Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon priručnik

Ovdje besplatno pročitajte Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon priručnik. Pročitali ste priručnik, ali odgovara li on na Vaše pitanje? Postavite onda svoje pitanje na ovoj stranici drugim vlasnicima Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon.

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟ
ଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠ
ƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯ
ƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫ
ȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠ
ƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪ
ƜƢऀǕƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷ
Ҿ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧ
ᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳ
ƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎
ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻Ʒ
Ҿ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇ
ƴƳǓLJƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅ ί׋
1
ȕǣȫǿȸƶơ
ȕ
ǩȸ
ǫǹȪȳǰ
ᙀяႎុᩉႸႮ
ਦ೅ዴ
ᘮϙမขࡇႸႮ
ȞǦȳȈ
ɤᏩࡈ
ȕ
ǩȸ
ǫǹȢ
ȸ
ȉ
Џ੭ƑǹǤȃȁ
ȬȳǺȕȸȉ
ǻȸȕȆǣǹȈȃȗ
ǹǯȪȥȸᲢ2 ஜᲣ
ρᚌȬȳȁ
ȗȭȆǯȆǣȖǫȐȸ
Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E
ǿǤȗȬȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳ
ǕLJƢŵᲢŬҮƷೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗ
ȇȸȈƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡ
ȩƷᛟଢ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ
׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ǪȸȈȕǩȸǫǹAFưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃ
ȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹMFưજࢨƢǔئӳ
ƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MFᲢ׋ 3ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹ
ȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯ
ƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳ
ȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
Ŧǽȋȸ' ȞǦȳȈဇƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƴǑƬƯƸѣဒજࢨ଺Ʒȕǩȸǫǹ
Ȣȸȉƕ /( ƷLjƱƳǓLJƢŵ
ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴMF ưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞᏡǛ઀
᠍ƠƯƍLJƢŵAF ưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƨLJLJȕǩ
ȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯƘƩƞƍŵᲢǽȋȸE ȞǦȳȈဇƸǫȡ
ȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛžDMFſƴᚨܭƠƯƘƩƞƍŵ
LJƨƜƷȬȳǺƸŴAF ƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƢƱ MF
ƴЏǓஆǘǔžMF ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳƑƯƍLJ
ƢᲢǽȋȸE ȞǦȳȈဇǛᨊƘᲣŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴMF ЏǓஆƑೞᏡ
ƷஊјᲩ໯јƷИ஖ᚨܭƕီƳǓLJƢŵ
ȞǦȳȈӸ MF ЏǓஆƑೞᏡ ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
Ƿ
ǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗ
ǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉ
ưƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/
ㄒ㻌
ᜩԓ
දॖ
ᘮϙမขࡇႸႮ
ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊Უ
ǛჷǔƜƱƕưƖLJƢŵ̊ƑƹᲢ׋ 4ᲣƸŴ዁ǓǛ F16 ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမ
ขࡇǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ɤᏩࡈ
ɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್
ƷᛦራƕቇҥƴưƖLJƢᲢ׋ 5ŵ
ƜƷȬȳǺƸŴɤᏩࡈƷӕǓٳƠƕӧᏡưƢŵ৖ਤƪưƷજࢨǍઃ࠘଺ƴ̝М
ưƢŵ
1.ɤᏩࡈƷ׍ܭȎȖǛǏǔNJŴɤᏩࡈƷਦ೅Ǜ REMOVE ƷˮፗƴӳǘƤLJƢ
Ტ׋ 6ŵ
2.Ტ׋ 7ᲣƷಮƴŴჵҮƷ૾ӼƴɤᏩࡈǛLJƬƢƙࡽƖ৷ƍƯƘƩƞƍŵ
ŦӕǓ˄ƚ૾ƸɤᏩࡈƷӕǓٳƠ૾ƱᡞƷ৖᪯ưᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ŦბᏮƷ଺ˌٳƸɤᏩࡈƷਦ೅Ǜ REMOVE ƷˮፗƴӳǘƤƳƍưƘƩƞƍŵɤ
ᏩࡈƔǒȬȳǺƕٳǕᓳɦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵLJƨŴɧဇॖƴɤᏩࡈƕׅ᠃
ƠƳƍǑƏƴŴᡫࠝƸ׍ܭȎȖǛƠƬƔǓዸNJƯƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƴᘺბƠƨLJLJưŴɤᏩࡈƷӕǓٳƠƸưƖLJƤǜŵ
Ŧ
ƜƷɤᏩࡈƸ
Ŵ
ƶơᡂLjࡸƷǢȫǫǹǤǹǿǤȗƷǯȩȳȗƴݣࣖƠƯƍLJƢ
ŵ
̅ဇЭƴƸҗЎƴዸNJᡂLjŴƠƬƔǓƱ׍ܭƞǕƯƍǔƔǛ࣏ƣᄩᛐƠƯƘ
ƩƞƍŵȬȐȸࡸƷǯȩȳȗƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵȬȐȸࡸƷǯȩȳȗ
ƷɶƴƸನᡯɥŴƠƬƔǓƱ׍ܭưƖƳƍᙌԼƕᄩᛐƞǕƯƍLJƢŵᲢ׋ 8
ŦǢȫǫǹǤǹǿǤȗƷǯȩȳȗǛ̅ဇƢǔᨥƸŴᏮᓳ᧸ഥƷƨNJƴ࣏ƣ˄ޓ
ƷǻȸȕȆǣǹȈȃȗǹǯȪȥȸǛӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 9ᲣƷǑƏƴρ
ᚌȬȳȁǛဇƍƯŴᲬƔ৑ƷǻȸȕȆǣǹȈȃȗǹǯȪȥȸӕǓ˄ƚƶơᆭ
ƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
ἉἹἽἒὊἋἚἻἕἩ
ƜƷȬȳǺƸŴઃ࠘଺ƴ̝МƳǷȧȫȀȸǹȈȩȃȗǛӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖ
LJƢŵɤᏩࡈƷǹȈȩȃȗӕǓ˄ƚ᣿φƴᲢ׋ 10ᲣƷಮƴǹȈȩȃȗǛᡫƠŴ
ᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
ἩἿἘἁἘỵἨỽἢὊ
ɤᏩࡈǛٳƠƯ̅ဇƢǔᨥŴɤᏩࡈӕ˄ᢿƷ̬ᜱǍțȸȫȇǣȳǰ଺Ʒज़ᚑǛ
ӼɥƞƤǔȗȭȆǯȆǣȖǫȐȸǛ˄ޓƠƯƍLJƢŵɤᏩࡈǛٳƠƨࢸŴᲢ׋
11ᲣƷǑƏƴȬȳǺƱȗȭȆǯȆǣȖǫȐȸƷਦ೅ǛӳǘƤŴLJƬƢƙƴ਀Ơ
ᡂLjLJƢŵ
ӕǓٳƢᨥƸŴᡞ૾ӼƴLJƬƢƙƴࡽƖ৷ƍƯƘƩƞƍŵ
ŦȗȭȆǯȆǣȖǫȐȸᢿǛਤƬƯƷᆆѣƸŴȬȳǺƕٳǕŴᓳɦƢǔऀǕƕ
ƋǔƷưƓǍNJƘƩƞƍŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέ
ᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴȭȃǯȍǸưᄩܱƴ׍ܭƠƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 12
ŦDZȸǹƴӓኛƢǔᨥƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴɥᚡƱӷơᙲ᪸
ư׍ܭƠƯƘƩƞƍŵ
ἧỵἽἑὊ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅
ဇƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደ
ƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋ
ǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴ
ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳ
ǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳ
ǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴ᧸ػȷ᧸๟ನᡯƱƳƬƯƓǓŴݱᩋƳƲưƷ̅ဇƸӧᏡưƢ
ƕŴ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵ൦ᡀƳƲưƷ̅ဇưƸŴٻ᣽Ʒ൦ƕੑǒƳƍ
ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆
ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދ
ٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภ
ࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷ̬ᚰ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭-௏Უ 12 - 17 இٻજࢨ̿ྙ 1:8.3
ဒ 23.3° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 105mm
இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X μᧈ 115.9 x 131.5mm
இჺજࢨុᩉ 1m ᣻ 1645g
ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ࿢ؾݣሊǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please
read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
ŦDo not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause
damage to the eye or loss of eyesight.
ŦDo not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent
the lens from concentrating the suns rays, which may cause a re.
ŦThe shape of the mount is very complex. Please be careful when
handling it so as not to cause injury.
DESCRIPTION OF THE PARTS (g.1)
ձ Filter Attachment
Thread
ղ Focus Ring
ճ Distance Scale
մ Focus Index Line
յ Depth of Field Read
Out Index
ն Mount
շ Tripod Socket
ո FocusModeSwitch
չ Lens Hood
պ Safety stopper
screws (2 pieces)
ջ Hex key
ռ Protective Cover
FOR NIKON MOUNT
This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
specications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
compatible with the cameras listed in Table (A). (The models with the
Ŭ mark require the latest version of the camera rmware to ensure
compatibility.)
ŦIt is not compatible with lm single-lens reex cameras.
ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the
cameras instruction manual to check for compatibility of E-type lenses
.
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
Please refer to the cameras instruction manual for details on how to
attach it to or detach it from the camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are electrical contacts. Please be
careful with their handling as scratches or dirt on them could cause
malfunctions or damage.
FOCUSING
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the
AF position (g.2). If you wish to focus manually, set the focus mode
switchonthelenstothe“MF” position (g.3). You can adjust the focus
by turning the focus ring.
ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing
the cameras focusing mode.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended
that correct focus be conrmed visually in the viewnder rather than
relying on the distance scale.
ŦFor the Sony E-mount lens, only MF is available during video shooting,
depending on the camera.
This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode.
While half pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust
the point of focus. (For the Sony E-mount lens, please set the focus
mode of the camera to [DMF].)
Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by
rotating the focus ring of the lens while auto focusing is in operation
(except for the Sony E-mount lens). The default setting of Full-time MF
function varies for each mount.
Mount Full-time MF function Available AF Mode
SIGMA, NIKON ON
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software,
“SIGMA
Optimization Pro,it is possible to select Full-time MF function
ON/OFF,You can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-
time MF function. For further information, please refer to the SIGMA
Optimization Pro “Help menu.
ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
following website: http://www.sigma-global.com/download/
DEPTH OF FIELD SCALE
The depth of eld scale helps you to check the depth of eld (the zone
of sharpness) of your composition. For example in gure (4), the depth
of eld zone is shown when the aperture F16 is used.
TRIPOD SOCKET AND COLLAR
This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking
ENGLISH
knob on the collar, the lens and camera can rotate freely to easily
position the camera horizontally or vertically (g.5).
It is possible to remove the lens tripod socket, for more convenient
hand-held photography, if desired.
1.To do so, rst loosen the tripod collar locking knob, and, align the
index mark of the collar, with the REMOVE position (g.6).
2.Then, pull the tripod collar straight back, as shown in Fig.7, removing
the collar.
ŦWhen you wish to re-attach the tripod collar to the lens, please
reverse the procedure above.
ŦPlease, do not set the tripod collar to the REMOVE position, except
when you are removing, or attaching, the tripod collar, as the lens may
inadvertently
detach from the collar and fall. Also,please remember to
tighten the locking knobtoprevent the lens from rotating unintentionally.
ŦWhen the lens is mounted on the camera, the tripod collar cannot be
removed from the lens.
ŦThis product is compatible with the Arca Swiss screw knob clamp.
Please ensure that it is screwed and xed tightly. This product is not
designed for lever type clamps. There are some lever clamps available
that do not x rmly and safely. (g.8)
ŦPlease ensure that 2 Safety Stopper Screws (supplied) are always xed
so
that the Arca Swiss clamp will not fall off. As shown in (g.9),please
attach them to the safety stopper screw holes using the small hex key.
SHOULDER STRAP
Please attach the shoulder strap to the sling as described in g.10.
PROTECTIVE COVER
As an accessory, [Protective Cover] comes with this lens for the purpose
of protecting the attaching portion for tripod socket, and improving the
touch when the lens is held by hand. In order to attach [Protective
Cover] to the lens, rst, the tripod socket must be removed. Then, as
shown in Fig.11, position the mark on [Protective Cover] to the same
mark on the lens. After that, push the cover straight to the lens until it
is attached.
In order to remove the cover off the lens, pull it straight in the opposite
direction.
ŦPlease do not carry the lens holding the Protective Cover part while
the cover is attached. It might cause a drop of the lens.
LENS HOOD
A detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps to
prevent are and ghosted images caused by bright illumination from
outside the picture area. Attach the hood and lock the knob to x the
hood in place. (g.12)
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must rst
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position.
FILTER
Ŧ
When using a polarizing lter with an AF camera,use thecircular”type.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or
to humidity. For extended storage, choose a cool and dry place,
preferably with good ventilation. To avoid damage to the lens coating,
keep away from mothballs or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
dirt or nger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
moistened lens cloth or lens tissue.
ŦThis lens benets from a dust and splash proof construction. Although
this construction enables the lens to be used under light rain, it is not
the same as being water proof. Please pay attention to prevent a large
amount of water from splashing on the lens, especially when using it
by a waterside.It is often impractical to repair the internal mechanism,
lens elements and electric components if damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to
appear on the surface of the lens. When entering a warm room from
the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the
temperature of the lens approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 12 - 17 Filter Size 105mm
Angle of View 23.3°
Dimensions
Dia. x Length
115.9x131.5mm
(4.56 x 5.18in)
Minimum Aperture 16
Minimum Focusing Distance
1m(3.28ft)
Weight
1645g
(58.03oz)
Magnication 1:8.3
ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
ŦThe glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der
ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
ACHTUNG!!:VORSICHTSMAßNAHMEN
ŦSchauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
Verletzungen amAugeoder gar zum Verlust desSehvermögens führen kann.
ŦUnabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder
nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten
Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der
durch das Objektiv einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst werden
könnte.
ŦDer Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ձ Filtergewinde
ղ Entfernungsring
ճ Entfernungsskala
մ Einstellindex
յ Schärfentiefenindex
ն Anschluß
շ Stativanschluß
ո Fokussierschalter
չ Streulichtblende
պ Sicherungsschrauben
(2 Stück)
ջ Sechskantschlüssel
ռ Gummiabdeckung
NIKON ANSCHLUSS
Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus
mit den gleichen Spezikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-
Objektive.Das Objektiv ist mit den in der Tabelle
(A)
genannten Kameramodellen
kompatibel. (Die Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die aktuelle
Kamera- Firmwareversion, um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreexkameras.
ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
Kameramodellen zu verwenden.
ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet
sind, entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-
Objektiven bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
Einzelheiten zum Ansetzen an das Kameragehäuse und auch zum Abnehmen
vom Kameragehäuse nden Sie in der Bedienungsanleitungder Kamera.
ŦAm Objektivanschluss benden sich elektrische Kontakte. Behandeln Sie
diese bitte vorsichtig und halten Sie sie sauber, da Kratzer oder Schmutz
zu Fehlfunktionen oder Schäden führen können.
FOKUSSIEREN
Um die Autofokus-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am
Objektiv auf die AF-Position (Abb.2). Wenn Sie manuell fokussieren möchten,
stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf die MF-Position (Abb.3). Sie
können die Schärfe nun durch Drehen am Fokusring einstellen.
ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Ŧ
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden.
ŦFür das Objektiv mit Sony-E-Mount ist je nach Kameramodell bei
Videoaufnahmen nur MF möglich.
Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert
werden. Drehen Sie dazu bei halb-gedrücktem Auslöser am Fokusring, um
die Schärfe einzustellen. (Beim Objektiv mit Sony-E-Mount stellen Sie die
Fokussierbetriebsart der Kamera bitte auf [DMF].)
Zudem bietet dieses Objektiv auch eine [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual-
Override) durch Drehen am Fokusring während des Autofokus-Betriebs (Mit
Ausnahme des Objektivs mit Sony-E-Mount). Die Standardeinstellung der
Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
Anschluss Jederzeit-MF-Funktion Verfügbare AF-Betriebsarten
SIGMA,
NIKON
AN
Single AF (AF-S, S)
Schärfenachführun
g
AF (AF-C, C)
CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung
am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert
werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der
SIGMA Optimization Pro.
ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
SCHÄRFENTIEFESKALA
Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter
Bereich) Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (4) wird der
Schärfentiefebereich angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
STATIVANSCHLUß
DasObjektivist miteinem Stativsockelversehen.WennSie den Feststellknopf
lösen, läßt sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch
ist es möglich, die Kamera exakt für Hoch-oder Querformataufnahmen
auszurichten. (Abb.5)
Falls gewünscht kann die Stativschelle vom Objektiv gelöst werden, um eine
DEUTSCH
bequemereHandhabung beimFotograerenausder freienHand zuerreichen.
1.Hierzu lösen Sie bitte zuerst die Arretierschraube der Stativschelle und
bringen die Index-Markierung der Schelle mit der„REMOVE“Position zur
Deckung (Abb.6).
2.
Danach ziehen Sie die Schelle gerade nach hinten (Richtung Kameraanschluss)
vom Objektiv ab, wie in Abbildung 7 dargestellt.
ŦWenn Sie die Stativschelle wieder anbringen möchten, gehen Sie bitte in
der umgekehrten Reihenfolge wie oben beschrieben vor.
ŦBitte stellen Sie die Stativschelle ausschließlich zur De- und Montage auf
die REMOVE“Position, da sich andernfalls das Objektiv versehentlich von
der Schelle lösen und stürzen könnte. Bitte denken Sie immer daran, die
Arretierschraube der Stativschelle wieder anzuziehen,um ein unbeabsichtigtes
Verdrehen des Objektives zu verhindern.
ŦWährend das Objektiv an der Kamera montiert ist, lässt sich die
Stativschelle nicht vom Objektiv abnehmen.
ŦDieses Produkt ist mit der Arca Swiss Schnellspannvorrichtung mit
Feststellschraube kompatibel. Achten Sie bitte darauf, dass es fest
angeschraubt und sicher befestigt ist. Dieses Produkt ist nicht für
Schnellspannvorrichtungen mit Hebel geeignet. Bei einigen auf dem Markt
erhältlichen Schnellspannvorrichtungen mit Hebel lässt sich die Stativschelle
nicht ausreichend sicher befestigen. (Abb.8)
ŦAchten Sie bitte darauf,dass die beiden beiliegenden Sicherungsschrauben
immer angezogen sind, sodass die Arca Swiss Schnellspannvorrichtung
nicht herunterfällt. Benutzen Sie den Sechskantschlüssel, um die
Sicherungsschrauben wie in Abb.9 gezeigt,in die Sicherungsschraubengewinde
einzudrehen.
TRAGERIEMEN
Bitte befestigen Sie den Trageriemen so an den Ösen des Objektivs, wie es in
Abb.10 gezeigt wird.
GUMMIABDECKUNG
Für dieses Objektiv gibt es ein Zubehörteil [Gummiabdeckung], um die nach
dem Abnehmen der Stativschelle erscheinende Nut abzudecken und das
Objektiv dadurch komfortabler für die Freihandfotograe zu gestalten.
Entfernen Sie zunächst die Stativschelle,um die Gummiabdeckung am Objektiv
anzubringen.Dann positionieren Sie die Markierung der Gummiabdeckunginder
Flucht der Markierung auf dem Objektiv,wie in der Abbildung (11) gezeigt. Dann
schieben Sie die Abdeckung gerade auf das Objektiv, bis sie in der Nut sitzt.
Um die Abdeckung vom Objektiv zu entfernen, ziehen Sie diese in
entgegengesetzter Richtung herunter.
ŦBitte transportieren Sie das Objektiv nicht, indem Sie es lediglich an der
Gummiabdeckung tragen, da sich die Abdeckung dadurch lösen und das
Objektiv herunterfallen könnte.
STREULICHTBLENDE
Eine abnehmbare Gegenlichtblende gehört zum Lieferumfang des Objektivs.
Diese Gegenlichtblende hilft, Streulicht und Geisterbilder zu vermeiden, die
durchstarke Lichtquellenaußerhalb des Bildbereichsverursachtwerden können.
BringenSie dieGegenlichtblendean derdafür vorgesehenenFassung vorn am
Objektiv an und xieren Sie diese mithilfe der Feststellschraube. (Abb.12)
ŦUm das Objektiv und die Streulichtblende im Köcher unterzubringen, muß
die Streulichtblende abgenommen, umgedreht und wieder auf das Objektiv
gesetzt weden.
FILTER
ŦBei Einsatz von Polltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich Zirkular-Pollter.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst
gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDiese Objektiv protiert von einer staub- und spritzwassergeschützten
Konstruktion.Eskann bei leichtem Regenverwendet werden,was allerdings
nicht mit Wasserdichtigkeit gleichzustellen ist. Achten Sie daher bitte
darauf, dass das Objektiv nicht mit einer größeren Menge Wasser überschüttet
werden. Es ist oftmals unmöglich,innere Mechaniken,Linsenelementen und
elektrischen Komponenten zu reparieren,die durch Wasser beschädigt wurden.
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder - Linsen 12 - 17
G
r
ößter Abbildungsmaßstab
1:8.3
Diagonaler Bildwinkel
23.3° Filterdurchmesser 105mm
Kleinste Blende 16
AbmessungenØ
x
Baulänge
115.9x131.5mm
g5461thciweGm1eznerglletsniehaN
ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
Ŧ
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird,enthält kein umweltschädliches
Blei und Arsen.
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur prot et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
ŦNe regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait entraîner
une cécité dénitive.
ŦNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil
sans son bouchon de protection avant. La concentration des rayons
du soleil pourrait provoquer un incendie.
ŦLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
manipulation an d’éviter toute blessure.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (g.1)
Filetage pour ltre
Bague des distances
Echelle des distances
Repère de distance
Echelle de profondeur de champ
Baïonnette
Attache pour trépied
Sélecteur de mise au point
Pare-Soleil
Vis debutéedesécurité (2 pièces)
Clé BTR
Collier de Protection
EN MONTURE NIKON
Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique,
aux caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques
Nikon AF de type E. L’objectif est compatible avec les appareils indiqués
dans le tableau (A). (Les modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la
dernière version du rmware de l’appareil pour assurer la compatibilité.)
ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
ŦIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans
le tableau (B).
ŦPour les modèles qui ne gurent pas dans le tableau (A) ou dans le
tableau (B), veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil
pour vérier la compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Veuillezconsulter le moded’emploidel’appareil pour plusd’informations
sur la façon d’attacher ou de retirer l’objectif de l’appareil photo.
ŦLa monture de l’objectif est pourvue de contacts électriques. Veuillez
manipuler l’objectif avec toutes les précautions nécessaires, des
rayures ou poussières sur les contacts électriques pouvant provoquer
des dommages ou dysfonctionnements.
MISE AU POINT
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au
point en position “AF” (g.2). Pour une mise au point manuelle, placez le
sélecteur en position MF position (g.3), et ajustez le point en
tournant la bague de mise au point.
ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le
mode de mise au point de l'appareil.
ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
ŦEn monture Sony E, seul le mode de mise au point manuel MF est
disponible en mode vidéo avec certains boîtiers.
Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode
autofocus. Tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la
bague de mise au point pour l'ajuster. (En monture Sony E, réglez le
mode de mise au point de l’appareil sur [DMF].)
Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus
(sauf en monture Sony E).
Le réglage par défaut
Monture Activation par défaut Mode AF disponible
SIGMA, NIKON
ON (activé)
AF spot (AF-S, S)
AF continu (AF-C, C)
CANON OFF(désactivé) AF spot (ONE SHOT)
ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche
manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication
de la bague de mise au point en retouche manuelle. Pour plus
d'information,veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement
à l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérier la profondeur de
champ (zone de netteté) de votre image. L'exemple de la gure (4)
indique la profondeur de champ à l'ouverture F16.
ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
Cetobjectifestéquipé d'une attachepourtrépied. Lorsquevousrelâchez
le serrage du collier,l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour
FRAN
Ç
AIS
positionner aisément le boîtier en position verticale ou horizontale.(g.5)
Il est possible de détacher le collier de pied pour faciliter le cas échéant
la prise de vue à main levée.
1.Pour ce faire, dévissez le bouton de serrage et alignez le trait du
collier sur le repère REMOVE (Fig.6).
2.Tirez ensuite le collier vers l’arrière, comme indiqué sur la Fig.7, an
de le retirer.
ŦPour replacer le collier de pied sur l’objectif, procédez de la même
façon en sens inverse.
Ŧ
Ne mettez jamais le collier sur la position
REMOVE
saufpourle détacher
ou le replacer, car l’objectif pourrait de détacher accidentellement et
tomber. Veillez également à bien resserrer l’écrou de serrage pour
éviter toute rotation intempestive.
ŦLe collier de pied ne peut être retiré lorsque l’objectif est monté sur
un boîtier.
ŦCe produit est conçu pour le système Arca Swiss avec vis de serrage.
Veuillez-vous assurer quil soit vissé et xé solidement. Ce produit
n’est pas adapté au système à pince de serrage. Ces pinces de
serrage n'assurent pas une xation ferme et sécurisée. (Fig.8)
ŦVeuillez vous assurer que les 2 vis de butée de sécurité (fournies) sont
toujours en place de sorte que la plaque de standard Arca Swiss reste
bien en place. Comme illustré (Fig.9), veuillez les attacher par les
trous de vis de butée sécurité à l'aide de la clé BTR fournie.
BANDOULIERE
Veuillez attacher Ia bandoulière comme indiqué à la gure 10.
COLLIER DE PROTECTION
Cet accessoire, [collier de protection] est livré avec l'objectif dans le
but de couvrir l'emplacement du collier de pied lorsque celui-ci est
retiré et également améliorer la prise en main. Pour placer le [collier de
protection] sur l’objectif, enlevez d'abord le collier de pied. Puis placez
le repère du collier de protection] en face du repère correspondant sur
l’objectif comme indiqué sur l’illustration (Fig.11). Enn, poussez le
collier de protection en le faisant glisser jusqu'à son maintien total.
Pour retirer le collier de protection de l'objectif, tirez-le tout droit dans
la direction opposée.
ŦNe tenez pas l'objectif par le collier de protection lors du transport,
car il pourrait se désolidariser, entraînant la chute de l’objectif.
PARE-SOLEIL
Unpare-soleilamovibleest fourni avec l'objectif.Ce pare-soleilcontribue
à prévenir le are et les images fantômes, causés par une forte lumière
émanant de l'extérieur de la zone cadrage. Positionnez le pare soleil et
verrouillez le bouton pour le mettre en place (Fig.12).
ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport,
veillez à dètacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en
position inversée.
FILTRES
ŦSi voussouhaitezutiliserunltre polarisant surunzoomAF,choisissez-
le de type “circulaire.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes,
ou à l’humidité.
Ŧ
Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps,choisir un endroit frais,
sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des
produits anti-mites an de ne pas détériorer le revêtement multicouche
des lentilles.
Ŧ
Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletésoud’empreintes dedoigtssurles éléments optiques.
ŦCet objectif bénécie d’une construction résistant aux poussières et
aux projections d'eau. Bien que cette construction permette de les
utiliser sous une pluie légère, elle n’est pas étanche. Veillez à éviter
les grandes quantités d'eau, en particulier si vous l’utilisez près de
l’eau. Il est souvent difcile de réparer les mécanismes internes et les
éléments optiques et/ou électriques endommagés par l'eau.
Ŧ
Des écarts soudains de température peuvent causer de la condensation
ou
de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous
pénétrez dans
un local chauffé en venant dun extérieur froid, il est
recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa
température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de l’objectif
12 - 17
Rapport dereproduction
1:8.3
Angle de champ 23.3° Diamétre de ltre 105mm
Ouverture minimale 16
Dimension:
Diamentre x longueur
115.9x
131.5mm
Distance minimale de
mise au point
1m
Poids 1645g
ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
Om maximaal projt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het
objectief gaat gebruiken.
WAARSCHUWING!!:VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
ŦKijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
veroorzaken of gezichtsverlies.
Ŧ
Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon,of het nu wel of
nietis bevestigdopdecamera.Hierdoorvoorkomtudatzonnestralenzich
in het objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
ŦDe vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig
te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (g.1)
Filterschroefdraad
Scherpstelring
Afstandschaal
Index teken
Scherptediepteschaal
Vatting
Statief aansluiting
Scherpstelkeuze
schakelaar
Zonnekap
Veiligheidsstop
schroeven (2 stuks)
Inbussleutel
Protective Cover
VOOR NIKON VATTING
Dit objectief beschikt over een electromagnetisch diafragma mechanisme
met dezelfde specicaties als het E
-
type mechanisme in Nikon AF
objectieven. Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in
onderstaande Tabel (A) aangegeven (voor modellen met ۻ markering is
hiervoor de nieuwste versie van de camera rmware vereist)
ŦHet is niet bruikbaar met lm single-lens reex camera’s.
ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruikenmetcameras in Tabel (B).
Ŧ
Voor modellen die niet in Tabel
(A)
of Tabel
(B)
zijn genoemd: raadpleeg de
gebruiksaanwijzingvande camera opbruikbaarheidmet E-type objectieven.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Raadpleeg de instructiehandleiding van uw camerabody voor meer
informatie betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.
ŦEr bevinden zich diverse elektronische contacten op de vatting van
het objectief, spring hier zorgvuldig mee om. Krassen of vuil kunnen
storingen of beschadigingen veroorzaken.
SCHERPSTELLEN
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief
op de AF postitie te zetten (g.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet
dan het schuifje op het objectief op de MF positie (g.3). Vervolgens
kunt u scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Ŧ
Raadpleega
.
u
.
b
.
degebruiksaanwijzingvan uwcameraombovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u
aan de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit
vanwege een mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van
extreme
temperatuurswijzigingen,waardoor meerdere lenscomponenten
kunnen
uitzetten. In het bijzonder bij instelling op oneindig dient hierop te
worden gelet.
ŦAfhankelijk van het type Sony E-mount camera, is uitsluitend de MF
beschikbaar in de video modus.
Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de
autofocus stand. Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop
half te worden ingedrukt en de focusring verdraait te worden. (Bij
gebruik van dit objectief op een Sony E-mount camera, dient de focus
modus van de camera op [DMF] te worden gezet.)
Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door
aan de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De
instelling van de full-time MF-functie verschilt per vatting (behalve voor
Sony E-mount objectieven).
Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
SIGMA, NIKON AAN
Enkelvoudige AF (AF-S, S)
Continue AF (AF-C, C)
CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
Ŧ
Bij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) ende bijbehorende software,
“SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te
selecteren AAN/ UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
focusring bijte stellenom de Full-timeMFfunctie tebedienen. Voor meer
informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help menu.
ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
website: http://www.sigma-global.com/download/
SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte
(de scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (4) de
scherpte zone aangegeven bij diafragma F16.
STATIEF AANSLUITING
NEDERLANDS
Dit objectief is uitgerust met een afneembare statiefring. Wanneer u de
blokkeerknop op de statiefring losdraait, kunnen objectief en camera
vrij ronddraaien waardoor de camera op eenvoudige wijze zowel
horizontaal als verticaal gebruikt kan worden (g.5).
Het mogelijk de statiefgondel te demonteren indien gewenst.
1.
Draai de knop los en plaats het merkteken op de
REMOVE
positie (g.6)
2.Trek de knop naar buiten en verwijder de statiefgondel (g.7)
ŦIndien u de statiefgondel weer wilt monteren werkt u in omgekeerde
volgorde.
Ŧ
Zorg er voor dat tijdens normaal gebruikvan het objectiefmetstatiefgondel
het merkteken nooit tegenover “REMOVE staat aangezien anders het
objectief zou kunnen losraken van de statiefgondel en kunnen vallen.
Denk er ook aan om na de montage van de statiefgondel de knop weer
vast te draaien om ongewenste rotatie te voorkomen.
ŦIndien het objectief op de camera is gemonteerd is het niet mogelijk
de statiefgondel te demonteren.
Ŧ
Dit product is compatible met de Arca Swiss schroefknop klem. Zorgt u
er alstublieft voor dat schroefknop voldoende stevig is vastgeschroefd.
Er zijn een aantal klemmen met een hendel in omloop, welke niet voor
de juiste xering zorgen. Daarom kunnen dit type klemmen niet worden
gebruikt i.c.m. dit product. (g.8)
ŦZorg ervoor dat 2 veiligheidsschroeven (meegeleverd) te allen tijde zijn
gemonteerd,hierdoor blijft de Arca Swiss klem goed vastzitten.Bevestig
ze in de veiligheids schroefgaten zoals in (g.9) wordt aangegeven.
DRAAGRIEM
Bevestig de draagriem aan de lus zoals afgebeeld in g.10.
PROTECTIVE COVER
De SIGMA 105mm F1.4 DG HSM Art wordt geleverd met een Protective
Cover. Deze dient ter bescherming van de lege statiefhouder en verbetert
de handling van het objectief als u uit de hand fotografeert. Om de
Protective Cover te bevestigen dient u eerst de statiefhouder te verwijderen
van het objectief. Zorg er vervolgens voor dat de markering van de
Protective Cover overeenkomt met de markering van het objectief, zoals
getoond op afbeelding 11. Vervolgens drukt u de Protective Cover direct
op het objectief, totdat deze vast zit.
Trek de Protective Cover naar u toe om deze los te maken.
ŦDe Protective Cover is niet geschikt om uw objectief mee vast te
houden, aangezien dit kan leiden tot de valschade aan uw objectief!
ZONNEKAP
Het objectief wordt geleverd met een afneembare zonnekap.Deze voorkomt
are en ghosting door een heldere externe lichtbron vanaf buiten het beeld.
Bevestig de zonnekap en draai aan de knop om deze vast te zetten (g.12).
Ŧ
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer,moet u eerst
de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen.
FILTERS
ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatielter in combinatie met
een autofocus camera.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem
hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor
een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het
objectief, om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van
mottenballen of naftalinegas.
Ŧ
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
Ŧ
Dit objectief heeft een stof- en spatwaterdichte constructie. Hoewel dit
ervoor zorgt dat het kan worden gebruikt in lichte regen is de constructie
niet waterdicht.Voorkom daarom dat er grote hoeveelheden water op het
objectief terecht kan komen. Let vooral op bij gebruik aan de waterkant.
Het is vaak zeer kostbaar om het interne mechanisme, lens elementen
en electronische componenten te repareren.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op
het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer
vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te
houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan
die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie
(
g
roe
p
en - elementen)
12 - 17
Maximale vergrotings
maatstaf
1:8.3
Beeldhoek 23.3° Filtermaat 105mm
Kleinste diafra
g
ma 16
Afmetingen
(diam.glengte)
115.9 x
131.5mm
Kortste instelafstand 1m
Gewicht 1645
ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
ŦDe glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
lood of a rsenicum.
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡
ADVERTENCIA!! :MEDIDAS DE SEGURIDAD
ŦNo mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede
dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
ŦTanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin
la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el
objetivo, lo que podría provocar un incendio.
ŦLa forma de la montura es muy compleja. Por favor, manipulela
cuidadosamente para no dañarse.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (Fig.1)
ձ Rosca para ltros
ղ Aro de enfoque
ճ
Escala de distancias
մ Línea de índice
յ
Indice de profundidad
de campo
ն Montura
շ Zapata para trípode
ո Selector de enfoque
չ Parasol
պ Tornillos de
seguridad (2 piezas)
ջ Llave hexagonal
ռ Tapa protectora
PARA MONTURA NIKON
Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las
mismas especicaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos
Nikon AF. El objetivo es compatible con las cámaras señaladas en la
tabla (A). (Los modelos con la marca Ŭ requieren la última versión del
rmware en la cámara para asegurar la compatibilidad.)
ŦNo es compatible con cámaras réex de película de 35mm.
ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) oenlatabla(B),por
favor consulte el manual de instrucciones de la cámara para comprobar
la compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Por favor, mire el manual de instrucciones de la cámara para más
detalles sobre cómo acoplar o desacoplarlo del cuerpo de la cámara.
ŦLos contactos eléctricos se encuentran en la supercie de la montura
del objetivo. Por favor, sea cuidadoso al manejarlo ya que la suciedad
o cualquier arañazo puede causar daños o errores.
ENFOQUE
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición AF”(g.2).Si
quiereenfocarmanualmentepongaelselector enlaposiciónMF”(g.3).
Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual
de instrucciones de la cámara.
ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio
de enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan
que distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo
que no coincida con la escala de distancias con la medición efectiva).
Este efecto puede ser más ostensible en ajuste innito.
ŦPara los objetivos con montura Sony-E, en modo de grabación de
vídeo solo está disponible el MF, dependiendo de la cámara.
Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de
enfoque automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del
obturador, gire el anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque
(Para los objetivos con montura Sony-E, por favor seleccione el modo
de enfoque [DMF]enlacámara).
Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override)
girando el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque
automático está en funcionamiento (excepto paraobjetivosconmontura
Sony-E).Laconguración por defecto de la función MF Total varía para
cada montura.
Montura Función MF Total Modo AF disponible
SIGMA, NIKON
ENCENDIDO
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado
"SIGMA Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total
Encendida / Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación
del anillo para operar la función MF completa. Para más información,
por favor consulte el menú Ayuda” de “SIGMA Optimization Pro.
Ŧ
Puede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita
desde el siguiente sitio web:
http://www.sigma-global.com/download/
ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de
campo (zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la gura (4),se
muestra la zona de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
ESPAÑOL
Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando aoje
el
cierre del aro,el objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle
el encuadre vertical u horizontal (g.5).
Existe la posibilidad de sacar el aro del trípode para utilizar el objetivo
en fotografía a mano sin él.
1.Para efectuarlo, primero desenrosque el botón de bloqueo y alinee la
señal del aro con la posición REMOVE (g.6).
2.Después
tiredelarohaciaatrás,talcomose indicaenla g.7,ysáquelo.
ŦCuando desee volver a colocarlo, siga los pasos descritos en forma
inversa.
ŦPor favor, no coloque el aro en la posición REMOVE excepto cuando
quiera sacarlo o ponerlo, en caso contrario el aro podría desplazarse
de su posición inadvertidamente. Recuerde bloquear el aro con el
botón de bloqueo para evitar que gire.
ŦCuando el objetivo está montado en la cámara no se quede sacar el
aro.
ŦEste producto es compatible con la pinza de tornillo Arca Swiss. Por
favor, asegúrese que queda bien atornillado y rmemente jado. Este
producto no se ha diseñado para pinzas de tipo palanca. En el
Mercado existen algunas pinzas de palanca que no lo sujetan de
forma rme ni segura. (g.8)
ŦPor favor, asegúrese que los dos tornillos bloqueadores de seguridad
(Safety Stopper Screws) que vienen incluidos están siempre jados
para que la pinza Arca Swiss no se caiga. Como muestra la (g.9), por
favor, únalos en los agujeros de seguridad usando la llave hexagonal.
CORREA
Coloque la correa por los pasadores tal como se muestra en la gura 10.
TAPA PROTECTORA
Como accesorio la tapa protectora viene con ese objetivo con el n de
proteger la sección de soporte para el trípode y además mejorar el
manejo cuando se utiliza a mano. Para poner la tapa protectora en el
objetivo, en primer lugar, hay que quitar el soporte de trípode. Tal como
se muestra en la imagen (11), alinee la marca en la tapa protectora para
que coincida con la misma marca en el objetivo. Después, presione la
tapa directamente sobre el objetivo hasta que se bloquee.
Para de retirar la tapa del objetivo, gírela en la dirección opuesta
ŦPor favor, no transporte el objetivo sujetándolo por la tapa protectora
ya que puede desprenderse causando la caída del objetivo.
PARASOL
El objetivo está provisto de un parasol desmontable. Este parasol
ayuda a evitar los reejos y las imágenes parásitas causadas por la
entrada de luz desde fuera del área de la imagen. Coloque el parasol y
bloquee la rosca para jarlo en su lugar (g.12).
ŦPara guarder el objetivo y el parasol en su caja primero debe sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo.
FILTROS
Cuando utilice un ltro polarizador en una cámara AF, observe que sea
de tipo circular.
CUIDADOS BASICOSY ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o
bajas, y/o humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco
y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para
limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de
tela suave o limpia objetivos.
ŦEste objetivo se benecia de una construcción a prueba de polvo y
salpicaduras. Aunque esta construcción permite utilizar el objetivo
bajo un alluvia ligera, no es lo mismo que ser un objetivo a prueba de
agua. Por favor, preste atención y evite salpicarlo con una gran
cantidad de agua, especialmente cuando se utiliza por una orilla. A
menudo no es práctico reparar el mecanismo interno, elementos de
lente y componentes eléctricos si están dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o
velo
enlasuperciedel objetivo.Cuandoentreenuna habitación cálida,
viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su
caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo
12 - 17 Ampliación 1:8.3
Á
n
g
ulo de visión 23.3° Diámetro ltro 105mm
Apertura mínima 16
Dimensiones
(diám x long)
115.9x
131.5mm
Distancia mínima
enfoque
1m
Peso 1645
g
ŦDimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ŦLos materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
para la salud ni el medio ambiente.
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
ATTENZIONE!! :PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
ŦNon guardare il sole attraverso l’obiettivo. Si corre il rischio di gravi danni
all’occhio o una diminuzione della vista.
ŦChe si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo al
sole senza il coperchietto frontale. Ciò per evitare il pericolo d’incendio,
causato dai raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
ŦLa costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non danneggiarla
mentre maneggiate l’obiettivo.
ELEMENTI PRINCIPALI(g.1)
ձ Portaltri frontale a vite
ղ Ghiera di messa a fuoco
ճ Scala delle distanze
մ Indice di collimazione
յ Scala delle profondia di campo
ն Innesto
շ Passo a vite per treppiede
ո Selettore di messa a fuoco
չ Paraluce
պ Viti di sicurezza (2 pezzi)
ջ Brugola
ռ Fascia di protezione
PER INNESTO NIKON
L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le stesse
caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi Nikon AF.
L’obiettivo è compatibile con le fotocamere elencate nella Tabella (A).(I
modelli contrassegnati con il simboloۻ devono avere il rmware aggiornato
all’ultima versione per poter funzionare correttamente).
ŦNon è compatibile con le fotocamere reex a pellicola.
ŦNon è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella
Tabella (B).
Ŧ
Per vericare la compatibilità congliobiettiviTipo-E dei modelli non elencati
né nella Tavola
(B)
né nella tavola
(A)
, consultate I relative libretti d’istruzione.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Leggere il manuale d’istruzioni della fotocamera per maggiori informazioni
su come inserire l’obiettivo nel corpo macchina.
Ŧ
Sull’innesto dell’obiettivo troviamodeicontatti elettrici. Nel maneggiarlo, fate
attenzione a non sporcarli o grafarli. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
MESSA A FUOCO
Per attivarel’Autofocus, impostare lamessa a fuoco scegliendo,sull’obiettivo,
la posizione AF (g.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
scegliere, sull’obiettivo, la posizione MF (g.3). In questo caso si mette a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità
di messa a fuoco.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso
di tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
dell’obiettivo possono dilatarsi no a entrare in contatto reciproco. Per la
regolazione sull’innito è prevista una compensazione speciale.
ŦCon l’obiettivo dotato d’innesto Sony-E, secondo il modello di fotocamera,
durante la ripresa video può essere disponibile solamente la messa a
fuoco manuale MF.
L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è
impostato l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa
il pulsante di scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco. (Con gli obiettivi
dotati d’innesto Sony-E impostate la modalità di messa a fuoco dalla
opzione DMF della fotocamera.)
Inoltre, l’obiettivo consente la funzione di messa a fuoco continua [MF Full
Time] (Manual Override) ruotando l’anello di messa a fuoco anche quando è
impostata la messa a fuoco automatica (eccetto gli obiettivi Sony-E). Le
impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano secondo il
tipo d’innesto.
Innesto Funzione MF continuo Modalità AF disponibili
SIGMA, NIKON ON
AF singolo (AF-S, S)
AF continuo (AF-C, C)
CANON OFF AF Sin
g
olo (ONE SHOT)
ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato,
“Sigma Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a
fuoco manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche
possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per
maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto” nel menu di Sigma
Optimization Pro.
ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a
fuoco
della fotograa che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (4) è
visualizzata la zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a
F16.
PASSO A VITE PER TREPPIEDE E COLLARE ROTANTE
ITALIANO
L'obiettivo presenta nel barilotto un passo a vite per I'attacco su treppiede.
Previo sblocco della manopola di fissaggio del collare, si può far ruotare
liberamente la fotocamera in modo che assuma senza difcoltà, secondo il
caso, la posizione orizzontale o verticale (g.5).
Se si vuole, per dare una manovrabilità più conveniente all’obiettivo usato a
mano libera, si può rimuovere il particolare collare per treppiedi,
indispensabile nelle situazioni che richiedono un appoggio stabile e sicuro.
1.Prima di tutto, bisogna ruotare il collare nel proprio alloggiamento, no ad
allineare i riferimenti della posizione di“REMOVE”(rimozione, g.6).
2.Quindi si deve spingere verso l’esterno il collare, no alla sua rimozione
dalla posizione operativa, come visualizzato nella gura 7.
ŦPer rimettere il collare sull’obiettivo si deve ripetere in senso opposto la
procedura descritta.
ŦAttenzione: il collare va portato/ruotato no alla posizione REMOVE
soltanto quando si desidera rimuoverlo dall’obiettivo o lo si ricolloca in
posizione operativa sullo stesso obiettivo. Nelle altre condizioni e
situazioni, è pericoloso raggiungere la posizione REMOVE”: si rischia la
caduta involontaria dell’obiettivo. Allo stesso tempo ci si ricordi di ssare
il collare nella posizione desiderata mediante l’apposita manopola di
blocco, che impedisce la rotazione involontaria.
ŦQuando l’obiettivo è montato su un apparecchio fotograco, il collare non
può essere rimosso.
ŦIl prodotto è compatibile con l’attacco a vite Arca Swiss. Assicurarsi che
sia avvitato e ssato saldamente. Il prodotto non è costruito per gli
attacchi di ssaggio a leva. Infatti esistono alcuni attacchi a leva che non
assirazione un ssaggio saldo e sicuro. (g.8)
ŦAssicuratevi che le Due Viti di Fissaggio (di serie) siano ssate in modo
che la slitta innesto per Arca Swiss non si sli. Come indicato in (g.9)
avvitarle usando la brugola.
CINGHIA A TRACOLLA
La cinghia a tracolla va agganciata agli appositi attacchi come illustrato in
g.10.
FASCIA DI PROTEZIONE
L’accessorio [Fascia di protezione] è fornito con questo obiettivo per
proteggere la parte del barilotto quando non è coperta dalla slitta per
l’attacco al treppiede e per migliorarne la trasportabilità. Per inserire la
[Fascia di protezione], prima di tutto togliere la slitta per l’attacco al
treppiede. Poi, come si vede nell’illustrazione (11), allineare la linea di fede
della [Fascia protettiva] con la corrispondente linea di fede presente sul
barilotto dell’obiettivo. Poi, spingere con decisione lungo l’obiettivo no in
fondo.
Per togliere la Fascia spingerla con decisione nel senso opposto.
ŦAttenzione: Non impugnare l’obiettivo prendendolo per la Fascia di
protezione, questa potrebbe staccarsi e far cadere l’obiettivo.
PARALUCE
Per questo obiettivo è previsto di serie il paraluce. Il paraluce serve a ridurre
il are e le immagini fantasma causate dai raggi di luce laterali. Inserire il
paraluce e ruotare la vite per ssarlo. (g.12)
ŦPer sistemare l'obiettivo completo di paraluce nell'apposita scatola,
prima si deve staccare il paraluce e poi riapplicarlo in posizione invertita.
FILTRI
Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo
del tipo “circolare”.
CURA E CONSERVAZIONE
Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo
in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di
esporlo a vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i
delicati rivestimenti antiriessi.
Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
Questo obiettivo è costruito per essere anti polvere e anti spruzzi. Lo si
può usare sotto la pioggia, ma non è a prova d’acqua. Badate che non sia
colpito da forti scrosci d’acqua. Non sempre è possibile riparare i meccanismi
interni o i circuiti elettrici di un obiettivo danneggiato dall’acqua.
Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in
un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
l’obiettivo nella relativa custodia nché la sua temperatura non si sarà
adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costruzione ottica
(Gruppi-El.)
12- 17
Rapporto d’ingrandim
.
1:8.3
Diamentro ltri
105mm
Angoli di campo
23.3°
Dimensioni
(diametroxlunghezza)
115.9 x
131.5mm
Apertura minima
16
Distanza min. messa fuoco
1m
Peso
1645g
ŦDimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ŦLe materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
piombo arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il prolo
ecologico.

Imate li pitanja o Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon?

Ovdje jednostavno postavite pitanje koje imate o Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon drugim vlasnicima proizvoda. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svoje pitanje. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon će Vam jednostavnije dati dobar odgovor.