Sigma 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro

Sigma 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro priručnik

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
  ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
  ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
  ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
  ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋
  1
  DC ἾὅἌỆếẟề
  ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)ƴӳǘ
  ƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷཎࣱƴӳǘ
  ƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  Ŧ
  APS-C
  Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴƓǑƼ
  35mm
  ɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱŴဒ᩿ƴDZȩȬƕဃơLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD ǷȪȸǺƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ29
  119 mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲
  ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ắදॖ
  ƜƷȬȳǺƸŴOS ǹǤȃȁƷ ON/OFF ƴ᧙ǒƣŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƴǑǓŴ৖
  ਰǕᙀദȬȳǺȦȋȃȈƕ৑ܭƷˮፗƴ׍ܭƞǕજࢨưƖǔཞ७ƱƳǓLJƢᲢજࢨǹ
  ǿȳȐǤཞ७ᲣŵજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƸŴǫȡȩƷᩓเǛλǕƯƔǒᲢNjƠƘƸҞ਀Ơ
  ƠƨǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯƔǒᲣኖ 1 Ў᧓ዒዓƠLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷᩓเǛλǕǔŴNjƠƘƸЏǔᨥƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕٻƖƘѣƖLJƢƕီ
  ࠝưƸƋǓLJƤǜŵ
  ŦǫȡȩǛɤᏩሁƴ׍ܭƠƯજࢨƢǔئӳŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƷஊ໯ƴǑǓನ׋
  ƕٻƖƘ٭҄ƠLJƢƷưŴ࣏ƣજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƴƠƯನ׋ǛൿNJƯƘƩƞƍŵ
  1 Ў᧓ኺᢅƠŴજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƕᚐᨊƞǕƨئӳƸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ
  ਀ƠƠƯƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟଢ୿
  ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ
  AF ƷˮፗƴǻȃȈƠLJƢŵ
  ȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M Ʒˮ
  ፗƴǻȃȈƠƯŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ŦǪȸȈȕǩȸǫǹȢȸȉƷ଺ƴŴȕǩȸǫǹȪȳǰƷѣƖǛڳƛƨǓŴ໯ྸƴ৖ư
  ׅƞƳƍưƘƩƞƍŵǫȡȩǍȬȳǺϋᢿǛᄊ੷ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȪȳǰƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗư
  NjŴᢒ୎ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔ
  ȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ŦᙀяႎុᩉႸႮƸŴƓƓǑƦƷႸܤǛᅆƢNjƷưŴܱᨥƷុᩉƱƸီƳǔئӳƕƋ
  ǓLJƢŵ
  ẎἌὊἱὅἂẏ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ẎἌὊἲἿἕἁἋỶἕἓẏᴾ
  ƜƷȬȳǺƸŴઃ࠘଺ƴᐯ᣻ưȬȳǺƕ˦ƼƯƠLJƏྵᝋǛ᧸ƙƜƱƕưƖǔŴǺȸ
  ȠȭȃǯǹǤȃȁǛͳƑƯƍLJƢŵǺȸȠȪȳǰƷႸႮǛ 17 ƴӳǘƤŴǺȸȠȭȃǯ
  ǹǤȃȁǛ LOCK ͨƴǹȩǤȉƠƯɦƞƍᲢ׋ 2ŵ
  જࢨ଺ƸǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛɥͨᲢLOCK ƱӒݣͨᲣƴǹȩǤȉƠƯɦƞƍŵ
  જࢨ̿ྙ
  ȬȳǺᦟለƴ 1ŨŨƱЦLJǕƯƍǔૠ܌ƸŴƦƷុᩉƴƓƚǔ੗ϙ̿ྙǛᘙƠƯƍLJ
  ƢŵƜǕƸŴᲢજ΂እ܇ɥƴϙƠᡂLJǕǔ΂ƷٻƖƞᲣᲢᘮϙ˳ƷܱݡᲣƷൔྙǛᘙƠ
  LJƢŵ̊Ƒƹ 1 : 2.7 ƸŴܱݡƕ 2.7cm Ʒᘮϙ˳ƕŴજ΂እ܇ɥƴ 1cm ưϙƠᡂLJǕǔ
  ƜƱǛᘙƠLJƢŵᲢ׋ 3
  ৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
  Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔƱŴǷȣȃǿȸᡮࡇኖ 4 െƷ
  ᙀദјௐǛࢽǔƜƱƕưƖLJƢŵ
  OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ ON ƴƠLJƢŵᲢ׋ 4ǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠŴ
  ȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵҞ਀ƠƠƯƔ
  ǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ
  ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅ဇƠƨ
  ئӳƴൔǂŴજࢨӧᏡஜૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƠƳƍƱƖƸŴ
  ᩓ൷Ʒෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ৖ƿ
  ǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷ǛӕǓЈ
  ƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔƜƱ
  ƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳǺǛ
  ਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
  ŦǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇƸŴȬȳǺϋȢȸǿȸƴǑǔ AF ᬝѣƕӧᏡƳȇǸǿȫǫȡ
  ȩƱƷኵӳƤư৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇưƖLJƢŵȬȳǺƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢ
  ǔئӳƸŴǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ OFF ƴƠƯŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁǛ ON ƴ
  ƠƯƘƩƞƍŵǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔئӳƴƸŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁ
  Ǜ OFF ƴƠƯŴǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέᇢƴȬ
  ȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋
  5
  Ŧ
  ǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸŴήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯƘƩƞƍŵ
  Ŧ
  ઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕưƖLJƢ
  Ტ׋ 6ŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩ
  ƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴᕓ׹Ʒό͞ήǿǤȗᲢȯǤȉǵȸǭȥȩȸPL
  ǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍
  ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬
  ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢ
  ȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ
  ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷ
  ஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏ
  ƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲
  ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒ
  ଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
  ƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 1317 இٻજࢨ̿ྙ 1:2.7
  ဒ 72.420.2° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 72mm
  இݱ዁Ǔ 22 இٻࢲ X μᧈ 79 x 88.9mm
  இჺજࢨុᩉ 0.22m ᣻ 535g
  ٻƖƞ᣻ƞƸŴSA ȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱ
  Ŵ
  ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔ
  Ŵ
  ཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼή
  ྵᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Š
  ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ᵈᗧ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋ
  ǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ⼊๔
  Ĭȕǣȫǿȸƶơ
  ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ĮᙀяႎុᩉႸႮ
  įਦ೅ዴ
  ijǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁ
  ĴOS ǹǤȃȁ
  ĵȬȳǺȕȸȉ
  İǺȸȠȪȳǰ
  ı
  ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  IJȞǦȳȈ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
  performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
  booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  DC LENS
  These are special lenses that are designated for digital cameras because the
  lens image circle is designated to correspond to the size of the image sensors of
  most digital SLR cameras. The specialized design gives these lenses the ideal
  properties for digital cameras.
