Lanaform Family priručnik

Lanaform Family
(1)
  • Br.str.: 2
  • Vrsta datoteke: PDF

INSTRUCTIONS FOR USE

We congratulate you on the purchase of this Tescoma product. Thank you for buying Tescoma. If needed, please
contact your retailer or Tescoma at www.tescoma.com.
The vacuum flask FAMILY for food is suitable for storing warm and cold meals alike. It is provided with a glass insulating
insert, which preserves the meals’ temperature. The vacuum flask comes with a two-piece plastic bowl. Food can be placed
directly in the glass insert or in the two-part plastic bowl, which is inserted in the vacuum flask. The plastic bowl is suitable
in particular for meals with a high content of fat, sugar or acid ingredients as well as meals that are difficult to remove by
mere rinsing. Rinse with lukewarm water prior to filling with a hot meal and with cool water prior to filling with a cold meal
to enhance the thermal retention effect. Do not use microwave oven or any other heat source for preheating! Do not
fill with boiling food. Fill to a maximum of 1 cm below the upper rim. Never consume food directly from the
vacuum flask! Preservation of the temperature inside the vacuum flask depends on the amount and temperature of the food,
the frequency of opening and the ambient temperature. The more it is filled the longer the contents preserve their original
temperature. Always put and carry a filled vacuum flask with a properly tightened screw-on closure, store it in vertical
position and avoid unnecessary opening. Vacuum flask FAMILY is intended exclusively for storing foods. The period
of storage should take into account the nature of each meal and the date by which it should be consumed.
MAINTENANCE: Wash and dry the vacuum flask and all its parts thoroughly before first use. Wash after each use; never
insert meals into an unclean glass insert or plastic bowl. Avoid foods or excessive amounts of water getting between the plastic
vacuum flask body and the glass insert. If this happens, disassemble the vacuum flask by unscrewing the bottom, clean
it appropriately and dry. Do not expose the vacuum flask to severe shocks and vibrations. These could permanently
damage the insulating glass insert. Never use the thermos flask with a damaged glass insert! Wash with lukewarm
water or common detergents, leave to soak if excessively dirty. Avoid using abrasive, aggressive chemicals etc.
for cleaning. Do not wash the vacuum flask in a dishwasher and store it open.
SAFETY INSTRUCTIONS: WARNING! Do not fill the vacuum flask with meals or drinks containing ice cubes
or carbonated drinks. Do not stir meals stored in the glass insert using a spoon or any other objects. To prevent
the hazardous proliferation of bacteria, do not use the vacuum flask to store milky meals and baby food.
3-year warranty
A 3-year warranty period applies to this product from the date of purchase. The warranty never covers defects: due to improper
use incompatible with the Instructions for use; resulting from an impact, fall or handling without care; due to unauthorised
repairs of, or alterations to, the product.
Notice: A cracked glass insert cannot be claimed for free replacement. For spare glass inserts, please contact your retailer.
With justified complaints please contact the retailer you purchased the product from or one of the Tescoma service centres;
for a list of such centres please refer to www.tescoma.com. The properly filled out receipt constitutes a warranty card.

NÁVOD K POUŽITÍ

Blahopřejeme k zakoupení výrobku Tescoma a děkujeme za důvěru projevenou naší značce. V případě potřeby
se prosím obraťte na svého prodejce nebo na firmu Tescoma prostřednictvím www.tescoma.com.
Termoska na potraviny FAMILY je vhodná k uložení teplých i studených pokrmů. Je opatřena skleněnou izolační
vložkou, která udržuje jejich teplotu. Termoska je dodávána s dvoudílnou plastovou miskou. Potraviny lze ukládat přímo
do skleněné vložky nebo do dvoudílné plastové misky, která se do termosky vkládá. Použití plastové misky je vhodné zejména
u jídel s vyšším obsahem tuků, cukrů nebo kyselých přísad a jídel, která lze obtížně odstranit pouhým opláchnutím. Před
vložením horkého pokrmu termosku nejprve vypláchněte teplou vodou, před vložením studeného pokrmu vodou chladnou
– zvýšíte účinnost termosky. Pro předehřívání nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani jiný zdroj tepla! Vřící pokrmy
do termosky nevkládejte. Termosku plňte nejvýše 1 cm pod horní okraj. Pokrmy nikdy nekonzumujte přímo
z termosky! Zachování teploty v termosce závisí na množství a teplotě pokrmu, otevírání termosky a okolní teplotě. Čím více je
termoska naplněná, tím déle obsah udrží původní teplotu. Naplněnou termosku stavte a přenášejte vždy s dobře utaženým
šroubovacím uzávěrem, uchovávejte ji ve svislé poloze a zbytečně neotevírejte. Termoska FAMILY je určena výhradně
k uchování potravin. Dobu uložení v termosce přizpůsobte povaze jednotlivých pokrmů a lhůtám vhodným pro jejich
konzumaci.
ÚDRŽBA: Před prvním použitím termosku a všechny její součásti důkladně umyjte a osušte. Termosku umývejte
po každém použití, potraviny nikdy nevkládejte do nevyčištěné skleněné vložky nebo plastové misky. Dbejte, aby mezi
plastové tělo termosky a skleněnou vložku nevnikly potraviny nebo větší množství vody. Pokud se tak stane, termosku rozložte
odšroubováním dna, dle potřeby vyčistěte a vysušte. Termosku nevystavujte prudkým nárazům a otřesům, hrozí
trvalé poškození skleněné vložky. Termosku s poškozenou skleněnou vložkou zásadně nepoužívejte! Umývejte vlažnou
vodou, případně běžnými čisticími prostředky, v případě silného znečištění nechte odmočit. K čištění nepoužívejte písky,
agresivní chemické látky apod. Termosku nemyjte v myčce nádobí a skladujte ji otevřenou.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: POZOR! Pokrmy nebo nápoje obsahující kostky ledu ani nápoje sycené oxidem uhličitým
do termosky nevkládejte. Pokrmy uložené ve skleněné vložce nemíchejte lžící ani jinými předměty. Termosku
nepoužívejte pro ukládání mléčných pokrmů a jídel pro kojence, hrozí nebezpečí rozmnožení bakterií.
3 roky záruka
Na tento výrobek je poskytována záruční doba 3 roky ode dne prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: výrobek
byl používán v rozporu s Návodem k použití; závady byly způsobeny úderem, pádem a nešetrným zacházením; na výrobku byly
provedeny neautorizované opravy či změny.
Upozornění: Prasklá skleněná vložka nemůže být předmětem bezplatné reklamace. Náhradní skleněné vložky žádejte u svého
prodejce. Při oprávněné reklamaci se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili nebo na některé ze servisních
středisek Tescoma, seznam najdete na www.tescoma.com. Jako záruční list slouží řádně vystavený doklad o prodeji.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen, dass Sie das Produkt Tescoma gekauft haben, und danken für Ihr in die Marke Tescoma
gezeigtes Vertrauen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an die Firma Tescoma über
www.tescoma.com.
Der Essenbehälter FAMILY ist zur Aufbewahrung von warmen sowie kalten Speisen geeignet. Er ist mit isolierendem
Glaseinsatz versehen, der die Temperatur der aufbewahrten Speisen hält. Der Essenbehälter wird mit einer
zweiteiligen Kunststoffschale geliefert. Die Speisen können direkt im Glaseinsatz oder in der in den Thermobehälter
hineinzulegenden zweiteiligen Kunststoffschale aufbewahrt werden. Es ist empfehlenswert, die Kunststoffschale
anzuwenden vor allem bei den Speisen mit höherem Gehalt an Fett, Zucker oder Säuren sowie bei den Speisen, die
nur schwer auszuspülen sind. Vor dem Hineinlegen einer heißen Speise ist der Essenbehälter mit heißem Wasser
auszuspülen, vor dem Hineinlegen einer kalten Speise mit kaltem Wasser auszuspülen – es wird damit die Wirkung
des Essenbehälters erhöht. Den Essenbehälter weder im Mikrowellenherd, noch mit einer anderen Wärmequelle
vorwärmen. In den Essenbehälter die kochenden Speisen nicht hineinlegen. Den Essenbehälter max. 1 cm
unter den oberen Rand befüllen. Die Speisen nie direkt aus dem Thermobehälter essen! Die Temperaturhaltung
im Essenbehälter ist von der Menge und der Temperatur der Speise, auch davon, wie oft der Behälter geöffnet wird, und
von der Raumtemperatur abhängig. Je mehr der Essenbehälter gefüllt ist, desto länger wird die Ausgangstemperatur
gehalten. Den befüllten Essenbehälter immer mit gut angezogenem Schraubdeckel aufstellen und transportieren,
in der senkrechten Position lagern und unnützlich nicht öffnen. Der Essenbehälter FAMILY ist ausschließlich
zur Aufbewahrung von Lebensmitteln vorgesehen. Die Aufbewahrungsdauer im Thermobehälter ist der Beschaffenheit
und der Haltbarkeit der Speisen anzupassen.
WARTUNG: Vor dem ersten Gebrauch den Thermobehälter und sämtliche Bestandteile gründlich abspülen und
abtrocknen. Den Thermobehälter nach jedem Gebrauch abspülen, die Speisen nie in den nicht gereinigten Glaseinsatz
oder in die Kunststoffschale geben. Achten Sie darauf, dass zwischen den Kunststoffkörper und den Glaseinsatz keine Speisen,
bzw. größere Wassermenge kommen. Ist es der Fall, ist der untere Teil des Thermobehälters abzuschrauben, bzw. zu
reinigen und abzutrocknen. Den Essenbehälter keinen heftigen Stößen und Stürzen aussetzen, es droht das Gefahr
der Dauerbeschädigung des Glaseinsatzes. Nie den Essenbehälter mit dem beschädigten Glaseinsatz verwenden! Den
Thermobehälter mit lauwarmem Wasser, bzw. mit üblichen Spülmitteln abspülen, bei starker Verschmutzung einweichen lassen.
Keine Scheuermittel und keine aggressiven Chemikalien usw. verwenden. Der Essenbehälter ist nicht spülmaschinenfest
und ist offen zu lagern.
SICHERHEITSHINWEISE: ACHTUNG! Keine Speisen mit Eiswürfeln, bzw. kohlensäurehaltigen Getränke in den
Essenbehälter geben. Die im Glaseinsatz aufbewahrten Speisen sollen nicht mit Löffel, bzw. mit anderen
Gegenständen verrührt werden. Der Essenbehälter ist nicht zur Aufbewahrung von Milchprodukten
und Babynahrung geeignet, es gibt das Risiko der Vermehrung der Bakterien.
3 Jahre Garantie
Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 3 Jahren ab Verkaufsdatum gewährt. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich
nicht auf folgende Fälle: Produktnutzung entgegen der Gebrauchsanleitung; Stoß- oder Sturzbeschädigungen, ungerechte
Handhabung; nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt.
Hinweis: Der gebrochene Glaseinsatz kann nicht Gegenstand einer kostenlosen Reklamation sein. Die Ersatzteile sind bei Ihrem
Händler zu erhalten. Bei der berechtigten Beanstandung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt
gekauft haben, bzw. an eine der Servicestellen Tescoma, die Liste finden Sie auf www.tescoma.com. Als Garantieschein dient
der ordentlich ausgestellte Verkaufsbeleg.

MODE D‘EMPLOI

Nous vous félicitons de l’achat d’un produit Tescoma et vous remercions de la confiance accordée à notre marque.
En cas de besoin, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à la société Tescoma par l’intermédiaire du site
www.tescoma.com.
Le thermos pour aliments FAMILY convient pour conserver des aliments chauds ou froids. Il est muni d’une couche
isolante en verre qui conserve la température intérieure. Le thermos est fourni avec une double coupe en matière
plastique. Les aliments peuvent être logés soit directement dans le thermos, soit dans la double coupe qui se place alors
à l’intérieur. L’utilisation de cette coupe est recommandée pour les repas gras, sucrés ou acides ainsi pour les aliments
qu’il est difficile de nettoyer par simple rinçage. Avant de remplir le thermos avec des aliments chauds, rincez-le à l’eau
chaude; pour les aliments froids, à l’eau froide – ceci augmente l’efficacité du thermos. Ne pas réchauffer ni au four
à micro-ondes, ni avec aucune autre source de chaleur! Ne pas placer des aliments brûlants dans le thermos.
Ne remplir au maximum que jusqu’à 1 cm du bord supérieur. Ne jamais rien consommer directement depuis
le thermos! La conservation de la température dans le thermos dépend de la quantité et de la température des aliments
et de la température ambiante. Plus le thermos est plein, plus longtemps il gardera sa température initiale. Ne manipuler
et transporter le thermos qu’avec son bouchon bien vissé et la tasse en place, en position verticale et sans l’ouvrir
inutilement. Le thermos FAMILY est destiné exclusivement aux aliments. La durée de conservation dans le thermos doit
être adaptée à la nature des aliments qui s’y trouvent.
ENTRETIEN: Bien nettoyer et sécher tous les éléments du thermos avant la première utilisation. Nettoyer après chaque
utilisation, ne jamais placer des aliments dans le thermos ou les coupes sans les avoir nettoyés. Prendre des précautions pour
éviter que de l’eau ou des aliments ne se trouvent pas entre le corps du thermos et l’insert en verre. Dans ce cas, démonter
le thermos en dévissant le fond pour nettoyer et sécher l’intérieur. Ne pas exposer le thermos à des chocs
ou vibrations – risque de dommages à l’insert en verre. Ne jamais utiliser un thermos dont l’insert en verre est
endommagé! Nettoyer à l’eau tiède, éventuellement avec des détergents courants, laisser tremper si besoin. Ne jamais utiliser
de produits agressifs ou abrasifs, etc… Ne pas nettoyer le thermos au lave-vaisselle, le ranger ouvert.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ: ATTENTION! Ne pas utiliser le thermos pour des aliments ou boissons contenant
des blocs de glace ni pour des boissons pétillantes. Ne pas mélanger le contenu du thermos avec une cuillère
ni avec aucun autre instrument. Ne pas utiliser pour des produits laitiers ni pour des aliments pour bébés, risque
de développement de bactéries.
3 ans de garantie
Ce produit est couvert par une garantie de trois ans prenant cours lors de l’achat. La garantie ne concerne pas les cas suivants:
le produit a été utilisé en opposition avec le présent Mode d’emploi; les défauts sont la suite d’un choc, d’une chute ou d’un
manque de précautions; le produit a fait l’objet de réparations ou modifications non autorisées.
Remarque: Le bris de l’insert en verre ne peut être à la base d’une réparation gratuite. Vous trouverez des inserts de
rechange chez votre revendeur habituel. Pour les réparations sous garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur
habituel ou aux points de service Tescoma, dont la liste est disponible sur le site www.tescoma.com. La souche de vente
sert de bon de garantie.

ISTRUZIONI D‘USO

Ci congratuliamo con voi per l’acquisto di questo prodotto Tescoma. Grazie per aver scelto Tescoma. Per qualsiasi
informazione, potete contattare il vs. rivenditore o direttamente Tescoma al sito web www.tescoma.com.
Il contenitore termico FAMILY è adatto alla conservazione di cibi caldi e freddi. E’ provvisto di un inserto isolante in vetro,
che mantiene la temperatura del cibo. Il contenitore termico è composto da due parti in plastica. Il cibo può essere riposto
direttamente nell’inserto in vetro o in una delle due parti in plastica. La parte in plastica è adatta particolarmente a cibi con alto
contenuto di grassi, zuccheri ed ingredienti acidi così come a cibi che sono difficili da rimuovere, sciacquando semplicemente
il contenitore. Risciacquare con acqua tiepida prima di riempire con cibi caldi e con acqua fredda prima di riempire con
cibi freddi per ottimizzare l’effetto di ritenzione termica. Non utilizzare forno a microonde o qualsiasi altra forma
di riscaldamento per preriscaldare! Non riempire con cibi bollenti! Riempire fino ad un massimo di 1 cm dal bordo
superiore. Mai consumare cibi direttamente dal contenitore termico! La conservazione della temperatura interna del
contenitore termico dipende dalla quantità e dalla temperatura del cibo contenuto, dalla frequenza con cui si apre il contenitore
termico e dalla temperatura dell’ambiente esterno. Più è pieno più a lungo il contenuto mantiene la temperatura originale.
Assicurarsi che il coperchio del contenitore termico pieno sia sempre avvitato in modo stretto, conservare il contenitore
termico in posizione verticale ed evitare di aprirlo se non necessario. Il contenitore termico FAMILY è da utilizzarsi
solo per conservare cibi. Il periodo di conservazione tiene in considerazione la natura di ogni cibo e la data entro la quale
dovrebbe essere consumato.
CONSERVAZIONE: Lavare ed asciugare accuratamente il contenitore termico e tutte le sue parti prima del primo utilizzo.
Lavare dopo ogni uso; mai inserire cibi nell’inserto in vetro non lavato o nella parte in plastica. Evitare che cibi o eccessive
quantità d’acqua filtrino tra la parte in plastica e l’inserto in vetro. Se questo succede, smontare il contenitore termico svitando
il fondo, pulirlo attentamente e asciugare. Non scuotere ne vibrare il contenitore termico. Questo potrebbe danneggiare
permanentemente l’inserto interno in vetro. Mai utilizzare il contenitore termico con l’inserto in vetro danneggiato!

Vacuum flask for food

Termoska na potraviny

Essenbehälter

Thermos pour aliments

Contenitore termico

Fiambrera termo

Termos para sólidos

Termos do potraw

Termoska na potraviny

Tермос для продуктов

Lanaform Family

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom Family trgovačke marke Lanaform ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Family trgovačke marke Lanaform pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Family trgovačke marke Lanaform. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Slovački, Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Family trgovačke marke Lanaform ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda Family trgovačke marke Lanaform

Općenito
Brend Lanaform
Model Family
Proizvod Termometar
Jezik Slovački, Engleski
Vrsta datoteke PDF

Često postavljana pitanja

Ispod se navode najčešće postavljana pitanja u vezi s Lanaform Family.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje