Melitta Aroma Excellent Steel Therm priručnik

Melitta Aroma Excellent Steel Therm
7 · 1
PDF priručnik
 · 2 stranice/a
Engleski
priručnikMelitta Aroma Excellent Steel Therm
24 måneders reklamationsfrist ifølge købeloven
Melitta giver 24 måneders reklamationsfrist på Deres nye
kaffemaskine, reklamationsfristen er i henhold til følgende
betingelser:
1. Reklamationsfristen er 24 måneder fra købsdato. Købsdato
skal dokumenteres ved hjælp af maskinstemplet kasse-
bon/købskvittering.
2. Melitta forpligter sig til at afhjælpe fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved kaffemaskinens normale
brug i private husholdninger her i landet, ved udskiftning
af defekte dele eller ombytning af kaffemaskinen.
3. Reklamationsfristen omfatter ikke skader, der skyldes
f.eks. mangelfuld betjening, forkert tilslutning, tab på gulv
eller lignende, ligesom reparation ikke må være foretaget
af andre end Melittas serviceværksted. Reklamationsfristen
omfatter ikke skader forårsaget af manglende afkalkning
(se afkalkningstips i brugsanvisningen) samt brud på glas.
4. Reklamationsfristen bortfalder hvis reparation er foretaget
af andre end Melittas serviceværksted.
5. Reklamationsfristen er kun gældende i Danmark. I tilfælde
af reklamation beder vi Dem venligst aflevere kaffe-
maskinen, hvor den er købt, eller sende den – omhyggeligt
emballeret, som forsigtig pakke, til
Dansk Quick Service
Skærbækvej 14
2610 Rødovre
Husk at vedlægge maskinstemplet kassebon/købskvittering.
– og skriv en udførlig beskrivelse af fejlen.
6. Alle krav som ikke er dækket ind under ovennævnte
reklamationsfrist er udelukket, uanset hvilken type krav
det gælder, hvis ikke gældende lov pålægger producenten
erstatning.
Safety Instructions
Read all operating and safety instructions carefully.
Make sure that the voltage in your home corresponds
with the voltage indicated on the bottom of the appliance.
Do not operate the appliance without water.
Do not use hot water. Only fresh cold water should be
used to fill the water tank.
Allow the appliance to cool down for approx. 5 min. after
each brewing cycle, before you fill in water again. This
avoids the leaking of hot steam.
Place the appliance on a flat surface.
Never immerse the appliance in water. Take care, that no
water from outside intrudes the appliance.
Do not place the appliance on a hot surface (e.g. cooker)
Do not take out therm jug and filter while brewing cycle
– risk of scald!
Keep the appliance out of the reach of children.
Pull the plug out of the socket before cleaning or in case
of absence for a longer time.
The replacement of the cord and all other repairs must
be carried out by authorized Melitta After Sales Service
only or by a person of similar qualification.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Before preparing your first cup of coffee …
… clean the appliance by filling the water tank with clear
cold water and allow the water to run through (without
coffee). Turn the machine off and leave it to cool down for
5 minutes before repeating the process.
Coffee Preparation
1. Take therm jug and filter out of the appliance.
2. Raise lid of the water tank and pour the required amount
of fresh cold water into the tank. The required number of
cups – from 2 to 10 – is determined by referring to the
scale on the water level indicator. (Fig.
)
3. Fold over the seamed edges of a Melitta
®
filterbag 1x4
and place it in the filter. Scoop the ground coffee into the
filterbag. Recommendation: one level of coffee measure
(approx. 6g) per cup or vary according to taste. (Fig. )
4. Place the filter on the therm jug (without lid) and put both
back into the appliance. (Fig.
)
5. Switch the appliance on – the on/off switch lights up,
showing that the machine is operating. (Fig.
) Attention:
Do not take out the therm jug and filter while brewing
cycle – risk of scald due to leaking hot steam!
6. After ending of the brewing process remove the therm
jug and the filter from the appliance. Remove the used
filterbag from the filter – filterbag and coffee are
compostable – and set the filter aside.
7. Close the therm jug with the lid (Fig.
).
8. For pouring out the coffee press the lever at jug lid. Lid
must not be removed or turned = one-hand-operation.
(Fig.
)
9. The appliance is equipped with an automatic shut off
function which switches the machine off after approx. 15
minutes. Appliance can be switched off manual anytime by
using the on/off switch.
Cleaning and Maintenance
Always pull the plug out of the socket before cleaning!
Filter can be cleaned in a dishwasher
Use a soft damp cloth and mild washing up liquid for
cleaning the housing of the appliance and the therm jug.
Do not clean the therm jug in a dishwasher or immerse
it completely in water.
Do not use wire-brushes or bottle-brushes.
In case of tenacious dirts (lime, coffee residues) clean
inner therm jug with weakened vinegar or lemon.
Additonal instruction for therm jug:
Never stir jug content with metal spoon, do not put in
ice-cubes or carbonated drinks to avoid damages of
glass insert.
Never place the therm jug on a hotplate or use in
microwave oven.
Avoid extreme variations in temperature.
After fall down or heavier shocks glass insert may break.
Do not drink the content because glass splitters may be
inside.
Do not lay down filled jug – liquid may come out.
Do not use for milk products or baby food, bacteria may
develop
Descaling
In hard water areas scale will eventually build up in your
machine which unfortunately cannot be avoided. Scale
leads to extended preparation times and may at worst
damage your coffeemaker.
To secure long time pleasure with your coffeemaker please
descale it regularly. This ensures a perfect operation. We
suggest to descale after every 40 filtrations but at the
latest, when appliance shows uncommon loud noise while
brewing or if brewing process is observable longer than
normal.
We recommend for descaling Swirl
®
Bio-Descaler or
Swirl
®
Active-Descaler. Please consider the hints on the
descaling packages.
Disposal Information
Please ask your dealer or your community for disposal
channels and rules for electrical appliances.
Packages are resources and therefore recycable. Please
give the carton back to the resource-cycle.
Konsumentköp EHL 91
Denna kaffebryggare garanteras enligt följande villkor:
1. Garantin gäller under en tid av 24 månader från och med
inköpsdatum. Garantin gäller under förutsättning att inköps-
datum har bekräftats med affärens stämpel och underskrift
på garantikortet, alternativt genom inlämning av respektive
inköpsbevis/kvitto.
2. Under garantitiden avhjälper vi alla fel och brister i apparaten
som bevisligen orsakats av materialfel eller dåligt arbete,
genom reparation eller utbyte av felaktiga delar, alternativt
utbyte av apparaten. Apparatens garantitid förlängs inte när
ett garantiarbete utförts. Utbytta delar blir tillverkarens
egendom. Kunden debiteras inte för frakt, emballage eller
andra liknande kostnader till följd av en reklamation under
garantin.
3. Skador som inte kan hänföras till tillverkaren täcks inte av
garantin. Detta gäller speciellt för fel som orsakats av felaktig
användning (t.ex. användning av fel ström eller spänning) eller
underhåll samt genom normalt slitage. Garantin gäller inte
heller reklamationer till följd av förkalkning (för avkalkning se
användarinstruktionen), trasigt glas eller fel som endast har
försumbar effekt på apparatens funktion.
4. Garantin upphör att gälla om raparationer utförts av tredje
part som inte aukoriserats av tillverkaren och/eller om andra
än originalreservdelar används.
5. Garantin gäller enbart i det land där apparaten inköpts. I
händelse av reklamation under garantin skall hela apparaten
återlämnas:
helst i originalförpackningen
med garantikortet ifyllt (se rutan) tillsammans med
inköpsbevis/kvitto
beskrivning av felet
till Melitta kundservice eller auktoriserat servicecenter eller
till ert godkända inköpsställe.
6. Alla reklamationer för skadestånd och ersättning för följd-
skador orsakade av fel under denna garanti är undantagna,
såvida inte tillverkarens ansvar för sådana skador fastställs i
gällande lag.
Reklamationer under denna garanti som görs av den slutlige
köparen, hänförbara till försäljningskontrakt/juridiska
överenskommelser med säljaren, påverkas inte av denna garanti.
Melitta Haushaltsprodukte GmbH Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Tyskland
Melitta garanti
For denne kaffetrakteren gjelder følgende garantivilkår:
1. Garantien gjelder for en periode på 24 måneder fra kjøpsdato.
Garantien gjelder kun dersom kjøpsdato er bekreftet av
forhandlers stempel og signatur på garantikortet, eller ved
forevisning av gyldig kjøpsbevis/kvittering.
2. I løpet av garantiperioden vil vi utbedre alle defekter i apparatet
som skyldes beviselige feil fra vår side når det gjelder materiell
og/eller utførelse, enten ved å reparere eller skifte ut defekte
deler, eller ved å skifte ut hele apparatet. Apparatets garanti-
periode blir ikke utvidet ved at man fremsetter krav under
garantien. Utskiftede deler tilfaller produsenten. Kunden vil
ikke bli fakturert for frakt, pakking eller andre påløpte kostnader
som oppstår som følge av at krav fremsettes under garantien.
3. Skader som ikke hører inn under produsentens ansvarsområde
dekkes ikke av garantien. Dette gjelder særlig krav som oppstår
som følge av feilaktig bruk (f.eks. bruk av feil type strøm eller
volt) eller vedlikehold, samt fra normal slitasje. Videre dekker
ikke garantien krav som oppstår som følge av forkalkning (for
avkalkningstips se bruker-veiledningen), knust glass eller feil
som kun har en ubetydelig innvirkning på verdien eller bruken
av apparatet.
4. Garantien faller bort dersom raparasjoner utføres av
utenforstående som ikke er godkjent av produsenten og/eller
dersom det brukes reservedeler som ikke er originalvare.
5. Garantien er kun gyldig i det landet apparatet ble kjøpt. Ved
garantikrav, vennligst lever inn hele apparatet
helst i originalemballsjen
med utfylt garantikort (se esken ) og
kjøpsbevis/kvittering samt
• en beskrivelse av feilen
til Melitta kundeservicesenter eller til et godkjent
service-senter eller en godkjent forhandler.
6. Alle andre krav og spesielt krav som gjelder skader og
kompensasjon for indirekte skader som følge av denne
garantien vil ikke godtas, med mindre produsentens ansvar
fastslås av gjeldende lov.
Krav under denne garantien fra den endelige kjøperen som
følge av salgskontrakt/juridisk forhold til selgeren vil ikke
berøres av denne garantien.
Melitta Haushaltsprodukte GmbH Co. KG
D-32427 Minden
Germany
Takuu
Myönnämme tälle kahvinkeittimelle takuun seuraavin ehdoin:
1. Takuu on voimassa 24 kuukauden ajan ostopäivämäärästä
lukien. takuu on voimassa vain, jos ostopäivämäärä
vahvistetaan takuukortissa olevalla myyjän leimalla ja
nimikirjoituksella tai vastaavalla ostotodistuksella/kuitilla.
2. Takuu koskee takuuaikana todistettuja materiaali- ja
valmistusvikoja. Takuu kattaa viallisten osien korjaamisen tai
vaihtamisen tai koko laitteen vaihtamisen. Takuuvaatimuksen
jättäminen ei pidennä takuuaikaa. Vaihdetuista osista tulee
valmistajan omaisuutta. Asiakkaalta ei veloiteta
takuuvaatimukseen liittyviä rahtikuluja, pakkauskuluja tai
mutia satunnaisia kuluja.
3. Takuu ei kata sellaisia vahinkoja jotka eivät ole valmistajan
vastuulla. Tämä koskee etenkin väärästä käytöstä (esimerkiksi
väärällä virralla tai jännitteellä käyttö), väärästä huollosta
tai normaalista kulumisesta aiheutuvia takuuvaatimuksia.
Takuu ei kata myöskään kalkkikertymiä (käyttöohjeessa
lisätietoja kalkinpuhdistuksesta), lasin rikkoutumista tai
vikoja, joilla on vain vähäinen vaikutus laitteen arvoon tai
toimintaan.
4. Takuu raukeaa, jos korjauksia tekevät kolmannet osapuolet,
joita valmistaja ei ole valtuuttanut tekemään korjauksia ja/tai
jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia
5. Takuu pätee vain laitteen ostomaassa. Takuuvaatimuksen
yhteydessä koko laite on palautettava
mielellään alkuperäisessä laatikossa
täytetyllä takuukortilla (katso laatikko) ja/tai
• stotodistuksella/kuitilla varustettuna
Vian kuvauksella varustettuna
Melittan asiakaspalvelukeskukseen tai valtuutetun
jälleenmyyjän palvelukseskukseen.
6. Kaikki muut takuuvaatimukset, etenkin korvausvaatimukset
koskien seurannaisvahinkoja, tämän takuun puitteissa
kielletään, ellei laki velvoita valmistajaa korvaamaan myös
tällaisia vahinkoja. Ostajan ja myyjän väliset
sopimukset/juridiset suhteet eivät vaikuta tähän takuuseen.
Maahantuoja: D&L Marketing Oy
Juvan teollisuuskatu 23A
02920 ESPOO
FINLAND
puhelin: 09 8553 080
www.dlmarketing.fi
Warunki gwarancja Melitta
Urządzenie objęte jest gwarancja na podstawie poniższych warunków:
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Podstawą gwarancji jest podbita
karta gwarancyjna, na której znajduje się data i podpis sprzedawcy oraz
paragon.
2. Podczas trwania okresu gwarancyjnego usuwamy wszelkie defekty
urządzenia, wynikłe podczas procesu produkcji, bądź też spowodowane
wadami materiałowymi, które powstały do czasu zakupu produktu. W
tym celu konieczne jest poinformowanie nas o zaistniałej wadzie w ciągu
4 tygodni od wykrycia usterki. Świadczenie gwarancyjne skutkuje poprzez
naprawę lub wymianę uszkodzonych części lub całego urządzenia. Okres
naprawy nie wpływa na przedłużenie okresu gwarancyjnego. Wymienione
części przechodzą stają się własnością producenta. Świadczenie gwarancyjne
obejmuje przejęcie kosztów transportu, opakowania oraz wszelkich
dodatkowych.
3. Szkody powstałe nie z winy producenta nie podlegają gwarancji. W
szczególności dotyczy to szkód powstałych w konsekwencji lub z powodu
użycia niezgodnego z instrukcją (Np. zastosowanie niewłaściwego napięcia).
Poza tym gwarancji nie podlegają szkody spowodowane osadzeniem się
kamienia na urządzeniu (regularne odkamienianie – patrz instrukcja
obsługi – wpływa na bezawaryjną pracę urządzenia). Gwarancja nie
obejmuje również rozbicia dzbanka lub braków, które w nieznacznym
stopniu obniżałyby wartość lub przydatność do użytku urządzenia.
4. Gwarancja wygasa w przypadku zastosowania starych (nie posiadających
autoryzacji producenta) lub nieoryginalnych części zamiennych.
5. Gwarancja jest ważna tylko w kraju zakupu produktu. W przypadku
zaistnienia świadczenia gwarancyjnego urządzenie należy wysłać
w oryginalnym opakowaniu
z wypełnioną kartą gwarancyjna
opisem usterki
do działu obsługi klienta firmy Melitta lub do jednego z autoryzowanych
serwisów.
6. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się nie później niż 30 miesięcy
od daty zakupu.
7. Kolejne roszczenia wszelkiego rodzaju, a w szczególności roszczenia z
tytułu szkód łącznie ze szkodami pośrednimi - są wykluczone, o ile
odpowiedzialność cywilna producenta nie jest ustawowo nakazana.
Roszczenia konsumenta z tytułu gwarancji, na podstawie umowy kupna
zawartej ze sprzedawcą, nie będą dotyczyły tej gwarancji.
Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Garancia
A kávéfőző készülékhez nyújtott garancia feltételei a következők:
1. A garancia általában a vásárlás időpontjától kezdődő 24 hónapos időszakra
szól. A garancia csak akkor érvényes, ha a kereskedő bélyegzőjével és
aláírásával igazolja a garancialevélen a vásárlás időpontját, vagy ha a
garanciára jogosult bemutatja a vásárlást igazoló dokumentumot / nyugtát.
2. A garanciális időszak alatt vállaljuk minden olyan hiba javítását, a hibás
alkatrész vagy az egész készülék kicserélése révén történő megszűntetését,
amely anyag- és/vagy gyártási hiba következtében bizonyíthatóan már a
készülék megvásárlásának az időpontjától fennállt. A panaszt a hiba
észlelését követő 4 héten belül kell bejelenteni. A készülékre vonatkozó
garanciális időszakot a garanciális követelés benyújtása nem hosszabbítja
meg. A kicserélt alkatrészek a gyártó tulajdonát képezik. A garanciális
követelésből származó szállítási, csomagolási vagy egyéb felmerülő
költségeket nem hárítjuk át a vásárlóra.
3. A garancia nem vonatkozik a készülék azon károsodásaira, melyek nem
a gyártó felelősségét képezik. Ez különösen a nem rendeltetésszerű
használatból (pl. nem megfelelő árammal vagy feszültséggel való működtetés)
vagy karbantartásból, illetve szokásos elhasználódásból fakadó követelésekre
vonatkozik. A garancia a vízkőlerakódásból fakadó követelésekre sem
vonatkozik (a vízkő eltávolítására vonatkozó tudnivalókat lásd a használati
útmutatóban) és a törött üvegre, valamint a készülék értékét vagy
működését elhanyagolható mértékben befolyásoló hibákra sem.
4. A gyártó meghatalmazásával nem rendelkező harmadik személy által
végzett javítás és/vagy nem eredeti cserealkatrészek használata esetén
a garancia érvénytelen.
5. Ez a garancia csak abban az országban érvényes, ahol a készüléket
vásárolták. Garanciális követelés esetén kérjük a teljes készüléket visszavinni
a Melitta Vevőszolgálati Központjába, hivatalos szervizébe vagy hivatalos
forgalmazójához
• lehetőleg az eredeti dobozában,
• a kitöltött garanciajeggyel (lásd doboz) és a vásárlást igazoló
dokumentummal /nyugtával, valamint
• a hiba leírásával együtt.
6. A garanciára való jogosultság a korlátozásról szóló jogszabály értelmében
a vásárlás időpontjától számított legfeljebb 30 hónapig él.
7. Minden egyéb követelés - különösen a kártérítési követelések és a garancia
következtében érvényesíteni kívánt kártérítési követelések - csak akkor
érvényesíthető, ha a gyártó felelősségét reá nézve kötelező érvényű
törvény mondja ki.
Ez a garancia a végső vásárló közte és az eladó közötti adásvételi szerződés
/ jogviszony alapján érvényesíthető garanciális követeléseit nem érinti.
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Németország
Vevőszolgálat / szerviz címlista
Consignes de sécurité
Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de
sécurité.
Vérifier que la tension d'alimentation de votre cafetière
correspond bien à celle de votre installation électrique.
Ne pas faire fonctionner la cafetière à vide (sans eau).
Ne pas utiliser d'eau chaude. Mettre uniquement de l'eau
fraîche ou à température ambiante dans le réservoir.
Laisser refroidir l'appareil pendant 5 min environ après
chaque cycle de préparation du café avant de le remplir
à nouveau d'eau. Cela évite l'émission de vapeur d'eau
chaude.
Placer l'appareil sur une surface plane.
Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. S'assurer qu'il n'y
a pas d'eau qui s'introduise dans l'appareil.
Ne pas poser l'appareil sur une surface chaude
(ex : plaque de cuisson).
Ne pas ôter la verseuse isotherme ni le support-filtre de
la cafetière pendant la préparation du café – risque de
brûlure.
Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou
lors d'une absence prolongée.
Le remplacement du cordon d'alimentation ou toutes
autres réparations doivent être réalisés par le Service
Qualité Melitta
®
ou par une personne de qualification
équivalente.
L'utilisation de cet appareil n'est pas appropriée aux enfants
ni aux personnes qui ont des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou bien qui ont un
manque d'expérience ou de connaissance, sauf dans le cas
où elles sont supervisées ou renseignées sur l'utilisation
de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
Avant la première utilisation
… Nettoyer la cafetière en la faisant fonctionner deux fois
de suite avec de l'eau claire (sans café).
Eteindre l'appareil entre ces deux utilisations et le laisser
refroidir pendant 5 minutes environ.
Pour faire du café
1. Retirer le support filtre et la verseuse de l'appareil.
2. Verser la quantité d'eau souhaitée dans le réservoir à l'aide
de l'échelle de dosage du réservoir – de 2 à 10 tasses
(Fig.
).
3. Plier les bords du filtre Melitta
®
1x4 et le placer dans
le support filtre. Mettre le café moulu dans le filtre. Melitta
®
recommande de mettre une dose de café (env. 6 g) par
tasse ou de varier suivant le goût (Fig.
).
4. Placer le support filtre sur la verseuse isotherme (sans
son couvercle) et le remettre dans l'appareil (Fig.
).
5. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le bouton
on/off. Un voyant lumineux indique que la machine est
bien en état de marche (Fig.
). Attention : Ne pas
retirer la verseuse ni le support-filtre lors de la préparation
du café – risque de brûlure due à l'émission de vapeur
chaude.
6. Une fois la préparation du café terminée, ôter la verseuse
isotherme et le support filtre de l'appareil. Jeter le filtre
usagé se trouvant dans le support – le filtre et le café
sont compostables – et mettre le support filtre de côté.
7. Visser le couvercle de la verseuse isotherme pour la
fermer (Fig. ).
8. Pour verser le café, presser le bouton de la verseuse
isotherme. Il n'est pas nécessaire de deviser le couvercle
pour verser le café = utilisation pratique à une main
(Fig.
).
9. L'appareil est équipé d'un arrêt automatique de la machine
au bout de 15 min environ. L'appareil peut être éteint
manuellement à n'importe quel moment en utilisant le
bouton on/off.
Nettoyage et entretien
Toujours débrancher l'appareil avant de commencer
le nettoyage !
Le support-filtre est lavable au lave-vaisselle.
Nettoyer l'extérieur de la cafetière à l'aide d'un chiffon
humide et d'un produit liquide vaisselle non agressif.
Ne pas mettre la verseuse isotherme dans le lave-vaisselle,
et ne pas l'immerger totalement dans l'eau.
Ne pas utiliser d'éponge métallique ou tampons abrasifs.
En cas de saletés tenaces (calcaire, résidu de café), utiliser
de l'eau mélangée à du citron ou du vinaigre.
Consignes supplémentaires pour la verseuse
isotherme :
Ne jamais introduire d'objets métalliques, de glaçons ou
de boissons gazeuses à l'intérieur de votre verseuse,
l'ampoule en verre pourrait être endommagée.
Ne jamais poser la verseuse isotherme sur une plaque de
cuisson ni la passer au four Micro Ondes.
Eviter les variations de température
Dans le cas où la verseuse isotherme serait tombée, ou
aurait reçu un choc, l'ampoule en verre peut être brisée
: ne pas boire le contenu à cause des éclats de verre
éventuels.
Ne pas coucher la verseuse isotherme, le liquide peut se
répandre.
Ne pas utiliser avec des produits laitiers ou des aliments
pour bébé, des bactéries pourraient se développer.
Détartrage
Dans certaines régions d'eau dure, on ne peut
malheureusement éviter le dépôt de calcaire sur les
appareils. Avec le temps et au fur et à mesure de l'utilisation
de votre appareil ce dépôt peut endommager votre
cafetière.
Pour profiter pleinement des saveurs du café, un détartrage
régulier et dès les premières utilisations assure le bon
fonctionnement de votre appareil. Melitta
®
recommande
de détartrer la cafetière au maximum toutes les
40 utilisations (soit environ une fois par mois).
Procéder au détartrage de l'appareil s'il fait un bruit anormal
lors de la préparation du café ou si la préparation de café
est plus longue qu'en temps normal.
Melitta
®
recommande d'utiliser les détartrants Melitta
®
spécialement adaptés aux cafetières filtres. Lire
attentivement les instructions sur les boîtes de détartrant.
Informations supplémentaires
Renseignez-vous auprès de votre commerçant pour plus
d'informations sur le fonctionnement des appareils
électriques.
Les emballages de nos cafetières sont naturels et donc
recyclables. Merci de retourner votre carton dans un
container destiné au recyclage.
Guarantee
For this coffeemaker we shall grant a guarantee according to the following
conditions:
1. The guarantee generally runs for a period 24 months from the date of
purchase. The guarantee comes into force only, if date of purchase is
confirmed by the dealer’s stamp and signature on the guarantee card or
by submission of the corresponding proof of purchase/ receipt.
2. Within the guarantee period we will eliminate any defects which are
existing already from the time of buying in the appliance resulting from
faults which be proved against us in material and/or workmanship either
by repairing or exchanging defective parts or exchanging the whole
appliance. The complaint has to be advised to us within 4 weeks after
detection. The guarantee period for the appliance will not be extended
by the submission of the claim under guarantee. Exchanged parts will
become property of the manufacturer. The customer will not be billed
for freight, packaging or other incidental costs resulting from a claim
under guarantee.
3. Damages which are not under responsibility of the manufactorer are not
covered by the guarantee. This is valid especially for claims arising from
improper use (e.g. operation with wrong type of current or voltage) or
maintenance as well as from normal wear and tear. Moreover the guarantee
does not cover claims resulting from calcification (for descaling hints
look into the users manual), glass breakages or faults which have only a
negligible effect on the value or operation of the appliance.
4. The guarantee becomes void if repairs are carried out by third parties
which are not authorized by the manufacturer to do so and/or if spare
parts are used other than the original ones.
5. This guarantee is valid only in the country where the appliance was
bought. In case of claim under guarantee, please return the complete
appliance
preferably in the original box.
with the filled-in guarantee card (see box) and the proof of
purchase/receipt as well as
• a description of the fault to the Melitta Customer Service Centre, to
an authorized Service Centre or your approved dealer.
6. The entitlement out of this guarantee comes under the statute of limitation
30 months after date of purchase at the latest.
7. All other claims particularly claims for damages and compensations for
consequential damages resulting from this guarantee are excluded unless
the liability of the manufacturer is laid down by binding law.
The claims under this guarantee of the ultimate buyer ensuing from the
sales contract/legal relationship with the seller will not be affected by this
guarantee.
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Germany
Guarantee / Гарантия
На данную кофеварку устанавливается гарантия со следующими
условиями:
1. Срок гарантийного ремонта – 24 месяца с момента покупки. Гарантия
действительна только в случае, если дата продажи подтверждена
печатью и подписью продавца в гарантийном талоне или наличием
кассового чека.
2. На протяжении гарантийного срока мы устраняем бесплатно все
недостатки, которые связаны с производством прибора или
материалами, из которых он изготовлен. Выполнение гарантийных
обязательств осуществляется путем приведения прибора в исправное
состояние или замены дефектных частей или обмена дефектного
прибора на новый. После ремонта время гарантии не продлевается.
Замененные части прибора остаются в собственности изготовителя.
Необходимо сообщить о повреждениях в течение 4х недель с
момента обнаружения". Выполнение гарантий происходит без
компенсации расходов на доставку, упаковку или каких-либо других
побочных расходов.
3. Повреждения, произошедшие по вине покупателя, не покрываются
данной гарантией. В особенности это касается жалоб, возникающих
вследствие неправильного использования (как например, при
несоответствии напряжения) или в случае естественного износа.
Более того, гарантия не покрывает повреждений, возникших в
результате образования накипи (советы по удалению накипи отражены
в инструкции), а также повреждения стекла термоса и незначительные
дефекты, не влияющие на стоимость или работу кофеварки.
4. Гарантия не действует при применении для ремонта не оригинальных
запасных частей или при вмешательстве третьих лиц, не
уполномоченных производителем.
5. Гарантия действительна только в стране продажи кофеварки.
В случае обращения по вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста,
предоставьте укомплектованную кофеварку
желательно в оригинальной упаковке
с заполненным гарантийным талоном (на крышке коробки) и
печатью и подписью продавца
с описанием неполадок в сервисный центр «Мелитты» или в
ближайший авторизованный сервисный центр.
6. Все рекламации по гарантии принимаются самое позднее в срок до
30 месяцев с момента приобретения.
7. Все прочие требования, в особенности, требования по возмещению
убытка, не отраженные в данной гарантии отклоняются, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.
Рекламации по отношению к продавцу данной гарантией не
покрываются.
Мелитта
Хаусхальтспродуктэ ГмбХ и Ко.
Рингштрассе, 99
Д-32427 Минден
Германия
Melitta Garantie
Für dieses Gerät gewähren wir dem Verbraucher eine Garantie zu den nach-
stehenden Bedingungen:
1. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie tritt nur in
Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf
der Garantiekarte (siehe Deckel der Verpackung) oder durch Vorlage der
Kaufquittung bestätigt ist.
2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich alle uns nachgewiesenen
Mängel des Gerätes, soweit sie auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen,
die bereits zum Zeitpunkt des Kaufes vorhanden waren. Dazu muss uns der
Mangel innerhalb von 4 Wochen nach Entdeckung mitgeteilt werden. Die
Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter
Teile oder des Gerätes. Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert
sich die Garantiezeit für das Gerät nicht. Ausgewechselte Teile gehen in das
Eigentum des Herstellers über. Die Garantieleistung umfasst die Übernahme
von Fracht-, Verpackungs- und sonstigen Nebenkosten.
3. Mängel, die nicht auf einem Verschulden des Herstellers beruhen, sind von
der Garantie ausgenommen. Dies gilt insbesondere für Mängel, die auf un-
sachgemäßer Wartung oder Handhabung (wie z.B. Betrieb mit falscher Stromart
oder –spannung) oder auf nutzungsbedingtem Verschleiß beruhen. Ebenfalls
von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Verkalkung entstehen
(regelmässiges Entkalken – siehe Hinweise in der Bedienungsanleitung – ist
für einen problemlosen Gerätebetrieb erforderlich). Die Garantie erstreckt
sich nicht auf Glasbruch oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit
des Gerätes nur unerheblich mindern.
4. Die Garantie erlischt bei Eingreifen nicht vom Hersteller autorisierter Dritter
oder bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile.
5. Die Garantie ist nur in dem Land gültig, in dem das Gerät gekauft wurde. Im
Garantiefall senden Sie bitte das Gerät
möglichst im Original-Karton
mit der ausgefüllten Garantiekarte (siehe Verpackung) und dem Kaufbeleg
sowie
der Beschreibung der Beanstandung
an den Melitta Zentralkundendienst oder einen der autorisierten Fachhändler.
6. Die Ansprüche aus dieser Garantie verjähren spätestens 30 Monate nach
Kaufdatum.
7. Weitergehende Ansprüche jeglicher Art – insbesondere Schadensansprüche
einschließlich Folgeschäden – sind ausgeschlossen, soweit nicht eine Haftung
des Herstellers gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
Die Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers aus dem Kaufvertrag mit
dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.
Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Zentralkundendienst Deutschland
Melitta-Zentralkundendienst
Ringstraße 99
32427 Minden
Ersatzteilbestellung:
Tel: 0571/86-1852/3
Fax: 0571/861210
Garantie Melitta
Pour cet appareil, nous proposons une garantie répondant aux conditions
suivantes:
1. Cet appareil est garanti en principe pendant une durée de 24 mois à partir
de la date d’achat. La garantie n’entre en vigueur que lorsque la date d’achat
est confirmée par le tampon et la signature du vendeur ou sur présentation
du ticket de caisse.
2. Durant la période de garantie, nous remédions gratuitement à toutes les
défectuosités prouvées de l’appareil, résultant de défauts de matériaux ou
de fabrication. La garantie est assurée sous forme de réparation ou de
remplacement des pièces défectueuses ou de l’appareil. Les pièces remplacées
deviennent la propriété du fabricant. La garantie est proposée sans facturation
de frais de transport, d’emballage ou de frais accessoires particuliers.
3. La garantie ne couvre pas les défectuosités de l’appareil qui ne relèvent pas
du fabricant. Ceci est spécifiquement valable pour les défauts consécutifs à
une utilisation inappropriée (telle que par ex. le fonctionnement avec une
tension ou une nature de courant incorrecte), à un entretien inadéquat et
à l’usure normale des pièces survenant après utilisation de l’appareil. La
garantie ne s’applique pas aux défauts résultants d’une calcification (un
détartrage régulier est nécessaire – voir conseils dans le mode d’emploi). La
garantie de s’applique pas à la casse de verre et aux défauts qui ne nuisent
que faiblement à la valeur ou à la capacité d’utilisation de l’appareil.
4. La garantie n’est pas valable en cas d’intervention de tiers non autorisés par
le fabricant ou d’utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de
rechange d’origine.
5. La garantie n’est valable que dans le pays d’achat de l’appareil. En cas de
recours en garantie, renvoyer l’appareil
• de préférence dans son emballage d’origine
• avec la carte de garantie remplie et le justificatif d’achat,
• et avec la description de la réclamation
au service après-vente Melitta ou à l’un des services après-vente ou vendeurs
spécialisés autorisés.
6. Tous les autres types de réclamations, en particulier des dommages et intérêts,
y compris les dommages consécutifs, sont exclus dans la mesure où la
responsabilité du fabricant n’est pas prescrite de manière impérative.
Les droits à la garantie de l’acheteur final résultant du contrat de vente/de la
situation juridique avec le vendeur ne sont pas concernés par cette garantie.
France: Belgie:
Melitta France S.A.S MELITTA BELGIE N.V./S.A.
Service Consommateurs Brandstraat 8
02570 Chézy - sur - Marne 9160 Lokeren
Tel.: +32(0) 9 / 331.52.00
Fax: +032(0) 9 / 331.52.01
e-mail: melitta@info.be
Email: serviceconso@melitta.fr
Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten
Verwendung sorgfältig durch.
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild
an der Unterseite des Gerätes angegebene Spannung mit
der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Ist das nicht
der Fall, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall und
wenden Sie sich an Ihren Händler.
Verwenden Sie den Kaffeeautomaten nur an einer
Schutzkontakt-Steckdose.
Nehmen Sie das Gerät nie ohne Wasser in Betrieb.
Der Wassertank darf nur mit kaltem Wasser befüllt werden.
Lassen Sie das Gerät nach jedem Brühvorgang ca. 5 Min.
abkühlen, bevor Sie das nächste Mal Wasser einfüllen, damit
kein heißer Wasserdampf austritt.
Setzen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Sorgen Sie dafür,
dass kein Wasser von außen in das Gerät eindringt.
Stellen Sie das Gerät niemals auf eine heiße Fläche
(z.B. Herdplatte).
Entnehmen Sie Kanne und Filter nie während des laufenden
Brühvorgangs.
Benutzen Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von
Kindern.
Ziehen Sie vor jeder Reinigung und bei längerer
Abwesenheit den Netzstecker.
Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen das Auswechseln
der Zuleitung und alle sonstigen Reparaturen nur vom
Melitta Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten
Person durchgeführt werden.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden,
es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Vor der ersten Tasse Kaffee …
… sollten Sie zur Reinigung das Gerät zweimal nur mit klarem
Wasser betreiben, um es von möglichen Verschmutzungen zu
befreien. Warten Sie zwischen den beiden Brühvorgängen
ca. 5 Minuten!
Kaffee-Zubereitung
1. Entnehmen Sie die Thermkanne mit dem Filter.
2. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und gießen Sie
klares, kaltes Wasser in den Tank. Die gewünschte Tassenzahl
– von 2 bis 10 Tassen – ist an der Skalierung des Tanks
ablesbar. (Abb. )
3. Falten Sie die Prägenähte einer Melitta® Filtertüte 1x4
um, legen Sie die Filtertüte in den Filter und geben Sie pro
Tasse ein gestrichenes Kaffeemaß (ca. 6g) Kaffeepulver
in die Filtertüte. (Abb. )
4. Setzen Sie den Filter auf die Thermkanne (ohne Deckel)
und stellen Sie beides in das Gerät zurück. (Abb.
)
5. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.
Die Kontroll-Lampe leuchtet auf, nach kurzer Zeit beginnt
der Brühvorgang. (Abb.
) ACHTUNG: Während des
Brühvorgangs nie die Kanne mit dem Filter aus dem Gerät
nehmen. Durch austretendes heißes Wasser kann es zu
Verbrühungen kommen!
6. Wenn der Kaffee komplett durch den Filter in die Kanne
gelaufen ist, entnehmen Sie die Kanne mit dem Filter.
Entfernen Sie die gebrauchte Filtertüte – Filtertüte und
Kaffee sind kompostierbar – und stellen Sie den Filter
beiseite.
7. Verschließen Sie die Thermkanne mit dem Deckel
(Abb.
).
8. Zum Ausgießen des Kaffees drücken Sie den Auslöse-
Hebel an der hinteren Seite des Kannendeckels – der
Deckel muss nicht gedreht oder abgenommen werden
= Einhand-Bedienung. (Abb.
)
9. Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung
versehen, die den Kaffeeautomaten nach ca. 15 Minuten
komplett abschaltet. Sie können das Gerät aber auch
jederzeit manuell abschalten.
Reinigung und Pflege
Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen!
Der Filter ist spülmaschinengeeignet.
Das Gerätegehäuse und die äußeren Teile der Thermkanne
nur mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln
reinigen.
Die Thermkanne nicht in der Spülmaschine reinigen oder
komplett in Wasser tauchen!
Verwenden Sie keine Draht- oder Flaschenbürsten.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen (Kalk, Kaffeereste)
mit Essigwasser oder Zitrone reinigen.
Zusätzliche Hinweise zur Benutzung der Thermkanne:
Um Beschädigungen des Glaskolbens zu vermeiden, nicht
mit Metallgegenständen umrühren, keine Eiswürfel oder
kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten einfüllen.
Niemals auf eine heiße Herdplatte oder in die Mikrowelle
stellen.
Extrem hohe Temperaturschwankungen vermeiden.
Nach Fall oder starken Stößen könnte der Glaskolben
zerbrechen; den Inhalt nicht mehr trinken, da er Glassplitter
enthalten könnte.
Gefüllte Kanne nicht hinlegen – Flüssigkeit könnte austreten.
Nicht zum Aufbewahren von Milchprodukten oder
Babynahrung verwenden – Gefahr von Bakterienwachstum!
Entkalkung
Je nach Wasserhärte kommt es zu Kalkablagerungen, die
dem Kaffeeautomaten schaden und die Zubereitungszeit
verlängern oder möglicherweise sogar das Gerät zerstören
können.
Damit Sie lange Freude an Ihrem Kaffeeautomaten haben,
sollten Sie ihn deshalb regelmäßig entkalken. Wir empfehlen,
nach ca. 40 Brühvorgängen eine Entkalkung vorzunehmen
– spätestens jedoch dann, wenn das Gerät beim Brühen
starke Fremdgeräusche entwickelt oder sich die
Zubereitungszeit merklich verlängert.
Wir empfehlen zum Entkalken Swirl
®
Bio-Entkalker oder
Swirl
®
Aktiv-Entkalker. Bitte beachten Sie die Hinweise auf
den Enkalker-Verpackungen
Entsorgungshinweise
Bitte informieren Sie sich über Entsorgungswege für
Elektro-Geräte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer
Gemeinde.
Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und deshalb
wiederverwendbar. Bitte führen Sie sie in den
Rohstoffkreislauf zurück.
Melitta garantie
Voor dit apparaat geeft Melitta een garantie onder de volgende voorwaarden:
1
. Melitta geeft gedurende een periode van 24 maanden na de aankoopdatum een
garantie op het apparaat. Deze garantie is alleen geldig wanneer de aankoopdatum
wordt bevestigd door een winkelstempel en een handtekening van de handelaar
op de garantiekaart of op vertoon van een aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum van de het apparaat.
2. Tijdens de garantieperiode worden bewezen defecten van het apparaat, die
veroorzaakt worden door gebreken in het materiaal en/of fabricage, gratis
verholpen door – naar keuze van Melitta – reparatie of vervanging van de
defecte onderdelen of vervanging van het apparaat. Door de vervanging van
onderdelen of het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Vervangen
onderdelen en apparaten worden eigendom van Melitta.
3. Defecten of schade die niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant
vallen, vallen niet onder de garantie. Dit is specifiek van toepassing voor defecten
of schade die veroorzaakt worden door verkeerd gebruik (bv. in werking stellen
van het toestel met incorrecte stroom of voltage), onzorgvuldig onderhoud of
normale slijtage. Bovendien geldt de garantie niet op defecten of schade ontstaan
als gevolg van verkalking (regelmatig ontkalken is nodig – zie hiervoor instructies
in de handleiding). De garantie is eveneens niet geldig op glasbreuk of defecten
die slechts een te verwaarlozen effect hebben op de waarde of het functioneren
van het toestel.
4. De garantie vervalt indien reparaties worden uitgevoerd door derden die niet
door Melitta zijn erkend of bij gebruik van niet originele vervangingsonderdelen.
5. De garantie is uitsluitend geldig in het land waar het apparaat werd gekocht.
Indien u aanspraak op de garantie wilt maken, stuur dan het apparaat:
• bij voorkeur in de originele verpakking;
• met een geldige garantiekaart of geldig aankoopbewijs;
• met een omschrijving van de klacht
• zonder glaskan
naar de Melitta-Consumentenservice of een erkende klantenservice of speciaalzaak.
6. Alle andere aanspraken van welke aard dan ook, waaronder begrepen alle
aanspraken voor overige schade en kosten, inclusief gevolgschade, al dan niet
gebaseerd op deze garantie, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de fabrikant
door de wet niet verplicht aansprakelijk is.
7. Aanspraken onder deze garantie beïnvloeden niet de aanspraken van de gebruiker
voortvloeiend uit het koopcontract/juridische relatie met de verkoper.
Melitta-Consumentenservice: of
Melitta Service Melitta Nederland B.V. MELITTA BELGIE N.V./S.A.
Pascal 40 Postbus 340 Brandstraat 8
3241 MB Middelharnis 4200 AH, Gorinchem 9160 Lokeren
Tel.: 0187-48 86 78 Tel.: 0183/64.26.26 Tel.: +32(0) 9/331.52.00
Fax: 0183/62.71.13 Fax: +032(0) 9/331.52.01
e-mail: info@melitta.nl e-mail: melitta@info.be
www.melitta.nl
Österreich
Melitta Ges. mbH & Co. KG
Münchner Bundesstraße 131
5021 Salzburg
Schweiz
Melitta GmbH, Abt. Kundendienst
4622 Egerkingen
Tel: 062/3889830
After Sales / Service Adresses
Сервисный центр/Адрес
С.Петербург,
Пл.Победы, 2, оф. 246
Тел. (812) 373 7939
Москва, Малый Калужский пер.,д. 15,
стр. 16, оф. 305.
Тел. (495) 544 4011.

Brugsanvisning

Käyttöohje

Gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

Инструкция для кофеварки

Gebrauchsanweisung

Operating instructions

Mode d’emploi

Priručnik

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Aroma Excellent Steel Therm trgovačke marke Melitta. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Aroma Excellent Steel Therm trgovačke marke Melitta ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Trebate pomoć?

Imate li pitanje o Melitta Aroma Excellent Steel Therm, a odgovor nije u priručniku? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svojeg pitanja. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Melitta Aroma Excellent Steel Therm će Vam lakše dati dobar odgovor.

Broj pitanja: 0

Značajke proizvoda Aroma Excellent Steel Therm trgovačke marke Melitta

U nastavku ćete pronaći specifikacije proizvoda i priručnik sa specifikacijama za Melitta Aroma Excellent Steel Therm.

Općenito
Brend Melitta
Model Aroma Excellent Steel Therm
Proizvod Kafe aparat
EAN 4006508189557, 4006508202034
Jezik Engleski
Vrsta datoteke Korisnički priručnik (PDF)
Učinak
Kapacitet u šalicama 10 šalica
Vrsta unosa kave Mljevena kava
Kapacitet spremnika za vodu 1.25 L
Filtar za vodu Da
Funkcija držanja toplote Da
Tip proizvoda Kapljični aparati za kavu
Vrsta aparata za kavu Poluautomatski
Ugrađeni mlinac
Postavljanje uređaja Radna ploča
Certifikacija VDE, TÜV, GS, ISEGA
Spremnik za mlijeko
Ostale značajke
Tip Kava
Temperatura kave nakon vrenja 96 °C
Vrč Da
Ergonomija
Ugrađen zaslon
Boja proizvoda Nehrđajući čelik
Materijal kućišta Steel,Stainless steel
Indikator razine vode Da
Uklonjiv spremnik za vodu Da
Svijetleći prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Napajanje
Automatsko isključivanje Da
Snaga 1400 W
Podaci o ambalaži
Širina ambalaže 336 mm
Dubina ambalaže 222 mm
Visina ambalaže 356 mm
Težina paketa 3740 g
Funkcije i programi kuhanja
Priprema kave Da
prikaži više

Često postavljana pitanja

Ne možete pronaći odgovor na svoje pitanje u priručniku? Odgovor na svoje pitanje možete pronaći u odjeljku ČPP o Melitta Aroma Excellent Steel Therm u nastavku.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje

Nema rezultata