  ŦAn image sensor element larger than those corresponding to APS-C cannot be
  used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an element is used
  vignetting will occur on the picture surface.
  ŦIf you use SD14 or SD10 or SD9 digital camera, corresponding angle of view
  will be 29-119mm.
  ATTACHING TO CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
  same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
  camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
  while changing the lens.
  NOTICE
  This lens is powered from the camera. The stabilizer unit will be placed to a
  specific position in the lens body and then shooting will be possible (stabilizer
  unit will switch to active status) regardless of the OS Switch position. The active
  status will take approximately a minute from turning the camera on or depressing
  the shutter button “half-way”.
  ŦThe image in the viewfinder looks like it is vibrating after the camera is turned
  on or turned off. This is not a malfunction.
  ŦIf you fix the camera with the tripod or another method, please determine the
  composition when the stabilize unit is in the active status. The composition
  seen through the viewfinder will be different depending on the power status of
  the camera. If the active status is cancelled, please press the shutter button
  “half-way”.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
  refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to “AF” position.
  If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the “MF”
  position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  ŦTo avoid damaging AF mechanism, please do not turn the focus ring manually
  while in the autofocus mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
  distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
  changes in temperature which cause various components in the lens to
  expand and contact. Special allowance is made for this at the infinity setting.
  żZoomingŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  żZoom Lock SwitchŽ
  This lens is also equipped with Zoom Lock Switch to eliminate the zoom creep
  when the lens is tilted down. Please set zooming ring to 17mm and set the zoom
  lock switch to the “LOCK” position. (fig.2)
  MAGNIFICATION
  The indication of the lens as “1:xx on a focusing distance scale represent the
  magnification (commonly called the reproduction ratio). For example when you
  are in focus at the “1:2.7” position on the scale, a subject with an actual size of
  2.7cm will have an image size of 1cm on the firm. (fig.3)
  ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
  This OS lens effectively compensates for image blurring caused by camera
  shake. Using the Optical Stabilizer function it is possible to get sharp results at
  shutter speeds approximately 4 stops slower than you could without using the
  OS function.
  Set the OS switch to ON (fig.4). Press the shutter button halfway down, confirm
  the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes approximately
  1 second to produce a stable image from the time of depressing the shutter
  button halfway).
  ŦDo not use the Optical Stabilizer in the following situations:
  ƒ When the lens is mounted on a tripod. ƒWhen using the camera in Bulb mode.
  ŦThe Optical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is
  attached to your camera and activated, shooting capacity of your camera will
  be lower than with conventional lenses used with the same camera. If you are
  not using OS, please turn OFF the OS switch, in order to prevent unnecessary
  battery consumption.
  ŦBe sure to turn the OS switch to the OFF position before attaching or
  detaching the lens to the camera.
  ŦThe OS continues to operate after you release your finger from the shutter
  button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
  remove the lens or remove the camera’s battery while the image stabilizer is
  operating as this could damage the lens.
  ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after shooting
  and/or at the start of the flash charge cycle of the camera’s built-in flash, it will
  not cause any effect to the pictures.
  ŦIf the lens is detached from camera or the camera power is turned off while the
  OS function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but this is not
  a malfunction.
  ŦFor Sony and Pentax mounts, it is only possible to use the OS function,
  incorporated in this lens, with camera bodies which support motors driven by
  ultrasonic waves such as HSM. When using the OS function, please turn off
  the optical stabilizer function of the camera body and set the OS switch of the
  lens to ON. When using the camera’s optical stabilizer function, please set
  the OS switch of the lens to OFF and turn the camera’s optical stabilizer
  function on.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps
  to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside
  the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.5)
  ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove the
  lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could cause
  a shadow in the picture.
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.6)
  FILTER
  ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
  thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
  ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
  naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
  finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens
  cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
  keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism,
  lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
  surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
  advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 13 – 17 Magnification 1:2.7
  Angle of View 72.4 – 20.2° Filter Size 72mm
  Minimum Aperture 22
  Dimensions
  Dia.gLen
  g
  th
  79g88.9 mm
  (
  3.1g3.5 in
  )
  Minimum Focusing Distance
  0.22 m (0.73 ft) Weight 535g (18.9 oz)
  Dimensions and weight include the SIGMA mount.
  Ĭ Filter Attachment Thread
  ĭ Focus Ring
  Į Distance Scale
  į Focus Index Line
  İ Zoom Ring
  ıFocus Mode Switch
  IJMount
  ijZoom Lock Switch
  ĴOS Switch
  ĵLens Hood
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  DC OBJEKTIVE
  Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit Aufnahmesensoren
  bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design verleiht den Objektiven die
  optimalen Eigenschaften für den Einsatz an digitalen Kameras, zudem ermöglicht
  es die kompakte und leichte Bauweise.
  ŦWerden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
  größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras eingesetzt, treten
  Vignettierungen im Bild auf.
  ŦDer sogenannte „Verlängerungsfaktor“ der Brennweite, der den optischen Eindruck
  äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe des
  Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
  lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets sauber.
  Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich nicht auf der
  Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente zu vermeiden.
  ŦVieles zur Verwendung zwischen Kameragehäuse und Objektiv bestimmtes Zubehör
  wie Telekonverter, Zwischenringe usw., ist baulich auf bestimmte Objektive abgestimmt.
  Prüfen Sie deshalb vor der Anschaffung derartigen Zubehörs, ob lhr Sigma Objektiv
  damit kompatibel und einwandfreies Funktionieren des Zubehörs gewährleistet ist.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
  Gebrauchsanleitung der Kamera.
  HINWEIS
  Dieses Objektiv wird durch die Kamera angetrieben. Die Stabilisierungseinheit
  wird in eine spezifische Position im Objektiv gebracht und Aufnahmen werden
  möglich, (der Stabilisator wird aktiviert) unabhängig von der OS Schalter Position.
  Der Aktivstatus dauert ca. eine Minute vom Einschalten der Kamera oder vom
  “Halb-Drücken” des Auslösers an.
  Das Sucherbild scheint zu vibrieren, wenn Sie die Kamera ein oder ausschalten.
  Das ist keine Fehlfunktion.
  Wenn Sie die Kamera an einem Stativ oder anders befestigen, bestimmen bitte Sie
  Ihren Bildaufbau, wenn der Stabilisator aktiv ist. Der Bildaufbau durch den Sucher
  sieht abhängig vom Stabilisator-Status unterschiedlich aus. Ist der Stabilisator nicht
  aktiv, drücken Sie den Auslöser der Kamera ”halb-durch”, um ihn zu aktivieren.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Für die Arbeit im AF-Betrieb stellen Sie den AF/M Schalter am Objektiv auf „AF“.
  Wenn Sie manuell scharfstellen möchten, stellen Sie den entsprechenden
  Schalter auf „M“. Die Einstellung der Schärfe erfolgt durch Drehen am
  Fokussierring des Objektives.
  Ŧ
  Zur Vermeidung einer Beschädigung des AF-Mechanismus darf Entternungsring nicht
  von Hand gedreht werden, solange die Aufnahmeeinheit auf Autofokus geschaltet ist.
  Ŧ
  Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt werden,
  da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
  auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  żZOOM LOCK-SCHIEBERŽ
  Das Objektiv ist mit einem Zoom Lock-Schieber ausgestattet, um das „Kriechen“,
  die selbständige Bewegung des Zoomrings bei nach unten gehaltenem Objektiv,
  zu verhindern. Stellen Sie den Zoomring auf 17 mm und bringen Sie den Zoom
  Lock-Schieber in die Position „LOCK“ (Abb.2).
  MAKRO-AUFNAHMEN
  Bei der Gravur „
  1:xx
  “ auf dem Objektivtubus handelt es sich um Abbildungsmaßstäbe.
  So wird zum Beispiel in der Einstellung „1:2.7“ ein 2.7cm großes Objekt 1cm
  groß (d.h.in halber natürlicher Größe) auf dem Firm abgebildet.(Abb.3)
  ÜBER DIE OS (OPTICAL STABILIZER) FUNKTION
  Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in
  Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme
  entsteht. Mit diesem Objektiv können Sie Aufnahmen mit bis zu 4 Stufen
  längeren Verschlußzeiten, als ohne den Einsatz der OS Funktion möglich,
  anfertigen und erhalten dennoch scharfe Ergebnisse.
  Stellen Sie den OS Schalter auf ON (Abb.4). Drücken Sie den Auslöser halb
  durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und drücken
  den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1
  Sekunde, um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen).
  ŦBitte benutzen Sie den Optical Stabilizer nicht in den folgenden Situationen:
  ƒ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist ƒ bei Langzeitbelichtungen (Bulb)
  ŦDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom versorgt. Wenn
  das OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und aktiviert ist, verringert sich die
  Aufnahmekapazität der Kamera im Vergleich zu dem Einsatz mit konventionellen
  Objektiven. Sofern Sie den Optical Stabilizer nicht benötigen, stellen Sie den OS
  Schalter bitte auf OFF, um den Batterieverbrauch zu reduzieren.
  ŦVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr Objektiv an
  die Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
  ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser
  genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die Belichtungsdaten
  anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der Kamera oder entfernen Sie die
  Batterien der Kamera, während der Optical Stabilizer noch aktiviert ist, Sie können
  das Objektiv hierdurch beschädigen.
  ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des Aufladens des
  eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen Einfluss auf Ihre Bilder.
  ŦFalls das Objektiv von der Kamera abgenommen wird oder diese ausgeschaltet wird,
  während die Optical Stabilizer Funktion noch aktiv ist, kann das Objektiv ein
  schnatterndes Geräusch von sich geben, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  ŦDie objektiveigene OS Funktion steht bei Objektiven mit Sony- und Pentaxanschluss
  nur dann zur Verfügung, wenn sie an Kameragehäusen eingesetzt werden, die den
  eingebauten Motor im Objektiv (wie HSM) unterstützen. Wenn die objektiveigene
  OS Funktion eingesetzt wird, schalten Sie bitte die Stabilizer Funktion der Kamera
  aus und den OS Schalter am Objektiv auf ON. Wenn die kameraeigene Stabilizer
  Funktion eingesetzt wird, schalten Sie sie an der Kamera ein und den OS Schalter
  am Objektiv auf OFF.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
  daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.5)
  Ŧ
  Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die Gegenlichtblende
  zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels abgenommen werden.
  ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
  abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.6)
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können sich bei
  Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
  ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
  stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
  Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
  Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
  keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein
  sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
  Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines
  Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner Glasflächen
  führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das
  Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die
  Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder – Linsen
  13
  - 17
  Größter Abbildungsmaßstab
  1:2.7
  Diagonaler Bildwinkel
  72.4
  - 20.2°
  Filterdurchmesser
  72mm
  Kleinste Blende
  22
  Abmessungen Ø ×Baulänge
  79 x 88.9mm
  Naheinstellgrenze 0.22m Gewicht 535g
  Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  DEUTSCH
  Ĭ Filtergewinde
  ĭ Entfernungsring
  Į Entfernungsskala
  į Einstellindex
  İ Brennweitenring
  ı Fokussierschalter
  IJ Anschluß
  ij Zoom Lock-Schiebe
  r
  Ĵ OS Schalter
  ĵ Gegenlichtblende
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
  profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
  d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  OBJECTIF DC
  Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers reflex
  numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs des
  appareils les plus courants. Leur conception spécifique les fait bénéficier de
  caractéristiques idéales pour les appareils numériques.
  ŦCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le capteur est
  d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex 135mm. Sinon un
  vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
  ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD14 / SD10 / SD9, l'angle
  de champ est équivalent à celui d'un zoom 29-119mm.
  FIXATION SUR LAPPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme
  avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de
  l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais
  l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  NOTE
  L’objectif est alimenté électriquement par le boîtier. A la mise en route de
  l'appareil, le mécanisme de stabilisation est placé en position permettant la prise
  de vue (il passe en statut actif) quelle que soit la position du curseur OS de
  l'objectif. Il garde cette position pendant approximativement une minute à partir
  de la mise en route ou de l'activation du déclencheur.
  ŦIl est normal que l’image dans le viseur semble vibrer au changement d’état du
  boîtier (allumage ou extinction). Ceci ne correspond pas à un dysfonctionnement.
  ŦLors de l’utilisation d’un trépied ou méthode équivalente, veuillez cadrer votre photo
  lorsque le module de stabilisation est à l’état actif. Le cadrage de l’image dans le
  viseur peut être différent selon l’état d’alimentation du boîtier. Si l’état du module de
  stabilisation est inactif, veuillez appuyer à mi-course sur le déclencheur afin de
  rendre celui-ci actif.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
  Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Pour la mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF”. Pour faire la mise au point manuellement, placez le sélecteur en
  position “M”. La mise au point se fait alors en tournant la bague de distance.
  ŦPour èviter d’endommager le mécanisme AF, la bague de mise au point ne doit pas
  être tournée à la main si le boîtier et l’objectif sont en position AF.
  ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé de
  vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
  importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
  composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
  particulière est prévue à cet effet en position infini.
  ZOOMING
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  CURSEUR DE VÉROUILLAGE DU ZOOM
  Cet objectif est équipé d’un curseur de vérouillage du zoom en position 17mm
  pour éviter que le bloc avant ne se déplace lorsque le zoom est orienté vers le
  bas. Placez la bague de zoom sur 17mm et placez alors le curseur de
  vérouillage en position « LOCK » (fig.2).
  PHOTOGRAPHIE MACRO
  La mention “1:xx” sur l’échelle de distance de l’objectif représente le
  grossissement maximum (appelé aussi rapport de reproduction). Si vous avez
  fait la mise au point et l’échelle donne “1:2.7” un sujet dont la taille réelle est de
  2.7cm aura la taille de 1cm sur le film.(fig.3)
  FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
  (OPTICAL STABILIZER)
  Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
  Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la
  prise de vue. Vous pouvez, avec cet objectif, prendre des photos à des
  vitesses plus lentes d'environ quatre valeurs que celles utilisables sans le
  stabilisateur, tout en obtenant des images parfaitement nettes.
  Placez le curseur OS sur ON (Fig.4). Appuyez à mi-course sur le déclencheur,
  vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la stabilisation
  de l'image est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a été
  activé).
  ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
  ƒ si l'objectif est monté sur un trépied. ƒ en pose B (longue durée d'exposition)
  ŦLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par le boîtier. Si
  l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique OS activée,
  l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une utilisation avec une
  optique classique. Pour éviter une consommation d'énergie inutile, nous vous
  recommandons de placer le curseur OS sur OFF lorsque vous n'utilisez pas la
  fonction de stabilisation.
  ŦAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position OFF)
  avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
  ŦLe stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur aussi
  longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut jamais
  détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant que le stabilisateur
  est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
  ŦMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de vue
  ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en rien les
  images.
  ŦSi l'objectif est détaché du boîtier ou si le boîtier est mis hors tension pendant que le
  stabilisateur est activé, l'objectif peut émettre un claquement qui n'est en rien un
  dysfonctionnement.
  ŦPour les montures Sony et Pentax, la fonction OS, incorporée dans cet objectif, est
  seulement disponible avec les boîtiers permettant la commande d’optiques
  ultrasoniques tels que les objectifs HSM. Si vous utilisez la fonction OS, veuillez
  désactiver la fonction de stabilisation du boîtier et placer le curseur OS de l’objectif
  sur ON. Si vous utilisez la fonction de stabilisation du boîtier, veuillez placer le
  curseur OS de l’objectif sur OFF et ensuite activer la fonction de stabilisation du
  boîtier.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
  pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.5).
  ŦLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le pare-soleil
  pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne provoque une zone
  d’ombre en bas de l’image.
  ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à détacher
  d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée. (fig.6)
  FILTRES
  ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un filtre
  très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.
  ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de type
  “circulaire” . Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul d’exposition
  pourraient être incorrects.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et bien
  ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits anti-mites afin
  de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de l’eau,
  veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des éléments
  optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles en cas de
  dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
  buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
  chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans un
  étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de l’ objectif
  13
  - 17
  Rapport de reproduction
  1:2.7
  Angle de champ
  72.4
  -
  20.2°
  Diamétre de filtre
  72mm
  Ouverture minimale
  22
  Dimension: diamentre
  g
  longueur
  79 x 88.9mm
  Distance minimale de mise au point
  0.22m Poids 535g
  Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  Ĭ
  Filetage pour filtre
  ĭBague des distances
  ĮEchelle des distances
  įRepère de distance
  İBague de zoom
  ı Sélecteur de mise au point
  IJ Baïonnette
  ij Curseur de vérouillage du zoom
  Ĵ Curseur OS
  ĵ Pare-Soleil
  FRANÇAIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
  gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  DC OBJECTIEVEN
  DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale camera’s.
  De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van de
  digitale sensor van de meeste digitale camera’s.
  ŦDe DC objectieven zijn niet geschikt voor camera’s met een beeldsensor groter dan
  het APS-C formaat en 35mm SLR camera’s. In dit geval zal er vignettering optreden.
  ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD14 / SD10 / SD9 zal de
  corresponderen beeldhoek 29-119mm zijn.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch
  net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de
  gebruiksaanwijzing van uw camera.
  ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken. Deze
  moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact verzekerd te
  zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de voorzijde en niet
  met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
  LET OP!
  Dit objectief wordt vanuit de camera aangestuurd. Nadat de camera is
  ingeschakeld of nadat de ontspanknop half is ingedrukt is de stabilisatie functie in
  werking.
  ŦHet beeld in de zoeker lijkt even te bewegen als de camera wordt in- of uitgeschakeld.
  Dit is een normaal verschijnsel en heeft te maken met het activeren van de OS functie.
  ŦIndien u de camera in een stabiele positie brengt of monteert op een statief kan alleen
  een juiste compositie gemaakt worden als de camera aan staat of de ontspanknop
  half is ingedrukt.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Zet voor een autofocus de schakelaar op de “AF-stand”. Wanneer U met de hand
  scherp wilt stellen zet U de focus standschakelaar op “MF”. U kunt manueel de
  scherpstelling bijsturen door aan de scherpstelring te draaien.
  ŦTeneinde beschadiging van het AF mechanisme te voorkomen, moet de afstandsring
  niet met de hand worden verdraaid, als de autofocus functie is ingesteld.
  ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de correcte
  scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een mogelijke
  scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen, waardoor
  meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij instelling op
  oneindig dient hierop te worden gelet.
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
  żZOOMBLOKKERINGŽ
  Dit objectief is ook uitgevoerd met een zoomblokkering (zoom lock switch) om te
  voorkomen dat de zoom verschuift als het objectief wordt gekanteld. Om de zoom
  in de “LOCK” positie te plaatsen dient u de zoomring in de 17 mm stand te zetten,
  (fig.2).
  MACROFOTOGRAFIE
  De aanduiding in de vorm van “1:xx” in de afstandschaal van het objectief geeft de
  vergrotingsmaatstaf aan. Geeft de schaal, als op een onderwerp is scherpgesteld,
  1:2.7” aan, dan wordt de afmeting van dit onderwerp als het in werkelijikheid
  2.7cm groot is, op de firm 1cm.(fig.3)
  FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN DE OPTICAL STABILIZER (OS)
  Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te
  voorkomen. Met dit objectief is het mogelijk om tot 4 stops langere sluitertijden te
  werken als met een objectief zonder OS en toch een optimale scherpte te
  behouden.
