LG Dakota T505 priručnik

LG Dakota T505
(1)
  • Br.str.: 2
  • Vrsta datoteke: PDF
σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για
την έκθεση σε ραδιοκύματα.
Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή
Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι
2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 g
σωματικού ιστού.
Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου,
όπως έχει ελεγχθεί από την DASY4, είναι 0,836 W/kg (10 g)
για χρήση κοντά στο αυτί και 0,833 W/Kg (10 g) για επαφή
με το σώμα.
Δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που
έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από
το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
(IEEE), το οποίο είναι 1,6 W/kg κατά μέσο όρο για 1 g
σωματικού ιστού.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες,
φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το
συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών
τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση
που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Όταν απαιτούνται εργασίες
επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας,
όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
• Προσέξτε να μην πέσει.
Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή
κραδασμούς.
Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό
απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του
μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει.
Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή
βλάβη στο τηλέφωνο.
Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς
ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του
εξωτερικού της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως
βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
Μη φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά
υφάσματα.
αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να
ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να
την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών,
δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει
την απόδοση της μπαταρίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές
LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
• Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή
της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι
να χρειαστεί αντικατάσταση.
Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό,
φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας
στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους
με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς
μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.
Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας,
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην
τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία,
επισκεφτείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο
εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο μεταπωλητή της LG Electronics
για βοήθεια.
Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το
φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά
την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από
τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων,
τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες.
Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή
σκόνη.
Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες
ή εισιτήρια μέσων μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις
πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς
ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
• Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα
ακουστικά. Μην ακουμπάτε την κεραία άνευ λόγου.

Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

Ηλεκτρονικές συσκευές
Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό
εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε
να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη,
δηλαδή σε τσέπη στο στήθος σας.
Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται
παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές,
όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των
κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
• Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
• Χρησιμοποιείτε handsfree, εφόσον υπάρχει.
Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το
όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια
κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει
ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το
ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με αερόσακους,
μην εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε
σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή
σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε
ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για
να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο.

Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε
σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης,
σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και
του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η υπερβολική ένταση ήχου και η πίεση των
ακουστικών ενδέχεται να επιφέρουν απώλεια της ακοής.

Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται
ανατινάξεις. Τηρείτε τους περιορισμούς και ακολουθείτε
τους κανόνες και τους κανονισμούς.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος

εκρήξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού
καυσίμων.
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή
εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε
το κινητό σας τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν
παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.
Πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος, απενεργοποιείτε
το κινητό σας τηλέφωνο.
Μην το χρησιμοποιείτε όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο
έδαφος χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Διατηρήστε το τηλέφωνο σε ασφαλές σημείο μακριά από
μικρά παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους
που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό εάν
αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Η πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων μπορεί να μην
είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε

Χρήση της οθόνης αφής

Συμβουλές για την οθόνη αφής

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του
εικονιδίου.
Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Η οθόνη αφής είναι τόσο
ευαίσθητη, που ενεργοποιείται ακόμα και με ένα ελαφρύ,
σταθερό πάτημα.
Χρησιμοποιήστε την άκρη του δαχτύλου σας για να
ενεργοποιήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην
πατήσετε άλλα πλήκτρα.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, το LG-T505 επανέρχεται στην
οθόνη κλειδώματος.

Έλεγχος της οθόνης αφής

Τα στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αφής του LG-T505 αλλάζουν
με δυναμικό τρόπο, ανάλογα με την εργασία που
εκτελείτε.

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

1
Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο του
κινητού.
2
Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο.
3
Πατήστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
Για να εισαγάγετε το σύμβολο + για
διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το
0
+
.

Επαφές

Αναζήτηση επαφής

1
Πατήστε
Επαφές.
2
Εμφανίζεται μια λίστα επαφών. Πληκτρολογήστε το
πρώτο γράμμα του ονόματος μιας επαφής στο πεδίο
“Όνομα”, για να μεταβείτε στην αντίστοιχη αλφαβητική
περιοχή της λίστας.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Το LG-T505 συνδυάζει SMS και MMS σε ένα έξυπνο και
εύχρηστο μενού.
Αποστολή μηνύματος
1
Πατήστε
Μηνύματα
στο μενού. Στη συνέχεια, πατήστε
Εγγραφή
μηνύματος
για να δημιουργήσετε νέο μήνυμα.
2
Πατήστε
Εισαγ
. για να προσθέσετε εικόνα, βίντεο, ήχο,
πρότυπο ή άλλο στοιχείο.
3
Πατήστε
Προς
στην κορυφή της οθόνης, για να
εισαγάγετε τους παραλήπτες. Για να επιλέξετε επαφή,
εισαγάγετε τον αριθμό ή πατήστε
. Μπορείτε ακόμη
και να προσθέσετε πολλές επαφές.
4
Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε
Αποστολή
.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν στο SMS προστεθεί εικόνα,
βίντεο ή ήχος, το μήνυμα μετατρέπεται αυτόματα σε
MMS και ισχύει η αντίστοιχη χρέωση.

Ρυθμίσεις

Εξατομίκευση των προφίλ

Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σας, πατήστε την οθόνη
πολυμέσων.
Μέσα από το μενού ρυθμίσεων μπορείτε να εξατομικεύσετε
κάθε ρύθμιση του προφίλ.
1
Πατήστε το στοιχείο
Προφίλ
.
2
Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3
Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε όλες τις επιλογές ήχων
και ειδοποίησης που υπάρχουν στη λίστα, όπως είναι οι
ρυθμίσεις Ήχος κλήσης, Ένταση, Ήχος μηνύματος και άλλες.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
1 Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικό Bluetooth, κατά την
αναπαραγωγή βίντεο δεν υποστηρίζονται τα προφίλ
A2DP και AVRCP. Αυτό σημαίνει ότι, αν χρησιμοποιείτε
ακουστικό Bluetooth, δεν θα ακούτε ήχο βίντεο.
2 Η λειτουργία μεταφοράς αρχείων μέσω Bluetooth
θα μπλοκαριστεί κατά τη λειτουργία ορισμένων
εφαρμογών. (Φωνητική κλήση, Φωτογραφική μηχανή/
Κάμερα, Αναπαραγωγή μουσικής, UMS/PCSync)

Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου

Προσαρμόστε ελεύθερα το LG-T505 στις προτιμήσεις σας.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε
και έπειτα μεταβείτε
στην περιοχή
Ρυθμίσεις τηλεφώνου
.

Wi-Fi

Η Διαχείριση ασύρματης λειτουργίας σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε
τις συνδέσεις Internet Wi-Fi του τηλεφώνου σας (ένα ασύρματο
LAN). Έτσι το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδέεται με ασύρματα
τοπικά δίκτυα ή να έχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Η
τεχνολογία Wi-Fi είναι ταχύτερη και διαθέτει μεγαλύτερη εμβέλεια
από την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Επιτρέπει τη γρήγορη
αποστολή email και την περιήγηση στο Internet.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το LG-T505 υποστηρίζει ασφάλεια WEP και WPA/
WPA2-PSK. Εάν ο παροχέας υπηρεσιών Wi-Fi ή ο διαχειριστής
δικτύου έχει ορίσει κρυπτογράφηση για την ασφάλεια του
δικτύου, καταχωρίστε το κλειδί στο αναδυόμενο παράθυρο. Εάν
δεν έχει οριστεί κρυπτογράφηση, το αναδυόμενο παράθυρο δεν
εμφανίζεται. Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από τον παροχέα
υπηρεσιών Wi-Fi ή το διαχειριστή δικτύου.

Οδηγίες για ασφαλή και

αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη τήρηση των
οδηγιών αυτών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και
το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ)
Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-T505 έχει σχεδιαστεί
με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας για την
έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται
σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια
ασφάλειας για την προστασία όλων των χρηστών,
ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας
τους.
Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα
χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι γνωστή
ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για
το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το
τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο
ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων
του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν

Τοποθέτηση κάρτας SIM

Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή σε δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας, σας παρέχεται κάρτα SIM που περιλαμβάνει τα
στοιχεία της συνδρομής σας, όπως το PIN, τυχόν διαθέσιμες
προαιρετικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.
Σημαντικό!
Η κάρτα SIM και οι επαφές της είναι εύκολο να υποστούν
βλάβη από γρατσουνιές ή λύγισμα και θα πρέπει να είστε
προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την
αφαίρεση της κάρτας. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM
μακριά από μικρά παιδιά.

Εικόνες

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει πάντα να
απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φορτιστή.
1
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2
Ανασηκώστε και αφαιρέστε την μπαταρία.
3
Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
4
Τοποθετήστε την μπαταρία.
5
Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
6
Φορτίστε την μπαταρία.

Οδηγός χρήσης LG-T505

-

Ελληνικά

Στοιχεία του τηλεφώνου

Κάποια από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με
το τηλέφωνό σας, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου ή τον
παροχέα υπηρεσιών.
P/N: MFL67202032 (1.0)

Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας του τηλεφώνου

Ακουστικό
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποιεί κλήση ενός
αριθμού τηλεφώνου και
απαντά σε εισερχόμενες
κλήσεις.
Πλήκτρο τερματισμού
Πλήκτρο Πίσω
Μετάβαση σε προηγούμενη
οθόνη.
Πλήκτρα έντασης
Όταν εμφανίζεται η αρχική οθόνη:
Ένταση ήχου κλήσης και ήχου αφής.
Κατά τη διάρκεια κλήσεων:
Ένταση ήχου ακουστικού.
Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου:
Πατήστε παρατεταμένα για να
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία σίγασης.
Handsfree ή σύνδεση στερεοφωνικών
ακουστικών
Πλήκτρο λειτουργίας /κλειδώματος
Πατήστε στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την οθόνη.
Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση.
1
3
2
4
5
6
Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής
1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/EC.
2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται
χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα
μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής
απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε
από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα
βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών
συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία
του ανθρώπου.
4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο,
υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το
μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/
συσσωρευτών
1 Όταν αυτό το σύμβολο διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων έχει επικολληθεί σε μπαταρίες/
συσσωρευτές του προϊόντος σας, αυτό σημαίνει ότι
διέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EC.
2 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με χημικά
σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το
μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
3 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει
να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα
μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων,
οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε από την κυβέρνηση
είτε από τις τοπικές αρχές.
4 Η σωστή απόρριψη των παλαιών μπαταριών/
συσσωρευτών θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, τα ζώα και την
υγεία του αν θρώπου.
5 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
απόρριψη των παλαιών μπαταριών/συσσωρευτών,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την
υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Τεχνικά δεδομένα

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγ.:
+55°C (αποφόρτιση) +45°C (φόρτιση)
Ελάχ.:
-10°C

Αξεσουάρ

Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ για το κινητό σας τηλέφωνο.
Μπορείτε να επιλέξετε εκείνα που καλύπτουν τις
προσωπικές σας απαιτήσεις επικοινωνίας.
Φορτιστής Μπαταρία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
Τα αξεσουάρ ενδέχεται να ποικίλλουν σε διαφορετικές περιοχές.
www.lg.com

Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κώδικα προέλευσης για
τα GPL, LGPL, MPL και λοιπές άδειες ανοιχτού κώδικα,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com/ Όλοι
οι αναφερόμενοι όροι άδειας, οι αποποιήσεις ευθυνών και οι
ειδοποιήσεις διατίθενται για λήψη με τον κώδικα προέλευσης.
Εγκατάσταση του On-Screen Phone στον υπολογιστή σας
Επισκεφθείτε την αρχική σελίδα της LG (http://www.lg.com)
και επιλέξτε Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη > Υποστήριξη
κινητού τηλεφώνου > Κατεβάστε το εργαλείο υποστήριξης LG
Mobile στον υπολογιστή σας.
Wi-Fi
(WLAN)
Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους στις χώρες της Ε.Ε., αλλά όχι σε εξωτερικούς χώρους
στη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.
LG Dakota T505

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Dakota T505 trgovačke marke LG ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Dakota T505 trgovačke marke LG pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Dakota T505 trgovačke marke LG. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Dakota T505 trgovačke marke LG ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Dakota T505 trgovačke marke LG

Intuitivna tehnologija zaslona osjetljivog na dodir omogućuje vam upravljanje računalom izravno sa zaslona. A dinamična ...
Kad su vam performanse prioritet, oslonite se na provjerenu, pouzdanu tehnologiju. S cilindričnom litij-ionskom baterijs...
Općenito
Brend LG
Model Dakota T505
Proizvod Pametni telefon
Jezik Engleski
Vrsta datoteke PDF
Zaslon
Dijagonala monitora 2.8 "
Razlučivost zaslona 240 x 320 pikseli
Ekran osjetljiv na dodir Da
Vrsta zaslona TFT
Vanjski monitor
Memorija
Podrška za flash kartice Da
Interna memorija 20 MB
Maksimalna veličina memorijske kartice 4 GB
Kamera
Stražnja kamera Da
Razlučivost stražnje kamere (numerička) 2 MP
Mreža
Wi-Fi Da
Wi-Fi standarde 802.11b,802.11g
Podatkovne mreže EDGE,GPRS,GSM
WAP -
2G pojasi (primarni SIM) 850,900,1800,1900 MHz
Kapacitet SIM kartice Jedna SIM
Prijenos podataka
Bluetooth Da
Bluetooth inačica 2.1+EDR
Bluetooth profili A2DP
Priključci i sučelja
USB verzija 2.0
Povezivanje slušalica 3,5 mm
Poruke
MMS Da
Instant messaging (IM) Da
Video
Video poziv -
Audio
FM radio Da
Tip zvona -
Reproduktor glazbe Da
Napajanje
Tehnologija baterije Litij ion (Li-Ion)
Kapacitet baterije 950 mAh
Talk time (2G) - h
Vrijeme čekanja (standby) (2G) - h
Težina i dimenzije
Težina 93 g
Širina 57.9 mm
Dubina 12.9 mm
Visina 105 mm
Tehničke pojedinosti
Tip pretplate -
Boja proizvoda Crno
Karakteristike telefona
Veličina Ravni
Upravljanje osobnim podacima Alarm clock,Calculator,Calendar
Java tehnologija Da
Vibrirajući alarm Da
Spikerfon Da
GPS karakteristike
GPS
Lokacija pozicije
prikaži više

Često postavljana pitanja

Ispod se navode najčešće postavljana pitanja u vezi s LG Dakota T505.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje