Samsung ZS50150A

Samsung ZS50150A priručnik

(1)
 • 使用本设备前
  感谢您购买三星镜头。为在使用镜头时获得最佳性能,您必须保持相
  机的固件最新。请访问 www.samsung.com 以下载固件。
  特殊功能
  借助超快的 F2.8 最大光圈和相当于 35 mm 底片的 77–231 mm 对焦
  范围,这款镜头非常适合拍摄运动、野生动物和人像摄影等多种用途。
  拆开包装
  镜头、镜头盖、镜头接口盖、遮光罩、三脚架插座套环、镜头包、
  使用说明书(另购物品:滤光镜)
  各部位名称(见图
  A
  镜头
  1 镜头遮光罩接口指示 2 对焦圈 3 i-Function 按钮
  4 变焦环 5 脚架环锁定旋钮 6 脚架环 7 镜头连接指示
  8 镜头触点 9 三脚架套环接口 0 OIS 开关
  ! 自定义对焦范围限制开关 @ AF/MF 开关
  三脚架插座套环
  # 三脚架接口 $ 三脚架插座套环锁定旋钮
  安装和卸下镜头
  要安装镜头:
  1
  卸下镜头盖、镜头接口盖和机身盖。
  2
  让镜头上的红色标记对准相机机身上的红色标记。然后
  如图所示旋转镜头,直到其锁定到位。(见图
  B
  要卸下镜头,按住镜头释放按钮,然后如图所示旋转镜头。
  (见图
  C
  使用变焦环
  旋转镜头上的变焦环设置相片的构图(镜头的焦距)。
  更改焦距会造成对焦的轻微改变。建议拍照前重新调整对焦。
  使用 i-Function
  按下镜头上的 i-Function 按钮时,可以设置光圈值、曝光值、快门
  速度、白平衡或 ISO。(见图
  D-a
  )有关 i-Function 的更多信息,
  请参阅相机说明书。
  设置对焦方法
  将镜头上的 AF/MF 开关置于 AFMF。(见图
  D-b
  自动对焦(AF):半按下 [快门] 时,对焦将会自动调整。
  手动对焦(MF):可以通过旋转对焦圈来手动调整对焦。
  使用自定义对焦范围限制功能
  可以通过设置对焦距离的范围来快速精确地调整对焦。将镜头上的自
  定义对焦范围限制开关设置为一个选项。(见图
  D-b
  FULL:对焦可在最小对焦距离和无限远之间调整。
  CUSTOM:对焦可在您手动设置的范围内调整。
  如果相机不允许您设置焦距范围,焦距将自动设置为
  2.4 m-无限远之间。
  SET:可以手动设置对焦距离范围。
  请参阅下表以查看特定型号的可用选项。
  型号
  选项
  FULL CUSTOM
  SET
  NX10, NX5, NX11, NX100, NX200,
  NX210, NX1000, NX1100, NX20,
  NX mini 系列, Galaxy NX
  O X*
  X*
  NX300, NX300M, NX2000,
  NX3000, NX30
  O X**
  X*
  * 对焦可在最小对焦距离和无限远之间调整。
  ** 对焦可在 2.4 m-无限远的范围内调整。
  使用光学图像稳定(OIS)功能
  用户可使用 OIS 功能来减少相机的晃动。将镜头上的 OIS 开关置于
  ON。(见图
  D-b
  使用镜头遮光罩(见图
  E
  若要避免影像画质因不必要的光线遮挡而变差,请使用镜头遮光罩。
  在不使用镜头遮光罩时,可以将其反向安装到镜头上以便于存储。
  在拍摄对象与相机之间距离较近的情况下使用闪光灯时,闪光
  灯光线可能会被镜头或镜头遮光罩部分遮挡。为确保获得适当
  的光照,请卸下镜头遮光罩或调整相机和拍摄对象之间的距
  离。
  使用三脚架
  将三脚架连接至镜头
  可以将三脚架直接连接至镜头上的三脚架套环接口上。如果将三脚架
  连接至相机,相机和三脚架可能不平衡并会摔落。确保三脚架连接到
  了镜头。
  取决于三脚架,如果直接连接镜头,变焦环功能可能不起作
  用。
  连接至三脚架插座套环
  1
  将三脚架插座套环装到镜头上的三脚架套环接口。
  2
  LOCK 箭头的方向旋转三脚架插座套环锁
  定旋钮,直至其锁定到位。(见图
  F
  3
  将三脚架连接至三脚架插座套环上的三脚架接口。
  要从镜头断开三脚架插座套环的连接,请按 LOCK 箭头的相反方向旋
  转三脚架插座套环锁定旋钮。
  确保在连接或断开连接三脚架插座套环时握住镜头和相机。
  使用三脚架插座套环更改照片的构图
  将三脚架连接至三脚架插座套环时,可以使用脚架环以轻松快捷地更
  改照片的构图。
  1
  LOCK 箭头的相反方向旋转以松开脚架环锁定旋钮。
  2
  水平或垂直调整相机的位置,直至您已为照片构图。
  (见图
  G
  3
  LOCK 箭头的方向旋转脚架环锁定旋钮以将其锁定到位。
  (见图
  H
  简体中文
  使用滤光镜(另购)
  将滤光镜连接在镜头上之前,请确保滤光镜与镜头兼容。
  关于兼容的滤光片尺寸,请参考“规格”。
  滤光镜是精密的光学设备。远离灰尘、污垢或刮痕。另外,
  请勿尝试同时安装两个或更多滤光镜。否则可能会使图像质
  量变差并导致虚光照(由于镜头的视角被隐藏,外围的图像
  亮度或饱和度将会降低)。
  如果使用广角镜头和较厚的滤光镜,影像可能会发暗。
  规格
  镜头名称
  NX 50-150mm F2.8 S ED OIS
  焦距
  50–150 mm
  相当于 35 mm 的焦距
  77–231 mm
  镜头结构-元件
  20
  镜头结构-组
  13
  ED 元件
  4
  XHR 元件
  1
  查看角度
  31.4°–10.7°
  最大光圈
  F2.8
  最小光圈
  F22
  光圈叶片数
  9
  最小焦距(广角)
  0.7 m
  最小焦距(长焦)
  0.98 m
  最大放大倍率
  0.13X
  镜头遮光罩
  附带
  光学图像稳定
  接口类型
  三星 NX 接口
  滤光片尺寸
  72 mm
  最大直径
  81 mm
  长度
  154 mm
  重量(仅限镜头,近似值)
  880 g
  操作温度
  0–40 °C
  操作湿度
  5–85%
  健康与安全信息
  请仔细阅读下列安全注意事项以确保正确和安全使用。
  警告
  不要通过镜头或相机看太阳。否则可能会严重损伤您的眼
  睛。
  使您的镜头或相机远离儿童和宠物。
  注意
  不要在未安装镜头盖的情况下,将镜头放在阳光直射的地
  方。直射的阳光通过镜头后聚焦在易燃物上可能导致火灾。
  请仅使用坚固的三脚架。轻型或不稳定的三脚架可能会倒塌
  并损坏相机。
  镜头的存储和维护
  请在干燥、通风的地方存放镜头。
  请勿将镜头存放在温度或湿度过高的区域,或者放置于壁橱、车辆或
  存放化学品的密闭区域。
  请勿将镜头放在水中。
  镜头未完全密封,避免在多尘的区域取下或更换镜头。
  镜头无法绝对防水或防尘,它仅设计为抵抗大颗粒灰尘和细微的溅
  水,故不建议在恶劣的条件下使用。
  不要使用任何化学药品如稀释剂、酒精或苯擦拭灰尘。
  小心不要掉落镜头或受到其他物体的撞击。镜头是精密光学设备。
  避免在温度频繁变化的地方使用镜头。将镜头放在塑料袋或相机包,
  防止镜头内外会产生水珠。
  携带或不使用镜头时,请在镜头上装上镜头盖或镜头接口盖,以免镜
  头被异物污染或被划伤。
  不要把没带镜头盖的相机或镜头放在三脚架上。相机或镜头内部可能
  被阳光直射损坏。
  为保持镜头性能,每一年或两年检查一次。
  不要对镜头前面施加外力。
  为了安全地使用镜头,请在相机电源关闭的状态下安装或拆卸镜头。
  对于使用其他公司镜头造成的任何损坏,三星不承担任何责任。
  在安装镜头时,确保仅在清洁的环境更换镜头并且不要将手指伸到镜
  头接口中。如果有异物进入相机机身或镜头,可能会影响拍摄效果或
  导致故障。
  在安装镜头时,请勿握住相机机身。否则可能导致相机或镜头接口损
  坏。携带装置时,确保您握着镜头和相机。
  为减少可能进入镜头的灰尘或湿汽量,镜头接口装上了橡胶密封圈。
  如果密封圈损坏或磨损,请联系三星服务中心以进行更换(可能需要
  收费)。橡胶密封圈及其接触表面可能发生磨损。这不会影响相机的
  使用寿命或性能。
  使用三脚架时,调整三脚架位置以避免镜头与三脚架接触。
  产品中有害物质的名称及其含量
  部件名称
  有害物质
  (Pb)
  (Hg)
  (Cd)
  六价铬
  (Cr6+)
  多溴联苯
  (PBB)
  多溴二苯醚
  (PBDE)
  镜头/LENS
  ×
  本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
  ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
  GB/T 26572 规定的限量要求以下。
  ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
  GB/T 26572 规定的限量要求。
  □ 产品名: 镜头(Lens)
  □ 环保使用期限:10年
  只有按照本产品使用说明书中的方法正常使用时,环
  保使用期限才能有效
  中国制造 天津三星光电子有限公司
  中国 天津津港公路微电子工业区张衡道9号
  保留备用
  镜头
  使用说明书
  NX 50-150mm F2.8 S ED OIS
  AD68-08612A (1.2)
  此说明书专门为指导您了解镜头基本功能和特征而设计。
  为保证安全、正确地使用,请仔细阅读此说明书。
  A
  E
  D
  G
  F
  H
  C
  B
  1
  9
  $
  #
  8
  3
  4
  2
  1
  @
  !
  6
  5
  7
  0
Samsung ZS50150A

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom ZS50150A trgovačke marke Samsung ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda ZS50150A trgovačke marke Samsung pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod ZS50150A trgovačke marke Samsung. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 6.9. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Kineski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom ZS50150A trgovačke marke Samsung ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda ZS50150A trgovačke marke Samsung

Brend Samsung
Model ZS50150A
Proizvod Leća
EAN 8806086363952
Jezik Engleski, Kineski
Vrsta datoteke PDF
Optički sustav
Komponenta za SLR
Struktura objektiva (elementi/grupe) 20/13
Vrsta objektiva Tele zoom objektiv
Fokusna daljina 50 - 150mm
Broj oštrica 9
Najbliža fokusna udaljenost 0.7m
Ekvivalentno 35mm objektivu kamere 77 - 231mm
Stabilizator slike
Minimalna blenda 2.8
Maksimalna blenda 22
Sučelje držača leća Samsung NX
Učinak
Automatski fokus
Ručni fokus
Kompatibilnost kamere po proizvođaču Samsung
Najveće uvećanje 0.13x
Kompatibilnost Samsung NX1
Raspon radne temperature (T-T) 0 - 40°C
Štitnik za leće
Dizajn
Boja proizvoda Cr✗
Materijal Metal✗
Težina i dimenzije
Promjer 81mm
Veličina filtra 72mm
Duljina 154mm
Težina 915g

Povezani priručnici za proizvode

Leća Samsung