  Schuif OS-schakelaar naar ON (fig.4). Druk de ontspanknop van uw camera half
  in. Controleer of het zoekerbeeld stabiel is en maak dan de opname (nadat u de
  ontspanknop half hebt ingedrukt, duurt het ongeveer 1 seconde voordat het
  zoekerbeeld stabiel is).
  ŦGebruik de Optical Stabilizer in de volgende gevallen niet:
  ƒ wanneer het objectief op een statief staat. ƒ met de sluitertijd op 'B' (bulb).
  ŦDe Optical Stabilizer maakt gebruik van de camerabatterij. Wanneer u een
  OS-objectief gebruikt, zal de levensduur van de batterij minder zijn dan bij het gebruik
  van objectieven zonder deze functie. Wanneer u geen gebruik wilt maken van de
  OS-functie, schuif de OS-schakelaar dan naar OFF om te voorkomen dat u de batterij
  belast.
  ŦSchuif de OS-schakelaar naar OFF voordat u het objectief op de camera zet of het er
  van af haalt.
  ŦHet OS-systeem blijft werken wanneer u uw vinger van de ontspanknop neemt zolang
  de lichtermeter actief is. Haal het objectief niet van de camera en neem de batterij niet
  uit de camera wanneer de beeldstabilisator actief is. U zou het objectief kunnen
  beschadigen.
  ŦOok al lijkt het zoekerbeeld te dansen nadat u de opname hebt gemaakt of tijdens het
  laden van de ingebouwde flitser, heeft dit geen enkel effect op de opnamen.
  ŦWanneer u het objectief van de camera haalt of wanneer u de camera uitzet terwijl het
  OS-systeem actief is, kan het objectief een ratelend geluid produceren. Dit betekent
  echter niet dat het objectief defect is.
  ŦVoor Sony en Pentax objectief vattingen kan de OS-functie van het objectief alleen
  gebruikt worden met camera’s die het externe motorsysteem ondersteunen, zoals
  HSM. Wanneer u de OS-functie gebruikt, schakel dan de optische stabilisatie functie
  van de camera uit en schakel de OS-functie op het objectief naar ON. Indien u de
  optische stabilisatie functie van de camera gebruikt, schakel de OS functie op het
  objectief naar OFF en zet de optische stabilisatie functie van de camera aan.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd.
  De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die
  worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
  objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
  geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.5)
  ŦBij het maken van flitsfoto’s met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de zonnekap
  te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk afschermt.
  ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.6)
  FILTERS
  ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke filters-zoals een
  polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een autofocus
  camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s wordt gebruikt, zal de
  autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling niet correct
  functioneren.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
  temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
  droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
  beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil of
  vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een speciaal
  lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water voor dat
  het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en electrische
  componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen
  redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het oppervlak
  van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude buitenlucht, is
  het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur van het objectief
  ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (g
  roepen
  elementen
  13 - 17
  Maximale vergrotings maatstaf
  1:2.7
  Beeldhoek
  72.4 - 20.2°
  Filtermaat
  72mm
  Kleinste diafragma
  22
  Afmetingen (diam.
  g
  lengte)
  79 x 88.9mm
  Kortste instelafstand 0.22m Gewicht 535g
  Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
  ĬFilterschroefdraad
  ĭScherpstelring
  ĮAfstandschaal
  įIndex teken
  İZoomring
  ı Scherpstelkeuze schakelaa
  r
  IJ Vatting
  ij Zoomblokkering
  Ĵ OS Schakelaar
  ĵ Zonnekap
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
  resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
  utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  OBJETIVO DC
  Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales ya
  que su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría de
  cámaras digitales
  réflex. Su diseño especializado los convierte en objetivos
  ideales para cámaras digitales.
  ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no son
  aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean provocarán un
  efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD14 / SD10 / SD9 de Sigma, el ángulo de
  visión del objetivo será de 29 - 119mm.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
  prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando
  cambie de óptica.
  AVISO
  Este objetivo está conectado con la cámara. La unidad del estabilizador se
  colocará en una posición específica en el cuerpo del objetivo y el disparo será
  posible (el estabilizador se activará), independientemente de la posición del
  interruptor OS. El estado activo tomará aproximadamente un minuto desde que
  encienda la cámara o presione el botón del obturador "a medio camino".
  ŦLa imagen en el visor se ve como si vibrara cuando se enciende la cámara o
  se apaga. Esto no es una anomalía.
  ŦSi fija la cámara con el trípode o con otro método, por favor, determine la
  composición cuando el estabilizador es en estado activo. La composición,
  vista través del visor, será diferente dependiendo de la situación de energía de
  la cámara. Si el estado activo es cancelado, presione el botón del obturador "a
  medio camino".
  MODO AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Para efectuar el autoenfoque ajuste el modo del objetivo a la posición AF. Si
  desea enfocar manualmente ajuste el modo MF en el objetivo y podrá enfocar
  accionando el aro de enfoque.
  ŦPara prevenir daños en el mecanismo AF, no gire manualmente el aro de
  enfoque cuando esté en modo autofocus.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
  comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
  debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
  internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de
  distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en
  ajuste infinito.
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  żINTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOMŽ
  Este objetivo está equipado con un interruptor de bloqueo del zoom que elimina
  el desplazamiento del zoom cuando el objetivo mira hacia abajo. Coloque el aro
  de zoom en la posición de 17 mm y ajuste el bloqueo del zoom a la posición
  LOCK” (fig.2).
  FOTOGRAFIA MACRO
  La indicación “1:xx” en la escala de distancias representa la ampliación o factor
  de reproducción. Por ejemplo cuando usted enfoca a un factor 1:2.7, el rema
  fotografiado se reproduce en el negativo a la mitad de su tamaño real.(fig.3)
  CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZADOR ÓPTICO
  Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado por
  el movimiento o temblor. Con dicha lente, se pueden tomar fotografías a una
  velocidad del obturador 4 veces más lenta de lo habitual si no se usará el
  estabilizador OS y aun así conseguir resultados nítidos.
  Fijar OSEstabilizador Óptico) en la posición encendido (Fig.4). Presionar el
  disparador a medio camino, confirmar que la imagen en el visor aparece estable
  y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo en producir
  una imagen estable tras haber presionado el disparador)
  ŦNo utilice el estabilizador óptico en las siguientes situaciones:
  x Cuando el objetivo este montado en un trípode
  x Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
  ŦLa alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el
  estabilizador óptico está activado la capacidad de disparo será menor de lo
  habitual. Si no se desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el excesivo
  consumo de baterías, debe ponerse en OFF.
  ŦDebe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
  desmontar el objetivo.
  ŦEl Estabilizador Óptico funciona a pesar de quitar el dedo del disparador
  durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
  objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya
  que podría causar defectos en el objetivo.
  ŦA pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
  inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del flash
  esto no provocará defectos en la fotografía.
  ŦSí el objetivo se desmonta o se apaga la cámara mientras el Estabilizador
  óptico está en funcionamiento este puede emitir chasquidos, aunque esto no
  es un defecto.
  ŦPara monturas Sony y Pentax, sólo pueden usar la función de estabilizador
  incorporada en este objetivo, los cuerpos de cámaras que soportan motores
  impulsados por ondas ultrasónicas, como los HSM. Cuando utilice la función
  OS, por favor, apague la función del estabilizador óptico del cuerpo de la
  cámara y fije el interruptor OS del objetivo en ON. Cuando utilice la función del
  estabilizador óptico de la cámara, por favor, cambie el interruptor
  OS
  del objetivo
  a la posición OFF y encienda la función del estabilizador óptico de la cámara.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este parasol
  ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación ambiental.
  Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.5).
  ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
  parasol para evitar viñeteados en la imagen.
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.6).
  FILTROS
  ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
  especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
  ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
  circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y
  la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
  preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de
  los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
  del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar
  los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos
  dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
  la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de
  un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
  temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo
  13 - 17
  Ampliación
  1:2.7
  Ángulo de visión
  72.4 - 20.2°
  Diámetro filtro
  72mm
  Apertura mínima
  22
  Dimensiones (diám
  g
  long)
  79 x 88.9mm
  Distancia mínima enfoque
  0.22m Peso 535g
  Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  Ĭ
  Rosca para filtros
  ĭAro de enfoque
  ĮEscala de distancias
  įLínea de índice
  İAro del Zoom
  ıSelector de enfoque
  IJMontura
  ijInterruptor de bloqueo del zoom
  ĴOS Botón
  ĵParasol
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI PRINCIPALI(fig.1)
  OBIETTIVI DC
  Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
  copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior
  parte delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti alle
  macchine fotografiche digitali.
  ŦSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non possono
  essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò avviene l’immagine
  risulta “vignettata” ai bordi.
  ŦNelle fotocamere digitali SD14/SD10/SD9, il corrispondente campo visuale sarà di
  29-119mm.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera, funzionerà
  automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per
  l’uso della fotocamera).
  ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri elementi
  per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I
  contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate
  l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in giù la parte della lente
  frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  ATTENZIONE
  Questo obiettivo è alimentato dalla fotocamera. Il dispositivo stabilizzatore si
  trova all’interno del barilotto dell’obiettivo. La ripresa è possibile secondo la
  posizione dell’interruttore OS (lo stabilizzatore, infatti, deve essere attivato). Il
  dispositivo si attiva circa un minuto dopo l’accensione della fotocamera o dopo
  aver premuto a metà corsa il pulsante di scatto.
  ŦDopo l’accensione e lo spegnimento della fotocamera l’immagine nel mirino si mette
  a vibrare. Questo non è un difetto, ma la normalità.
  ŦQuando si fotografa con l’apparecchio fissato a un treppiede, comporre
  l’inquadratura con lo stabilizzatore attivo. L’inquadratura, infatti, può variare a
  seconda che la fotocamera sia accesa oppure spenta. Se lo stabilizzatore non è
  attivo, premere a metà corsa il pulsante di scatto.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Per l’ operazione di messa a fuoco automatica, posizionare la levetta della funzione di
  messa a fuoco, posta sull’obiettivo, sulla posizione “AF”. Se desiderate la messa a
  fuoco manuale, posizionare la levetta della funzione di messa a fuoco, sulla posizione
  “MF”. Potete regolare la messa a fuoco facendo ruotare la ghiera di messa a fuoco.
  ŦPer non rischiare di danneggiare il meccanismo dell’autofocus, eviate di manvrare
  direttamente la ghiera di messa a fuoco mentre vi trovate nel modo autofocus.
  Ŧ
  Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del quadro
  mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino. L’operazione è
  vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai quall il piano di
  messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di temperatura, par effetto
  dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto
  reciproco. Per la regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
  żMANOVRA DELLO ZOOMŽ
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  żCOMANDO DI LOCK SULLO ZOOMŽ
  Anche questo macrozoom è dotato di un comando di blocco [LOCK] della focale
  variabile per evitarne il rilascio proprio nel momento in cui l’obiettivo è abbassato.
  Vi preghiamo pertanto di regolare la focale sul minimo di 17 mm e di aspettare che
  il comando di blocco [LOCK] dello zoom non assuma la posizione LOCK (fig.2).
  INGRANDIMENTO
  Un’indicazione del tipo “1:xx” sulla scala delle disranze sta a indicare il fattore di
  ingrandimento dell’immagine (o,come si dice più comunemente, il rapporto di
  riproduzione equivalente). Supponendo che la messa a fuoco sia avvenuta nella
  posizione “1:2.7” della scala, un soggetto misurante in realtà 2.7cm sarà
  riprodotto sulla pelllcola con una dimensione dimezzata, quindi di 1cm.(fig.3)
  PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
  Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal
  tremolio impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Così è possibile
  riprendere a mano libera con un tempo di scatto di 4 volte più lento, rispetto a
  quello che si dovrebbe usare senza il dispositivo OS, e ottenere foto ugualmente
  ricche di dettagli visibili. Impostare il cursore OS su ON (fig.4). Premere il
  pulsante di scatto a metà corsa, accertarsi che l’immagine nel mirino sia ferma e,
  quindi, scattare la foto. (Bisogna attendere circa un secondo prima che l’immagine,
  visibile nel mirino, si stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà corsa).
  ŦLo Stabilizzatore Ottico non si può usare quando la fotocamera è montata su
  cavalletto, oppure quando l’otturatore è impostato sulla posa B.
  Ŧ
  Il meccanismo di stabilizzazione è alimentato dalla batteria della fotocamera. Quando
  un obiettivo OS è fissato alla fotocamera, la durata della batteria sarà minore rispetto a
  quando la fotocamera monta un obiettivo senza stabilizzatore. Perciò, quando non
  usate lo stabilizzatore OS, spostate l’interruttore
  OS
  su
  OFF
  , per risparmiare la batteria.
  ŦAssicuratevi che l’interruttore OS sia su OFF prima di fissare o staccare l’obiettivo
  dalla fotocamera.
  Ŧ
  Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo dell’esposizione, dopo
  che avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non staccate mai l’obiettivo dalla
  fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è in funzione: potreste danneggiare l’obiettivo.
  ŦPuò accade che, appena dopo lo scatto, nel mirino l’immagine appaia mossa,
  oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi e in altre
  situazioni simili. Ciò non causa affatto immagini mosse.
  ŦSe l’obiettivo è staccato dalla fotocamera, oppure l’alimentazione della stessa è
  spenta mentre lo Stabilizzatore Ottico è in funzione, l’obiettivo potrebbe emettere un
  rumore di cicalino; non preoccupatevi, non è un difetto.
  ŦE’ possible usare la funzione OS, incorporata nell’obiettivo, con gli apparecchi Sony
  e Pentax predisposti per il motore ultrasonico HSM. Quando si usa la funzione OS,
  disattivare la funzione di stabilizzazione ottica nel corpo macchina e spostare il
  cursore OS, presente nell’obiettivo, su ON. Quando si usa la funzione di
  stabilizzazione ottica della fotocamera, spostare il cursore OS, presente
  nell’obiettivo, su OFF e attivare la stabilizzazione ottica della fotocamera.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta.
  Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
  possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il
  paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.5)
  Ŧ
  Prima di fotografare con il flash incorporato, vi suggeriamo di staccare il paraluce per
  evitare qualsiasi interferenza che vada a discapito della potenza luminosa disponibile.
  ŦPer riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario. (fig.6)
  FILTRI
  ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri molto
  spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
  “circolare”. Un polarizzatore “lineare”, infatti, può compromettere il regolare
  funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature o
  umidità eccessiva.
  ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un posto
  fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di canfora o
  naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di eliminare
  dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli invece con un
  panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
  pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
  componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
  renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
  provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
  mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
  custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione ottica (Gruppi-El.)
  13 - 17 Rapporto d’ingrandim. 1:2.7
  Angoli di campo
  72.4
  -
  20.2°
  Diamentro filtri 72mm
  Apertura minima 22
  Dimensioni (diametro × lunghezza)
  79x88.9mm
  Distanza min. messa fuoco
  0.22m
  Peso
  535g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ITALIANO
  ĬPortafiltri frontale a vite
  ĭGhiera di messa a fuoco
  ĮScala delle distanze
  įIndice di collimazione
  İGhiera di variazione della focale (zoom)
  ıSelettore di messa a fuoco
  IJInnesto
  ijComando di LOCK sullo zoom
  ĴInterruttore OS
  ĵParaluce
Sigma 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro trgovačke marke Sigma pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro trgovačke marke Sigma. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 5.6. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski, Arapski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro trgovačke marke Sigma ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro trgovačke marke Sigma

Brend Sigma
Model 17-70mm f2.8-4.5 DC OS HSM Macro
Proizvod Leća
Jezik Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Kineski, Arapski
Vrsta datoteke PDF

Povezani priručnici za proizvode

Leća Sigma