  filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un
  vignettage.
  ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
  type “circulaire. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
  d’exposition pourraient être incorrects.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
  bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
  l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
  éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles
  en cas de dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
  buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
  chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif
  dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
  gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ĬFilterschroefdraad
  ĭAfstandschaal
  ĮScherpstelring
  įIndex teken
  İZoomring
  ıOS Schakelaar
  (Niet voor Sony / Pentax)
  IJScherpstelkeuze schakelaar
  ijZoomblokkering
  ĴVatting
  ĵZonnekap
  DC OBJECTIEVEN
  DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale cameras.
  De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van de
  digitale sensor van de meeste digitale cameras.
  ŦDe DC objectieven zijn niet geschikt voor cameras met een beeldsensor groter
  dan het APS-C formaat en 35mm SLR cameras. In dit geval zal er vignettering
  optreden.
  ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD1 zal de corresponderen
  beeldhoek 27-450mm zijn.
  ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD15 / SD14 / SD10 / SD9 zal de
  corresponderen beeldhoek 30-510mm zijn.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch
  net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing
  van uw camera.
  ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
  Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
  verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
  voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
  LET OP! (Niet voor Sony / Pentax)
  Dit objectief wordt vanuit de camera aangestuurd. Nadat de camera is ingeschakeld
  of nadat de ontspanknop half is ingedrukt is de stabilisatie functie in werking.
  ŦHet beeld in de zoeker lijkt even te bewegen als de camera wordt in- of
  uitgeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel en heeft te maken met het
  activeren van de OS functie.
  ŦIndien u de camera in een stabiele positie brengt of monteert op een statief kan
  alleen een juiste compositie gemaakt worden als de camera aan staat of de
  ontspanknop half is ingedrukt.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Zet voor een autofocus de schakelaar op deAF-stand (fig 2). Wanneer U met de
  hand scherp wilt stellen zet U de focus standschakelaar op “MF”. U kunt manueel
  de scherpstelling bijsturen door aan de scherpstelring te draaien.
  ŦTeneinde beschadiging van het AF mechanisme te voorkomen, moet de
  afstandsring niet met de hand worden verdraaid, als de autofocus functie is
  ingesteld.
  ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
  żZOOMBLOKKERINGŽ
  Dit objectief is ook uitgevoerd met een zoomblokkering (zoom lock switch) om te
  voorkomen dat de zoom verschuift als het objectief wordt gekanteld. Om de zoom in
  de “LOCK” positie te plaatsen dient u de zoomring in de 18 mm stand te zetten,
  (fig.3).
  VERGROTING
  De aanduiding op het objectief als “1:xx op een vergrotingsschaal geeft de
  vergroting aan bij de minimale scherpstelafstand (meestal aangegeven als
  reproductie ratio). Indien u bijvoorbeeld scherpstelt bij de 1:3 positie op de schaal
  dan zal een onderwerp met een werkelijke afmeting van 3cm. een afmeting van 1cm.
  op de sensor hebben. (fig 4)
  Het is mogelijk een close-up lens AML72-01 (wordt separaat verkocht) op het
  objectief te bevestigen. Hiermee wordt een hogere vergrotingsratio bereikt van 1:2
  Voor meer informatie, raadpleeg onze web site.
  http://www.sigma-global.com
  FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN DE OPTICAL STABILIZER (OS)
  (Niet voor Sony / Pentax)
  Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te
  voorkomen. Schuif OS-schakelaar naar ON (fig.5). Druk de ontspanknop van uw
  camera half in. Controleer of het zoekerbeeld stabiel is en maak dan de opname
  (nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, duurt het ongeveer 1 seconde voordat
  het zoekerbeeld stabiel is).
  ŦDe Sony en Pentax uitvoering is niet voorzien van de Optical Stabilizer (OS)
  functie.
  ŦGebruik de Optical Stabilizer in de volgende gevallen niet:
  wanneer het objectief op een statief staat. met de sluitertijd op 'B' (bulb).
  ŦDe Optical Stabilizer maakt gebruik van de camerabatterij. Wanneer u een
  OS-objectief gebruikt, zal de levensduur van de batterij minder zijn dan bij het
  gebruik van objectieven zonder deze functie. Wanneer u geen gebruik wilt maken
  van de OS-functie, schuif de OS-schakelaar dan naar OFF om te voorkomen dat u
  de batterij belast.
  ŦSchuif de OS-schakelaar naar OFF voordat u het objectief op de camera zet of het
  er van af haalt.
  ŦHet OS-systeem blijft werken wanneer u uw vinger van de ontspanknop neemt
  zolang de lichtermeter actief is. Haal het objectief niet van de camera en neem de
  batterij niet uit de camera wanneer de beeldstabilisator actief is. U zou het
  objectief kunnen beschadigen.
  ŦOok al lijkt het zoekerbeeld te dansen nadat u de opname hebt gemaakt of
  tijdens het laden van de ingebouwde flitser, heeft dit geen enkel effect op de
  opnamen.
  ŦWanneer u het objectief van de camera haalt of wanneer u de camera uitzet
  terwijl het OS-systeem actief is, kan het objectief een ratelend geluid produceren.
  Dit betekent echter niet dat het objectief defect is.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd. De
  zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die
  worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
  objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
  geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.6)
  ŦBij het maken van flitsfotos met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
  zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk afschermt.
  ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.7)
  FILTERS
  ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke filters-zoals
  een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
  autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s wordt
  gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling
  niet correct functioneren.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
  temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
  droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
  beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
  vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor
  een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
  voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
  electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
  gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
  buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
  temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ĬRosca para filtros
  ĭEscala de distancias
  ĮAro de enfoque
  įLínea de índice
  İAro del Zoom
  ıOS Botón
  (Excepto Sony / Pentax)
  IJSelector de enfoque
  ijInterruptor de bloqueo
  del zoom
  ĴMontura
  ĵParasol
  OBJETIVO DC
  Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales
  ya que su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría de
  cámaras digitales réflex. Su diseño especializado los convierte en objetivos
  ideales para cámaras digitales.
  ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no son
  aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean provocarán un
  efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD1 de Sigma, el ángulo de visión del
  objetivo será de 27-450mm.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD15 / SD14 / SD10 / SD9 de Sigma, el
  ángulo de visión del objetivo será de 30-510mm.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de óptica.
  AVISO (Excepto Sony / Pentax)
  Este objetivo está conectado con la cámara. La unidad del estabilizador se
  colocará en una posición específica en el cuerpo del objetivo y el disparo será
  posible (el estabilizador se activará), independientemente de la posición del
  interruptor OS. El estado activo tomará aproximadamente un minuto desde
  que encienda la cámara o presione el botón del obturador "a medio camino".
  ŦLa imagen en el visor se ve como si vibrara cuando se enciende la cámara o
  se apaga. Esto no es una anomalía.
  ŦSi fija la cámara con el trípode o con otro método, por favor, determine la
  composición cuando el estabilizador esté en estado activo. La composición,
  vista través del visor, será diferente dependiendo de la situación de energía
  de la cámara. Si el estado activo es cancelado, presione el botón del
  obturador "a medio camino".
  MODO AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Para efectuar el autoenfoque ajuste el modo del objetivo a la posición AF
  (fig.2). Si desea enfocar manualmente ajuste el modo MF en el objetivo y
  podrá enfocar accionando el aro de enfoque.
  ŦPara prevenir daños en el mecanismo AF, no gire manualmente el aro de
  enfoque cuando esté en modo autofocus.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
  enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
  distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
  coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
  puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  żINTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOMŽ
  Este objetivo está equipado con un interruptor de bloqueo del zoom que
  elimina el desplazamiento del zoom cuando el objetivo mira hacia abajo.
  Coloque el aro de zoom en la posición de 18 mm y ajuste el bloqueo del zoom
  a la posición LOCK” (fig.3).
  AMPLIACIÓN
  La indicación del objetivo como "1:xx" es una escala de ampliación que
  representa el aumento en la distancia mínima de enfoque (comúnmente
  llamado el ratio de reproducción). Por ejemplo, cuando usted está enfocando
  en la posición de escala "1:3", un sujeto con un tamaño real de 3cm tend un
  tamaño de imagen de 1 cm en el sensor. (fig.4)
  Puede montar la lente de aproximación, AML 72-01 (se vende por separado),
  que ofrece una relación de ampliación mayor de 1: 2 a este producto. Para
  más información, por favor consulte nuestra página web.
  http://www.sigma-global.com
  CARACTESTICAS DE ESTABILIZADOR ÓPTICO
  (Excepto Sony / Pentax)
  Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado
  por el movimiento o temblor. Fijar OS (Estabilizador Óptico) en la posición
  encendido (fig.5). Presionar el disparador a medio camino, confirmar que la
  imagen en el visor aparece estable y entonces tomar la fotografía. (Tarda
  aproximadamente 1 segundo en producir una imagen estable tras haber
  presionado el disparador)
  ŦLos apropiados para Sony y Pentax no están equipados con la función de
  Estabilizador de Imagen (OS).
  ŦNo utilice el estabilizador óptico en las siguientes situaciones:
  x Cuando el objetivo este montado en un trípode
  x Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
  ŦLa alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el
  estabilizador óptico está activado la capacidad de disparo será menor de lo
  habitual. Si no se desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el excesivo
  consumo de baterías, debe ponerse en OFF.
  ŦDebe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
  desmontar el objetivo.
  ŦEl Estabilizador Óptico funciona a pesar de quitar el dedo del disparador
  durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
  objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya
  que podría causar defectos en el objetivo.
  ŦA pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
  inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del
  flash esto no provocará defectos en la fotografía.
  ŦSí el objetivo se desmonta o se apaga la cámara mientras el Estabilizador
  óptico está en funcionamiento este puede emitir chasquidos, aunque esto
  no es un defecto.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
  parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación
  ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.6).
  ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
  parasol para evitar viñeteados en la imagen.
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.7).
  FILTROS
  Ŧ
  Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
  especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
  ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
  tipo circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque
  automático y la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
  seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  Ŧ
  No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la suciedad
  de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
  Ŧ
  Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del agua,
  asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los mecanismos
  internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
  la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
  de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
  su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
  prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
  migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
  ĬPortafiltri frontale a vite
  ĭScala delle distanze
  ĮGhiera di messa a fuoco
  įIndice di collimazione
  İ
  Ghiera
  di
  variazione
  della
  focale
  (zoom)
  ı
  Interruttore OS (Esclusa la Sony / Pentax
  )
  IJSelettore di messa a fuoco
  ijComando di LOCK sullo zoom
  ĴInnesto
  ĵParaluce
  OBIETTIVI DC
  Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
  copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior parte
  delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti alle
  macchine fotografiche digitali.
  ŦSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non possono
  essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò avviene l’immagine
  risulta “vignettata” ai bordi.
  ŦNelle
  fotocamere
  digitali
  SD1,
  il
  corrispondente
  campo
  visuale
  sarà
  di
  27-450mm.
  ŦNelle fotocamere digitali SD15 / SD14 / SD10 / SD9, il corrispondente campo
  visuale sarà di 30-510mm.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera, funzionerà
  automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per
  l’uso della fotocamera).
  ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
  elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne
  la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
  appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in giù la parte
  della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  ATTENZIONE (Esclusa la Sony / Pentax)
  Questo obiettivo è alimentato dalla fotocamera. Il dispositivo stabilizzatore si trova
  all’interno del barilotto dell’obiettivo. La ripresa è possibile secondo la posizione
  dell’interruttore OS (lo stabilizzatore, infatti, deve essere attivato). Il dispositivo si
  attiva circa un minuto dopo l’accensione della fotocamera o dopo aver premuto a
  metà corsa il pulsante di scatto.
  ŦDopo l’accensione e lo spegnimento della fotocamera l’immagine nel mirino si
  mette a vibrare. Questo non è un difetto, ma la normalità.
  ŦQuando si fotografa con l’apparecchio fissato a un treppiede, comporre
  l’inquadratura con lo stabilizzatore attivo. Linquadratura, infatti, può variare a
  seconda che la fotocamera sia accesa oppure spenta. Se lo stabilizzatore non è
  attivo, premere a metà corsa il pulsante di scatto.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Per l’ operazione di messa a fuoco automatica, posizionare la levetta della funzione
  di messa a fuoco, posta sull’obiettivo, sulla posizione “AF”(fig.2). Se desiderate la
  messa a fuoco manuale, posizionare la levetta della funzione di messa a fuoco,
  sulla posizione “MF”. Potete regolare la messa a fuoco facendo ruotare la ghiera di
  messa a fuoco.
  ŦPer non rischiare di danneggiare il meccanismo dell’autofocus, eviate di manvrare
  direttamente la ghiera di messa a fuoco mentre vi trovate nel modo autofocus.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
  quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
  L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai
  quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
  temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
  dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
  prevista una compensazione speciale.
  żMANOVRA DELLO ZOOMŽ
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  COMANDO DI LOCK SULLO ZOOM
  Anche questo macrozoom è dotato di un comando di blocco [LOCK] della focale
  variabile per evitarne il rilascio proprio nel momento in cui l’obiettivo è abbassato.
  Vi preghiamo pertanto di regolare la focale sul minimo di 18 mm e di aspettare che
  il comando di blocco [LOCK] dello zoom non assuma la posizione LOCK (fig.3).
  INGRANDIMENTO
  L’indicazione “1:xx” dell’obiettivo indica l’ingrandimento massimo ottenibile alla
  minima distanza di messa a fuoco (generalmente definito come rapporto
  d’ingrandimento). Esempio: se un soggetto di 3cm è a fuoco alla posizione “1:3
  della scala, sulla superficie del sensore misurerà 1 cm. (fig.4)
  E’ possibile inserire la lente addizionale AML 72-01 (venduta a parte) che permette un
  rapporto d’ingradimento di 1:2. Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web.
  http://www.sigma-global.com
  PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO) (Esclusa la Sony / Pentax)
  Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal tremolio
  impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Impostare il cursore OS su ON
  (fig.5). Premere il pulsante di scatto a metà corsa, accertarsi che limmagine nel
  mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto. (Bisogna attendere circa un secondo
  prima che l’immagine, visibile nel mirino, si stabilizzi dopo aver premuto il pulsante
  a metà corsa).
  Ŧ
  Gli obiettivi per Sony e Pentax non offrono la funzione OS, di stabilizzazione ottica.
  ŦLo Stabilizzatore Ottico non si può usare quando la fotocamera è montata su
  cavalletto, oppure quando l’otturatore è impostato sulla posa B.
  ŦIl meccanismo di stabilizzazione è alimentato dalla batteria della fotocamera.
  Quando un obiettivo OS è fissato alla fotocamera, la durata della batteria sarà
  minore rispetto a quando la fotocamera monta un obiettivo senza stabilizzatore.
  Perciò, quando non usate lo stabilizzatore OS, spostate l’interruttore OS su OFF,
  per risparmiare la batteria.
  ŦAssicuratevi che l’interruttore OS sia su OFF prima di fissare o staccare l’obiettivo
  dalla fotocamera.
  ŦLo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo dell’esposizione,
  dopo che avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non staccate mai
  l’obiettivo dalla fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è in funzione:
  potreste danneggiare l’obiettivo.
  ŦPuò accade che, appena dopo lo scatto, nel mirino l’immagine appaia mossa,
  oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi e in altre
  situazioni simili. Ciò non causa affatto immagini mosse.
  ŦSe l’obiettivo è staccato dalla fotocamera, oppure lalimentazione della stessa è
  spenta mentre lo Stabilizzatore Ottico è in funzione, l’obiettivo potrebbe emettere
  un rumore di cicalino; non preoccupatevi, non è un difetto.
  ŦPARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta. Il
  paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
  possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce,
  sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.6)
  ŦPrima di fotografare con il flash incorporato, vi suggeriamo di staccare il paraluce
  per evitare qualsiasi interferenza che vada a discapito della potenza luminosa
  disponibile.
  Ŧ
  Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario (fig.7).
  FILTRI
  ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri
  molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
  circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il regolare
  funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature
  o umidità eccessiva.
  ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
  posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
  canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
  pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
  componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
  renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
  provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
  mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
  custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
  ITALIANO
Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon trgovačke marke Sigma pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon trgovačke marke Sigma. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 8.1. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon trgovačke marke Sigma

Općenito
Brend Sigma
Model 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM C Canon
Proizvod Leća
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski
Vrsta datoteke PDF

prirucnici.hr

Tražite priručnik? prirucnici.hr osigurava da u trenu pronađete priručnik koji tražite. Naša baza podataka sadrži više od milijun PDF priručnika za više od 10,000 robnih marki. Svaki dan dodajemo najnovije priručnike pa ćete uvijek pronaći proizvod koji tražite. Vrlo je jednostavno: samo u tražilicu upišite naziv robne marke i vrstu proizvoda i odmah ćete vidjeti priručnik po svom izboru na Internetu, besplatno.

prirucnici.hr

© Autorska prava 2020 prirucnici.hr. Sva prava pridržana.