Seagate Expansion SSD

Seagate Expansion SSD priručnik

(1)
 • Για να δείτε τις λεπτομέρειες της εγγύησης
  της μονάδας σας, ανοίξτε τη Δήλωση
  Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντων
  Λιανικής της Seagate στη μονάδα
  σας ή μεταβείτε στη διεύθυνση
  www.seagate.com/retailwarranty. Για την
  αίτηση υπηρεσίας εγγύησης, τη λήψη
  πληροφοριών σχετικά με την υποστήριξη
  πελατών στην περιοχή σας ή για τη λήψη
  πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία
  εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης
  της Seagate μεταβείτε στην τοποθεσία
  www.seagate.com.
  HU
  WWW.SEAGATE.COM
  A teljesítmény maximalizálása érdekében
  csatlakoztassa a meghajtót az USB 3.0
  porthoz. USB 2.0 porttal is kompatibilis.
  MEGJEGYZÉS: Az adatok védelme
  érdekében a termék leválasztásakor
  mindig kövesse az operációs rendszernek
  megfelelő biztonságos eltávolítási eljárást.
  Ügyfélszolgálatunk elérhetőségét a
  www.seagate.com/support/ weboldalon
  találja.
  A meghajtó szavatosságának
  áttekintéséhez nyissa meg a meghajtón
  található, Seagate kiskereskedelmi
  termékekre vonatkozó korlátozott
  jótállási nyilatkozatot vagy keresse fel
  a www.seagate.com/retailwarranty
  oldalt. Garanciális javítás igényléséhez,
  az Ön területének ügyféltámogatásával
  kapcsolatos további információkért,
  vagy a legközelebbi hivatalos Seagate-
  szervizközpontok helyeivel kapcsolatos
  információkért keresse fel a
  www.seagate.com weboldalt.
  TR
  WWW.SEAGATE.COM
  Performansı en yüksek hale getirmek için,
  sürücünüzü bir USB 3.0 bağlantı noktasına
  bağlayın. USB 2.0 ile de uyumludur.
  NOT: Verilerinizi korumak için
  ürününüzün bağlantısını keserken her
  zaman işletim sisteminiz için gereken
  güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.
  Müşteri desteği için, www.seagate.com/
  support/ adresini ziyaret edin.
  Sürücünüzün garanti ayrıntılarını gözden
  geçirmek için, sürücünüzdeki Seagate
  Perakende Sınırlı Garanti Bildirimi belgesini
  açın veya www.seagate.com/retailwarranty
  adresini ziyaret edin. Garanti hizmeti talep
  etmek, bulunduğunuz bölgedeki müşteri
  desteği konusunda ve yetkili Seagate servis
  merkezlerinin yerleri hakkında bilgi almak
  için www.seagate.com adresine gidin.
  WWW.SEAGATE.COM
  Untuk memaksimalkan kinerja,
  sambungkan drive Anda ke port USB
  3.0. Juga kompatibel dengan USB 2.0.
  Catatan: Untuk melindungi
  data Anda, selalu ikuti prosedur
  pelepasan yang aman untuk sistem
  pengoperasian saat memutuskan
  koneksi produk Anda.
  Untuk dukungan pelanggan, kunjungi
  www.seagate.com/support/.
  Untuk meninjau detail garansi drive
  Anda, buka Pernyataan Garansi
  Terbatas Retail Seagate di drive
  Anda atau buka www.seagate.com/
  retailwarranty. Untuk meminta layanan
  garansi, dapatkan informasi terkait
  dukungan pelanggan dalam yurisdiksi
  Anda, atau untuk memperoleh informasi
  terkait lokasi pusat layanan resmi
  Seagate buka www.seagate.com.
  ZH
  _
  CN
  WWW.SEAGATE.COM
  要获得最佳性能,请将硬盘连接到
  USB 3.0 端口。同时兼容 USB 2.0。
  注意:
  为保护您的数据,请在断开产
  时,总是按照适用于您的操作系统的
  安全卸下过程操作。
  如需客户支持,请访问
  www.seagate.com/support/。
  要查看您硬盘保修的详细信息,请打
  开硬盘上的 Seagate 零售有限保修
  声明 ,或访问 www.seagate.com/
  retailwarranty。要请求保修服务、获取
  有关您所在地区客户支持的信息,或要
  获取有关 Seagate 授权服务中心地址的
  信息,请访问 www.seagate.com。
  有关合规信息,请访问
  www.seagate.com/support/
  expansion-portable。
  ZH
  _
  TW
  WWW.SEAGATE.COM
  若要獲得最佳效能,請將磁碟機連接到
  USB 3.0 連接埠。同時與 USB 2.0 相容。
  備註:
  為保護您的資料,請在中斷您
  產品的連接時始終執行作業系統的安
  全移除程序。
  如需客戶支援,請造訪
  www.seagate.com/support/。
  要查看您磁碟機保固的詳細資料,請開
  啟磁碟機上的Seagate零售有限保固
  聲明,或造訪www.seagate.com/
  retailwarranty。要請求保固服務、獲取
  有關您所在地區客戶支援的資訊,或要
  獲取有關Seagate授權服務中心地址的
  資訊,請造訪www.seagate.com。
  有關合規資訊,請造訪
  www.seagate.com/support/
  expansion-portable。
  KO
  WWW.SEAGATE.COM
  성능을 극대화할 수 있게 드라이브를
  USB 3.0 포트에 연결하십시오.
  USB 2.0과도 호환됩니다.
  참고: 보다 안전한 데이터 보호를
  위해서 제품과의 연결을 끊을 때에는
  항상 하드웨어 안전 제거 절차를
  준수하십시오.
  고객 지원을 받으려면 www.seagate.com/
  support/를 방문하십시오.
  사용 중인 드라이브의 보증 기간에 대한
  자세한 내용을 확인하려면 드라이브의
  Seagate Retail Limited Warranty
  Statement를 열거나 www.seagate.com/
  retailwarranty를 방문하십시오. 보증
  서비스를 요청하려면 www.seagate.com
  을 방문하여 관할지역의 고객 지원에
  관한 정보 또는 공인 Seagate 서비스
  센터에 관한 정보를 얻으십시오.
  JA
  WWW.SEAGATE.COM
  性能を最大限に活用するには、
  を USB 3.0 ポーに接続ますUSB 2.0
  にも対応しています
  注:デー損失を防止すため、製品
  取り外ティング シス
  ムの手順に従いい方法で切断
  ださい。
  タマー サポーについては、
  www.seagate.com/support/ ご覧
  ださい。
  お使いのブの保証の詳細につい
  は、ブに添付されてる Seagate
  小売限定保証書か、www.seagate.com/
  retailwarranty をご覧ださい。保証サー
  スをし込むには、該当区域内のカ
  マー サポに関する情報を入手
  さいSeagate 認定サー
  ーの場所を調べたい場合は、
  www.seagate.com ご覧ださい。
  © 2017 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Seagate, Seagate Technology and the
  Spiral logo are registered trademarks of Seagate Technology LLC in the United States and/or
  other countries. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective
  owners. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Seagate
  reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications.
  Seagate Technology LLC
  10200 S. De Anza Blvd.
  Cupertino, CA 95014
  U.S.A.
  Model SRD0NF1
  PN: 100822933 10/17
  Seagate Singapore International
  Headquarters Pte. Ltd.
  Koolhovenlaan 1
  1119 NB Schiphol-Rijk
  The Netherlands
  OOOOOX
  OOOOOX
  OOOOOX
  OOOOOX
  OOOOOO
  Hazardous Substances
  有害物质
  Part Name
  (Pb) (Hg) (Cd) (Cr
  +6
  ) (PBB) (PBDE)
  部件名称
  六价铬 多溴联苯
  多溴二苯醚
  硬盘驱动器
  HDD
  外接硬盘印刷电路板
  Bridge PCBA
  电源(如果提供)
  Power Supply (if provided)
  接口电缆(如果提供)
  Interface cable (if provided)
  其他外壳组件
  Other enclosure components
  本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
  This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014
  O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
  O:
  Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of
  GB/T26572.
  X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
  X:
  Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit
  requirement of GB/T26572.
  China RoHS 2 table
  China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order
  No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of
  the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To
  comply with China RoHS 2, we determined this product’s Environmental
  Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking
  for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical
  Products, SJT 11364-2014.
  中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号“电力电子产品限制使
  用有害物质管理办法”。为了符合中国 RoHS 2 的要求,我们根据“电子电气产品有害物质限
  制使用标识”(SJT 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。
  OOOOO
  OOOOO
  OOOOO
  OOOOO
  OOOOOO
  限用物質及其化學符號
  設備名稱:硬盤設備/SSD,型號:外接使用
  Unit
  Equipment Name: Hard Disk Device/SSD, Type Designation: External Use Only
  Restricted Substance and its chemical symbol
  (Pb) (Hg) (Cd) (Cr
  +6
  ) (PBB) (PBDE)
  單元
  六价铬 多溴联苯
  多溴二苯醚
  硬盤驅動器
  HDD
  外接硬盤印刷电路板
  Bridge PCBA
  电源(如果提供)
  Power Supply (if provided)
  接口电缆(如果提供)
  Interface cable (if provided)
  其他外壳组件
  Other enclosure components
  備考 1.
  O
  係指該项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
  Note 1. “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
  備考 2.
  係指該项限用物質為排除項目。
  Note 2. “” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
  Taiwan RoHS table
  Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection’s (BSMI’s)
  requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical
  substances in electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate
  products must comply with the “Marking of presence” requirements in Section 5 of CNS
  15663. This product is Taiwan RoHS compliant.
  The following table meets the Section 5 “Marking of presence” requirements.
  台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備
  限用化學物質指引。從2018年1月1日起,Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有
  標示」要求。本產品符合台灣RoHS。
  下表符合第5節「含有標示」要求。
  QUICK START GUIDE
  HURTIG STARTVEJLEDNING
  SCHNELLSTARTANLEITUNG
  GUÍA DE INICIO RÁPIDO
  GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
  GUIDA DI AVVIO RAPIDO
  SNELSTARTHANDLEIDING
  HURTIGVEILEDNING
  SZYBKIE WPROWADZENIE
  GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
  КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
  PIKAOPAS
  SNABBGUIDE
  RYCHLÝ PRŮVODCE SPUŠTĚNÍM
  Ο∆ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
  ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTA
  HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
  PANDUAN MEMULAI CEPAT
  入门指
  速入門指南
  퀵 스타트 가이드
  ク スト ガ
  100822933
Seagate Expansion SSD

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Expansion SSD trgovačke marke Seagate ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Expansion SSD trgovačke marke Seagate pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod trgovačke marke . Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: prosječnom ocjenom od . Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: . Imate li pitanja u vezi s proizvodom trgovačke marke ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Expansion SSD trgovačke marke Seagate

Brend Seagate
Model Expansion SSD
Proizvod Tvrdi disk (SSD)
Jezik Engleski, Kineski
Vrsta datoteke PDF

Povezani priručnici za proizvode

Tvrdi disk (SSD) Seagate