Husqvarna T425 priručnik

Husqvarna T425
(1)
  • Br.str.: 352
  • Vrsta datoteke: PDF
T425
Operators manual Bedienungsanweisung Manuel d’utilisation

Gebruiksaanwijzing

Manual de instrucciones

Instruções para o uso

I

struzioni per l’uso

óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜

Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.
Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine.
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.
Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l’uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.
ðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ ìàøèíîé âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ è óáåäèòåñü,
÷òî ‚àì âñå ïîíßòíî.
¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
EE
EE
NN
NN
22
22
--
--
33
33
88
88
DD
DD
EE
EE
33
33
99
99
--
--
77
77
66
66
FF
FF
RR
RR
77
77
77
77
--
--
11
11
11
11
44
44
NN
NN
LL
LL
11
11
11
11
55
55
--
--
11
11
55
55
11
11
EE
EE
SS
SS
11
11
55
55
22
22
--
--
11
11
99
99
00
00
PP
PP
TT
TT
11
11
99
99
11
11
--
--
22
22
22
22
99
99
II
II
TT
TT
22
22
33
33
00
00
--
--
22
22
66
66
77
77
RR
RR
UU
UU
22
22
66
66
88
88
--
--
33
33
00
00
99
99
GG
GG
RR
RR
33
33
11
11
00
00
--
--
33
33
44
44
99
99
Husqvarna T425

Trebate pomoć?

Broj pitanja: 0

Imate li pitanja u vezi s proizvodom T425 trgovačke marke Husqvarna ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda T425 trgovačke marke Husqvarna pravilno odgovoriti na vaše pitanje.

Sadr.

Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod T425 trgovačke marke Husqvarna. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom T425 trgovačke marke Husqvarna ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje

Značajke proizvoda T425 trgovačke marke Husqvarna

Općenito
Brend Husqvarna
Model T425
Proizvod Motorna pila
Jezik Engleski
Vrsta datoteke PDF

Često postavljana pitanja

Ispod se navode najčešće postavljana pitanja u vezi s Husqvarna T425.

Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje