Husqvarna T435 priručnik

Husqvarna T435
(4)
  • Br.str.: 402
  • Vrsta datoteke: PDF
11-0556_Husqvarna manual_half_usletter.indd 1 2012-11-13 10:25
T435

Návod k pouÏití

Operátorská príruãka

Instrukcja obs∏ugi Használati utasítás

Priruãnik

√‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜

óêîâîäñòâî ïî

ýêñïëóàòàöèè

úêîâîäñòâî çà åêñïëîàòàöèß

Kullaním kílavuzu

Instrucöiuni de utilizare

NeÏ zaãnete stroj pouÏívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouÏití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.
Prosím, preãítajte si operátorskú príruãku starostlivo a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouÏívaním stroja rozumiete.
Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok∏adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià niniejszej instrukcji.
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyŒzŒdjön meg róla, hogy megértette azt, mielŒtt a gépet használatba veszi.
PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite sadrÏaj prije rukovanja strojem.
¢È·ß¿ÛÙË ÚÔÛËÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙË ÙÔ ËÚÈ˯fiÌËÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛËÙË ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ ìàøèíîé âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ è óáåäèòåñü, ÷òî ‚àì âñå ïîíßòíî.
ðåäè äà çàïî÷íåòå ðàáîòà ñ ìàøèíàòà ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî ðúêîâîäñòâîòî çà åêñïëîàòàöèß è ñå óáåäåòå, ÷å ãî
ðàçáèðàòå ïðàâèëíî.
Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri¤ini kavrayíníz.
Citiöi cu atenöie instrucöiunile de utilizare äi asiguraöi-vã cã aöi înöeles conöinutul înainte de a folosi maäina
CC
CC
ZZ
ZZ
((
((
22
22
--
--
33
33
99
99
))
))
SS
SS
KK
KK
((
((
44
44
00
00
--
--
77
77
77
77
))
))
PP
PP
LL
LL
((
((
77
77
88
8
8
--
--
11
11
11
11
77
77
))
))
HH
HH
UU
UU
((
((
11
11
11
11
88
88
--
--
11
11
55
55
55
55
))
))
HH
HH
RR
RR
((
((
11
11
55
55
66
66
--
--
11
11
99
99
33
33
))
))
GG
GG
RR
RR
((
((
11
11
99
99
44
44
--
--
22
22
33
33
55
55
))
))
RR
RR
UU
UU
((
((
22
22
33
33
66
66
--
--
22
22
8
8
88
00
00
))
))
BB
BB
GG
GG
((
((
22
22
88
88
11
11
--
--
33
33
22
22
44
44
))
))
TT
TT
RR
RR
((
((
33
33
22
22
55
55
--
--
33
33
66
66
22
22
))
))
RR
RR
OO
OO
((
((
33
33
66
66
33
33
--
--
44
44
00
00
00
00
))
))
H1154796-50,T435,EAST,1.fm Page 1 Friday, August 29, 2014 10:03 AM
Husqvarna T435

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom T435 trgovačke marke Husqvarna ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda T435 trgovačke marke Husqvarna pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Sadr.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod T435 trgovačke marke Husqvarna. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 4 prosječnom ocjenom od 9.2. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Hrvatski, Slovački. Imate li pitanja u vezi s proizvodom T435 trgovačke marke Husqvarna ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda T435 trgovačke marke Husqvarna

Općenito
Brend Husqvarna
Model T435
Proizvod Motorna pila
Jezik Hrvatski, Slovački
Vrsta datoteke PDF

Često postavljana pitanja

Ispod se navode najčešće postavljana pitanja u vezi s Husqvarna T435.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje